Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Beleidsregel kleine binnenstedelijke werklocaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kleine binnenstedelijke werklocaties
CiteertitelBeleidsregel kleine binnenstedelijke werklocaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2011Onbekend

18-01-2011

Huis aan huis 2 februari 2011

gemeentebladnr 352

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kleine binnenstedelijke werklocaties

 

 

Beleidsregel: Behoud van 53 binnenstedelijke werklocaties.

Voor de bedrijventerreinen groter dan 1,5 hectare is beleid geformuleerd waarbij door de Raad is vastgesteld dat deze terreinen als werklocaties behouden dienen te blijven.

In de gemeente is echter een groot aantal kleinere binnenstedelijke bedrijfslocaties, waarvoor deze voorwaarde niet geldt. In de afgelopen jaren zijn veel van deze locaties van bedrijfsbestemming naar woonbestemming getransformeerd. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat daardoor in een reeks van jaren veel bedrijfslocaties als drager van de economie van de stad verloren zijn gegaan. Om te voorkomen dat nog meer interessante binnenstedelijke bedrijfslocaties “verloren” gaan hebben wij op basis van een aantal uitgangspunten een scan uitgevoerd naar de wenselijkheid deze te behouden als werklocatie. Op basis van de uitkomsten van deze scan komen wij tot de conclusie dat voor 53 van deze locaties het wenselijk is reeds nu als uitgangspunt vast te stellen dat wij niet zullen meewerken aan verzoeken tot bestemmingswijziging.

Vanuit beleidsoogpunt is functiemenging, kleinschalige bedrijfshuisvesting en behoud van kleine binnenstedelijke werklocaties belangrijk voor het economisch functioneren van de stad. Het biedt ruimte voor ondernemen en werkgelegenheid. Deze kleine bedrijfslocaties locaties dragen bij aan levendige en dynamische wijken en het behoud ervan voorkomt de vorming van zogenoemde monofunctionele wijken. Uit een economische trend analyse van het NICIS van 2009 is gebleken dat vooral de kleine (wijk-)economie/MKB de komende jaren sterk zal groeien. In Enschede tekent zich die tendens reeds nu af. Van de 9.000 bedrijven in de stad zijn ongeveer 4.800 ZZP-er.

Met dit besluit hebben wij geborgd, dat er voldoende ruimte voor kleinschalige economische ontwikkeling beschikbaar blijft. Hierdoor wordt op een ruimtelijk verantwoorde manier omgegaan met schaarse ruimte en wordt verrommeling van deze locaties tegengegaan.

De totale voorraad binnenstedelijke werklocaties bedraagt 93. Bij dit voorstel is een kaart meegezonden waarbij genummerde locaties in blauw (53 te behouden) en in rood (40 functieverandering mogelijk) zijn aangegeven. In de tweede bijlage van dit voorstel is een overzicht opgenomen per stadsdeel van het betreffende nummer van de locatie en de adresgegevens. Het gaat hier alleen om percelen met een bedrijfsbestemming. Horeca, detailhandel en een bedrijfsfunctie als medebestemming maken geen deel uit van deze beleidsregel.

Bij de beoordeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • ·

  Bereikbaarheid van de enclave, vanaf 50 km wegen of andere doorgaande wegen;

 • ·

  Mate van belasting van het verkeer op de directe omgeving ten gevolge van het gevestigd zijn van het bedrijf/bedrijven;

 • ·

  Economische potentie van de plek in de stad/wijk/buurt;

 • ·

  Mate van verborgenheid, omsloten door woningen en de feitelijke (niet op te lossen) overlast die dat voor bewoners oplevert;

 • ·

  Mogelijke overlast voor de woon en leefomgeving omgeving;

 • ·

  Intensiteit van het aantal bedrijven versus het aantal woningen: het moet een woonmilieu blijven;

 • ·

  Functie van de enclave als werklocatie voor de wijk/stadsdeel/stad;

 • ·

  Bijdrage van de enclave aan de wijk als werklocatie voor levendigheid en dynamiek;

 • ·

  Soort wijk, waarin veel ambacht bedrijven (zzp-ers) gevestigd zijn en op termijn extra huisvestingsmogelijkheden biedt omdat deze bedrijven niet naar een bedrijventerreinlocatie gaan;

 • ·

  Bekende vraag naar bedrijfsruimte in de wijk;

 • ·

  In stand houden van bedrijvigheid in de wijken in het kader van de wijkeconomie;

 • ·

  Eerder gedane toezeggingen aan externe partijen met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie.

Op basis van dit besluit blijven 53 binnenstedelijke werklocaties behouden voor de stad.

De locaties waarbij is aangegeven dat functieverandering mogelijk is, veranderen natuurlijk niet gelijk van functie. De bedrijven die aldaar zijn gevestigd kunnen gewoon op die plek gehuisvest blijven. Wanneer een bedrijfswisseling plaatsvindt kan ook een nieuw bedrijf zich daar vestigen. Het vigerende bestemmingsplan blijft intact. Functieverandering houdt hier in dat wanneer een verzoek tot herziening van de bestemming wordt gedaan, de gemeente op basis van het concrete verzoek een beoordeling zal doen. Het criterium dat de enclave behouden moet blijven als werklocatie wordt dan niet meer gehanteerd. Andere criteria aan de hand waarvan dergelijke verzoeken regulier worden beoordeeld blijven natuurlijk gewoon van toepassing.

Vastgesteld in het College van 18 januari 2011

Bijlagen: Overzicht van alle locaties (Exel)

Kaarten van de stad (1) en per stadsdeel (5) met de locaties. (PDF)

bijlage