Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening Adviesraad Werk en Inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Werk en Inkomen
CiteertitelVerordening Adviesraad Werk en Inkomen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe verordening

Deze verordening vervangt de Verordening adviesraad werk en inkomen, vastgesteld 20 december 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12
 3. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201101-01-201101-01-2015nieuwe verordening

30-06-2011

Weekblad voor Salland, 13-07-2011

1100100

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Werk en Inkomen

De Raad van de gemeente Raalte, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011;gelet op artikel 47 en artikel 7 lid 1 van de Wet werk en bijstand en artikel 12 lid 1 sub d van de Wet investeren in jongeren en gelet op artikel 150 van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de Verordening Adviesraad Werk en Inkomen.

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Cliënt: de inwoner met een minimum inkomen, de persoon als bedoeld in artikel 7 van de Wet werk en bijstand, artikel 2 van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 2 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en artikel 23 en 24 van de Wet investeren in jongeren.

 • 2.

  Adviesraad: het uit cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven

 • 3.

  De eenheid: de eenheid Dienstverlening van de gemeente Raalte.

 • 4.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte.

 • 5.

  Wetten: alle wetten en regelingen op het terrein van sociale zekerheid die uitgevoerd worden door de afdeling sociale zaken en de publieksbalie

 • 6.

  Eenheidsmanager: het hoofd van de eenheid Dienstverlening of diens vertegenwoordiger.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van cliëntenparticipatie is:

 • 1.

  Vergroten van de betrokkenheid van cliënten die een uitkering ontvangen van de gemeente Raalte en hun vertegenwoordigers, door hen te betrekken bij de beleidsbepaling van de WWB, de Wij en aanverwante wet en regelgeving.

 • 2.

  Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van producten en dienstverlening op de onder 1 genoemde onderdelen.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1

  De adviesraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd aan het college, of in voorkomende gevallen, aan de raad te adviseren over:

  • a.

   Het gemeentelijk beleid op het terrein van de Wet werk en bijstand (WWB) inclusief de re-integratie van de gemeentelijke doelgroep en de Wet investeren in jongeren

  • b.

   Het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale voorzieningen

  • c.

   De gemeentelijk armoedebestrijding.

 • 2

  Door het college gevraagde adviezen worden op een zodanig tijdstip aan de adviesraad voorgelegd, dat zij nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op de besluitvorming.

 • 3

  De adviesraad adviseert bij voorkeur schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van het verzoek daartoe. Deze termijn kan op schriftelijk verzoek van de adviesraad éénmaal met 4 weken worden verdaagd.

 • 4

  Een advies wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht. Het minderheidsstandpunt wordt in het advies vermeld.

 • 5

  Binnen 4 weken ontvangt de Adviesraad een reactie op het gevraagde advies. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken worden verdaagd. Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies wordt de adviesraad gemotiveerd daarover in kennis gesteld. Dit geschiedt bij voorkeur schriftelijk.

 • 6

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die op de individuele cliënt betrekking hebben. Evenmin behoren tot de bemoeienis voorschriften over de uitvoering van wettelijke taken voor zover bij deze uitvoering geen ruimte is gelaten voor gemeentelijk beleid.

 • 7

  Het college is verplicht de adviesraad tijdig van informatie en van alle relevante stukken te voorzien om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

Artikel 4 Geheimhoudingsplicht

 • 1

  De adviesraad kan bepalen dat de leden van de cliëntenraad, deskundigen en derden verplicht zijn tot geheimhouding ten aanzien van stukken of wat ter zitting wordt behandeld.

 • 2

  Geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door college of raad ten aanzien van stukken die zij aan de leden van de cliëntenraad, deskundigen of derden verstrekken.

 • 3

  De geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de cliëntenraad of van het adviseurschap van externe deskundigen of derden.

 • 4

  De plicht tot geheimhouding wordt op de stukken aangegeven of voorgaande aan de behandeling van de betreffende onderwerpen bekendgemaakt.

 • 5

  De duur van de geheimhouding wordt - voor zover mogelijk – vooraf aangegeven.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming

 • 1

  De adviesraad bestaat uit maximaal 9 leden alsmede hun plaatsvervangers, plus een onafhankelijk voorzitter.

