Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel agressieprotocol politieke ambtsdragers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel agressieprotocol politieke ambtsdragers
CiteertitelBeleidsregel agressieprotocol politieke ambtsdragers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011nieuwe regeling

14-06-2011

Gemeenteblad 2011-25a

2011 11.16354

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel agressieprotocol politieke ambtsdragers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelezen de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 maart 2011 en het voorstel over de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers;

 • -

  overwegende dat bestuurders in toenemende mate in aanraking komen met agressie en geweldsincidenten en dat elke politieke ambtsdrager bekend moet zijn met de preventiemogelijkheden en de gedragslijnen bij een agressie- of geweldsincident en de wijze van afhandeling daarvan;

 • -

  gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit

 

I. tot het vaststellen van de

beleidsregel agressieprotocol voor de politieke ambtsdragers

van de gemeente Hoorn

 

De norm

Wij voeren onze publieke functie professioneel uit en behandelen diegene met wie wij in contact komen met respect. Wij verwachten dat wij met een zelfde mate van respect behandeld worden. Wij hanteren de algemeen aanvaarde normen voor goed fatsoen.

 

Om er voor te zorgen dat we ons werk in veiligheid kunnen doen hanteren we daarom de volgende beleidsregels:

 • ·

  Agressief of gewelddadig gedrag tegen bestuurders of werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.

 • ·

  Wij stellen duidelijke grenzen voor toelaatbaar gedrag en maken die kenbaar.

 • ·

  Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen.

 • ·

  Volg de aanwijzingen van de professional op.

 • ·

  Verstoor de orde niet.

 • ·

  Wij nemen het voordeel dat uit de agressie of het geweld is ontstaan altijd terug en wij verhalen de schade.

 • ·

  Wij registreren alle incidenten betreffende agressie en geweld.

 • ·

  Wij doen altijd aangifte bij een strafbaar feit.

 

Deze beleidsregels zijn nader uitgewerkt/toegelicht in bijlage 1 en 2.

 

II.

 • -

  dat dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad dat wordt gepubliceerd op de gemeentelijke Openbare Bekendmakingen in het Westfries Weekblad;

 • -

  deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 14 juni 2011

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris                                      de burgemeester

 

 

Bijlage 1. Agressieprotocol voor het college van B&W (uitvoering)

De hoofdlijn:

Wees voorbereid, blijf er niet alleen mee zitten, help elkaar, meldt, evalueer en registreer.

 

Preventie:

Inventariseer risicovolle situaties, neem voorzorgsmaatregelen en evalueer die. Volg een training agressiehantering.

 

Reactie op incidenten:

Reageer professioneel in een confrontatie met agressief of gewelddadig gedrag en kies een aanpak die past in de situatie. Meld elk incident en bespreek het in het college.

 

Begeleiding en nazorg

Direct na het incident wordt de veiligheid hersteld en wordt betrokkene(n) steun geboden.

De burgemeester of de locoburgemeester is verantwoordelijk voor de 1e opvang en nazorg van een collegelid. De vicevoorzitter van de raad is dat voor de burgemeester.

Bel eventueel de vertrouwenslijn voor steun of advies: 088-5543288.

 

Afhandeling van incidenten:

Onze aanpak is dadergericht. We registreren zo mogelijk naam en BSN-nummer van de dader. Met de agressieve persoon wordt bij het eerstvolgend contact een ordegesprek gevoerd. De persoon krijgt een waarschuwingsbrief. Bij herhaling volgt ontzegging van de toegang tot de locatie.

Wij melden alle incidenten in het GIR – https://www.agressieregistratieoverheid.nl

Wij melden incidenten bij de politie en doen aangifte van strafbare feiten.

Incidenten met ernstig lichamelijk of geestelijk letsel melden we, als werkgever, bij de arbeidsinspectie.

Wij verhalen de schade die is ontstaan door het incident.

 

Agressiesituaties collegeleden

 

 • 1.

  Een potentiële agressieve persoon kondigt zich van te voren aan (stadhuis of andere werklocatie)

  • o

   Collegelid voert de regie over de aanpak

  • o

   Vraagt steun en voert ruggespraak met collega

  • o

   Informeert de receptie en bestuurssecretariaat

  • o

   Alarmeert zo nodig de politie

  • o

   Collega is zo nodig standby

  • o

   Gebruik een ruimte met een alarmknop

  • o

   Verwijder losse voorwerpen uit de betreffende ruimte

  • o

   Ontvang de persoon en probeer zo nodig te kalmeren

    

 • 2.

