Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe verordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2011nieuwe verordening

30-06-2011

Weekblad voor Salland, 13-07-2011

1101492

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij

De raad van de gemeente Raalte;gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d.10 mei 2011;gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;gelet op het aan deze verordening ten grondslag liggende geurhinderonderzoek (rapport Oranjewoud nr. 236790, revisie 04 d.d. 13 april 2011) als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

Vast te stellen de:

Verordening geurhinder en veehouderij

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:bebouwde kom: het gebied dat als zodanig is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;wet: de Wet geurhinder en veehouderij;geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; odour units (ouE/m3; P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2 aanwijzing gebieden

 • 1

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: bedrijventerrein 'De Zegge VI fase 2 en VII';

 • 2

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: bedrijventerrein 'De Zegge VI fase 2 en VII';

 • 3

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie 2010 en bijbehorende kaart (gebiedsvisie).

Artikel 3 waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening 8,0 odour units.

Artikel 4 waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening binnen de bebouwde kom 60 meter.

Artikel 5 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Artikel 6 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2011.

de griffier, de voorzitter,

 

drs. J.B. Zijlstra, P.A. Zoon