Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Roosendaal

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Roosendaal
Officiële naam regelingAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2009
CiteertitelAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 12 februari 2008, van kracht geworden op 18 februari 2008, sindsdien gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201012-02-2010mandatering inkoop energie

12-01-2010

Gemeenteblad 2010/1

2009/466275
07-12-200918-01-2010mandatering artikel 5:33 APV

01-12-2009

Gemeenteblad 2009/114

2009/40121
12-10-200907-12-2009mandatering Afvalstoffenverordening

08-09-2009

Gemeenteblad 2009/110

BR/09-52541
01-10-200901-10-2009mandatering Wet dwangsom

22-09-2009

Gemeenteblad 2009/103

2009/31524
01-10-200912-10-2009mandatering Wet investeren in jongeren

25-08-2009

Gemeenteblad 2009/104

BL/09-52881
28-09-200901-10-2009mandatering marktregelingen

16-12-2008

Gemeenteblad 2009/102

2008/37615
14-09-200928-09-2009ondermandatering bevoegdheden doorhoofd afdeling Projecten aan projectmanagers

07-09-2009

Gemeenteblad 2009/101

geen
07-09-200914-09-2009ondermandatering bevoegdheden projectmanagers afdeling Projecten

25-08-2009

Gemeenteblad 2009/100

2009/28643
27-07-200907-09-2009mandatering bevoegdheden budgetsubsidies

14-07-2009

Gemeenteblad 2009/93

PG/09-50960

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roosendaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college op te dragen aan aan het college ondergeschikte ambtenaren of aan anderen alsmede enkele bevoegdheden van de burgemeester op te dragen aan ambtenaren of aan anderen;

besluiten:

onverminderd het bepaalde in de regeling budgethouders en de mandaten van het hoofd van de afdeling Faciliteiten en de comptabele,

 • I.

  In te trekken het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2008 d.d. 12 februari 2008, van kracht geworden op 18 februari 2008, sindsdien gewijzigd.

 • II.

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in de bij dit besluit behorende mandatenlijst te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen.

 • III.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder punt II van dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat

  • 1.

   mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • 2.

   mandans : degene die het mandaat verleent;

  • 3.

   mandataris : degene die het mandaat ontvangt.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht

  • 1.

   volmacht : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   volmachtverlener : degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   volmachtontvanger : degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging

  • 1.

   machtiging : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   machtigingverlener : degene die de machtiging verleent;

  • 3.

   machtigingverkrijger : degene die de machtiging ontvangt.

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden, voorzover niet genoemd, met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Toelichting artikel 1

Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan, aangezien ze door elkaar voorkomen in dit besluit. In artikel 10:1 van de Awb is bepaald dat mandaat de bevoegdheid is om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van art 1:3 Awb. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, dus een handeling gericht op rechtsgevolg. Voorbeelden zijn het afgeven van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Bij mandaat gaat de bevoegdheid niet over naar de gemandateerde, maar wordt de bevoegdheid in naam van de mandans uitgeoefend. De mandans blijft verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid.

Volmacht is de privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat en heeft betrekking op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het aangaan van koop- en verkoopovereenkomsten, het afsluiten van geldleningen en het afhandelen van aansprakelijkstellingen.

Machtiging heeft betrekking op feitelijke handelingen, dus geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandelingen. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het vragen van inlichtingen, het uitbrengen van advies, de afhandeling van klachten of de afsluiting van een straat.

Alle bevoegdheden als bedoeld onder punt II worden dus door de functionaris, aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan. Artikel 10:12 Awb verklaart de hele afdeling over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de volmacht en machtiging.

Artikel 2 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1.

  Indien het mandaat, volmacht of machtiging aan een bepaalde functionaris wordt opgedragen wordt daarmee het mandaat, volmacht of machtiging eveneens opgedragen te zijn geacht aan de hogere functionarissen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

 • 3.

  Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens opgedragen te zijn geacht aan het afdelingshoofd van de functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 4.

  Indien in de mandatenlijst behorende bij dit besluit wordt gesproken over directeuren (dir) worden hieronder verstaan:

  • ·

   de algemeen directeur;

  • ·

   de directeuren in algemene dienst.

Toelichting artikel 2

In lid 1 respectievelijk lid 3 wordt geregeld dat bij afwezigheid van gemandateerde functionarissen de hogere functionarissen respectievelijk de verantwoordelijke gemeentelijke functionaris in ieder geval ook bevoegd zijn de betreffende besluiten af te doen. Hierbij wordt de volgende rangorde gehanteerd: college/burgemeester-algemeen directeur-directeuren in algemene dienst-afdelingshoofd-teamleider-senior-medewerker.

Uit lid 2 blijkt dat een verleend mandaat, volmacht of machtiging altijd is beperkt tot het werkterrein van de betreffende functionaris.

In lid 4 wordt uitleg gegeven aan de definitie van ‘’directeur’’ binnen dit besluit en bijbehorende mandatenlijst. Voor de directeuren is een portefeuilleverdeling vastgesteld.

Artikel 3 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Bij de verlening van een mandaat, volmacht of machtiging houdt het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester in zijn algemeenheid rekening met de volgende uitgangspunten:

  • a.

   bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat;

  • b.

   er moet sprake zijn van efficiëntie en tijdwinst;

  • c.

   in principe wordt zo laag mogelijk in de organisatie gemandateerd;

  • d.

   er moet sprake zijn van een gebonden publiekrechtelijke beschikking op grond van vastgesteld beleid;

  • e.

   besluiten van privaatrechtelijke aard mogen minimale financiële gevolgen hebben en dienen binnen daartoe bestemde budgetten te vallen;

  • f.

   de bevoegdheden in het kader van de vigerende regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene financiële consequenties kunnen voortvloeien;

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester of algemeen directeur dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht, danwel de budgethouder een negatief advies heeft uitgebracht;

  • e.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  • f.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is;

of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel heeft of dit het geval is.

 • 3.

  Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit zelf.

 • 5.

  Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit. Uitgezonderd is de situatie als bedoeld in lid 2 onder e, waarbij wel sprake is van een onbevoegd genomen besluit.

 • 6.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de mandatenlijst wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

toelichting artikel 3

In lid 1 is zijn de uitgangspunten van het mandaterings-, volmacht-, en machtigingsbeleid opgenomen.

Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandatering aangezien het bevoegd gezag bij dergelijke zaken de volledige verantwoordelijkheid dient te dragen. Het is niet wenselijk dat ambtenaren beslissen in dergelijke zaken daar de kans bestaat dat zij zich teveel met politiek gaan bezig houden, hetgeen in strijd is met de wezenlijke democratische elementen van het gemeentelijk bestuurssysteem.

Er moet sprake zijn van efficiëntie en effectiviteitswinst, aangezien een belangrijke reden om te mandateren het ontlasten van het bevoegd gezag is. Indien taken maar enkele malen per jaar worden uitgevoerd is mandateren niet noodzakelijk.

Een ander uitgangspunt is dat de bevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt weggelegd om recht te doen aan de organisatiefilosofie van de gemeente Roosendaal. Mandatering naar een lager niveau dan teamleiders is overigens niet aan te bevelen, omdat hiermee versnippering en onoverzichtelijkheid in de hand wordt gewerkt. Een uitzondering hierop moet worden gemaakt, indien het voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen ambtenaren betreft, zoals bijvoorbeeld speciaal bij wet - bijvoorbeeld Woningwet - aangewezen ambtenaren. Ook aan functionarissen die niet ondergeschikt zijn aan de gemeente als werkgever, kan worden gemandateerd, bijvoorbeeld de directeur van de Regionale Milieudienst voor de afgifte van vergunningen Wet milieubeheer.

Het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een gebonden publiekrechtelijke beschikking houdt in dat alleen die besluiten voor mandatering in aanmerking komen, waarbij sprake is van vastgesteld beleid. Er mag geen sprake zijn van beleidsvrijheid.

Besluiten van privaatrechtelijke aard dienen binnen vastgestelde begroting te vallen.

Tenslotte geldt het uitgangspunt dat de bevoegdheden in het kader van de vigerende regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften in acht moeten worden genomen. Hoewel niet wenselijk kan het voorkomen dat een gemandateerde niet tevens de budgethouder is. Dan zal beoordeeld moeten worden of het mandaat in stand kan blijven en er onderling afspraken gemaakt kunnen worden, hetgeen in de praktijk in enkele gevallen al is gebeurd, of dat het mandaat op een ander niveau weggelegd zal moeten worden. Het mag niet voorkomen dat door toepassing van het mandaat de hiërarchisch bovengeschikte of de budgethouder worden gepasseerd. Indien dit geldt voor het merendeel van de besluiten betekent dit het mandaat op een ander niveau binnen de organisatie moet worden gelegd.

Het tweede lid geeft de belangrijkste randvoorwaarden aan voor het uitoefenen van de verleende bevoegdheid. Ondanks dat bij het verlenen van een mandaat rekening moet worden gehouden met de in lid 1 genoemde uitgangspunten, kan het voorkomen dat zich een situatie als bedoeld in lid 2 voordoet. De gemandateerde moet dan, voordat een besluit kan worden genomen, terugkoppelen naar het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Voorbeeld van persoonlijke betrokkenheid als bedoeld onder e doet zich bijvoorbeeld voor als de mandataris een vergunning aanvraagt voor het kappen van een eigen boom. Het is ook niet toegestaan dat in dergelijke gevallen een plaatsvervanger of waarnemer van de gemandateerde het betreffende besluit neemt.

Opgemerkt wordt dat voorheen was bepaald dat een besluit aan het college moet worden voorgelegd indien voorzienbaar is dat een besluit publicitaire of politieke consequenties heeft. Deze bepaling is niet meer opgenomen omdat de voorzienbaarheid een subjectief criterium is en uit jurisprudentie blijkt dat dit uit het oogpunt van rechtszekerheid niet aanvaardbaar is. Ondanks het feit dat deze bepaling niet meer is opgenomen blijft het vanzelfsprekend een plicht voor alle gemandateerden om politiek gevoelige beslissingen aan de politieke ambtsdrager(s) voor te leggen.

In het derde lid zijn de gevolgen neergelegd van de situatie, die zich voordoet in het tweede lid. Bijvoorbeeld: de mandans neemt dan zelf het besluit of laat de bevoegdheid aan de mandataris al dan niet onder oplegging van nadere instructies.

In lid 4 is de koppeling gelegd naar artikel 169 vierde lid van de Gemeentewet. Hierin is bepaald, dat het college van burgemeester en wethouders de raad vooraf inlichtingen moet verstrekken over de uitoefening van onder andere de bevoegdheden als opgenomen in artikel 160, eerste lid onder e (besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen) en onder f (voeren van rechtsgedingen), indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Tevens is in dat artikel bepaald, dat in het laatste geval het college geen besluit neemt dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

Het vijfde lid maakt duidelijk, dat in het tweede lid wordt gedoeld op een terugkoppelingsplicht van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger. Deze terugkoppelingsplicht betreft een interne kwestie, die niet naar buiten werkt. Het zegt namelijk niets over de bevoegdheidstoedeling an sich. Daarmee wordt voorkomen, dat het niet voldoen aan de terugkoppelingsverplichting voor gerechtelijke procedures kan zorgen, behalve indien er sprake is van een situatie als bedoeld onder lid 2 onder e. Dan is er geen sprake van een rechtsgeldig besluit.

In lid 6 is bepaald dat de mandataris zich bij de uitoefening van de bevoegdheden zal moeten houden aan gemeentelijke regelingen zoals bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, de geldende APV of geldend beleid met betrekking tot subsidieverstrekkingen. Van belang hierbij is ook de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften.

Verder mag de mandataris vanzelfsprekend niet in strijd handelen met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving, waaronder begrepen strijd met regelgeving van andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld hoogheemraadschappen en waterschappen, en de daarbij behorende jurisprudentie.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords, onverminderd het bepaalde in het zesde lid van artikel 3.Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • -

   het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • -

   het nemen van beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de Awb (verdaging, opschorting, hoogte dwangsom etc.)

  • -

   het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

  • -

   het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen etc.;

  • -

   het vaststellen van (web)formulieren voor het indienen van aanvragen etc.

  • -

   verdagen, opschorten en/of uitstellen;

  • -

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • -

   verzoeken tot kosteloze advisering aan derden (politie, brandweer, nutsbedrijven, Rijksdiensten etc.);

  • -

   verzoeken tot het betalen van legeskosten o.g.v. vastgestelde verordeningen;

  • -

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • -

   het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • -

   het stellen van nadere voorwaarden;

  • -

   het toekennen van bedragen in termijnen;

  • -

   het vaststellen van de betalingsverplichting (4:86 Awb);

  • -

   het toekennen van voorschotten (4:95 Awb);

  • -

   het uitvoeren van selectie en gunning conform het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid;

  • -

   het afleggen van verantwoording aan het rijk;

  • -

   het beslissen op verzoeken om schadevergoeding (zelfstandige en onzelfstandige schadebesluiten);

  • -

   het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • -

   het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

De gemandateerden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen, voor zover dat ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid nodig is.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij mandaat opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voorzover een relatie hebbend met hun functie en geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen.

 • 3.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot opzegging van die overeenkomst alsmede tot de eerste bewaking van de uitvoering van die rechtshandeling, waartoe een ingebrekestelling wordt gerekend.

Toelichting artikel 4

Voor de duidelijkheid is in dit artikel bepaald, dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag om subsidie, of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van een feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het treffen van alle voorbereidingen, het voeren van correspondentie en alle andere handelingen die worden verricht in de aanloop tot de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling en de afhandeling daarvan, bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan het rijk bij de besteding van overheidsgelden. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt, dat hieronder tevens valt het besluit om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren, een aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren, een beschikking niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken.

Voor wat betreft het bekend maken geldt als voorbeeld het bekend maken van een besluit tot aanhouding van de aanvraag om een bouwvergunning.

Uitdrukkelijk wordt vermeld, dat onder deze reikwijdte niet valt het beslissen op een bezwaarschrift, dat is ingediend tegen het besluit van de mandataris. In bezwaar treedt de mandans namelijk op als het verwerende bestuursorgaan. Dit laat echter onverlet dat de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften afzonderlijk kan worden gemandateerd, hetgeen voor een aantal bezwaarschriften ook is gebeurd. Dit mandaat kan echter niet worden verstrekt aan een persoon die de bevoegdheid gemandateerd heeft gekregen om een besluit te nemen waartegen het bezwaarschrift zich richt. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het beslissen op een beroepschrift niet kan worden gemandateerd.

Overigens dient ten aanzien van activiteiten als het verrichten van algemene voorbereidingshandelingen en het verstrekken van informatie etc. te worden opgemerkt dat deze, bij niet gemandateerde bevoegdheden, geacht worden te behoren tot de reguliere taakuitoefening van de betrokken ambtenaren, voorzover daar geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke binding uit voort vloeit. In lid 2 is voor de duidelijkheid voor deze werkzaamheden thans ook een algemeen mandaat opgenomen voor alle ambtelijke functionarissen. Het is immers niet mogelijk om alle handelingen die ambtenaren namens de gemeente of bestuursorganen verrichten, uitputtend te beschrijven. Het uitgangspunt bij uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet gemandateerde bevoegdheden is dat geen nieuwe rechtsverhoudingen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) worden geschapen. Het mandaat kan dus niet worden gebruikt voor het vaststellen van beschikkingen en het aangaan van overeenkomsten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden van voorhanden informatie (folders, kaarten, drukwerk etc.), het doorsturen of retourneren van stukken, het verstrekken van informatie over bestaand beleid etc. Omdat in deze gevallen geen rechtsverhouding tot stand komt, bestaat er geen bezwaar tegen de stukken met een eigen ondertekening (dus niet: namens….) te verzenden.

In lid 3 wordt een stukje onzekerheid opgeheven met betrekking tot de reikwijdte van de verleende volmacht. In voorkomende gevallen is het besluit tot het gebruik maken van gerechtelijke middelen voorbehouden aan burgemeester en wethouders, dan wel de speciaal daartoe gemandateerde functionaris.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de functie en de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

 • 3.

  Indien een besluit wordt genomen in ondermandaat, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de functie en de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

 • 4.

  Indien een besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Roosendaal c.q. de burgemeester van Roosendaal, namens dezen c.q. namens deze, met daaronder de functie, vervolgens de woorden ‘’bij afwezigheid’’ of de letters ‘’b.a.’’ en de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

Toelichting artikel 5

Het eerste lid koppelt de bevoegdheid om een besluit te nemen, een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten of een feitelijke handeling te verrichten aan de bevoegdheid om deze te ondertekenen.

Het tweede lid maakt externen duidelijk welk orgaan oorspronkelijk bevoegd was en aan wie de bevoegdheid vervolgens is verleend.

Voorbeeld:

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,

Functie functionaris

(Handtekening)

Naam functionaris

Het derde lid geeft aan hoe de ondertekening bij ondermandaat is, alle tussenschakels hoeven hierbij niet te worden genoemd.

Voorbeeld:

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,

In ondermandaat of i.o

Functie functionaris

(Handtekening)

Naam functionaris

Het vierde lid geeft de formulering indien wordt getekend door een plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger.

Voorbeeld:

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,

Functie functionaris

Bij afwezigheid of b.a. (Handtekening)

Naam functionaris

Artikel 6 Ondermandaat, het doorgeven van volmacht of machtiging

 • 1.

  Ondermandaat en het doorgeven van volmacht of machtiging zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in lid 2 en indien dit bij de verlening van het mandaat en het verstrekken van de volmacht of machtiging is toegestaan, als opgenomen in de bij dit besluit behorende mandatenlijst.

 • 2.

  Afdelingshoofden kunnen teamleiders ondermandateren en/of de volmacht of machtiging doorgeven tot een bedrag van 15.000 euro.

 • 3.

  Ondermandatering en het doorgeven van volmacht of machtiging geschieden bij schriftelijk besluit door de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en dient voldoende gespecificeerd te zijn. De oorspronkelijke mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden. Deze ondergemandateerde of doorgegeven bevoegdheden worden onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de vakinhoudelijke afdeling, in de mandatenlijst opgenomen. Het ondermandaat hoeft niet in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht

 • 4.

  Ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtiging worden ter kennis van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester gebracht.

 • 5.

  Het in strijd handelen met het bepaalde in het derde lid en het vierde lid doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het in ondermandaat, doorgegeven volmacht of machtiging genomen besluit.

 • 6.

  De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 • 7.

  Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen niet nogmaals worden ondergemandateerd.

Toelichting artikel 6

Ingevolge het bepaalde in de Awb kan de mandaatgever toestaan dat ondermandaat mag worden verleend. Ondermandaat is alleen toegestaan voor zover dat in de mandatenlijst is aangegeven. Daarnaast zijn afdelingshoofden bevoegd om hun teamleiders onder te mandateren en/of de volmacht en/of machtiging door te geven. Het bedrag waarvoor aan hen een bevoegdheid wordt doorgegeven, bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten, mag niet meer bedragen dan maximaal 15000,- euro.’’

Voor het ondermandaat gelden dezelfde vereisten als voor het gewone mandaat (artikel 10:9 Awb) en de vereisten zoals opgenomen in dit besluit. Ondermandatering naar een lager niveau dan teamleiders is niet aan te bevelen, omdat hiermee versnippering en onoverzichtelijkheid in de hand wordt gewerkt. Een uitzondering hierop moet worden gemaakt, indien het voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen ambtenaren betreft, zoals bijvoorbeeld speciaal bij wet - bijvoorbeeld Woningwet- aangewezen ambtenaren.

In de ondertekening hoeft niet iedere tussenschakel te worden genoemd. Wel moet worden genoemd degene die het oorspronkelijke mandaat heeft verleend.

In het derde lid wordt gewaarborgd, dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester op de hoogte zijn van de verleende ondermandaten en de doorgegeven volmachten of machtigingen.

Voor de overzichtelijkheid geschiedt ondermandatering bij schriftelijk besluit. Daarnaast wordt door de afdeling Advies en Ondersteuning de openbare mandatenlijst bijgehouden, waarin alle doorgegeven bevoegdheden zijn neergelegd en aan welke functionaris. De verantwoordelijkheid voor het doorgegeven van de juiste (onder)mandaten ligt bij de betrokken vakinhoudelijke afdelingen zelf.

Uit het bepaalde in lid 5 blijkt dat, behoudens de eis, dat het besluit schriftelijk moet zijn genomen, de overige eisen een interne kwestie betreffen, die niet naar buiten werkt.

Daarnaast kunnen door de gemandateerde aan het ondermandaat extra voorschriften worden verbonden om het ondermandaat te beperken. Onder-ondermandaat is niet toegestaan omdat dit de verantwoordelijkheidstoedeling ondoorzichtig en onoverzichtelijk maakt.

Artikel 7 Terinzagelegging en bekendmaking

 • 1.

  Daar waar door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

 • 2.

  Mandaat-, volmacht- of machtigingbesluiten worden ter inzage gelegd bij de afdeling Advies en Ondersteuning en opgenomen in het openbare mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit. Hiervan wordt in ieder geval mededeling gedaan in het gemeenteblad en in een wekelijks in de gemeente te verschijnen huis-aan-huis-blad.

Toelichting artikel 7

Het eerste lid koppelt de bevoegdheid om een besluit te nemen, een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten of een feitelijke handeling te verrichten aan de bevoegdheid om deze bekend te maken.

De burger moet kunnen nagaan of de mandataris, volmachtontvanger of de machtigingverkrijger wel bevoegd is om namens de mandans, volmacht- of machtigingverlener op te treden. Alle schriftelijke besluiten moeten dan ook bekend worden gemaakt op de wijze die de Awb voorschrijft, anders kunnen ze niet in werking treden. Het bijhouden van een openbare mandatenlijst kan als een vorm van bekendmaking gelden, mits voldoende wordt bekendgemaakt waar en wanneer de mandatenlijst kan worden geraadpleegd en daartoe ook voldoende gelegenheid bestaat. Een publicatie, die alleen via internet plaatsvindt, wordt naar de huidige maatstaven onvoldoende geacht, omdat nog niet iedere burger is voorzien van internet.

Omdat het vaak voorkomt dat op incidentele situaties moet worden ingespeeld en snel mandaat moet worden verleend, is het in de praktijk niet altijd mogelijk om meteen voor publicatie in het huis-aan-huis-blad zorg te dragen. Voorgesteld wordt om dit te doen bij de jaarlijkse actualisatie van het mandaatbesluit. Bij deze publicatie kan worden vermeld dat, indien zich tussentijdse wijzigingen mochten voordoen, dit kan worden nagegaan bij de afdeling Advies en Ondersteuning en in het op de website gepubliceerde mandaatbesluit.

Artikel 8 Afwezigheid mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers

 • 1.

  Ingeval van afwezigheid van de mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemers. Deze plaatsvervangers of waarnemers zijn schriftelijk aangewezen. De mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers blijven evenwel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevoegdheid door hun plaatsvervanger of waarnemer, behalve indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger ondergeschikt is aan de plaatsvervanger of waarnemer.

 • 2.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid’’ of ‘’b.a.’’, gevolgd handtekening en naam van de mandataris.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien de bevoegde functionaris met naam is genoemd.

Toelichting artikel 8

In het algemeen treedt de plaatsvervanger of waarnemer op als degene die de bevoegdheid overneemt. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 2 lid 1 en 3 van dit besluit, waarin is bepaald dat de hogere functionarissen en bij een externe gemandateerde functionaris, het functionele hoofd van de vakinhoudelijke afdeling binnen de gemeentelijke organisatie, ook automatisch gemandateerd zijn.

Artikel 9 Aanhaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit 2009”.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de derde dag, nadat er openbare kennisgeving van is gedaan, dat dit besluit in het Gemeenteblad is opgenomen.

Toelichting artikel 9

Het nieuwe mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit dient conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht openbaar te worden gemaakt.

Aldus besloten in de collegevergadering van 3 februari 2009.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De burgemeester, De secretaris

mr M.J.H. Marijnen, ir J.P. Kruf

De burgemeester van Roosendaal,

mr M.J.H. Marijnen

BIJLAGE: MANDATENLIJST GEMEENTE ROOSENDAAL

Algemene mandaten

In onderstaande tabel zijn de algemene ‘’management’’-mandaten opgenomen, die voor alle genoemde leidinggevenden gelden, ieder voorzover het zijn organisatorische eenheid betreft.

AlgemeenGrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (inkoop van goederen en diensten, het opdracht geven tot het uitvoeren van werken, alle overige rechtshandelingen) met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde begroting. NB indien ook budgetten vereist zijn en dus de regeling budgetbeheer en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van toepassing zijn, geldt dat het bepaalde in de regeling budgethouders altijd in acht moet worden genomen. Dit betekent dat een afdelingshoofd bevoegd is tot een bedrag van 50.000 euro. Boven dit bedrag is de directeur bevoegd. Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.Gemeente-wet (160 lid sub e en 171)B&W/BurgDir Afdelings-hoofden aan projectmanagers van afd. Projecten tot 15.000 euro door hoofd afd. Projecten
Het besluiten tot het openen, opheffen en wijzigen van bank- en girorekeningenGemeente-wet (160 lid sub e en 171)B&W/BurgDir  
Het vaststellen van kredietfaciliteitenGemeente-wet (160 lid sub e en 171)B&W/BurgDir  
Het aantrekken en uitzetten van middelen (indien in afwijking van de financieringsparagraaf van de begroting, alleen na besluit gemeenteraad)Gemeente-wet (160 lid sub e en 171)B&W/BurgDir  
Het nemen van beslissingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, voor zover het hun organisatorische eenheid betreft.WBPB&WAfdelings-hoofden  
Het nemen van beslissingen, voor zover het hun organisatorische eenheid betreft, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en aanverwante regelingen, telkens voorzover het een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester betreftWOB B&W/Burg.Afdelings-hoofden teamleiders  
Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover niet contrair met het commissie-advies, voor zover de geldende wet- en regelgeving dat toelaat en voor zover het primaire besluit ook in mandaat namens ons college/de burgemeester is genomen.  B&W Burg.Afdelings-hoofden  
Invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden  B&WDir  
Invullen van enquêtes die geen beleidsvisie inhouden  B&WAfdelings-hoofden  
Afdoening van meldingen en niet officiële klachten m.b.t. de werkzaamheden van de afdeling/team (geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht)  B&Wafdelings-hoofden teamleiders  
Het voorbereiden en aanvragen van subsidies, voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening.  B&W/Burg.Afdelings-hoofden  
Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc. voor zover die dienstbaar zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening.  B&W/Burg.Afdelings-hoofden  
Het uitgeven van legitimatiebewijzen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor niet toezichthoudende ambtenaren in de zin van hoofdstuk 5 Awb, aan de aan hun ondergeschikte ambtenaren, waarop al dan niet specifieke taken en bevoegdheden zijn vermeld  B&WAfdelings-hoofden teamleiders  
Opgaven aan CBS  B&Wafdelings- hoofden  
Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische wegAfd. 2.3 Awb + bijz. wettenB&W/BurgAfdelings-hoofden  
Het vaststellen van (web)formulierenArt 4:4 Awb + bijz. wettenB&W/BurgAfdelings-hoofden  

WOR-bestuurder

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
uitvoering Arbozorg en overleg met OR hierover, zoals vaststelling van het jaarlijks Arboplan, vaststelling Arbo-jaarverslag etc., binnen de door het college van B&W in overleg met het Georganiseerd Overleg vastgestelde kadersWOR ArbowetB&W dir  

P&O mandaten (o.b.v. AVR)

 Grondslag (AVR)Thans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2)        
Aanstelling/wijziging aanstelling medewerkers in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) aanstelling in vaste dienst na proeftijd2:1 2:4 2:4:1, lid 2B&WDir.  
Aangaan arbeidsovereenkomst op afroep voor bepaalde en onbepaalde tijd 2:5B&WDir.  
Aanpassing arbeidsduur2:6B&WDir.  
Salaris en vergoedingsregeling (hoofdstuk 3)        
Vaststelling bezoldiging3:1 en 3:1:1, lid 1B&WDir.  
Vaststelling salaris bij indiensttreding3:1:1:12B&WDir.  
Het beslissen inzake een periodieke verhoging3:1:1:13, lid 1B&WDir.  
Het beslissen inzake een waarnemingstoelage3:1:2:2B&WDir.  
Het beslissen inzake een beschikbaarheidstoeslag3:3:1:3B&WDir.  
Het beslissen inzake een overwerkvergoeding tot schaal 113:2B&WDir.  
Het beslissen inzake een toelage onregelmatige dienst3:3B&WDir.  
Het beslissen inzake een overwerkvergoeding wacht- en storingsdiensten3:3:1:8, lid 2B&WDir.  
Het beslissen inzake een verschuivingstoelage3:4B&WDir.  
Het beslissen inzake een afbouwtoelage3:3:1:12B&WDir.  
Het beslissen inzake ambtsjubileumgraftificatie3:5 en 3:5:1:1B&WDir.  
Het beslissen inzake een rijwiel-/bromfietstoelage3:7:8:2B&WDir.  
Het beslissen inzake een toelage bijzondere vuile,zware en/of gevaarlijke werkzaamheden3:7:8:3B&WDir.  
Arbeidsduur en werktijden (hoofdstuk 4)        
Vaststellen feitelijke arbeidsduur per week 4:1B&WDir.  
Vaststellen werktijden/roosters 4:2B&WDr.  
Bepalen, wanneer absentie wegens doktersbezoek ten laste van de werkgever komt 4:2:2:11B&WDir.  
Het beslissen over besteding opgebouwd verloftegoed uit voormalige verlofspaarmogelijkheden4:3B&WDir.  
Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden (hoofdstuk 4a)        
Beslissing op verzoek om vermindering vakantie-uren4a:1B&WDir.  
Idem op verzoek om vermeerdering vakantie-uren4a:2B&WDir.  
Beslissing inzake inhouding op bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding4a:3B&WDir.  
Fietsplan (hoofdstuk 4b)        
Deelname zonder fiscaal voordeel en terugbetaling (van de lening) 4b:1:1:4B&WDir.  
Deelname met fiscaal voordeel en compensatie (van de onbelaste vergoeding) 4b:1:1:5B&WDir.  
Seniorenmaatregel (hoofdstuk 5)        
Toekenning/weigering seniorenverlof 56 jaar 5:1B&WDir.  
Toekenning/weigering seniorenverlof 60 jaar 5:3B&WDir.  
Vakantie, vakantietoelage en verlof (waaronder begrepen betaald ouderschapsverlof) (hoofdstuk 6)        
Het beslissen inzake verlof6:1:1:1B&WAfd.hfd./ teamleiders  
Overschrijving verlof om redenen van dienstbelang6:2:4:1B&WDir.  
Intrekken verlof om dringende redenen van dienstbelang en toekenning vergoeding van schade6:2:5B&WDir.  
Beslissing op verzoek om overschrijving niet genoten verlof voor zover dit een aantal van 104 uur op fulltime basis te boven gaat6:2:6:1B&WDir.  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij met name genoemde gelegenheden6:4:1B&WDir.  
Het beslissen inzake langdurend zorgverlof6:4:1aB&WAfd.hfd.  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof al dan niet met behoud van bezoldiging voor vakbondsleden6:4:2B&WDir.  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof voor sociale activiteiten6:4:4:2B&WDir.  
Het beslissen inzake kortdurend zorgverlof6:4:3B&WAfd.hfd.  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof om andere reden dan genoemd in 6:4 tot en met 6:4:46:4:5B&WDir.  
Het beslissen inzake betaald ouderschapsverlof6:5 tot en met 6:5:5B&WDir.  
Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof6:7B&WAfd.hfd.  
Het beslissen inzake adoptie- en pleegzorgverlof6:8B&WAfd.hfd.  
Het beslissen inzake onbetaald verlof tbv gemeentelijke levensloopregeling6:9B&wDir.  
Aanspraken bij ziekte (hoofdstuk 7)        
Aanvragen geneeskundig onderzoek7:2:5B&WDir.  
Aanvragen maatregelen of voorzieningen in belang herstel ambtenaar7:2:7B&WHfd. A&OToegestaan
Opmaken plan van aanpak7:9, lid 3B&WAfd.hfd.  
Ontslag (hoofdstuk 8)        
Ontslag op eigen verzoek 8:1B&WDir.  
Bepaling opzegtermijn 8:1:1B&WDir.  
Ontslag wegens ouderdomspensioen8:2B&WDir.  
Beeindiging dienstverband na 65 jaar8:2aB&WDir.  
Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 8:5B&WDir.  
Ontslag wegens pré-VUT 8:10B&WDir.  
Ontslag wegens FPU 8:11B&WDir.  
Ontslag uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding8:12B&WDir.  
Bepaling opzegtermijn bij tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding onbepaalde tijd8:12:2B&WDir.  
Toekenning overlijdensuitkering 8:16:2B&WDir.  
Afscheidsgratificatie bij WAO-ontslag/toekenning invaliditeitspensioen 8:16:3:2B&WDir.  
Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen formele arbeidsduur8:17B&WDir.  
Overige rechten en verplichtingen (hoofdstuk 15)        
Toestemming persoonlijk gebruik van goederen en/of diensten 15:1bB&WDir Afd. Hfd.  
Verbod nevenfuncties15:1:6B&WDir.  
Opleggen verplichting tot tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden15:1:10, lid 2, sub aB&WDir.  
Opleggen verplichting tot het tijdelijke verrichten van werkzaamheden buiten de voor de ambtenaar vastgestelde werktijden15:1:10, lid 2, sub bB&WDir.  
Opleggen verplichting tot buiten de voor de betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden15:1:10, lid 2, sub cB&WDir.  
Beoordeling ambtenaar15:1:15B&WDir.  
Opleggen verplichting tot het dragen van uniform of dienstkleding 15:1:16B&WDir.  
Opleggen woonverplichting in of meer nabij de standplaats 15:1:17B&WDir.  
Opleggen verplichting tot wonen in een dienstwoning 15:1:18:1B&WDir.  
Vergoeding van schade15:1:23B&WDir.  
Toestemming gebruik eigen motorrijtuig 15:1:24B&WDir.  
Opleggen verplichting tot het volgen van een opleiding15:1:26B&WDir  
Opleggen verplichting tot het maken van dienstreizen, bijwonen vergaderingen, congressen, symposia e.d.15:1:32:1B&WAfd.hfd.  
Opleggen verplichting tot het dragen van een legitimatiebewijs 15:1:33:1B&WAfd.hfd.  
Studiefaciliteiten (hoofdstuk 17)        
Studiefaciliteiten17:1:1B&WDir.  
Verplaatsingskosten (hoofdstuk 18)        
Toekenning vergoeding verhuiskosten 18:1:2:1B&WDir.  
Tegemoetkoming woon- werkverkeer en pensionkosten18:1:6:1B&WDir.  
Verlenging duur van de tegemoetkoming in reis- en pensionkosten 18:1:10B&WDir.  
Rechtspositie Melkert-I-banen (hoofdstuk 30)        
Aanstelling in Melkert-1 baan (na advies BVB/OR)30:1:1:3B&WDir.  
Bovenwetttelijke werkloosheidsuitkering (hoofdstuk 10 a)        
Uitvoering bovenwettelijke en nawettelijke uitkering bij ontslag, alsmede de uitvoering van aanvullende diensten, conform het B&W besluit van 29 november 2000hfdst 10a AVRB&WLoyalis  
Suppletie (hoofdstuk 11 a)        
Toekenning, weigeren, intrekken, terug- of invorderen van suppletie ingevolge hoofdstuk 11a van de AVR en het nemen van beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten Het optreden in rechte, indien tegen voornoemd besluit beroep wordt ingesteld Het instellen van hoger beroep of cassatie en terzake in rechte op te treden, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie, zulks na verkregen instemming van de mandaatgever. Loyalis is bevoegd om vooruitlopend hierop hoger beroep of cassatie in te stellenhfdst 11a AVRB&W    
Bijlage IV. Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar behorend tot het onderwijzend personeel in de Kunstzinnige vorming        
Vaststellen bezoldiging overeenkomstig de uitvoeringsregeling salariëring opgenomen in bijlage IVaArt. 3, bijlage IVB&WDir.  
Vaststellen afwijkende werktijden / ter kennis brengen regeling werktijden of roostersArt. 5, bijlage IVB&WDir.  
Aanwijzing taakurenArt. 6, lid 1 bijlage IVB&WAfd.hfd.  
Verzoeken tot beschikbaar stellen voor werkzaamheden van schoolorganisatorische aard tijdens vakantieverlofArt. 7, lid 2 bijlage IVB&WAfd.hfd.  
Verlenen verlof buiten vastgestelde vakantieperiodeArt 7, lid 3 bijlage IVB&WDir.  
Opdragen van lesurenArt 8 bijlage IVB&WDir.  
Vaststellen aantal klokuren los of taakuren per schooljaarArt 9, lid 1 bijlage IVB&WDir.  
Bijlage Va. Afvloeiingsregelement tbv docenten, consulenten en balletbegeleiders werkzaam in de kunstzinnige vorming        
Vaststellen afvloeiingsvolgordeArt. 2,3,4 bijlage Va B&WDir.  

P&O mandaten (niet o.b.v. AVR)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Binnen de overeengekomen financiële randvoorwaarden (i.e. bevriezing van de loonsom op het niveau van de begroting 2004) wijzigingen in de formatie door te voeren  B&WDT  
Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met tijdelijke krachten/adviesbureau’s (niet zijnde een aanstelling of arbeidsovereenkomst)  B&WDir.  
Openstellen vacatures binnen formatie  B&WDir.  
toestemming deelname aan cursussen, seminars, workshops e.d. (na advies P&O adviseur)  B&WAfd.hfd.  
Opstellen/wijzigen functieprofiel (na advies BVB/OR)  B&WDT  
Diverse werkgeversverklaringen  B&WP&O medew.  
Aangaan / ondertekenen stage-overeenkomst  B&WDir.  
(niet) bevordering naar functieschaal  B&WDir.  
(niet) bevordering naar uitloopschaal  B&WDir.  
Aangaan van detacheringsovereenkomst  B&WDir.  
Toekennen/weigeren kleding-, telefoontoelage  B&WDir.  
Opgave personeelskosten aan diensten en instellingen  B&Whfd afd.A&OToegestaan

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

 Grondslag (AVR)Thans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Aanstelling en arbeidsovereenkomst (hoofdstuk 2)        
Aanstelling/wijziging aanstelling medewerkers griffie in vaste dienst in tijdelijke dienst (niet) aanstelling in vaste dienst na proeftijd2:1 2:4 2:4:1, lid 2RaadGriffier  
Aangaan arbeidsovereenkomst op afroep voor bepaalde en onbepaalde tijd medewerkers griffie2:5RaadGriffier  
Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg Medewerkers griffie2:5:6:1RaadGriffier  
Vermindering werktijd op eigen verzoek 2:6RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Salaris en vergoedingsregeling (hoofdstuk 3)        
Vaststelling bezoldiging3:1 en 3:1:1, lid 1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Vaststelling salaris bij indiensttreding3:1:1:12RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een periodieke verhoging3:1:1:13, lid 1RaadVoorzitter van raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een waarnemingstoelage3:1:2:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een beschikbaarheidstoeslag3:3:1:3RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een overwerkvergoeding tot schaal 113:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een toelage onregelmatige dienst3:3RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een overwerkvergoeding wacht- en storingsdiensten3:3:1:8, lid 2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een verschuivingstoelage3:4RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een afbouwtoelage3:3:1:12RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake ambtsjubileum3:5 en 3:5:1:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een rijwiel-/bromfietstoelage3:7:8:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake een toelage bijzonder vuile, zware en/of gevaarlijke werkzaamheden3:7:8:3RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Arbeidsduur en werktijden (hoofdstuk 4)        
Vaststellen feitelijke arbeidsduur per week 4:1B&WBurgemeester/Griffier  
Vaststellen werktijden/roosters 4:2B&WBurgemeester/Griffier  
Bepalen, wanneer absentie wegens doktersbezoek ten laste van de werkgever komt 4:2:2:11B&WBurgemeester/Griffier  
Het beslissen over besteding opgebouwd verloftegoed uit voormalige verlofspaarmogelijkheden 4:3B&WBurgmeester/Griffier  
Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden (hoofdstuk 4a)        
Beslissing op verzoek om vermindering vakantie-uren4a:1B&WBurgemeester/Griffier  
Idem op verzoek om vermeerdering vakantie-uren4a:2B&WBurgemeester/Griffier  
Beslissing inzake inhouding op bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding4a:3B&WBurgemeester/Griffier  
Fietsplan (hoofdstuk 4b)        
Deelname zonder fiscaal voordeel en terugbetaling (van de lening) 4b:1:1:4B&WBurgemeester/Griffier  
Deelname met fiscaal voordeel en compensatie (van de onbelaste vergoeding) 4b:1:1:5B&WBurgemeester/Griffier  
Seniorenmaatregel (hoofdstuk 5)        
Toekenning/weigering seniorenverlof 56 jaar 5:1B&WBurgemeester/Griffier  
Toekenning/weigering seniorenverlof 60 jaar 5:3B&WBurgemeester/Griffier  
Vakantie, vakantietoelage en verlof (waaronder begrepen betaald ouderschapsverlof) (hoofdstuk 6)        
Het beslissen inzake verlof6:1:1:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Overschrijving verlof om redenen van dienstbelang6:2:4:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Intrekken verlof om dringende redenen van dienstbelang en toekenning vergoeding van schade6:2:5RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Beslissing op verzoek om overschrijving niet genoten verlof voor zover dit een aantal van 104 uur op fulltime basis te boven gaat6:2:6:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Toekenning/weigering buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij met name genoemde gelegenheden6:4:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake langdurend zorgverlof6:4:1aRaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof al dan niet met behoud van bezoldiging voor vakbondsleden6:4:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof voor sociale activiteiten6:4:4:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Het beslissen inzake kortdurend zorgverlof6:4:3RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Het beslissen inzake buitengewoon verlof om andere reden dan genoemd in 6:4 tot en met 6:4:46:4:5RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Het beslissen inzake betaald ouderschapsverlof6:5 tot en met 6:5:5RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Toekennen zwangerschaps- en bevallingsverlof6:7RaadVoorzittter van de raad/Griffier  
Het beslissen inzake adoptie- en pleegzorgverlof6:8RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Het beslissen inzake onbetaald verlof tbv gemeentelijke levensloopregeling6:9RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Aanspraken bij ziekte (hoofdstuk 7)        
Aanvragen geneeskundig onderzoek7:2:5B&WVoorzitter van de raad/Griffier  
Aanvragen maatregelen of voorzieningen in het belang herstel ambtenaar7:2:7B&WHfd.Afd. AOToegestaan
Opmaken plan van aanpak7:9, lid 3B&WVoorzitter van de raad/Griffier  
Ontslag (hoofdstuk 8)        
Ontslag op eigen verzoek 8:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Bepaling opzegtermijn 8:1:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Ontslag wegens ouderdomspensioen8:2RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 8:5RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Ontslag wegens pré-VUT 8:10RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Ontslag wegens FPU 8:11RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Ontslag uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding 8:12RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Bepaling opzegtermijn bij tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding onbepaalde tijd8:12:2RaadVoorzitter van de raad/Griffier  
Toekenning overlijdensuitkering 8:16:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Afscheidsgratificatie bij WAO-ontslag/toekenning invaliditeitspensioen 8:16:3:2RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Overige rechten en verplichtingen (hoofdstuk 15)        
Toestemming persoonlijk gebruik van goederen en/of diensten 15:1:3B&WVoorzitter van de raad/ Griffier  
Verbod nevenfuncties15:1:6B&WVoorzitter van de raad/ Griffier  
Opleggen verplichting tot tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden15:1:10, lid 2, sub aRaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Opleggen verplichting tot het tijdelijke verrichten van werkzaamheden buiten de voor de ambtenaar vastgestelde werktijden15:1:10, lid 2, sub bRaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Opleggen verplichting tot buiten de voor de betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden15:1:10, lid 2, sub cRaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Beoordeling ambtenaar15:1:15RaadPresidium/ Griffier  
Opleggen verplichting tot het dragen van uniform of dienstkleding 15:1:16B&WBurgemeester/Griffier  
Opleggen woonverplichting in of meer nabij de standplaats 15:1:17B&WBurgemeester/Griffier  
Opleggen verplichting tot wonen in een dienstwoning 15:1:18:1B&WBurgemeester/Griffier  
Vergoeding van schade15:1:23B&WBurgemeester/Griffier  
Toestemming gebruik eigen motorrijtuig 15:1:24B&WBurgemeester/Griffier  
Opleggen verplichting tot het volgen van een opleiding15:1:26RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Opleggen verplichting tot het maken van dienstreizen, bijwonen vergaderingen, congressen, symposia e.d.15:1:32:1B&WBurgemeester/Griffier  
Opleggen verplichting tot het dragen van een legitimatiebewijs 15:1:33:1B&WBurgemeester/Griffier  
Studiefaciliteiten (hoofdstuk 17)        
Toekenning studiefaciliteiten17:1:1RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Verplaatsingskosten (hoofdstuk 18)        
Toekenning vergoeding verhuiskosten 18:1:2:1B&WBurgemeester/Griffier  
Tegemoetkoming woon- werkverkeer en pensionkosten18:1:6:1B&WBurgemeester/Griffier  
Verlenging duur van de tegemoetkoming in reis- en pensionkosten 18:1:10:1B&WBurgemeester/Griffier  
Rechtspositie Melkert-I-banen (hoofdstuk 30)        
Aanstelling in Melkert-1 baan (na advies BVB/OR)30:1:1:3B&WBurgemeester/Griffier  
Bovenwetttelijke werkloosheidsuitkering (hoofdstuk 10 a)        
Uitvoering bovenwettelijke en nawettelijke uitkering bij ontslag, alsmede de uitvoering van aanvullende diensten, conform het B&W besluit van 29 november 2000hfdst 10a AVRB&WLoyalis  
Suppletie (hoofdstuk 11 a)        
Toekenning, weigeren, intrekken, terug- of invorderen van suppletie ingevolge hoofdstuk 11a van de AVR en het nemen van beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten Het optreden in rechte, indien tegen voornoemd besluit beroep wordt ingesteld Het instellen van hoger beroep of cassatie en terzake in rechte op te treden, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie, zulks na verkregen instemming van de mandaatgever. Loyalis is bevoegd om vooruitlopend hierop hoger beroep of cassatie in te stellen.hfdst 11a AVRB&W    

P&O mandaten Griffie (niet o.b.v. AVR)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Openstellen vacatures binnen de griffie  RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Opstellen opleidingsplan  RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
toestemming deelname aan cursussen, seminars, workshops e.d. (na advies P&O adviseur)  B&WBurgemeester/Griffier  
Opstellen/wijzigen functieprofiel (na advies BVB/OR)  RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Diverse werkgeversverklaringen  B&WMedew. salarisadm.  
Aangaan stageovereenkomst  B&WGriffier  
(niet) bevordering naar functieschaal  RaadVoorzitter van de raad / Griffier  
(niet) bevordering naar uitloopschaal  RaadVoorzitter van de raad/ Griffier  
Aangaan van detacheringsovereenkomst  B&WBurgemeester/Griffier  
Toekennen/weigeren kleding-, telefoontoelage  B&WBurgemeester/Griffier  
Opgave personeelskosten aan diensten en instellingen  B&Whfd AO  
Bewaking en uitvoering van de meldingsprocedure ziekteverzuim USZO inclusief ondertekening van reïntegratieplannen volgens het in de brief d.d. 13-1-1998, kenmerk/CJ/0097618.BRF, beschreven model conform optie B en onder voorwaarde van tijdige ziek- en herstelmeldingOsv, ZW, WAO, meldings-procedure USZO B&WArbo Unie West- en Midden- Brabant  

Beleid (BL)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Algemeen        
Verzoeken van derden om informatie inzake de beleidsvorming en beleidsevaluatie van onder meer planologische maatregelen, openbare orde en veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, monumenten, stadsvernieuwing, groen en landschap, openlucht recreatie etc.  B&WHoofd BL  
Verzoeken om informatie omtrent het milieu in zijn algemeenheid  B&WHoofd BL  
ESF-aanvragen        
Het verstrekken van informatie en afgeven van verklaringen aan externe opdrachtgevers binnen ESF- of EQUAL-projecten  B&WHoofd BL  
Het ondertekenen van aanvragen, de opzet en ondertekening van kwartaaldeclaraties (bij einddeclaratie na verkregen goedkeuring accountant) en het aangaan en ondertekenen van (jaar)contracten met uitvoeringsorganisaties in het kader van ESF- of EQUAL-projecten  B&W, BurgHoofd BL  

Beleidsrealisatie (BR)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandate-ren aan
Privaatrechtelijke rechtshandelingen        
Afwijzende reactie m.b.t. privatisering plantsoengrond waartoe B&W eerder al hebben besloten  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Positieve reactie m.b.t. privatisering plantsoengrond getoetst aan reeds vastgestelde criteria  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Correspondentie en uitvoering vastgestelde regelingen m.b.t. uitgifte en verkoop van bouwgrond (loketkavels) t.b.v. particuliere woningbouw  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
diverse correspondentie inzake bruikleenovereenkomsten om niet van gronden, wateren, roerende en onroerende goederen  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Het aangaan van gebruiksovereenkomsten voor plantsoengrond  B&W, BurgTeamleiders BRRO, BRR  
Informatieverstrekking        
Verzoeken van derden om informatie inzake de beleidsvorming, uitvoering en naleving van planologische maatregelen, openbare orde en veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, monumenten, stadsvernieuwing, groen en landschap, openlucht recreatie  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Verzoeken om algehele informatie omtrent het milieu in zijn algemeenheid  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Informatie m.b.t. voortgang milieutaken aan IMH-Zuid  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Toezicht        
Het aanwijzen van personen die in de gemeente Roosendaal van zonsopgang tot zonsondergang toegang hebben tot alle terreinen, voorzover dat redelijkerwijs voor uitvoering van die wet nodig is.Artikel 69 WroBurg.Teamleiders BRRO, BRR, PUZAV  
het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de navolgende algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb aan: het hoofd van de afdeling Beleidsrealisatie voor wat betreft: -Leerplichtwet 1969 (artikel 16); -Wet inburgering nieuwkomers (artikel 17); -Wet Kinderopvang (artikel 61); -Verordening peuterspeelzalen (artikel 22)  B&W/BurgTeamleiders BRRO, BRR, BRME Dir. GGD Wet kinderopvang  
Subsidies        
Besluiten op aanvragen (directe subsidievaststelling/ weigeren/niet in behandeling nemen) van waarderingssubsidies, voorzover passend binnen vastgesteld beleid en, indien van toepassing, overeenkomstig het advies van de onafhankelijke adviescommissie, na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder 1.5, 3.1, 4.1 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten op aanvragen (verlenen/weigeren/niet in behandeling nemen) van projectsubsidies, voorzover passend binnen vastgesteld beleid en, indien van toepassing, overeenkomstig het advies van de onafhankelijke adviescommissie, na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder 1.5, 3.1, 4.1 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten tot voorschotverlening Projectsubsidie, voorzover passend binnen vastgesteld beleid 1.5, 4.5 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten op aanvragen tot vaststelling verleende projectsubsidies, voorzover passend binnen vastgesteld beleid, na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder  1.5, 5.9 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten tot het intrekken, wijzigen of terugvorderen van verleende of vastgestelde project- of waarderingssubsidie , voorzover passend binnen vastgesteld beleid, na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder  1.5, 5.11, 5.12 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten op verzoek om uitstel van het indienen van de gegevens tot vaststelling verleende projectsubsidie, voorzover passend binnen vastgesteld beleid 5.3 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Besluiten tot het intrekken en/of wijzigen van lopende projectsubsidie, voorzover passend binnen vastgesteld beleid, na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder 1.5, 5.11 Alg. Subsidie-verordening gemeente R’daalB&WHoofd BR  
Product onderwijs/kinderopvang:        
aangaan vervoersovereenkomsten ten behoeve van bewegingsonderwijs en ondertekening contracten  B&W/ burgHoofd BR  
Beslissen op verzoeken tot afrekening van art. 65 en/of art. 74 WBO en art. 82 ISOVSO-aanvragen, welke voor volledige inwilliging in aanmerking komen65 en/of 74 WBO 82B&WHoofd BR  
Beslissen op verzoeken tot afrekening van toegekende voorzieningen in het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO), welke voor volledige inwilliging in aanmerking komen Verord. voorz. huisvesting onderwijsB&WHoofd BR  
verstrekken van voorschotten aan schoolbesturen op verleende verzoeken op grond van het HPO  B&WHoofd BR  
Vergoeden van geheven onroerend zaakbelasting aan de schoolbesturen van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs  B&WHoofd BR  
Het beslissen, ondertekenen en bekendmaken inzake meldingen voor opname, uitschrijving uit en mutaties in het Register kinderopvang46 en 47 Wet kinderopvangB&WTeamleider BR  
Inroostering gymnastiekonderwijs voor het volgend schooljaarart 39 Verord. voorz. huisvesting onderwijs B&WTeamleider BRME  
waarmerken fotokopieën diploma’s voor echtheid  B&WTeamleider BRME  
het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot overdracht van schoolgebouwen en/of ondergrond aan het bevoegd gezag en de bevoegdheid tot het aangaan en ondertekenen van een gezamenlijke akte bij einde gebruik van het schoolgebouw, e.e.a. voortvloeiend uit de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra;  B&W/ Burg.Dir.  
Afdoen en voeren van correspondentie en het nemen en uitdoen van besluiten ter zake van verzoeken tot reiskostenvergoeding, die niet elders gedeclareerd kunnen worden op basis van kosten voor openbaar vervoer binnen het budget “Bestemmingsreserve inburgering nieuwkomers”  B&WDir. toegestaan
Regeling Oudkomers        
Het ondertekenen van aanvragen, het aangaan van overeenkomsten met uitvoeringsorganisaties en het aangaan van individuele overeenkomsten in het kader van oudkomersregelingen 2005, 2006 en eventuele volgende jaren  B&W BurgHoofd BR  
Monumentenwet/Monumentenverordening        
Het beslissen op een aanvraag voor subsidies inclusief betalingsadvies aan de afdeling Faciliteiten  B&WTeamleider BRRO  
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijderingArt. 11 Mon. Wet/ art. 5 Mon. VerordeningB&WTeamleider BRRO  
Het beslissen op een aanvraag voor een sloopvergunning mbt. Beschermd stads- en dorpsgezichtArt.37 Mon.wetB&WTeamleider BRRO en teamleider puzaV  
Algemene plaatselijke verordening        
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement (grote)Art 2:25 APVBurg.Teamleider BRR  
Leegstandwet        
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunningArt. 15 LeegstandwetB&WHoofd BR  
Woningwet/ Wet op de ruimtelijke ordening/Bouwverordening        
Het beslissen inzake het vaststellen van een wijzigingsplan ogv artikel 11 WRO, exclusief het beslissen tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzenArt 11 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO  
Het beslissen inzake het starten van een vrijstellingsprocedure ogv artikel 15 WRO en het beslissen tot het verlenen van de vrijstelling, exclusief het beslissen op evt zienswijzenArt. 15 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 17 WRO, exclusief de beslissing tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzen Art. 17 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 19 lid 1 WRO, exclusief de beslissing tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzen Art. 19 lid 1 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 19 lid 2 WRO, exclusief het beslissen tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzenArt. 19 lid 2 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het starten van een vrijstellingsprocedure ogv artikel 19 lid 3 WRO en het beslissen tot het verlenen van de vrijstelling exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 19 lid 3 WROB&WTeamleider BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het aanvragen van verklaringen van geen bezwaar, mits geen zienswijzen zijn ingediend Art. 15, 19 lid 1 WROB&WTeamleider BRR/BRRO/ PUZAV  
het verstrekken van opdrachten aan een schadebeoordelingscommissie in het kader van de procedureregeling planschadevergoedingArt. 49 WRO Gemeente-wetB&WHoofd BR  
Nieuwe Wro        
Het beslissen inzake het vaststellen van een wijzigingsplan op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro, inclusief het beslissen tot het starten van de procedure en exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.6 lid 1 onder a WroB&WTeamleiders BRR/BRRO  
het beslissen inzake het vaststellen van een uitwerkingsplan op grond van artikel 3.6 lid 1 onder b van de Wro, inclusief het beslissen tot het starten van de procedure en exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.6 lid 1 onder b WroB&WTeamleiders BRR/BRRO  
het beslissen inzake het starten van de procedure op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wro en het beslissen tot het verlenen van de ontheffing, exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.6 lid 1 onder c WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
het beslissen inzake het starten van een procedure op grond van artikel 3.22 van de Wro, inclusief de beslissing tot het starten van de procedure, exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.22 WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
het beslissen inzake het starten van een procedure op grond van artikel 3.23 van de Wro en het beslissen tot het verlenen van de ontheffing exclusief het beslissen op evt zienswijzenArt. 3.23 WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Wet geluidhinder        
het beslissen op verzoeken om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, exclusief het beslissen op evt zienswijzenArt. 110a Wet geluidhinderB&WTeamleiders BRRO en puzaV  
Marktverordening        
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor innemen standplaats6B&W Teamleiders BRME en PuZaV  
Intrekken vaste standplaatsvergunning8B&WTeamleiders BRME en PuZaV  
Intrekken en schorsen vaste standplaatsvergunning9B&WTeamleiders BRME en PuZaV  
Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten 1e actie)10B&WMarktmeester  
Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten, 1e sanctie)10B&WTeamleider BRME  
Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten, 2e sanctie)10B&WAfdelingshoofd BR  
Onmiddellijke verwijdering (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten, 1e actie)11B&WMarktmeester  
Onmiddellijke verwijdering (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten, 1e sanctie)11B&WTeamleider BRME  
Onmiddellijke verwijdering (overeenkomstig sanctiebeleid warenmarkten, 2e sanctie)11B&WAfdelingshoofd BR  
Aanwijzen toezichthouder13B&WTeamleider BRME  
Inschrijving en doorhalen inschrijving op de anciëniteitenlijst9B&WMarktmeester  
Inschrijving en doorhalen inschrijving op de gegadigdenlijst10 en 11B&WMarktmeester  
Overschrijving van de vaste standplaatsvergunning14B&WTeamleider BRME  
Het beslissen op een aanvraag toewijzing dagplaats15B&WMarktmeester  
Toewijzing standwerkerplaats16B&WMarktmeester  
Registratie afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden19B&WMarktmeester  
Het beslissen op een aanvraag om ontheffing persoonlijk innemen standplaats17B&WTeamleider BRME  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning ten behoeve van vervanging20B&WTeamleider BRME  
Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing om standplaats voor sluitingstijd te verlaten22B&WTeamleider BRME  
Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing        
Uitvoering Verordening Woninggebonden Subsidies en het nemen van beslissingen die hiermee verband houden, inclusief betalingsadvies aan afdeling Faciliteiten  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Verzoek tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Verordening Woninggebonden Subsidies  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Uitvoering Verordening subsidiëring van woonconsumenten (-organisaties) 1993 en het nemen van beslissingen die hiermee verband houden, inclusief betalingsadvies aan de afdeling Faciliteiten.  B&WTeamleiders BRRO, BRR  
Product: Wet Individuele huursubsidie        
Advisering over geschiktheid woning i.v.m. hoogte inkomen  B&W Teamleider BRRO, BRR  

Programmering (PG)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoorge-mandateerd aan
Algemeen        
het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de navolgende algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb aan: het hoofd van de afdeling Programmering voor wat betreft de Algemene plaatselijke verordening (artikel 6.2);  B&W/BurgHfd. Pro-grammering  
Aangaan en ondertekenen rioolaansluitcontracten conform het vastgestelde model  B&W/Burg.hfd. Pro-grammering  
Opdrachten aan derden tot het uitvoeren van civieltechnische, bouwkundige en cultuurtechnische (voorbereidende) werken binnen het gevoteerde krediet c.q. het jaarlijkse budget  B&W/Burg.dir. € 500.000 hfd. Pro- grammering  € 500.000< € 15.000,- Teamleiders Contractering Planning Ingenieurs-bureau
Aangaan en ondertekenen overeenkomsten tot levering binnen de goedgekeurde krediet (na opvragen offertes)  B&W/Burghfd. Pro- grammering< € 15.000,- Teamleiders Contractering Planning Ingenieurs-bureau
Het uitvoeren van de Boswet  B&Whfd. Pro- grammering  
Aanvragen van bouw-, milieu-, kap-, sloopvergunningen, meldingen, subsidies etc. met betrekking tot projecten    Projectleider contractering Planning Ingenieurs-bureau  
Gebruik AVI-slakken conform de overeenkomst vastgesteld door B&W op 12 juli 1988  B&Wteamleider contractering  
Correspondentie met CROW over afdracht bijdrage RWA-systematiek  B&WTeamleider Contractering  
Subsidies        
Diverse correspondentie en algemene informatie verzoeken betreffende de uitvoering van vastgestelde Algemene subsidieverordening Gemeente Roosendaal 2006 met betrekking tot budgetsubsidies  B&WTeamleider PGP  
Besluiten op verzoek om uitstel van het indienen van de gegevens tot aanvraag budgetsubsidie, voor zover passend binnen vastgesteld beleid3.1 lid 3 en 4.1 lid 3 SubsidieverorB&WHoofd PG  
Besluiten op verzoek om uitstel van het indienen van de gegevens tot vaststelling verleende budgetsubsidie, voor zover passend binnen vastgesteld beleid 5.3 lid 2 SubsidieverorB&WHoofd PG  
Verzoeken om aanvulling van gegevens behorende bij de aanvragen (vaststelling) tot budgetsubsidie, voor zover passend binnen vastgesteld beleid4:5 AwbB&WHoofd PG  
Verzoeken om aanlevering van gegevens betreffende tussenrapportage en eindrapportage budgetsubsidie 4.2 lid 3 Subsidieveror 10 lid 3 Uitvoeringsreg B&WHoofd PG  
Verkeer        
het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994.Art. 15 en 18 Wegen-verkeerswet 1994B&WHfd. Pro- Grammering  
Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij: reconstructies en calamiteiten  B&WTeamleider Contractering Hfd. GA Ambtenaar van dienst  
Het jaarlijks vaststellen van het gladheidsbestrijdingsplan (technische aanpassingen), met uitzondering van het wijzigen van het beleid.Art. 15 e.v. Wegen-verkeerswet 1994, BWB&WHoofd PG  
het beslissen inzake het verlenen van ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990artikel 87 RVV 1990B&Wdirecteur  
Scheepvaartverkeerswet
het nemen van beslissingen ogv het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, waarvoor B&W als bevoegd gezag zijn aangewezen, in het bijzonder het nemen van beslissingen als bedoeld in artikel 5 van die wetScheepvaart- verkeerswetB&WHfd. Pro-grammering  
Gemeentelijke gebouwen        
Aangaan en ondertekenen (ver)huurovereenkomsten gemeentelijke accomodaties/gebouwen  B&W/Burg.hfd. Pro-grammering  
Aangaan en ondertekenen incidenteleverhuurovereenkomsten gemeentelijke sportaccomodaties/gebouwen  B&W/Burg.Management-ondersteuner  
Het doen van aangifte wegens vernieling door derden van gemeentelijke eigendommen (gebouwen/inventaris etc)  B&Wteamleider contractering projectleider contractering  
Aanvragen van bouw-, milieu-, kap-, sloopvergunningen, meldingen, subsidies etc. met betrekking tot gemeentelijke accomodaties/gebouwen dan wel in opdracht van derden  B&WteamleiderContractering  
Het beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het aanleggen van een weg, opbreken van verharding, graven in een weg of het anderszins brengen van verandering in de weg, zoals kabels en leidingen 2:11 APVB&Wteamleider contractering  
Het beslissen op een aanvraag om ontheffing parkeren van voertuigen van een autobedrijf 5:2 APVB&WTeamleider planning  
Het beslissen op een aanvraag om ontheffing om recreatievoertuigen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen 5:6 APVB&WTeamleider planning  
Het beslissen op een aanvraag om ontheffing aantasten groenvoorzieningen door voertuigen 5:11 APVB&WTeamleider planning  
Afvalstoffenverordening        
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning inzamelen (grof) huisvuil 11 Afvalstoffen-verordeningB&WTeamleider planning  
Graven        
Het uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging en nemen van beslissingen die hiermee verband houden  B&WTeamleider Planning  
Het beslissen op een verzoek tot toestemming voor bijzetten of verstrooien van asArt. 6 beheersverordgesloten begraafplaatsB&WTeamleider planning  
Het beslissen op een aanvraag voor vergunning voor een gedenktekenArt. 10 beheersverord gesloten begraafplaatsB&WTeamleider Planning  
Het aanschrijven inzake onderhoud of herstel van grafbedekkingArt. 13 lid 3 en lid 4 beheersverordgesloten begraafplaatsB&WTeamleider Planning  
Het beslissen op een aanvraag om verlof tot het doen opgraven van een stoffelijk overschot (passend binnen de geldende richtlijnen van het ministerie)  Burg.Teamleider Planning Directeur stichting crematorium Bergen op Zoom  
Overig        
Ondertekenen brieven inzake tijdelijke wijziging huisvuilinzameling  B&WTeamleider planning  
Ondertekenen standaardbrieven naar personen, waarvan bekend is dat zij uit huis worden gezet  B&Wmanagement-ondersteuner  

Projecten (PJ)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Vertegenwoordiging buitengerechtelijke rechtshandelingen inzake onroerend goed-transacties (compareren bij akten)  Burg.hfd. Projecten  
Het ondertekenen van overeenkomsten, waartoe het college heeft besloten om deze aan te gaan, met betrekking tot onroerende zaken, zoals onder meer: -Koopovereenkomst -Ruilovereenkomst -(Ver)huurovereenkomst -Pachtovereenkomsten (inclusief wijzigingen en ontbinding); -ingebruikgeving -vestiging erfpachtrechten /opstalrechten en andere zakelijke rechten (inclusief erfdienstbaarheden) -verhuur jachtrecht -beheerovereenkomst  Burg.Hfd. Projecten  
Verlenen van optie c.q. eerste recht van koop, danwel aanbieding tot verkoop van onroerende zaken (o.a. bestemd voor bebouwing) conform vastgesteld grondprijsbeleid  B&WDir > 500.000 euro Hfd. Projecten < 500.000 euro  
Afdoening van meldingen m.b.t. een project (geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht)  B&WProject- Leiders  

Publiekszaken (PUZA)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Invordering        
Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van EURO 1500,-.Art. 255 GemeentewetB&WInvorderings-ambtenaarhfd. PUZA en juridisch mdw belastingen/ waardebep.
Het nemen van beslissingen tot het invorderen van overige bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel als bedoeld in artikel 3 van de Leidraad Invordering, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding Leidraad Invordering Titel 4.4 AwbB&W/BurgInvorderings-ambtenaarhfd. PUZA en juridisch mdw belastingen/ waardebep mdw invordering voor treffen betalings-regeling, uitstel van betaling en aanmaning
Het privaatrechtelijk invorderen van geldschulden, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtscheldingLeidraad Invordering Titel 4.4 Awb, BWB&W/BurgTeamleider Belastingen en Waardebepalinghfd. PUZA en juridisch mdw belastingen/ waardebep mdw invordering voor treffen betalings-regeling, uitstel van betaling en aanmaning
Informatieverstrekking        
Verzoeken van derden om informatie inzake de beleidsvorming, uitvoering en naleving van planologische maatregelen, openbare orde en veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, monumenten, stadsvernieuwing, groen en landschap, openlucht recreatie  B&WTeamleider Vergunningen  
Toezicht        
Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag, zoals onder meer: Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening gemeente Roosendaal; Algemene plaatselijke verordening; Afvalstoffenverordening van de gemeente Roosendaal; Wet ruimtelijke ordening; Wet op de kansspelen; Drank- en Horecawet; Drank- en Horecaverordening; Huisvestingswet; Monumentenwet 1988; Monumentenverordening; Verordening speelautomatenhallen gemeente Roosendaal; Marktverordening; Brandbeveiligingsverordening; Gebruiksbesluit; Bomenverordening; Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.Artikel 6.2 Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 100a Woningwet en artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordeningB&W Burg.Hfd. PUZA  
Woningwet/Wet op de ruimtelijke ordening/Bouwverordening        
Het ondertekenen van de ontvangstbevestiging van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen3.17 lid 2 awbB&WTeamleider Dienstverlening Teamleider VergunningenBaliemede-werker Dienstverle-ning Adm.mdw.ver-gunningen
Het beslissen op een aanvraag om een bouwvergunning40, 45, 44,44a, 56 en 46 WWB&Wteamleider Vergunningen  
Het beslissen op een verzoek om vrijstelling15, 17 WROB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een verzoek om vrijstelling, mits geen zienswijzen zijn ingediend19 WROB&WTeamleider Vergunningen  
Beoordeling licht verg.plichtig bouwplan voldoet aan sneltoetscriteria van de welstandsnota9.7 Bv/48 WWB&Wteamleider Vergunningen  
Besluit tot aanhouding aanvraag50 t/m 55 WWB&Wteamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een sloopvergunning en -meldingen 8.1.1, 8.1.6, 8.1.7 en 8.2.1 BvB&Wteamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een aanlegvergunning46 WROB&Wteamleider Vergunningen  
Besluit tot aanhouding aanvraag aanlegvergunning46 WROB&Wteamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het in gebruik nemen van een bouwwerk6.1.1, 6.1.5, 6.1.6 BvB&Wteamleider Vergunningen  
Het verzoeken om binnen vier weken de ontbrekende gegevens van een aanvraag om vergunning te overleggenBv Art 4.5 awbB&Wteamleider Vergunningen  
Het beslissen om een aanvraag voor een vergunning niet verder in behandeling te nemen6.1.3 Bv Art. 4.5 AwbB&Wteamleider Vergunningen en afdelingshoofd  
Het verdagen en het aanhouden van de beslissing op een aanvraag voor een vergunning6.1.4 Bv 46, 56b WWB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen inzake het intrekken van vergunningen56a en 59 WWB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen inzake ontheffingen ogv het bouwbesluit en de bouwverordeningParagraaf 1.5 bouwbesluit en Hfdst 2 paragraaf 1 en 5 BvB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen inzake het starten van een vrijstellingsprocedure ogv artikel 15 WRO en het beslissen tot het verlenen van de vrijstelling, exclusief het beslissen op evt zienswijzenArt. 15 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 17 WRO, exclusief de beslissing tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzen Art. 17 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 19 lid 1 WRO, exclusief de beslissing tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzen Art. 19 lid 1 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het verlenen van vrijstelling ogv artikel 19 lid 2 WRO, exclusief het beslissen tot het starten van de procedure en het beslissen op evt zienswijzenArt. 19 lid 2 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het starten van een vrijstellingsprocedure ogv artikel 19 lid 3 WRO en het beslissen tot het verlenen van de vrijstelling exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 19 lid 3 WROB&WTeamleider BRR/BRRO/ PUZAV  
Het beslissen inzake het aanvragen van verklaringen van geen bezwaar, mits geen zienswijzen zijn ingediend Art. 15, 19 lid 1 WROB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Nieuwe Wro        
het beslissen inzake het starten van de procedure op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wro en het beslissen tot het verlenen van de ontheffing, exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.6 lid 1 onder c WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
het beslissen inzake het starten van een procedure op grond van artikel 3.22 van de Wro, inclusief de beslissing tot het starten van de procedure, exclusief het beslissen op evt zienswijzen Art. 3.22 WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
het beslissen inzake het starten van een procedure op grond van artikel 3.23 van de Wro en het beslissen tot het verlenen van de ontheffing exclusief het beslissen op evt zienswijzenArt. 3.23 WroB&WTeamleiders BRR/BRRO/ PUZAV  
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)        
Het beslissen inzake de in het Gebruiksbesluit genoemde bevoegdheden mbt gebruiksvergunning en gebruiksmelding Paragraaf 2.11 en 2.12 Gebruiks-besluitB&WTeamleider Vergunningen  
Algemene plaatselijke verordening        
Het afdoen van een kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 2:3 APVBurg.Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van een weg/weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan en afhandelen van meldingen2:10 APVB&WTeamleiders Vergunningen en Dienstverlening  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het maken en/of veranderen van een uitweg 2:12 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement en het afhandelen van meldingen2:25 APVBurg.Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, m.u.v. (vermoedelijke) coffeeshops 2:28 APVBurg. Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om geluidhinder te veroorzaken met toestellen of geluidsapparaten of op andere wijze 4:6 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om ontheffing voor het parkeren reclame-voertuigen op de weg 5:7 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning inzamelen geld of goederen 5:13 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om standplaatsvergunning 5:18 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten 5:23 APVBurg.Teamleider Vergunningen  
Het afhandelen van meldingen voor het hebben van voorwerpen op, in of boven openbaar water 5:24 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Het stellen van beperkingen, nadere regels en het geven van aanwijzingen voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig 5:25/5:26/5:27 APVB&WTeamleider Vergunningen  
Marktverordening        
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor innemen standplaats6B&W Teamleiders BRME en PuZaV  
Intrekken vaste standplaatsvergunning8B&WTeamleiders BRME en PuZaV  
Intrekken en schorsen vaste standplaatsvergunning9B&WTeamleiders BRME en PuZaV  
Wet op de kansspelen        
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor speelautomaten in horeca-inrichtingen30b Wet op de KansspelenBurg.Teamleider Vergunningen  
Opvragen inlichtingen uit de algemene documentatie- en strafregisters Wet justitiele strafvorderl. gegevensB&WTeamleider Vergunningen  
Reactie op een melding van het houden van een bingo7c Wet op de KansspelenB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een loterijvergunning3 Wet op de KansspelenB&WTeamleider Vergunningen  
Zondagswet    Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing ingevolge art. 3: lawaai maken na 13 uur3 ZondagswetBurg.Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing ingevolge art. 4: aanvangen met vermakelijkheid voor 13 uur4 ZondagswetBurg.Teamleider Vergunningen  
Drank- en horecawet of -verordening        
Opvragen inlichtingen uit de algemene documentatie- en strafregistersWet justitiele strafvorderl. gegevensB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning uitoefenen bedrijf3 D&HwetB&WTeamleider Vergunningen  
Wijziging lokaliteit30 D&H wetB&WTeamleider Vergunningen  
Constatering vervallen verklaren van de vergunning33 D&H wetB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing verstrekking zwak-alcoholische dranken35 D&H wetBurg.Teamleider Vergunningen  
Verkeer        
Het beslissen op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart 49 BABWB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaatsArtikel 15 Wegenverk. wet 1994/12 + 14 BABWB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag voor toestemming voor het houden van oriëntatieritten en wielerwedstrijden10/148 Wegenverkeerswet 1994B&WTeamleider Vergunningen  
Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. festiviteiten e.d.Art 15 wegenverkeerswet 1994B&WTeamleider Vergunningen  
Het aanstellen van verkeersregelaars op basis van artikel 56, eerste lid, onder b, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeerArtikel 56 BABWB&WTeamleider VergunningenMedewerker algemene vergunningen I en II
Parkeerverordening        
Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan op een parkeerapparatuurplaatsartikel 6 lid 1 en 3 parkeer-verordeningB&WTeamleider VergunningenMedewerker algemene vergunningen I en II
Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, een caravan of aanhanger te plaatsen of te laten staan op een belanghebbendenplaatsartikel 7 lid 1 en 3 parkeer-verordeningB&WTeamleider VergunningenMedewerker algemene vergunningen I en II
het beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod om gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden zonder bewonersvergunning, bedrijfsvergunning of dienstenvergunning; zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van een vergunning; in strijd met de aan die vergunning verbonden voorwaardenartikel 7 lid 2 en 3 parkeer-verordeningB&WTeamleider VergunningenMedewerker algemene vergunningen I en II
Diversen        
Het beslissen op een aanvraag om een ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties, een ontheffing openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur en/of een ontheffing ten behoeve van winkels op kampeerterreinen o.g.v. Verordening winkeltijden7, 9 en 10 Verordening winkeltijdenB&WTeamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik van een terrein als heliterrein, voor doen landen of stijgen van landbouwvliegtuigen of zweefvliegtuigen / voor doen opstijgen en/of landen van kabelballon of vrije ballon5, 9, 10, 13, 14 en 16 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaart-terreinenBurg.Teamleider Vergunningen  
Het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het bezigen van vuurwerk (consumenten en professionele vuurwerk)2:73 APV en besluit consumenten en professioneel vuurwerkBurg.Teamleider Vergunningen  
Het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor explosieven over te brengenArt 10 wet explosieven voor civiel gebruikB&WTeamleider vergunningen  
Privaatrechtelijke rechtshandelingen        
Aangaan en ondertekenen huurovereenkomsten voor terrassen, uitstallingen, standplaatsen, reclame-uitingenNota buitenreclame en overige beleidsregelsB&W/Burg.Teamleider Vergunningen  
Wet Uitoefening Geneeskunst:        
Het daadwerkelijk viseren van de bul  Burg.Teamleider Dienstverlening  
Toezending formulieren visering aan inspectie  B&WTeamleider Dienstverlening  
Wet op de Justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag:        
Opvragen van inlichtingen uit de politieregisters;  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemedewerker Dienst-verlening Medewerker Dienstverle--ning
De aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
Rijkswet op het Nederlanderschap:        
afgifte van bewijzen van Nederlanderschap  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
Advisering over naturalisatie verzoeken  Burg.Teamleider DienstverleningMedewerker Dienstverle-ning
Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling:        
Afgifte van paspoorten en identiteitskaarten  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemede-werker Dienstverle-ning
Product: Wegenverkeerswet ca.:        
afgifte rijbewijzen;  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
Ongeldig verklaring rijbewijzen  Burg.Teamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
Mededeling vervanging invalidenparkeerkaart na 5 jaar  B&WTeamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
besluit tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart  B&WTeamleider DienstverleningBaliemedewer-ker Dienstverle-ning
Richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging 1989        
Advisering inzake geslachtsnaamwijziging  BurgTeamleider DienstverleningMedewerker Dienstverle-ning
Burgerlijk Wetboek        
Het aanwijzen van reeds eerder door het college geschikt verklaarde incidentele trouwlokaties als gemeentehuis c.q. huis der gemeenteArtikel 63 BWB&WHoofd PUZA Teamleider Dienstverlening  
Wet gemeentelijke basisadministratie:        
Verstrekking gegevens uit GBA  B&WTeamleider Dienstverlening(Balie) Medewerker Dienst-verlening
Algemene uitvoering GBA  B&WTeamleider DienstverleningMedewerker Dienstverle-ning
Ambtshalve inschrijving/ opneming  B&WTeamleider Dienstverlening  
Beslissing op verzoek wijziging/toevoeging van gegevens in GBA  B&WTeamleider Dienstverlening  
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer        
Algemene uitvoering Wet bsnWet bsnB&WTeamleider Dienstverlening  
Het verschaffen van inlichtingenWet bsn art 5B&WTeamleider Dienstverlening(Balie) Medewerker Dienst-verlening
Het toekennen van een burgerservicenummerWet bsn art 8 en 9B&WTeamleider Dienstverlening(Balie) Medewerker Dienst-verlening
Kieswet:        
Omzetten van oproepkaarten in kiezers-legitimatiekaarten  Burg.Teamleider Dienstverlening(Balie) Medewerker Dienst-verlening
Opvragen van inlichtingen uit het kiezersregister bij burgemeester van andere gemeenten i.v.m. de afgifte van volmacht-legitimatiekaarten  Burg.Teamleider Dienstverlening(Balie) Medewerker Dienst-verlening
Product: Wet op de Lijkbezorging:        
Verzoek aan geneeskundige om afgifte verklaring van geen bezwaar i.v.m. begraven of verbranden van een lijk buiten de gestelde termijn  BurgAmbtenaar Burg. Stand  
Verzoek aan eigenaar van een graf tot afgifte van verklaring van geen bezwaar i.v.m. het opgraven van een lijk  Burg.Ambtenaar Burg. Stand  
afgifte en ondertekening laisser passer betreffende het vervoer van een lijk naar het buitenland  Burg.Ambtenaar Burg. Stand  

Sociale Zaken (SZ)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Algemeen        
Na primaire goedkeuring van het Vademecum door het college van B&W, de bevoegdheid om het Vademecum daarna periodiek aan te passen aan gewijzigde omstandigheden/inzichten, mits deze wijzigingen blijven binnen de formele kaders van wet&regelgeving en het beleid zoals dit is vastgesteld door raad en college  B&WHoofd SZ  
Het aanwijzen van aan het hoofd SZ ondergeschikte personen als toezichthouder (artikel 5:11 Awb) en het afgeven van legitimatiebewijzen (artikel 5:12 Awb)76a Wwb 53a IOAW/IOAZ 5:11Awb 5:12AwbB&WHoofd SZ  
Het (digitaal) ondertekenen van het voorlopig verslag van de financiële verantwoording WWB, IOAW, IOAZ en Bbz aan het Min. van SZW via het z.g. Digitaal verantwoordingsysteem ( DVS )  BurgHoofd SZ  
Het beslissen tot het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling van wettelijke rente en (gedeeltelijke) kwijtschelding (titel 4.4 Awb) voor de Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz, Wij, Wko, Wi, gemeentelijke Wmo-verordening, de Verordening leerlingenvervoer en de Wet op de lijkbezorging;  B&WMdw kwaliteit en bezwaar Mdw terugv. & verhaal  
Het beslissen inzake verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen en de vaststelling van de wettelijke rente (titel 4.4 Awb) voor de Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz, Wij, Wko, