Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Verordening werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie provinciale staten van Zeeland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201124-06-2011Nieuwe regeling

24-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 20

SGR-07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie

De staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 juni 2011 hebben besloten:

 

 • -

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • -

  aan de onder I genoemde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren, die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de staten vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de bevoegdheden, die voortvloeien uit de artikelen 104 tot en met 104e met uitzondering van artikel 104, 104a lid 2, 104d lid 1 en 104e lid 1 van de Provinciewet.

 • -

  vast te stellen de "Verordening werkgeverscommissie" met bijbehorende toelichting hierna volgend:

Artikelen
Artikel 1 taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dat door de staten aan haar is gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de staten behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgevercommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de overige op de griffie werkzame ambtenaren mandateren aan de griffier.

Artikel 2 samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden;

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door de staten uit hun midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de staten;

 • 3.

  De commissie kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs;

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

   

  • a.

   op eigen schriftelijk verzoek aan de staten;

  • b.

   indien de voorzitter of het lid aftreedt als lid van de staten;

  • c.

   indien de staten van oordeel zijn dat de voorzitter of het lid niet langer geschikt zijn de functie van voorzitter of lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

Artikel 3 taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten, die van deze commissie uitgaan, als mede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en de organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 ondersteuning van de commissie

De werkgeverscommissie bepaalt wie haar terzijde staat en het secretariaat vervult.

Artikel 5 besluitvorming
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de voorzitter en de leden als bedoeld in artikel 2, lid 1.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 verslaglegging

Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 beslotenheid van de vergaderingen
 • 1.

  De vergadering van de werkgeverscommissie wordt in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  Indien een lid van provinciale staten de agenda, de stukken en de besluitenlijst wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 8 vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één van de leden dat nodig achten.

Artikel 9 verantwoording

De werkgeverscommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 10 onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de voorzitter.

Artikel 11 inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 24 juni 2011.

Artikel 12

Dit besluit kan worden aangehaald als de verordening werkgeverscommissie provinciale staten van Zeeland

Toelichting
Algemeen

De staten zijn en blijven na de instelling van de werkgeverscommissie ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie hoogst orgaan en bevoegd gezag. Dit blijkt onder meer uit het handhaven van de bevoegdheid van de staten inzake de benoeming, schorsing en het ontslag van de griffier en van de regelgevende functie. Met de vaststelling van de Verordening en de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie wordt beoogd een handzaam instrument voor de vervulling van het werkgeverschap te scheppen.

Artikel 1

In artikel 1 wordt verwoord dat de commissie alle bij het werkgeverschap behorende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten zal de commissie zich moeten buigen over onder andere het HRM-beleid, integriteit en de voorbereiding van voorstellen aan de staten, die voortvloeien uit het werkgeverschap. Voorts zal de commissie met de griffier overleggen over de werkzaamheden van de griffie en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Artikel 2

De commissie kent een voorzitter en twee leden. De commissie vervult geen politieke functie, reden waarom met een commissie van beperkte omvang moet kunnen worden volstaan. Artikel 81 van de Provinciewet bepaalt dat de commissaris en leden van gs geen lid van een bestuurscommissie kunnen zijn. Wel werkt de commissaris als voorzitter van de staten nauw samen met de griffier. Om die reden is in lid 3 ruimte gemaakt voor het toelaten van adviseurs. Uiteraard behoeft de toelating als adviseur niet beperkt te blijven tot de commissaris, te denken valt ook aan de toelating van vaste of incidentele adviseurs uit het gs-apparaat, die bij voorbeeld deskundig zijn op het gebied van personeelsbeleid of automatisering.

Artikel 3

Aan de voorzitter zijn de gebruikelijke taken toebedeeld.

Artikel 4

Uiteraard behoeft de commissie secretariële ondersteuning. De werkgeverscommissie bepaalt aan wie deze taak wordt toebedeeld.

Artikelen 5 en 6

De artikelen 5 en 6 spreken voor zich.

Artikel 7

Het ligt voor de hand dat een commissie, waarin over personele zaken en over personen wordt vergaderd, in beslotenheid bijeenkomt. Op de geheimhouding zijn de bepalingen van de Provinciewet inzake geheimhouding van toepassing. Een en ander betekent dat weliswaar in beslotenheid kan worden vergaderd, voor de leden van PS, niet zijnde leden van de commissie, dient op grond van artikel 80 van de Provinciewet een voorziening te worden getroffen, zodat zij zich van de gang van zaken in de commissie op de hoogte kunnen stellen.

Artikel 8

Artikel 8 spreekt voor zich.

Artikel 9

Artikel verplicht de commissie jaarlijks te rapporteren over de door de commissie verrichte werkzaamheden.

De artikelen 10,11 en 12

De artikelen 10,11 en 12 spreken voor zich.

Gegeven te Middelburg, 24 juni 2011

Provinciale Staten van Zeeland voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

drs. P. Joosse, wnd. statengriffier

Uitgegeven, 12 juli 2011

De provinciesecretaris,

drs. P. Joosse,

wnd. statengriffier