Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten
CiteertitelNadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomie
Externe bijlagenBijlage 1 - kaart zaterdagmarkt Helmond centrum Bijlage 2 - kaart markt Mielo-Hout Bijlage 3 - kaart woensdagmarkt Helmond centrum Bijlage 4 - kaart markt Brouwhuis Bijlage 5 - kaart biologische markt Brandevoort

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de 2e wijziging Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 lid 1h Gemeentewet
 2. artikel 1 lid b Marktverordening
 3. artikel 4 Marktverordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2016artikel 10

09-06-2016

Gemeenteblad 2016, 126198

Collegebesluit, 2016, 1038362
08-08-201615-09-20162e wijziging

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 41146

Collegebesluit, 2016, 893229
02-04-201602-04-20162e wijziging

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 41146

Collegebesluit, 2016, 893229
16-07-201122-04-2016nieuwe regeling

12-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 57

Collegebesluit, 2011, 1104752

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS, BELEIDSREGELS EN UITVOERINGSBESLUIT WARENMARKTEN HELMOND 2011

 

 

Besluiten:

 • 1.

  Vast te stellen de Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011.

 • 2.

  In te trekken de Verordening warenmarkten Helmond 2006.

Artikel 1 Aanwijzing warenmarkten

 • 1.

  Op de volgende dagen, locaties en tijdstippen wordt er wekelijks markt gehouden:

  • a.

   Dinsdag te Mierlo-Hout op het Kerkplein, Houtvoort en aan de Hoofdstraat,

   tussen 08.30 uur en 12.30 uur;

  • b.

   Woensdag te Helmond-centrum op de Markt tussen 08.30 uur en 12.30 uur;

  • c.

   Vrijdag te Brouwhuis op het parkeerterrein aan de zuidzijde van winkelcentrum Brouwhorst gelegen op de parkeerplaats Amer/Biesbosch tussen 08.30 uur en 12.30 uur;

  • d.

   Vrijdag te Brandevoort onder de markthal aan de Plaetse tussen 14.00 en 18.00 uur;

  • e.

   Zaterdag te Helmond-centrum op de Markt, Ameideplein en Noord-Koninginnewal

   tussen 08.30 uur en 16.00 uur.

 • 2.

  De omvang van het marktterrein voor de verschillende markten is aangegeven op de bij deze nadere regels behorende kaarten

  (bijlage 2 t/m 6).

Artikel 2 Zon- en feestdagen

 • 1.

  Op zon- en feestdagen als bedoeld in de Winkeltijdenwet wordt geen markt gehouden.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het bepaalde in artikel 1 besluiten om een andere marktdag aan

  te wijzen voor zover de reguliere marktdag samenvalt met een zon- of feestdag.

 • 3.

  Alvorens te besluiten als bedoeld in het tweede lid vindt afstemming plaats met de Markt- adviescommissie als bedoeld in artikel 26 van deze regeling.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college kan op grond van dringende redenen of in het algemeen belang tijdelijk een andere

  marktlocatie aanwijzen, een andere marktdag vaststellen, andere begin- en eindtijden vaststellen of de

  markt afgelasten.

 • 2.

  Indien en voor de duur dat toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid kan het

  college hierbij:

  • a.

   Van de vastgestelde marktopstelling afwijken;

  • b.

   Van de vastgestelde standplaatsindeling afwijken;

  • c.

   Het aantal standplaatsen beperken of in hun omvang beperken.

Artikel 4 Branchepatroon

 • 1.

  Bij de toewijzing van vaste plaatsen wordt voor elke markt een maximumstelsel gehanteerd. Hierbij

  wordt uitgegaan van de toedeling van strekkende meters en onderverdeling daarvan in absolute

  aantallen binnen de hoofd- en subgroepen.

 • 2.

  Uitgegaan wordt van een verdeling over de volgende hoofdgroepen en daarbij behorende subgroepen.

  Dit zijn:

  • a.

   Food: AGF, vis en overige eetwaren;

  • b.

   Non-food: textiel, huishoudtextiel en andere goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en heesters.

Artikel 5 Dinsdagmorgenmarkt (Mierlo-Hout)

 • 1.

  Het college verstrekt vergunningen tot een maximum van 124 strekkende meters.

 • 2.

  Het aantal vaste standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 12, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food: in totaal 56 strekkende meters waarvan 24 strekkende meters voor AGF, 8 strekkende meters

   voor vis en 24 strekkende meters voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food: in totaal 52 strekkende meters waarvan 36 strekkende meters textiel, 12 strekkende

   meters huishoudtextiel en 16 strekkende meters voor andere non-food goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en heesters: 16 strekkende meters.

 • 3.

  Het aantal standwerkerplaatsen bedraagt maximaal 1.

Artikel 6 Woensdagmorgenmarkt (Helmond-centrum)

 • 1.

  Het college verstrekt vergunningen tot een maximum van 216 strekkende meters.

 • 2.

  Het aantal vaste standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 22, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food: in totaal 148 strekkende meters waarvan 84 strekkende meters voor AGF, 24 strekkende

   meters voor vis en 40 strekkende meters voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food in totaal 52 strekkende meters waarvan 36 strekkende meters textiel, 12 strekkende

   meters huishoudtextiel en 16 strekkende meters voor andere non-food goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en heesters: 16 strekkende meters.

 • 3.

  Het aantal standwerkerplaatsen bedraagt maximaal 2.

Artikel 7 Vrijdagmorgenmarkt (Brouwhuis)

 • 1.

  Het college verstrekt vergunningen tot een maximum van 92 strekkende meters.

 • 2.

  Het aantal vaste standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 16, onderverdeeld naar branchering:

  • a.

   Food: in totaal 52 strekkende meters waarvan 12 strekkende meters voor AGF, 8 strekkende meters

   voor vis en 32 strekkende meters voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food: in totaal 32 strekkende meters waarvan 24 strekkende meters textiel, 12 strekkende

   meters huishoudtextiel en 8 strekkende meters voor andere non-food goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en heesters: 8 strekkende meters.

 • 3.

  Het aantal standwerkerplaatsen bedraagt maximaal 2.

Artikel 8 Zaterdagmarkt (Helmond-centrum)

 • 1.

  Het college verstrekt vergunningen tot een maximum van 1400 strekkende meters.

 • 2.

  Het aantal vaste standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 175, onderverdeeld naar

  branchering:

  • a.

   Food: in totaal 612 strekkende meters waarvan 300 strekkende meters voor AGF,

   72 strekkende meters voor vis en 240 strekkende meters voor overige eetwaren;

  • b.

   Non-food: in totaal 716 strekkende meters waarvan 360 strekkende meters textiel,

   96 strekkende meters huishoudtextiel en 260 strekkende meters voor andere goederen;

  • c.

   Bloemen, planten en heesters: 72 strekkende meters.

 • 3.

  Het aantal standwerkerplaatsen bedraagt maximaal 8.

Artikel 9 De marktmeester

 • 1.

  Een ieder die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, is verplicht zich tegenover de

  marktmeester te legitimeren door middel van een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of een ander

  geldig identiteitsbewijs.

 • 2.

  Een identiteitsbewijs als bedoeld in het vorige lid dient op aanvraag van de marktmeester onmiddellijk

  te worden getoond.

 • 3.

  De marktmeester kan op het marktterrein alle aanwijzingen geven die verband houden met een ordelijk

  en veilig verloop van de markt. De aanwijzingen dienen door diegene waarvoor de aanwijzingen

  bestemd zijn onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 10 Voorschriften indiening aanvragen

 • 1.

  De aanvraag voor een standplaatsvergunning of de overschrijving van een vaste standplaatsvergunning

  geschiedt middels een door het college vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de marktmeester en

  gedownload kan worden via www.helmond.nl.

 • 2.

  Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van:

  • a.

   een uittreksel uit het Handelsregister dat niet ouder mag zijn dan 6 maanden;

  • b.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 9 eerste lid en;

  • c.

   twee identieke en gelijkende recente pasfoto’s;

  • d.

   Bij een aanvrage die betrekking heeft op een geprivatiseerde markt dient door de aanvrager meegestuurd te worden hetzij een getekend exemplaar van de beheerovereenkomst tussen hem en de stichting vrijdag weekmarkt Helmond-Brouwhuis (en de stichting vrijdag weekmarkt Helmond-Brandevoort) hetzij een door hem mede ondertekend exemplaar van de overeenkomst van de gezamenlijke standplaatshouder met de gemeente Helmond inzake de geprivatiseerde woensdagmarkt Helmond-Centrum (en de geprivatiseerde vrijdagmarkt -Helmond-Brandevoort).

 • 3.

  Aanvragen die niet voldoen aan de eisen als gesteld in het eerste of tweede lid kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht door of namens het

  college buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10a Selectiecommissie

 • 1.

  Voordat het college een besluit neemt op vergunningaanvragen inzake een vaste standplaats vraagt

  zij de selectiecommissie om advies.

 • 2.

  De selectiecommissie toetst of de ontvangen aanvragen (sollicitaties) overeenkomen met de gestelde kwaliteitseisen te weten: product, presentatie, promotie en personeel, de vacante branches

  met onderverdeling naar hoofd- en subgroepen en de inpasbaarheid.

