Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL INNING DWANGSOMMEN HELMOND 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL INNING DWANGSOMMEN HELMOND 2011
CiteertitelBELEIDSREGEL INNING DWANGSOMMEN HELMOND 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:32
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:32a,
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:32b
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2011nieuwe regeling

12-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 59

Collegebesluit, 2011, 1104740

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL INNING DWANGSOMMEN HELMOND 2011

College van burgemeester en wethouders van Helmond

 

besluit:

vast te stellen de Beleidsregel inning dwangsommen Helmond 2011

Inleiding

In deze beleidsregel wordt het beleid ten aanzien van de inning van dwangsommen geformuleerd. Gewijzigde inzichten hebben ertoe geleid dat het wenselijk is de procedure met betrekking tot het innen van dwangsommen vast te leggen in een beleidsregel.

Juridisch kader

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel 5:32
 • 1.

  Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan

  aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

 • 2.

  Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.

Artikel 5:32a
 • 1.

  De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.

 • 2.

  Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen

  van verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren

  zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

Artikel 5:32b
 • 1.

  Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per

  tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last.

 • 2.

  Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

 • 3.

  De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de

  beoogde werking van de dwangsom.

Artikel 5:33

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.

Beleidscriteria

Aanleiding

Handhaving speelt binnen de gemeente een belangrijke rol. Met betrekking tot de effectuering van de handhaving, nadat is vastgesteld dat niet aan de last onder bestuursdwang of de last onder dwangsom is voldaan, is tot op heden geen beleid vastgesteld.

Per dienst en ook per situatie wordt afgewogen wanneer de procedure tot inning van de dwangsom na het verbeurdverklaren ervan feitelijk in gang wordt gezet. Daarbij worden overtreders in de brief waarin de inning wordt gestart vaak alsnog in de gelegenheid gesteld de overtreding te beëindigen. Wanneer zij dit doen, wordt de dwangsom in de regel niet verder geïnd. Als er echter al een dwangbevel ten behoeve van de inning door de deurwaarder is betekend, worden de deurwaarders- en invorderingskosten soms wel bij de overtreder in rekening gebracht.

Doordat de huidige werkwijze niet eenduidig is en er ook geen richtlijnen met betrekking tot de inning van dwangsommen zijn vastgelegd, bestaat er bij de betrokken partijen onduidelijkheid over de inning van dwangsommen.

Er is daarom behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de inning van dwangsommen. Deze beleidsregel biedt het kader voor de inning van dwangsommen door de gemeente Helmond.

Wettelijk kader

De gemeente Helmond pakt overtredingen onder andere aan langs de bestuursrechtelijke weg. Dit doet zij bijvoorbeeld door het toepassen van de herstelsancties last onder bestuursdwang en last onder dwangsom. Doel van deze aanpak is het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, of het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Daarbij hanteert de gemeente drie stappen: een waarschuwing, een vooraankondiging handhavend optreden en bij voortduren van de overtreding een beschikking met een last onder bestuursdwang of een beschikking met een last onder dwangsom.

Volgens artikel 5:32, eerste lid Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen. Het tweede lid van dit artikel geeft aan dat voor een last onder dwangsom niet gekozen wordt als het belang dat het betrokken voorschrift beoogd te beschermen, zich daartegen verzet.

De last onder dwangsom is de bevoegdheid om de overtreder van een wettelijk voorschrift een concrete uit die wettelijke verplichting voortvloeiende last op te leggen. In de last worden de te nemen herstelmaatregelen opgenomen. Voldoet de overtreder vervolgens niet aan deze last dan heeft dat tot gevolg dat hij een of meerdere geldsommen verschuldigd is (verbeurt) aan de gemeente.

Inning van dwangsommen

Na het verbeuren van de dwangsom zal de gemeente Helmond deze in alle gevallen innen. De belangenafweging heeft immers al plaatsgevonden bij het opleggen van de last onder dwangsom. Voordat de dwangsom daadwerkelijk wordt opgelegd, heeft een voortraject plaatsgevonden waarbij de overtreder in verschillende stadia van de procedure de gelegenheid heeft gekregen de overtreding te beëindigen.

Direct innen van dwangsommen komt tegemoet aan het doel van de dwangsom zelf. De dwangsom is immers bedoeld als aansporing om aan de lastgeving te voldoen. Uitstel verlenen van het moeten betalen van verbeurde dwangsommen leidt in veel gevallen tot uitstel van de verplichting om aan de last te voldoen. Dit komt de daadkracht en de geloofwaardigheid van het handhavingstraject en de gemeente niet ten goede. Het direct innen van dwangsommen bevordert de rechtsgelijkheid omdat door het toepassen van deze beleidsregel de lijn die de gemeente hanteert bij het innen van dwangsommen voor iedereen gelijk is.

Een dwangsom verbeurt van rechtswege. Dat vergt geen afzonderlijke actie. Middels een controle wordt geconstateerd dat niet aan de last onder dwangsom is voldaan en dat de dwangsom is verbeurd. Bij een opgelegde dwangsom ineens is deze controle eenmalig. Is er een dwangsom opgelegd per tijdseenheid dan zal meerdere keren gecontroleerd moet worden om het verbeuren van de dwangsom te constateren.

Een en ander ontneemt de overtreder niet de juridische mogelijkheden om tegen de last onder dwangsom, dan wel de inning op te komen. Alleen indien een besluit door een rechter wordt geschorst bij wijze van voorlopige voorziening, dan wel van rechtswege wordt geschorst (verzet tegen een dwangbevel) zal inning niet verder plaats kunnen vinden. In geval de voorzieningenrechter naar aanleiding van een ingediend verzoek om voorlopige voorziening vraagt of de gemeente bereid is met de inning te wachten, zal de uitspraak op dit verzoek worden afgewacht.

Overgangsregeling

Deze beleidsregel is van toepassing op lasten onder dwangsom die na inwerkingtreding van de beleidsregel worden opgelegd.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking 3 dagen na bekendmaking .

Besloten in de vergadering van 12 juli 2011 ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

en

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester, De secretaris,

Drs. A.A.M. Jacobs Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

15 juli 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA