Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Tijdelijk bestuursmandaat Vuurwerkbesluit gemeente Weststellingwerf 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijk bestuursmandaat Vuurwerkbesluit gemeente Weststellingwerf 2009
CiteertitelTijdelijk bestuursmandaat Vuurwerkbesluit gemeente Weststellingwerf 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200902-01-2010Nieuwe regeling

08-12-2009

Officiële bekendmakingen, 2009, week 51

2009-2719/Intern

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijk bestuursmandaat Vuurwerkbesluit gemeente Weststellingwerf 2009

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf;gelet op de artikel 168 van de Gemeentewet en op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;b e s l u i t e n:vast te stellen het navolgende bestuursmandaat met betrekking tot het tijdelijk uitoefenen van de bestuurs- en beheersbevoegdheden van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in verband met de handhaving van het Vuurwerkbesluit.

 

Artikel 1 Tijdelijk bestuursmandaat

 • 1.

  Aan burgemeester G. van Klaveren en/of de individuele wethouders C. Trompetter, W. Plekkenpol en W. Schukken wordt onder toepassing van artikel 168, eerste lid, van de Gemeentewet, machtiging verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders nemen van besluiten met betrekking tot het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden, respectievelijk mandaat tot het uitoefenen van de daarmee samenhangende procedurele bevoegdheden van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De uitoefening van gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht, de geldende beleids- en uitvoeringregels en overigens voorzover vastgelegd in het draaiboek handhaving Vuurwerkbesluit 2009.

Artikel 2 Afdoening en ondertekening

Het tijdelijke bestuursmandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten namens burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3  

Te bepalen dat het tijdelijke bestuursmandaat betrekking heeft op de navolgende bevoegdheden als vermeld in het draaiboek handhaving Vuurwerkbesluit 2009.

 • 1.

  Het gunnen van een hersteltermijn om een overtreding van het Vuurwerkbesluit te (doen) beëindigen en beëindigd te (doen) houden.

 • 2.

  Het bekend maken van een voornemen tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen wegens de overtreding van het Vuurwerkbesluit.

 • 3.

  Het in de gelegenheid stellen van de belanghebbende tot het naar voren brengen van een zienswijze in verband met een bekendgemaakt voornemen tot het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen wegens de overtreding van het Vuurwerkbesluit.

 • 4.

  Het afzien van het bieden van gelegenheid aan de belanghebbende tot het naar voren brengen van een zienswijze tegen een voorgenomen lastgeving tot bestuursrechtelijk optreden.

 • 5.

  Het nemen, bekendmaken en uitvoeren van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

 • 6.

  Het intrekken van een uitgevaardigd besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Artikel 4 Controle en verantwoording

 • 1.

  De gemachtigden stellen burgemeester en wethouders, respectievelijk de reguliere portefeuillehouder, in kennis van krachtens het tijdelijke bestuursmandaat genomen besluiten waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming door het college of door de reguliere portefeuillehouder van belang is.

 • 2.

  De reguliere portefeuillehouder kan zich door de gemachtigden laten informeren over alle krachtens het tijdelijke bestuursmandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Inwerkingtreding, afkondiging en citeertitel

Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

Artikel 6  

Het tijdelijke bestuursmandaat treedt in werking op 27 december 2009 en eindigt op 2 januari 2010.

 

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tijdelijk bestuursmandaat handhaving Vuurwerkbesluit gemeente Weststellingwerf 2009”.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris, de burgemeester,