Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hulst;
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen / Bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hulst, die is vastgesteld op 22 juli 2003;Deze regeling is door de cao gemeenten achterhaald, d.d. 1 januari 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201101-01-201001-01-2020Nieuwe regeling

03-05-2011

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 20-07-2011

besluitenlijst B&W d.d. 03-05-2011
23-07-200301-01-200321-07-2011Nieuwe regeling

22-07-2003

2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst,

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg “ het Reglement op de burgerlijke stand “ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2003;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

“Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hulst”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Hulst

Artikel 2 Aanstelling

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging

1: De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage IIa van de CAR/UWO. De vergoeding per huwelijk is afhankelijk van het soort huwelijk (kosteloos, eenvoudig of normaal), van de locatie waar het huwelijk wordt voltrokken en van de dag waarop het huwelijk wordt voltrokken.

Voor het voltrekken van huwelijken op de locatie trouwzaal van het stadhuis te Hulst en Hof te Zandekerk te Kloosterzande ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan viermaal het uurloon, indien het huwelijk doordeweeks wordt voltrokken.

Bij huwelijken in het weekend ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding van viermaal het uurloon, verhoogd met 40%.

2: Huwelijken op de locatie in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst: voor het voltrekken van kosteloze en eenvoudige huwelijken in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan 1,5 uur.

3: Huwelijken op een locatie elders:voor het voltrekken van huwelijken op een locatie anders dan de trouwzaal van het stadhuis of Hof te Zandekerk te Kloosterzande ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan zesmaal het uurloon, indien het huwelijk doordeweeks wordt voltrokken. Bij huwelijken in het weekend ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding van zesmaal het uurloon, verhoogd met 40%.

4: De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

5: De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

6: De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6 % ter compensatie van het niet genieten van vakantieverlof.

7: De buitengewoon ambtenaar ontvangt per huwelijk een representatievergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 7,50 netto per huwelijk bij het voltrekken van huwelijken in het stadhuis te Hulst en Hof te Zandekerk te Kloosterzande en € 15,00 netto per huwelijk bij het voltrekken van huwelijken op een locatie elders. De representatievergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd conform het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

1: Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

2: Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

3: Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

4: Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

1: Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

2: Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfskosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 8 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking, zulks met terug werkende kracht vanaf 1 januari 2010, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Rechtpositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hulst’, zoals vastgesteld bij besluit van 22 juli 2003.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hulst’.

Vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2011.

Burgemeester en wethouders van Hulst,

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting op de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Artikel 1 Begripsomschrijving

De wet-Mulder heeft met ingang van 1 januari 1995 de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) geïntroduceerd. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld

door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16).

Gemeenten hebben een Reglement burgerlijke stand. Daarin kan geregeld zijn welke benoemingsmogelijkheden er zijn.

Gemeenteambtenaren, en ook burgemeester, wethouders en leden van de raad, kunnen tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden.

Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) kunnen bovendien anderen, niet werkzaam bij de gemeente, benoemd worden.

De gemeenteambtenaar, de burgemeester, de wethouders en de raadsleden worden beschouwd als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De vergoeding voor de werkzaamheden is in het algemeen alleen op de medewerkers van buiten de gemeentelijke organisatie van toepassing.

De babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet.

Artikel 2 Aanstelling

1:De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16).

2:Een persoon kan incidenteel (ten behoeve van één huwelijk) benoemd worden tot babs. Indien de rechtspositieregeling daarbij niet van toepassing is verklaard maakt hij geen aanspraak op een vergoeding.

Artikel 3: Bezoldiging en onkostenvergoeding

1:Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor de bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een vergoeding uitbetaald. De vergoedingen per huwelijk zijn gebaseerd op een vergoeding per uur, die gelijk is aan het maximum van schaal 7 (conform bijlage IIa van de CAR/UWO). Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende soorten huwelijken, in de dagen waarop huwelijken worden voltrokken en in de locaties waar de huwelijken worden voltrokken. In Hulst onderscheiden we kosteloze huwelijken, eenvoudige huwelijken en normale huwelijken. Kosteloze en eenvoudige huwelijken worden altijd voltrokken in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst en kosten de babs relatief weinig tijd: er vindt bijvoorbeeld geen voorgesprek plaats met het bruidspaar en er is geen ruimte voor een persoonlijke toespraak gedurende de ceremonie. Normale (lees: uitgebreide) huwelijken worden veelal voltrokken in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst en de Hof te Zandekerk te Kloosterzande of op een locatie elders in Hulst. Deze huwelijken kosten de babs aanzienlijk meer tijd in zowel voorbereiding als gedurende de ceremonie. Voor het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst en de Hof te Zandekerk te Kloosterzande ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan viermaal het uurloon, indien het huwelijk doordeweeks wordt voltrokken. Bij huwelijken in het weekend ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan viermaal het uurloon, verhoogd met 40%.

2:Voor het voltrekken van kosteloze en eenvoudige huwelijken in de trouwzaal van het stadhuis te Hulst ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan 1,5 uur.

3:Voor het voltrekken van huwelijken op een locatie anders dan het (oude) stadhuis ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan zesmaal het uurloon, indien het huwelijk doordeweeks wordt voltrokken. Bij huwelijken in het weekend ontvangt de buitengewoon ambtenaar een vergoeding gelijk aan zesmaal het uurloon, verhoogt met 40%.

4:Naast deze vergoeding per huwelijk heeft de buitengewoon ambtenaar aanspraak op een vakantietoelage en een eindejaarsuitkering. De berekeningssystematiek is dezelfde als die in de CAR/UWO, dat wil zeggen dat de vakantietoelage wordt gebaseerd op de bezoldiging en de eindejaarsuitkering.

Rekenvoorbeeld:

Uitgaande van een salarisbedrag van € 2.672,00 (hoogste bedrag schaal 7), een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 5,5% (situatie per SEPT 2010) vindt de volgende berekening plaats:

4 maal 1/156e deel van € 2672 : 68,51

verhoogd met 8% (vakantietoelage): 5,48

verhoogd met 5,5% (eindejaarsuitkering) 3,77

77,76

verhoogd met 8,6% (afkoop vakantie-uren) 6,69

vergoeding per huwelijk/geregistreerd partnerschap 84,45

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

Artikel 125 van de Ambtenarenwet vereist nadere regels voor voorzieningen tijdens ziekte. In de regeling wordt verwezen naar de belangrijkste artikelen van hoofdstuk 7 van de CAR/UWO.

Artikel 5 Schorsing en ontslag

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden.

Artikel 6 Overige rechten en plichten

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CAR/UWO.

Artikel 7

Bij het niet-nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag.

Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.