 • 3.

  De selectiecommissie bestaat uit maximaal 6 leden en is als volgt samengesteld:

  • a.

   De teammanager Exploitaties van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (voorzitter);

  • b.

   een marktmeester (secretaris);

  • c.

   twee vertegenwoordigers van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (lid);

  • d.

   een standplaatshouder voorgedragen door de gezamenlijke marktkooplieden van de

   betreffende markt van een andere branche dan waar de selectie voor plaats moet vinden (lid) en;

  • e.

   de Centrummanager (lid).

 • 4.

  Het college informeert alle vergunninghouders over de uitkomst van de selectieprocedure.

Artikel 11 Standwerkers

 • 1.

  Voor inschrijving in het standwerkersregister als bedoeld in artikel 15, derde lid, van de Marktverordening 2006 komen enkel in aanmerking standwerkers, die voldoen aan het bepaalde in

  artikel 7 van de Marktverordening 2006.

 • 2.

  Bij de toewijzing van een standwerkerplaats gelden de navolgende beperkingen:

  • a.

   voor de hoofdgroepen en subgroepen, die op de betreffende markt reeds maximaal zijn

   vertegenwoordigd wordt slechts eenmaal per maand een standplaats toegewezen;

  • b.

   standplaatsen met gebruikte kleding worden niet uitgegeven.

Artikel 12 Toezicht op standwerkers

 • 1.

  Wanneer de marktmeester constateert dat een standwerker niet heeft “gewerkt / gedemonstreerd”

  overeenkomstig de werkwijze als geschetst in artikel 1, sub g van de Marktverordening 2006, wordt de

  standwerker op de hoogte gesteld van een aantekening in het logboek van de marktmeester. Daarnaast

  reikt de marktmeester een schriftelijke waarschuwing uit.

 • 2.

  In de schriftelijke waarschuwing als bedoeld in het eerste lid wordt de betreffende standwerker de

  gelegenheid geboden om zijn zienswijze naar voren te brengen en te kennen gegeven dat bij een

  volgende constatering van niet “werken / demonstreren” een ontzegging van deelname aan de loting

  voor een standwerkerplaats zal worden aangezegd. Een zienswijze kan naar keuze van de standwerker

  mondeling of schriftelijk naar voren worden gebracht.

 • 3.

  Voor zover de standwerker onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke waarschuwing zijn zienswijze

  mondeling naar voren brengt, wordt daarvan door de marktmeester aantekening gemaakt.

 • 4.

  Een standwerker die zijn zienswijze schriftelijk naar voren brengt, moet dat uiterlijk de dinsdag van de

  week volgend op die van de beoordeling doen. Een schriftelijke zienswijze moet worden ingediend bij

  het college.

 • 5.

  Wanneer na de eerstvolgende in loting de betrokken standwerker andermaal niet “werkt / demonstreert”

  overeenkomstig de voorgeschreven werkwijze, wordt ontzegging van deelname aan de loting voor

  standwerkerplaatsen aangezegd voor een nader te bepalen aantal marktdagen. De ontzegging wordt

  schriftelijk bevestigd in een beschikking van het college.

Artikel 13 Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college bepaalt de opstelling en indeling van de markt.

 • 2.

  Het college is, gehoord de marktadviescommissie, bevoegd tijdelijk wijzigingen in de opstelling of

  indeling van de markt aan te brengen voor zover daar toe dringende gronden aanwezig zijn.

 • 3.

  Wijziging van de opstelling en indeling van de markt wordt tijdig schriftelijk aan de vaste

  standplaatshouders ter kennis gebracht.

Artikel 14 Afmetingen van een standplaats

 • 1.

  Een standplaats heeft een lengte van 4 meter of een veelvoud daarvan met een maximum van 12

  meter. De diepte van een standplaats is maximaal 3, 4 of 5 meter.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor standplaatshouders die op grond van de Marktverordening 1995 vergunning hebben voor een langere kraamlengte en wel tot het tijdstip het

  tenietgaan van deze vergunning uit welke hoofde dan ook.

 • 3.

  De vaste overkapping van de marktkraam, dan wel de klep van het eigen materiaal mag niet uitsteken voorbij de maximaal toegestane diepte van de standplaats.

 • 4.

  Gebruik van kraamverbreders of kraamverhogers is uitsluitend toegestaan

  • a.

   binnen de vergunde kraamdiepte;

  • b.

   volgens een bij de vergunde diepte passend model met een door het college te bepalen maximum

   lengte.

 • 5.

  Een standwerkerplaats heeft een lengte van maximaal 3 meter en een diepte van maximaal 2 meter.

 • 6.

  Het is verboden buiten de toebedeelde ruimte voor de standplaats losse voorwerpen op het marktterrein

  te plaatsen of aan een oversteek van de kraam te bevestigen.

Artikel 15 Plaatsen kramen

 • 1.

  Voor het plaatsen van kramen op een markt door een kramenverhuurbedrijf of een natuurlijke persoon is een vergunning van het college nodig.

 • 2.

  Het college kan bij vergunningverlening als bedoeld in het eerste lid eisen stellen:

  • a.

   met betrekking tot kwaliteit van de te verhuren marktkramen en overig materieel;

  • b.

   aan het tijdstip van plaatsing en verwijdering van de marktkramen en het overig materieel.

 • 3.

  Het college kan de vergunninghouder opdragen fysieke verkeersmaatregelen uit te voeren die verband

  houden met de betreffende markt.

Artikel 16 Gebruik kramen

 • 1.

  Het is verboden gebruik te maken van andere kramen dan die door de vergunninghouder als bedoeld in artikel 15 eerste lid beschikbaar zijn gesteld.

 • 2.

  Van de verplichting vermeld in het eerste lid zijn uitgezonderd:

  • a.

   de vergunninghouders die met een verkoopwagen standplaats innemen;

  • b.

   standwerkers;

  • c.

   marktkooplieden die van het college ontheffing hebben gekregen van het verbod neergelegd in het eerste lid mogen eigen materieel gebruiken;

  • d.

   voordat het college een besluit neemt op een ontheffingsaanvraag, zoals gesteld in onder c, vraagt zij de selctiecommissie om advies;

  • e.

   op het eigen materiaal is artikel 15, tweede lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het eigen materiaal zoals bedoeld in het tweede lid onder c moet tevens aan de volgende criteria voldoen:

  • a.

   eigen materiaal moet (technisch) inpasbaar zijn in de betreffende markt. Dit houdt in dat:

   I. er geen visuele belemmeringen mogen bestaan voor naastgelegen kramen;

   II. er geen belemmeringen m.b.t. de werkzaamheden van de kramenexploitant mogen ontstaan;

   III. geen grotere of kleinere ruimte mag worden ingenomen dan waarvoor vergunning is verstrekt voordat is/wordt overgegaan op het gebruik van eigen materiaal;

   IV. kosten die gemaakt moeten worden voor het plaatsen zijn voor rekening van de gebruiker (bijv. aanpassing elektriciteitsvoorziening).

  • b.

   de hoogte van de voorste begrenzing (bij huurkramen de voorlat) dient tenminste twee meter te zijn;

  • c.

   als punt 1. niet kan worden gerealiseerd, kan geen aanspraak worden gemaakt op de tot dan toe met huurmateriaal ingenomen plaats;

  • d.

   gebruik maken van eigen materiaal op de plaats waar men staat met huurmateriaal, kan alleen als daarvoor geen andere huurkramen moeten worden afgebroken of verplaatst.

   

Artikel 17 Gebruik eigen verkoopwagen

 • 1.

  Een vergunninghouder met eigen verkoopwagen dient zorg te dragen voor gebruik van een deugdelijke (eigen) verkoopwagen. Een verkoopwagen behoeft - alvorens tot plaatsing mag worden overgegaan - de goedkeuring van het college.

 • 2.

  Een verkoopwagen dient volledig - inclusief eventuele uitsteeksels - te passen binnen de vaste standplaats en een minimale doorloophoogte te hebben van 2,00 meter.

 • 3.

  De voorkant van een verkoopwagen - inclusief eventuele toonbank of andere uitsteeksels - dient op één lijn te staan met de voorste staanders van de kramenrij.

 • 4.

  Een aanvraag om met een verkoopwagen standplaats in te nemen wordt alleen in behandeling genomen indien deze volledig en correct is ingediend, inclusief een (bouw) tekening met precieze

  afmetingen, zoals lengte, diepte, hoogte en doorloophoogte in ingeklapte en uitgeklapte toestand, gegevens over maximaal stroomverbruik, bouwjaar en datum waarop de verkoopwagen in gebruik genomen is.

Artikel 18 (vervallen)

 

Artikel 19 Aan- en afvoer

 • 1.

  Het is vergunninghouders verboden om op het marktterrein goederen of waren aan te voeren

  voordat de marktkramen zijn geplaatst. De aanvoer moet zijn beëindigd bij de aanvang van de

  markt behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de marktmeester.

 • 2.

  Het is vergunninghouders verboden om hun motorvoertuigen en aanhangwagens, toegelaten

  verkoopwagens uitgezonderd, op het marktterrein te parkeren tijdens de uren dat de markt gehouden

  wordt.

 • 3.

  Vergunninghouders voor een dagplaats dragen er zorg voor dat zij bij aanvang van de markt de hun

  toegewezen plaats hebben ingenomen en dat nadien geen laad- of loswerkzaamheden meer

  plaatsvinden.

 • 4.

  Vergunninghouders zijn verplicht om na einde van de markttijd het marktterrein binnen anderhalf

  uur te ontruimen, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 24.

 • 5.

  Het is vergunninghouders verboden om voor het einde van de markt goederen of waren af te voeren, behoudens met toestemming van de marktmeester.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid mogen standwerkers 15 minuten voor einde van de

  markttijd het marktterrein oprijden om waren af te voeren, voor zover de marktmeester hieromtrent in

  kennis is gesteld.

Artikel 20 Elektriciteit

 • 1.

  Elektriciteit mag uitsluitend betrokken worden van degene die voor het leveren daarvan door het

  college is aangewezen.

 • 2.

  Aansluiting op de in het eerste lid genoemde elektriciteitsvoorziening is alleen toegestaan met

  toestemming van het college.

 • 3.

  De vergunninghouder die elektriciteit wenst te betrekken dient vooraf een schriftelijke aanvraag in

  te dienen bij de marktmeester.

Artikel 21 Verwarmings-, bak- en kooktoestellen

 • 1.

  Het is vergunninghouders verboden om op het marktterrein verwarmings- bak- en kooktoestellen te

  gebruiken.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hen te

  stellen voorwaarden.

Artikel 22 Eetwaren

 • 1.

  Vergunninghouders die toestemming hebben om op hun standplaats eet- en drinkwaren voor directe

  consumptie te bereiden, dienen aan de voorzijde van hun standplaats afvalkorven of afvalbakken te

  plaatsen en geplaatst te houden gedurende de markttijden.

 • 2.

  Afvalkorven en afvalbakken dienen te worden geplaatst binnen de ruimte aangeduid in de standplaatsvergunning.

 • 3.

  De afvalkorven of afvalbakken dienen voldoende volume te hebben, zulks ter beoordeling van de

  marktmeester.

 • 4.

  Wanneer een afvalkorf of afvalbak vol is, is de vergunninghouder verplicht deze onmiddellijk te legen ter

  voorkoming van verontreiniging van het marktterrein.

Artikel 23 Verkoop aan standplaatshouders

 • 1.

  Het is een ieder verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ter

  verkoop rond te lopen of te rijden.

 • 2.

  Het college kan van het verbod als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen in verband met de

  verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de

  standplaatshouders.

Artikel 24 Afval

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats er steeds goed en verzorgd

  uit ziet, zulks ter beoordeling van de marktmeester.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan na afloop van

  de markt schoon op te leveren.

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht de door hem meegebrachte emballage en andere afvalstoffen en de

  tijdens de marktdag ontstane afvalstoffen bij beëindiging van de markt mee te nemen of af te voeren.

 • 4.

  Het college kan ten aanzien van de verkoop van vis en visproducten nadere regels stellen. In die

  nadere regels kunnen de betreffende standplaatshouders verplicht worden bepaalde voorzieningen te

  treffen.

Artikel 25 Milieu

Vergunninghouders dienen de standaardvoorschriften na te leven die zijn opgenomen op de Lijst van

hinder-, milieu- en veiligheidsvoorschriften voor de ambulante handel. Deze lijst is als bijlage 1 gevoegd bij deze regeling.

Artikel 26 Marktadviescommissie

 • 1.

  Er is een commissie van advies, die het college adviseert inzake marktaangelegenheden.

 • 2.

  De samenstelling en werkwijze van de commissie zijn geregeld in de Verordening marktadviescommissie 2006.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 28 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de Verordening warenmarkten Helmond 2006, blijven

  gedurende de looptijd waarvoor zij zijn verstrekt onverminderd van kracht.

 • 2.

  Aanvragen om vergunningen en ontheffingen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden afgehandeld op basis van de Verordening warenmarkten Helmond 2006.

 • 3.

  Op een aanhangig bezwaar- of beroepschrift, betreffende een vergunning of ontheffing welke is

  verleend op basis van de Verordening warenmarkten Helmond 2006, dat is ingekomen binnen de

  voordien geldende termijn, wordt beslist met toepassing van de hiervoor genoemde verordening.

 

Besloten in de collegevergadering van 12 juli 2011.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester, De secretaris,

Drs. A.A.M. Jacobs Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

15 juli 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 1 van deze regeling ? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).