Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oldambt

Verordening VROM Starterslening gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oldambt
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 en 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201102-02-2015-

06-06-2011

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2011;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet.

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Verordening VROM Starterslening gemeente Oldambt

luidende als volgt: 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. Het college: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt.

b. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

c. NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

d. Aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor een Starterslening.

e. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door de SVn.

f. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij de SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijke leningdeel, rente en de aflossing over deze leningen worden teruggestort.

g. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

h. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijn de kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

i. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening.

j. Verwervingskosten: zijn de kosten voor het verwerven van bestaande of nieuwbouw bestemde koopwoningen. De maximale verwervingskosten zijn inclusief kosten koper en eventuele kosten voor meerwerk of verbeteringen. 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1 De gemeente Oldambt heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen.

 • 2 De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Overeenkomst

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oldambt en de SVn van toepassing.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1 Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2 Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000.

 • 3 De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend.

 • 4 De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5 De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.

 • 6 Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Budget

 • 1 Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening.

 • 2 Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3 VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vastgestelde budget toereikend is.

 • 4 Aanvragen die in verband met het derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Toepassingsbereik

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:a. van een in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen, die nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest en van wie de financiële mogelijkheden ontoereikend zijn om de woning zonder starterslening te kopen.

  b. voor het verwerven van bestaande of nieuwbouw bestemde koopwoningen in de gemeente Oldambt, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 200.000, - (maximale verwervingskosten zijn incl. kosten koper en eventuele kosten voor meerwerk of verbeteringen). 

 • 2 De aanvrager moet de woning waarvoor VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 7 Aanvraag en toekenning

 • 1 Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2 De verdere afhandeling en besluitvorming vinden plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3 Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst de VROM Starterslening af, indien:a. het plafond van de Gemeenterekening VROM Startersleningen is bereikt of het resterende budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b. de VROM Starterslening hoger is dan maximaal 20% van de verwervingskosten. Met een maximum van € 40.000, -;

c. De huishoudens op grond van artikel 6, lid 1 sub a, niet binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen;

d. de Koopsubsidie BEW + reeds is toegekend;

e. op de eerste hypotheek geen Nationale Hypotheek Garantie is verstrekt;

f. naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan. 

Artikel 9 Intrekken VROM Starterslening

 • 1 Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

   

 • 2 Bij intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

   

 • 3 Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 10 Aflossing

 • 1 Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met de SVn bepaalde.

 • 2 Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3 Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost. 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na behoorlijk te zijn bekendgemaakt in werking op 16 juni 2011.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening gemeente Oldambt”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt d.d. 23 maart 2011.

De griffier De voorzitter,

 

