Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening SVn duurzaamheidslening gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening SVn duurzaamheidslening gemeente Raalte
CiteertitelVerordening SVn duurzaamheidslening gemeente Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201205-12-2012intrekking regeling

18-10-2012

Weekblad voor Salland, 28-11-2012

370
17-02-2011nieuwe verordening

27-01-2011

Weekblad voor Salland, 16-02-2011

1004753

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening SVn duurzaamheidslening gemeente Raalte

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat:

de gemeente door deelname aan de Duurzaamheidslening van het SVn huiseigenaren helpt tot het treffen van energiebesparende maatregelen aan de eigen woning;

energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen positief bijdragen aan de beoogde duurzame gemeente;

besluit:

vast te stellen:

Verordening SVn duurzaamheidsleningen gemeente Raalte

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  een aanvrager: een meerderjarig natuurlijke persoon of een Vereniging van Eigenaren die een aanvraag doet;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

 • c.

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van Duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • e.

  een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • f.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energielabel, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

• Bestaande woonruimte in de gemeente Raalte van minimaal één jaar oud die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

• Panden met een gecombineerde woon- en werkfunctie, waarbij alleen het woongedeelte onder deze regeling valt.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1

  Tot de Duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Kleinschalige windturbine

  • e.

   Gevelisolatie

  • f.

   Dakisolatie

  • g.

   Vloerisolatie

  • h.

   Raam- en deurisolatie

  • i.

   Druk of CO2 gestuurde ventilatieroosters

  • j.

   Energie-efficiente verwarmingsinstallatie of warmtepomp

  • k.

   Energiezuinige gelijkstroompompen en –ventilatoren

  • l.

   Warmte-terug-win-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)

  • m.

   Vegetatiedak

 • 2

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van Duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • b.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Intrekking en terugvordering

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

  • c.

   blijkt dat de maatregelen niet of niet voldoende conform de aanvraag als bedoeld in artikel 6 zijn uitgevoerd

 • 2

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 10 Voordracht

Het college besluit de aanvrager voor toekenning van een duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 11 Toekenning

 • 1

  De toekenning van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2

  SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Raalte en SVn.

Artikel 13 Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 • 1

  De hoofdsom van de door het college toegekende duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

Artikel 14 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze Verordening kan worden aangehaald als “Verordening SVn duurzaamheidslening gemeente Raalte” en treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekend is gemaakt.

Aldus besloten in de vergadering van 27 januari 2011.

de griffier, de voorzitter,

drs. J.B. Zijlstra, P.A. Zoon