  Agressie in de werkkamer

  • o

   Probeer de persoon te kalmeren, spreek de persoon rustig toe en luister

  • o

   Raadpleeg collega, roep zo nodig een ander bij het gesprek

  • o

   Gebruik de alarmknop als de dreiging te ernstig wordt

  • o

   Verlaat de kamer en sluit de kamer af

  • o

   Roep of schreeuw om hulp als de agressie doorzet en er nog geen hulp is

    

 • 3.

  Agressie bij werkbezoek

  • o

   Maak vooraf een inschatting van mogelijke risico’s

  • o

   Neem voorzorgsmaatregelen

  • o

   Maak bezoekadres, route, tijdstip aankomst en vertrek bekend

  • o

   Zorg voor standby (collega, politie)

  • o

   Neem een mobiele telefoon mee met (alarm) voorkeuze toetsen

    

 • 4.

  Agressie in de privésituatie

  • o

   Collegelid voert de regie over de aanpak

  • o

   Vraagt steun en voert ruggespraak met collega

  • o

   Alarmeert zo nodig de politie

  • o

   Probeer de persoon te kalmeren

    

 • 5.

  Telefonische agressie

  • o

   Probeer de persoon te kalmeren, spreek de persoon rustig toe en luister

  • o

   Waarschuw de persoon dat je het gesprek beëindigt als de agressie aanhoudt

  • o

   Geef aan hoe hij/zij dan de communicatie kan herstellen

  • o

   Verbreek de verbinding als de agressie aanhoudt

  • o

   Bel eventueel terug op een later tijdstip.

    

 • 6.

  Schriftelijke agressie

  • o

   Collegelid voert de regie over de aanpak

  • o

   Overlegt het voorval met een collega of in het college

  • o

   Stuur de persoon een antwoord waarin staat dat wij dit gedrag niet tolereren, of laat dat een ander voor je doen.

  • o

   Wijs op de normale kanalen voor het uiten van klachten of bezwaren

  • o

   Zorg voor registratie van de correspondentie

Bijlage 2 Ontoelaatbaar gedrag

Onderstaand gedrag wordt niet getolereerd. Bij dergelijk gedrag is een effectief bestuur of dienstverlening niet of slechts in mindere mate mogelijk.

Categorieën van agressie en geweld

I

(non-) Verbale agressie

Beledigen

Schelden; beledigen; middelvinger geven; dreigende opmerkingen maken (niet op de persoon gericht); kwetsen; aanhoudend grieven; krenken; aanhoudend kleineren; zwart maken; aantasten in goede naam of eer; aanhoudend plagen, pesten of sarren; discrimineren naar herkomst, seksuele geaardheid, religie of fysieke kenmerken; ongewenste seksuele aandacht. Ook uitingen via telefoon, weblog, blog, brief, fax of email vallen hieronder.

Vernederen

Smaad

Treiteren

Discrimineren

Seksuele intimidatie

II

Persoonsgerichte bedreiging

Dreigen door houding, gebaar, of andersoortig gedrag

Op de persoon (of directe naasten) gerichte bedreiging waarbij het aannemelijk is dat de dreiging zal worden uitgevoerd; het openlijk dragen van een wapen (pistool, mes, gevaarlijke hond e.d.); dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van ambtstaken; opzettelijk bemoeilijken en / of onmogelijk maken van uitvoeren van taken, Huisvredebreuk gepleegd aan een voor openbare dienst bestemd gebouw (toegang verschaffen, zonder toestemming), schennis van de goede zeden, dreigen met schoppen, slaan en stompen, stelselmatig hinderen, stelselmatig volgen, stelselmatig bedreigen. Ook schriftelijke dreigingen, via brief, telefoon, weblog, blog, brief, email en fax vallen onder deze definitie.

Bemoeilijken, onmogelijk maken of juist dwingen

Lokaalvredebreuk

Schennis der eerbaarheid

Pogingen tot schoppen, slaan of verwonden

Stalken

III

Fysieke agressie

Mishandeling

mishandeling, verwonden, schoppen, aanranden, beetpakken, duwen, trekken, slaan, spugen en gericht gooien met voorwerpen, krabben, ongewenst aanklampen, seksuele handtastelijkheden, het vernielen van meubels, het gooien van objecten, het fysiek verhinderen dat iemand een vertrek kan verlaten, het fysiek verhinderen van werkzaamheden, duwen, trekken en grijpen, spugen, bijten of krabben, slaan, stompen en schoppen, een kopstoot geven.

Verwonden, pijn veroorzaken

Aanranden

Beetpakken, duwen, trekken, slaan, gericht gooien, spugen

Wapengebruik

Vernielen