P. Norder. P. Smit

 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Algemene toelichting

In 2002 heeft SVn met een aantal gemeenten en in samenwerking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het product ‘Starterslening’ ontwikkeld. Met dit instrument worden gemeenten in de gelegenheid gesteld een financiële impuls te geven aan de lokale (koop)woningmarkt en de doorstroming te bevorderen. De Starterslening geeft de gemeenten een instrument in handen om op het lokale woonbeleid afgestemde Startersleningen te verstrekken aan nieuwkomers op de woningmarkt. De gemeente bepaalt de doelgroep en het woningsegment, of zet de Starterslening wijkgericht in. Zo kan de gemeente optimaal inspelen op de behoeften en ontwikkelingen op de lokale woningmarkt.Voorwaarde voor de deelname is dat de gemeenten een eigen Gemeenterekening VROM Starterslening hebben bij SVn en dat de gemeentelijke verordening voldoet aan de productspecificaties en gemeentelijke uitvoeringsregels van de VROM Starterslening.De belangrijkste voorwaarden die in de gemeentelijke verordening moeten worden opgenomen zijn de volgende punten:• De maximale koopsom (inclusief bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan de verwervingskosten NHG die op dat moment van toepassing zijn. De gemeente kan de verwervingskosten lager vaststellen. • De hoogte van de VROM Starterslening is standaard maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning. De gemeente is vrij om daarbij de hoofdsom van de VROM Starterslening te maximeren. • Verder dient zowel de eerste hypotheek als de VROM Starterslening onder Nationale Hypotheek Garantie bij het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) aangemeld te worden. • Tot slot geldt de algemene voorwaarde dat de VROM Starterslening en de Koopsubsidie BEW+ niet tegelijkertijd mogen worden toegekend.Naast de eisen die het ministerie van VROM stelt, hebben gemeenten een grote mate aan beleidsvrijheid om lokaal maatwerk te leveren en op de lokale situatie in te spelen.Procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels VROM StartersleningDe Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening, vastgesteld door SVn, zijn van toepassing op deze verordening. Doordat de gemeente zich middels een deelnemingsovereenkomst heeft uitgesproken voor deelname aan de producten van SVn, zijn ook de procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels van de verschillende producten van kracht. Hierin zijn de voorwaarden en procedures opgenomen voor deelname aan de VROM Starterslening.Allereerst bepaalt de gemeente in een gemeentelijke verordening de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn waaronder de doelgroep en het marktsegment van woningobjecten.De gemeente toetst vervolgens aan de hand van de verordening of de verzoeker in aanmerking komt voor een VROM Starterslening en reikt het SVn-aanvraagformulier VROM Starterslening uit. SVn verzorgt de financiële toetsing en brengt advies uit aan de gemeente over de hoogte van de VROM Starterslening. De gemeente besluit over de toekenning van de lening en de te stellen condities, zoals de hoogte van de lening en eventuele bijzondere voorwaarden. Dit wordt door de gemeente vastgelegd in een toewijzingsbesluit. Indien de lening niet wordt toegekend wordt de aanvrager hiervan middels een afwijzingsbesluit door de gemeente op de hoogte gesteld.Na de toekenning heeft de aanvrager de gelegenheid een bancaire lening aan te vragen en deze offerte binnen vier weken na verzenddatum van het toewijzingsbesluit naar SVn te sturen. Na een toetsing van de bancaire offerte brengt SVn een offerte voor de VROM Starterlening uit.Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1Begripsbepalingen

e. De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds dat de gemeente bij de SVn aanhoudt en maximaal 50% wordt gefinancierd via het VROM Rentedekkingsfonds. Op dit moment is er geen geld beschikbaar van het VROM Rentedekkingsfonds, ook in de toekomst wordt dit waarschijnlijk niet aangevuld. In overleg met SVn besloten dit wel op te nemen i.v.m. de mogelijkheid dat er wel een nieuw budget komt. Dan komt de gemeente Oldambt automatisch hiervoor in aanmerking.

g. Het ministerie van VROM verstaat onder een starter iemand die:1. Voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koopwoning, of

2. al zelfstandig in een huurwoning woont en doorstroomt naar een eerste koopwoning, of

3. zijn huurwoning koopt.

Dit is niet leeftijdsgebonden, het kan een jonger iemand zijn, maar ook een vijftigplusser die zijn huurwoning koopt en afhankelijk van zijn inkomen, in aanmerking komt voor de VROM Starterslening.

j. Onder de maximale verwervingskosten wordt verstaan de kosten voor het verwerven van bestaande of nieuwbouw bestemde koopwoningen. De maximale verwervingskosten zijn inclusief kosten koper en eventuele kosten voor meerwerk of verbeteringen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

In artikel 6, lid 1, sub a bepaalt de gemeente de doelgroep die gebruik kan maken van de VROM Starterslening en in artikel 6, lid 1, sub b bepaalt de gemeente het marktsegment waar de lening van toepassing is.

De leningen worden voor minimaal 50% van de hoofdsom gefinancierd vanuit een Gemeenterekening VROM Starterslening die de gemeente heeft ingericht bij SVn en voor maximaal 50% van de hoofdsom VROM Starterslening door SVn.

Artikel 3 Overeenkomst

Om aanspraak te kunnen maken op de VROM Starterslening heeft de gemeente een deelnemingsovereenkomst met SVn gesloten. Deze deelnemingsovereenkomst biedt gemeenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van SVn. In de Informatiemap van SVn vindt de gemeente het totale assortiment aan stimuleringsleningen, waaronder de VROM Starterslening. Met het sluiten van de deelnemingsovereenkomst zijn tevens de productspecificaties en Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening van toepassing. Deze maken deel uit van de SVn Informatiemap.