 • 2

  Minimaal een derde deel van de leden dient cliënt te zijn.

 • 3

  De overige 6 leden zijn lid namens:- 1 lid namens de Stichting Carinova- 1 lid namens Stichting Vluchtelingenwerk Raalte- 1 lid namens de vakbonden- 1 lid namens de gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Raalte- 2 leden namens de gezamenlijke religieuze of een levensbeschouwelijke organisaties in de gemeente Raalte

 • 4

  De adviesraad kiest uit haar midden een secretaris.

 • 5

  De drie vertegenwoordigers uit de individuele cliënten en de onafhankelijk voorzitter worden benoemd door het college. De overige leden worden benoemd namens de organisaties waardoor zij zijn afgevaardigd.

 • 6

  Bij ernstig disfunctioneren van een van de leden kan de adviesraad het vertrouwen in het betreffende lid opzeggen. Indien overleg tussen de voorzitter en het desbetreffende lid onvoldoende resultaat heeft, stelt de voorzitter in eerste instantie bij de afvaardigende organisatie aan de orde. Leidt dit niet tot een acceptabele oplossing dan kan de adviesraad besluiten betrokkene niet meer toe te laten tot de vergadering van de raad.

 • 7

  De leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de Adviesraad een door het college vast te stellen onkostenvergoeding. Per jaar komen maximaal 10 vergaderingen voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding wordt uitbetaald aan de hand van de presentielijsten van de bijgewoonde vergaderingen.

 • 8

  Leden die afgevaardigd zijn namens een organisatie en daar in loondienst zijn, ontvangen geen vergoeding.

 • 9

  Leden van de adviesraad die organisaties vertegenwoordigen, hebben zitting zonder last maar met ruggespraak.

 • 10

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen maanden op lid van de adviesraad te zijn.

 • 11

  De plaatsvervangende leden hebben alleen stemrecht bij afwezigheid van het lid dat zij vervangen.

 • 12

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen 3 maanden na het ontstaan van een vacature.

 • 13

  De adviesraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die tezamen met de voorzitter en de secretaris het (dagelijks) bestuur van de adviesraad vormen.

Artikel 6 Zittingsduur en schorsing

 • 1

  De zittingsduur van telkens de helft van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad. Herbenoeming voor een volgende periode is mogelijk.

 • 2

  De helft van de leden van de adviesraad treedt telkens gelijktijdig af en zijn meteen herkiesbaar, doch blijven in functie totdat zij herbenoemd, dan wel nieuwe leden benoemd zijn. De procedure om aan deze voorwaarde te voldoen wordt beschreven in het door de adviesraad op te stellen huishoudelijke reglement.

 • 3

  Het lidmaatschap eindigt:- op verzoek van het betreffende lid;- als de periode verstreken is en het lid niet voor herbenoeming in aanmerking komt;- indien het lid wordt geschorst;- op het moment dat degene in wiens plaats een lid is benoemd, zou aftreden- door overlijden van het lid.

Artikel 7 Werkwijze, vergadering en overleg vergadering

 • 1

  De adviesraad vergadert tenminste eenmaal per kwartaal, of zoveel vaker als waartoe de adviesraad besluit.

 • 2

  Vergaderingen zijn openbaar, tenzij de adviesraad op grond van aspecten van vertrouwelijkheid of geheimhouding anders beslist.

 • 3

  De adviesraad kan uit zijn midden werkgroepen benoemen die besluitvorming op een bepaald gebied of over een bepaald onderwerp voorbereiden.

 • 4

  2 x per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder sociale zaken.

 • 5

  De agenda voor dit overleg wordt gezamenlijk door partijen opgesteld.

Artikel 8 Faciliteiten en verantwoording

 • 1

  Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks in de gemeentebegroting een budget opgenomen. Ten last van dit budget kunnen, ter beoordeling van het college, kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering van de adviesraad en kosten van organisatie.

 • 2

  De adviesraad stelt jaarlijks een werkplan op met daarbij behorende begroting.

 • 3

  In een jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van het budget.

 • 4

  De adviesraad legt in zijn jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop cliënten werden geïnformeerd.

