Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek
CiteertitelVisie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageVisie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2011nieuwe regeling

25-05-2011

Huis aan Huis, 12-07-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

 

 

 

 

Visie voorschoolse opvang

gemeente Oldebroek

 

 

 

 

(geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader)

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Samenleving

januari 2011 (definitieve versie)

 

 

Gemeentelijke visie op voorschoolse opvang

 

1. Inleiding

Zowel landelijk als plaatselijk wijzigt zich het speelveld van de voorschoolse opvang in een snel tempo. De vorming van kindcentra door basisscholen, toename van gastouderopvang, het toezicht hierop door de gemeente, de fluctuering in fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang, invoering Wet Oké, is een aantal wijzigingen die beweging hebben gebracht in de voorschoolse situatie.

Lokaal zijn er door deze wijzigingen ook veranderingen ingezet: meer gastouderopvang, meer aanbieders kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Op deze en andere wijzigingen moet lokaal gereageerd worden. Een duidelijke visie op voorschoolse opvang is daarom noodzakelijk.

 

2. Doel voorschoolse opvang

Het instand houden van voorschoolse opvang heeft de navolgende doelen voor de gemeente Oldebroek:

3. Ontwikkelingen

3.1. Landelijk:

 

3.2. Lokaal zijn mede hierdoor de volgende ontwikkelingen ontstaan:

 

3.3. Overige lokale ontwikkelingen:

 

4. Toekomstige ontwikkelingen

5. Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid op het gebied van voorschoolse opvang wordt beïnvloed door een aantal factoren:

 

6. Reeds vastgestelde beleidskaders

De gemeenteraad heeft tot professionalisering besloten in haar raadsvergadering van 12 december 2006. De volgende beleidskaders zijn vastgesteld:

7. Beleidsrichting

De gemeente zet sterk in op preventief jeugdbeleid. Hiertoe is een Centrum Jeugd en Gezin ingericht, zijn ZAT's 12- en 12+ in het leven geroepen, wordt er schoolmaatschappelijk werk aangeboden, wordt er straathoekwerk en jongerenwerk verricht. Daarnaast lopen er nog diverse leefstijl projecten die aanzetten tot gezond leefgedrag.

 

Het belang van de gemeente Oldebroek voor goede voorschoolse opvang ligt vooral op het terrein van het signaleren en tegengaan van achterstanden. Indien hiervoor met 1 organisatie zaken gedaan kan worden is dit het meest efficiënt en effectief. Versnippering geeft moeizamere en lastigere communicatie. Het signaleren van achterstanden is niet eenvoudig en het daarna communiceren met ouders over de signalen vergt veel vaardigheden. Hoe meer hierover centraal gecommuniceerd kan worden des te beter. Het gaat dan over de contacten die het Centrum Jeugd en Gezin moet hebben met de voorschoolse leiding. Het CJG laat zich vertegenwoordigen door diverse actoren: Maatschappelijk werk, het consultatiebureau, soms al het straathoekwerk en jongerenwerk (in combinatie met oudere zusjes/broertjes) en de GGD schoolarts. Daarnaast zijn instrumenten in gebruik als: het Zorg Advies Team 12- en de verwijsindex. Hoe groter het aantal voorschoolse voorzieningen des te meer contacten moeten de CJG actoren leggen, des te meer scholing er nodig is van medewerkers van de voorschoolse voorzieningen.

Daarnaast geeft de versnippering een lastigere doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs. De basisscholen kunnen dan leerlingen krijgen vanuit diverse voorschoolse voorzieningen. Overal moet de overdracht dan weer met anderen afgestemd worden.

 

Conclusie hieruit is:

Dat de beleidskaders uit 2006 nog steeds gelden. Voor wat betreft het kwaliteitsniveau zal de gemeente Oldebroek ook gaan voldoen aan de Wet OKE en het hieruit voortvloeiende VVE beleid. (2 professionele leidsters op een groep)

 

8. Beleidskader

Op basis van bovenstaande is het volgende beleidskader te omschrijven met aanvullende voorwaarden. Het beleidskader is in voorwaarden omschreven en in volgorde van belangrijkheid, maar alle afzonderlijke voorwaarden blijven wel intact.

9. Uitvoeringskader

Er moet peuterspeelzaalwerk geboden worden onder de volgende bepalingen:

 

10. Financieel Kader

Het financiële kader wordt bepaald door 2 geldstromen:

 

 

Alle bedragen zijn structureel.

Dit bedrag van € 174.294,88 is voor 2011 gesubsidieerd aan de Stichting Peuterspeelzalen Oldebroek.

 

Voor- en vroegschoolse Educatie

Voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is in 2011 beschikbaar: € 133.604,58. Hiervan is ook een gedeelte bestemd voor uitvoering door de Stichting Peuterspeelzalen Oldebroek. Het exacte gedeelte is aan het eind van het 1e kwartaal van 2011 bekend omdat over de beleidsmatige aspecten nog overleg gevoerd wordt.

 

Oldebroek, januari 2011.