Artikel 4 VoorwaardenIn beginsel ligt de bevoegdheid VROM Startersleningen te verstrekken bij de Raad. Middels dit artikel delegeert de Gemeenteraad de bevoegdheden aan het college van B en W.

1. Het college heeft op basis van dit artikel als dagelijks bestuur de bevoegdheid over de individuele aanvragen te beslissen. Het college toetst aan de hand van artikel 6 van deze verordening of aanvrager in aanmerking komt voor een VROM Starterslening

2. SVn toetst op basis van de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening de aanvragen VROM Starterslening op financiële aspecten en de overige voorwaarden en brengt aan de gemeente advies uit over de hoogte van de VROM Starterslening. De maximale hoogte van de Starterslening is afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Het college heeft de bevoegdheid om over de hoogte van de lening te beslissen en deelt dit met een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager. De gemeente mag gemotiveerd van het advies van SVn afwijken, mocht het college hier aanleiding toe zien.

3. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat een VROM Starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten mag bedragen. De gemeente is ook vrij om daarbij de hoofdsom van de VROM Starterslening te maximeren. De gemeente kan in de verordening ook een lager percentage opnemen of het college stelt beleidsregels vast waarin het aangeeft wanneer van dit percentage naar beneden wordt afgeweken.

4. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat de VROM Starterslening niet mag worden verstrekt indien ook de Koopsubsidie BEW + is toegekend. Dit wordt stapeling genoemd. Andere financiële regelingen, zoals koopgarant en koopcomfort, zijn wel toegestaan. Mocht de gemeente ook rekening willen houden met toegekende andere financiële regelingen kan zij dat in beleidsregels vastleggen.

5. Het ministerie van VROM heeft bepaald dat op de VROM Starterslening Nationale Hypotheek Garantie van toepassing moet zijn.

6. Ook de eerste hypotheek dient met NHG te worden verstrekt, om in aanmerking te komen voor een VROM Starterslening. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat dan borg voor de betaling van rente en aflossing van zowel de 1e hypotheek van de bancaire instelling als de VROM Starterslening via SVn.

7. Op grond van de discretionaire beschikkingsbevoegdheid mag het college in navolging van artikel 4:38 tot en met 4:40 Awb aan een begunstigende beschikking voorschiften verbinden of wel aan de leningnemer verplichtingen opleggen om het doel van de toegekende Starterslening te verwezenlijken.

Artikel 5 Budget

1. De gemeenteraad legt jaarlijks tot driejaarlijks vast hoeveel besteed mag worden aan de VROM Starterslening en B en W maakt jaarlijks het vastgestelde bedrag over op de gemeenterekening VROM Starterslening bij SVn. Hier voor moet in de begroting een budget worden gereserveerd voor de VROM Startersleningen. Een vastgesteld budget waarborgt de rechtszekerheid en begrotingsdiscipline. Het is aan de gemeente om de hoogte van het budget te bepalen. De VROM Starterslening is zo ingericht dat de starter in de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te betalen dat betekent dat de gemeenterekening bij SVn, die als revolverend fonds door de rente en aflossing in stand gehouden wordt, in de eerste drie jaar niet gevoed wordt door rente en aflossing. Dit kan voor de gemeente reden zijn op het budget voor drie jaar vast te stellen.

2. Het vaststellen van een budget maakt het noodzakelijk dat de aanvragen voor de VROM Starterslening in volgorde van binnenkomst van de volledig ingevulde aanvraagformulier bij SVn worden afgehandeld. Hierbij geldt het principe ‘op is op’. Op het moment dat er geen geld meer beschikbaar is vanuit het VROM Rentedekkingsfonds voor het verstrekken van een VROM Starterslening komen de aanvragen voor 100% ten laste van de Gemeenterekening VROM Starterslening. Zodra ook de Gemeenterekening VROM Starterslening is uitgeput dienen de binnenkomende aanvragen te worden afgewezen.

Artikel 6 Toepassingsbereik

In dit artikel wordt het toepassingsbereik van de verordening VROM Starterslening bepaald. Het bepalen van het toepassingsbereik van de verordening heeft betrekking op enerzijds de doelgroep van de regeling artikel 6, lid 2, sub a en het marktsegment waarop de regeling van toepassing is artikel 6, lid 2, sub b. In het bepalen van de doelgroep en het marktsegment heeft de gemeente volledige keuzevrijheid en kan inspelen en afstemmen op het lokale huisvestingsbeleid.

In lid 2 sub a bepaalt de gemeente Oldambt de doelgroep die in aanmerking komt voor een VROM Starterslening. Het gaat voornamelijk om personen die niet in bezit zijn van een koophuis en dit niet eerder zijn geweest. Aanvullende criteria kunnen betrekking hebben op de leeftijd en het zelfstandig wonen en/ of inwonend zijn. Met inwonend worden aanvragers bedoeld die op het moment van de aanvraag in de GBA-personen-register van de desbetreffende gemeente staan ingeschreven, maar niet zelfstandig wonen dan wel hoofdhuurder zijn van een woning. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op bij ouders inwonende kinderen. Ook is het mogelijk de verordening van toepassing te verklaren op afgestudeerde studenten die willen terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.

DoelgroepEen in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen, die nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest en van wie de financiële mogelijkheden ontoereikend zijn om de woning zonder starterslening te kopen.

MarktsegmentIn lid 2 sub b bepaald de gemeente het marktsegment waarvoor een starter, omschreven in sub a, een VROM Starterslening kan aanvragen. Van belang is dat het maximale verwervingskosten de normen van de Nationale Hypotheek Garantie niet mag overstijgen. Om potentiële gegadigden voor een VROM Starterslening in de gelegenheid te stellen zelf vooraf vast te stellen of de overeengekomen koopsom past binnen de gestelde kostengrens werkt de gemeente net als de NHG met een genormeerde opslag op de koopsom.

Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Oldambt waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 200.000, -.

Toelichting:In deze algemene bepaling stelt de gemeente Oldambt het marktsegment voor de VROM Starterslening open voor alle typen huizen. Dat wil zeggen: zowel nieuwbouw als bestaande huizen. De gemeente stelt een maximaal aankoopbedrag vast, rekening houdend met de lokale huizenprijzen en de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De maximale verwervingskosten zijn inclusief kosten koper en eventuele kosten voor meerwerk en verbeteringen.

Artikel 7 Aanvraag en toekenning

In dit artikel regelt de gemeente de afhandeling van de aanvragen. Enkel belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen. De gemeente heeft géén verplichting om verzoeken van niet-belanghebbenden te behandelen. Door eerst te toetsen of de verzoeker binnen het toepassingsbereik van artikel 6 past wordt voorkomen dat personen die niet hierbinnen vallen (zgn. niet-belanghebbenden) een niet ontvankelijke aanvraag zullen indienen.1. De procedure van toetsing legt de gemeente in beleidsregels vast en communiceert de procedure naar de doelgroep. Een mogelijke procedure ziet er als volgt uit:

Tussenpersonen zoals makelaars, hypotheekbemiddelaars en banken beschikken veelal over informatie over de VROM Starterslening en over de voorwaarden die de gemeente stelt aan de uitreiking van aanvraagformulieren. Is dit niet het geval dan kan daarin snel worden voorzien door de SVn. De belanghebbende kan een op naam gesteld aanvraagformulier bij de gemeente ophalen, mits hij de volgende stukken kan voorleggen:• een voorlopig koopcontract• een geldig legitimatiebewijs

De gemeente toetst de stukken aan het GBA-personen-register en de gemeentelijke verordening VROM Starterslening en reikt het aanvraagformulier uit aan de aanvrager.Het is gebruikelijk dat de aanvraagformulieren alleen door de gemeente aan belanghebbenden worden uitgereikt. Uitzondering kan zijn als de VROM Starterslening alleen van toepassing is voor een specifiek nieuwbouw project. In dat geval kan de gemeente ervoor kiezen om de verkopende makelaar de aanvraagformulieren aan belanghebbenden te verstrekken. De gemeente legt dit vast in beleidsregels.Afhankelijk van de gekozen aanvraagprocedure verstrekt het college het aanvraagformulier direct of binnen het in de verordening of gemeentelijke beleidsregels vastgestelde termijn. De voorkeur gaat erna uit het aanvraagformulier direct aan bij het gemeentelijk loket te verstrekken. Mocht dit niet mogelijk te zijn stelt de gemeenten een redelijk termijn vast van hooguit vijf werkdagen. De gehele procedure dient in een kort tijdsbestek afgerond te worden in varband met ontbindende voorwaarden in de koopakte/ koop/aannemingsovereenkomst. Het is daarom wenselijk dat de aanvraag van een VROM Starterslening spoedig wordt afgehandeld.

2. Na de toetsing door de gemeente en het verstrekken van het aanvraagformulier zendt de aanvrager het aanvraagformulier met de benodigde bescheiden naar SVn. Aan de hand van de gegevens doet SVN een krediettoets en bepaald de hoogte van de VROM Starterslening. Hierover brengt SVn advies uit aan de gemeente en het college stelt de hoogte van de individuele VROM Starterslening vast in een toewijzingsbesluit. Hierbij worden de Procedures en Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening gevolgd. Om te benadrukken dat er een nadrukkelijke verbinding ligt met Procedures en Gemeentelijke uitvoeringsregels is de verwijzing in dit artikel opgenomen.SVn draagt zorg voor de verdere afhandeling van de aanvraag, als het gaat om het uitbrengen van de offerte, het verzorgen van het passeren van de hypotheekakte, het leningenbeheer, de incasso en de eventuele hertoetsingen.

3. Binnen het in artikel 6 genoemde toepassingsbereik heeft het college de bevoegdheid leningen toe te kennen. De toekenning gebeurt middels een toewijzingsbesluit, welke als een voorwaardelijke beschikking kan worden beschouwd, omdat de aanvrager voor het daadwerkelijk verkrijgen van de VROM Starterslening aan de voorwaarden moet voldoen die vermeld staan in het toewijzingsbesluit. De gemeente dient in het toewijzingsbesluit in ieder geval het bedrag, de looptijd, het rentepercentage en de leningvoorwaarden te vermelden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

In dit artikel wordt verwezen naar de mogelijkheden tot afwijzen van de VROM Starterslening. Afwijzingen zijn van toepassing wanneer het budget ontoereikend is, de lening hoger is dan 20% van de verwervingskosten, indien er al koopsubsidie is toegepast, er geen NHG is toegepast of er andere gegronde redenen zijn aan te wijzen.

 

Artikel 9 Intrekken VROM Starterslening

In dit artikel wordt bepaald wanneer het toewijzingsbesluit kan worden ingetrokken en hoe dat vorm gegeven wordt. Dit kan zowel onder opschortende als ontbindende voorwaarden gebeuren.1. sub a:De VROM Starterslening wordt ingetrokken als niet is voldaan aan de voorwaarden die gesteld worden in het toewijzingsbesluit. Één van de opschortende voorwaarden is dat de aanvrager binnen het in de toewijzingsbesluit gestelde termijn van vier weken met een mogelijke verlenging van twee weken (zie de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels) de offerte van de tweede bancaire lening naar SVn stuurt. Doet de aanvrager dat niet komt het toewijzingsbesluit te vervallen.

sub b:Het toewijzingsbesluit kan ook worden ontbonden als de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt. Dit heeft betrekking op de algemene en specifieke voorwaarden die in de verordening zijn vastgesteld.

3. Het college kan (gedeeltelijk) afzien van sancties als zij de belanghebbende verschoonbaar acht. Dit besluit valt onder de discretionaire beslissingsbevoegdheid van het college.

Artikel 10 AflossingAflossing gaat volgens het in de leningovereenkomst met de SVn bepaalde. Eventueel tussentijds extra aflossen is boetevrij mogelijk. Wordt de woning verkocht, dan lening in zijn geheel aflossen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Dit artikel bepaald dat het college in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening. Dit afwijken, kan alleen maar ten gunste en nooit ten nadele van de betrokken aanvrager. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als een regel. Het college moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken.

Artikel 12

De gemeente geeft in dit artikel aan wanneer de onderliggende verordening in werking treedt.

Artikel 13

Dit artikel noemt de naam van de verordening.