Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Beleidsregels plaatsingspremie WWB en WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels plaatsingspremie WWB en WIJ
CiteertitelBeleidsregels plaatsingspremie WWB en WIJ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels plaatsingspremie WWB worden per 1 juli 2011 ingetrokken en vervangen door de beleidsregels plaatsingspremie WWB en WIJ.

Het betreft een inhoudelijke wijziging van de oorspronkelijke beleidsregels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet werk en bijstand
  3. Wet investeren in jongeren
  4. Verordening Re-integratie WWB en werkleeraanbod WIJ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011inhoudelijke wijziging

14-06-2011

Stadsberichten 29 juni 2011

3803279

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels plaatsingspremie WWB en WIJ

Beleidsregels

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen de nota d.d. 20 mei 2011 met registratienummer 3803279;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen over de toekenning van een plaatsingspremie op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de verordening Re-integratie WWB en werkleeraanbod WIJ;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren;

besluit vast te stellen:

Beleidsregels Plaatsingspremie WWB en WIJ

Artikel 1 Begripsbepaling

Plaatsingspremie: premie die onder voorwaarden aan een werkgever verstrekt wordt die een uitkeringsgerechtigde als bedoeld in het tweede lid in dienst neemt.

Uitkeringsgerechtigde: persoon die een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en bijstand of een jongere die een inkomensvoorziening ontvangt op grond van de Wet investeren in jongeren.

Uitkering: een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand of een inkomensvoorziening in het kader van de Wet investeren in jongeren.

Arbeidsintegratie: afdeling van de hoofdafdeling Sociale Zekerheid van de sector WSO van de gemeente Amersfoort.

Artikel 2 Voorwaarden premie

Een werkgever kan in aanmerking komen voor een plaatsingspremie indien het ontvangen van een premie voor de werkgever van doorslaggevend belang is voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde.

Een plaatsingspremie wordt alleen verstrekt indien de onder lid 1 bedoelde uitkeringsgerechtigde minimaal 1 jaar een uitkering ontvangt en met het dienstverband dat aangegaan wordt geen aanspraak meer kan maken op een uitkering.

Een plaatsingspremie wordt alleen aan een werkgever verstrekt indien hierover voorafgaand aan de plaatsing afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Amersfoort en die werkgever.

Indien na zes maanden geen vast dienstverband wordt verleend aan de geplaatste uitkeringsgerechtigde, wordt een volgende plaatsingspremie aan dezelfde werkgever voor dezelfde functie alleen in bijzondere omstandigheden verleend. Dit ter beoordeling van het hoofd van de afdeling Arbeidsintegratie.

Artikel 3 Hoogte en vaststelling plaatsingspremie

De plaatsingspremie bedraagt maximaal € 2.500,-.

De plaatsingspremie wordt in maximaal twee termijnen van € 1.250,- uitbetaald.

De plaatsingspremie wordt op aanvraag bij beschikking toegekend. De eerste termijn wordt aan de werkgever op declaratiebasis na drie maanden uitbetaald nadat middels bijgevoegde loonspecificaties geverifieerd is dat de geplaatste uitkeringsgerechtigde in die drie maanden bij de werkgever in dienst is geweest.

De tweede termijn wordt na zes maanden dienstverband op dezelfde wijze als in het derde lid aan de werkgever uitbetaald ongeacht de vraag of er na de zesde maand nog sprake is van een dienstverband.

De bij beschikking toegekende plaatsingspremie wordt uiterlijk tot 12 maanden na aanvang dienstverband op declaratiebasis aan de werkgever uitbetaald. Daarna vervalt het recht.

Voor de plaatsingspremie geldt een budgetplafond van € 75.000,- per jaar.

Artikel 4 Uitsluitingsgrond

Een werkgever die al financieel voordeel heeft gehad vanwege een proefplaatsing of soortgelijke voorziening voor de betreffende uitkeringsgerechtigde, komt niet in aanmerking voor een plaatsingssubsidie.

Artikel 5 Procedureel

Aanvragen en declareren van de plaatsingspremie kan alleen met daarvoor door Arbeidsintegratie ter beschikking te stellen formulieren.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze beleidsregels afwijken, indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien

In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als Beleidsregels Plaatsingspremie WWB en WIJ.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2011 onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels Plaatsingspremie Wet werk en bijstand.

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2011.

De secretaris, De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM: 29 juni 2011