 • 5

  De adviesraad publiceert ten minste tweemaal per jaar over zijn activiteiten en brengt dit in ieder geval ter kennis aan alle cliënten van de gemeente, het college, en de in de adviesraad vertegenwoordigde belangenorganisaties.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1

  De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast. Van dit reglement verstrekt de Adviesraad een afschrift van het college.

 • 2

  In zaken waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, na het inwinnen van het gevoelen van de adviesraad.

 • 3

  Het college kan met betrekking van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 4

  Wijzigingen van deze verordening kan eerst na een advies van de adviesraad.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2011.

 • 2

  De verordening Adviesraad Werk en Inkomen in te trekken met ingang van de dag, volgend op die van de bekendmaking van dit besluit, met dien verstande dat het besluit terug werkt tot 1 januari 2011.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Adviesraad Werk en Inkomen 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2011

de griffiier, de voorzitter

Toelichting 1 Algemene en artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting

De Wet werk en bijstand (WWB) schrijft in artikel 47 voor dat cliëntenparticipatie dient plaats te vinden. In het verlengde van die verplichting wordt aan de gemeenteraad opgedragen een verordening te maken over de wijze waarop personen bedoeld in artikel 7 lid 1 WWB of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB.

In artikel 12 WIJ wordt het gemeentebestuur opdracht gegeven regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop jongeren, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ.

Artikel 150 van de Gemeentewet geeft een aantal raambepalingen over de wijze waarop burgers bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.

Met deze Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren wordt aan het bovenstaande invulling gegeven.De WWB en de WIJ geven geen nadere regels over hoe de cliëntenparticipatie moet plaatsvinden. Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. De bestaande Verordening Adviesraad Werk en Inkomen is aangevuld en is meer de aansluiting gezocht bij de cliëntenparticipatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De verordening krijgt daardoor niet alleen een andere inhoud, maar ook een andere naam en zal voortaan als Verordening Adviesraad werk en inkomen 2011 door het leven gaan.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 BegripsbepalingenIn dit artikel worden omschrijvingen gegeven van begrippen die in de verordening voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan. Bij het omschrijven van de begrippen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen in de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren.

Artikel 2 DoelstellingIn dit artikel wordt de doelstelling van cliëntenparticipatie omschreven. Enerzijds wordt de adviesraad ingeschakeld bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Anderzijds wordt de adviesraad betrokken bij de verbetering van de bestaande producten en dienstverlening.

Artikel 3 Taken en bevoegdhedenDe adviesraad houdt zich bezig met het beleidsveld WWB, de WIJ en aanverwante wet- en regelgeving. De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over aangelegenheden op cliëntniveau.De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college. Het college vraagt, in ieder geval, actief om advies bij beleidsontwikkeling op het gebied van de WWB en de WIJ.Wanneer het college het advies van het adviesraad niet overneemt wordt dat met redenen omkleed aan de adviesraad meegedeeld.

Artikel 4 Geheimhoudingsplicht.De Adviesraad brengt advies uit aan het college van B&W. De eenheidsmanager Dienstverlening zal de adviesraad op een vroeg tijdstip betrekken in de besluitvorming over een voorstel zodat het advies van de adviesraad ten volle kan worden meegewogen bij het voorstel. Vanwege het vroege stadium van betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling kan het noodzakelijk zijn dat informatie op vertrouwelijke basis wordt uitgewisseld.

Artikel 5 Samenstelling en benoemingDit artikel regelt de samenstelling en zittingsduur van de adviesraad . Naast ervaringsdeskundigen (cliënten en /of hun vertegenwoordigers) hebben ook belangenorganisaties zitting in de adviesraad.

Artikel 6 zittingsduur en schorsingDe adviesraad heeft een zittingsduur van 4 jaar, waarna de helft van de leden aftreedt. Herbenoeming is mogelijk. Voor deze periode is gekozen om de continuïteit en deskundigheid binnen de adviesraad zoveel mogelijk te waarborgen.Personen die zitting hebben gehad in de adviesraad kunnen eenmaal opnieuw benoemd worden.

Artikel 7 Werkwijze, vergadering en overleg vergadering.Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 FaciliteitenIn dit artikel worden de faciliteiten benoemd die het college beschikbaar stelt aan de adviesraad.

Artikel 10 SlotbepalingenDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11 Inwerkingtreding e citeertitelDit artikel spreekt voor zich.