Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie gemeente Raalte 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2010nieuwe verordening

17-12-2009

Weekblad van Salland, 30-12-2009

0905150

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

De raad van de gemeente Raalte;Gezien het voorstel van de rekeningcommissie d.d. 7 oktober 2009

Gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: de raad van de gemeente Raalte;

 • b.

  Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Raalte;

 • c.

  Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Gemeente: de gemeente Raalte.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

Ter uitoefening van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81oa, eerste lid, van de Gemeentewet, is er een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Artikel 3 Taak van de rekenkamercommissie

 • 1

  De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur alsmede van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

 • 2

  Een door de rekenkamercommissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet.

Artikel 4 Samenstelling van de rekenkamercommissie

 • 1

  De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden die door de raad buiten de kring van zijn leden worden benoemd. Benoeming vindt in de regel plaats voor een periode van vier jaren voorafgaand aan benoemingen pleegt de raad overleg met de rekenkamercommissie. De leden kunnen maximaal één maal worden herbenoemd.

 • 2

  De rekenkamercommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe overleg met de ambtelijk secretaris en de onderzoeker(s).

Artikel 5 Ontslag

 • 1

  Een lid van de rekenkamercommissie wordt door de raad ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap;

  • c.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2

  Een lid van de rekenkamercommissie kan door de raad worden ontslagen bij gebleken ongeschiktheid, indien hij door ziekte of gebreken langdurig (langer dan 13 weken) of blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen of indien hij verboden handelingen als bedoeld in artikel 9 van deze verordening heeft verricht.

Artikel 6 Non-activiteit

 • 1

  De raad stelt een lid van de rekenkamercommissie op non-activiteit indien:

  • a.

   Hij zich in voorlopige hechtenis bevindt;

  • b.

   Hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • c.

   Hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak.

 • 2

  De raad kan een lid van de rekenkamercommissie op non-activiteit stellen, indien tegen hem een gerechtelijk onderzoek ter zake van een misdrijf wordt ingesteld of indien er een ander ernstig vermoeden is van het bestaan van feiten en omstandigheden die tot ontslag, anders dan op de gronden vermeld in artikel 5, eerste lid, onder a. en tweede lid, zouden kunnen leiden.

 • 3

  De raad beëindigt de non-activiteit zodra de grond voor de maatregel is vervallen, met dien verstande dat in een geval als bedoeld in het tweede lid de non-activiteit in ieder geval eindigt na zes maanden. In dat geval kan de raad de maatregel telkens voor ten hoogste drie maanden verlengen.

Artikel 7 Openbaar maken nevenfuncties

Voor de leden van de rekenkamercommissie is artikel 12 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Eed

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamercommissie in handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) als opgenomen in artikel 81f van de Gemeentewet af, met dien verstande, dat voor de “rekenkamer” wordt gelezen “rekenkamercommissie”.

Artikel 9 Verboden handelingen

Voor de leden van der rekenkamercommissie is artikel 15, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Interne regelingen

 • 1

  De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt dit reglement na vaststelling onverwijld ter kennisname aan de raad.

 • 2

  De rekenkamercommissie stelt een integriteitcode op. Zij zendt deze code na vaststelling onverwijld ter kennisname aan de raad.

Artikel 11 Secretaris

 • 1

  Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt verzorgd door een medewerker van de griffie, aan te wijzen door de griffier.

 • 2

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop het secretariaat wordt verricht.

Artikel 12 Ondersteuning rekenkamercommissie

 • 1

  De raad stelt de rekenkamercommissie de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

 • 2

  De rekenkamercommissie is bevoegd om binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 3

  Ten laste van het in tweedelid genoemde budget worden in ieder geval gebracht de kosten van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden van de rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 14;

  • b.

   het secretariaat als bedoeld in artikel 11;

  • c.

   de eventueel door de rekenkamercommissie in te schakelen deskundigen;

  • d.

   de eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taken.

 • 4

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. In dat kader wordt jaarlijks voor 1 april een verslag aan de raad uitgebracht over het voorafgaande jaar.

Artikel 13 Raadscommissie voor de rekenkamer

 • 1

  Er is een raadscommissie voor de gemeentelijke rekenkamer.

 • 2

  Als zodanige commissie fungeert de rekeningcommissie.

 • 3

  De commissie heeft tot taak:

  • a.

   De rekenkamercommissie in zijn werkzaamheden te begeleiden en te ondersteunen;

  • b.

   Zich door de rekenkamercommissie te laten informeren over de voortgang van de onderzoeken;

  • c.

   Met de rekenkamercommissie te overleggen over het budget en de ambtelijke ondersteuning van de rekenkamercommissie;

  • d.

   Met de rekenkamercommissie te overleggen over de uit te voeren onderzoek in relatie tot ander onderzoek dat plaats vindt, zoals het accountantsonderzoek;

  • e.

   Het bespreken van het jaarverslag met de rekenkamercommissie;

  • f.

   De raad te adviseren over overige aangelegenheden aangaande de rekenkamercommissie.

Artikel 14 Vergoeding leden rekenkamercommissie

 • 1

  De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de rekenkamercommissie. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 300,-- per maand en de leden een vergoeding van € 250,-- per maand.

 • 2

  Aan de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie wordt een vergoeding in de reis- en verblijfkosten toegekend volgens de voor de gemeente toepasselijke regeling:

  • a.

   Voor reizen met eigen vervoermiddel: een vergoedingvan de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland;

  • b.

   Voor reizen met openbaar vervoer: de werkelijk gemaakte kosten;

  • c.

   Voor verblijfkosten: de noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies.

Artikel 15 Onderzoeksopdracht en bevoegdheden

 • 1

  De rekenkamercommissie presenteert tenminste jaarlijks voor 1 oktober een onderzoekplan waarin staat aangegeven welke onderwerpen voor het komende jaar in aanmerking komen voor een onderzoek of quick-scan. In een gezamenlijk overleg tussen de rekeningcommissie, rekenkamercommissie, accountant en de directeur bedrijfsvoering informeren partijen elkaar over hun onderzoeksagenda’s.

 • 2

  De rekenkamercommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is e.e.a. van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert. Het gemeentebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 3

  De rekenkamercommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij de besturen en/ of directies van de hierna genoemde organisaties te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is e.e.a. van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert. Tevens verstrekken de besturen en/ of directies van de hierna genoemde organisaties desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer ter vervulling van haar taak nodig acht:

  • a.

   Openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, ingesteld krachtens de Wet Gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in deze regeling;

  • b.

   Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;

  • c.

   Andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en risico van de gemeente rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van tenminste 50% van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft;

 • 4

  De rekenkamercommissie kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door deskundigen.

 • 5

  Om de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar behoren te kunnen uitvoeren, zijn de stukken, die onder oplegging van geheimhouding aan de rekenkamercommissie ter beschikking worden gesteld, ook beschikbaar voor de secretaris van de rekenkamercommissie en de door de rekenkamercommissie aangewezen deskundigen.

Artikel 16 Verzoeken tot het verrichten van onderzoek

 • 1

  Suggesties tot het verrichten van een onderzoek kunnen worden gedaan door:

  • a.

   De rekenkamercommissie;

  • b.

   De gemeenteraad;

  • c.

   Het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   Commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet waaraan bestuursbevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend;

  • e.

   Burgers;

  • f.

   Organisaties uit de gemeente Raalte.

 • 2

  De rekenkamercommissie kiest zelfstandig de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. Deze onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 3

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek, in aanvulling van het in artikel 14, lid 1 genoemde onderzoekplan. De rekenkamer bericht de raad binnen zes eken in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 17 Vergader- en stemmingsquorum

 • 1

  De rekenkamercommissie vergadert niet als behalve de voorzitter niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2

  De rekenkamercommissie beslist bij meerderheid van stemmen.

 • 3

  Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3

  De rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondeling een schriftelijke inlichten in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan de overige medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie de raad verzoeken rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aan te merken. De leden van de rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.

 • 5

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6

  Indien ten behoeve van het verkrijgen van inlichtingen, leden van het gemeentebestuur of ambtenaren interviews worden afgenomen en daarvan een schriftelijk verslag wordt gemaakt, wordt de geïnterviewde in de gelegenheid gesteld om binnen een door de rekenkamer te stellen termijn die maximaal vier weken bedraagt, een reactie op het verslag van het interview aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 7

  De rekenkamercommissie stelt betrokken ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die maximaal vier weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 8

  De rekenkamercommissie stelt het college in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die maximaal vier weken bedraagt, zijn zienswijze op het onderzoek en de nota inclusief de conclusies en de aanbevelingen aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 9

  Na het ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten en na het bestuurlijke hoor en wederhoor formuleert de rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, aan de raad aangeboden. Hierbij worden de bestuurlijke reacties bevoegd.

 • 10

  De raad bespreekt het onderzoeksrapport binnen twee maanden na aanbieding.

Artikel 19 Voorziening

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de rekenkamercommissie, de raad gehoord.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Raalte 2009”.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2010 onder gelijktijdige intrekking van de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

de griffier, de voorzitter,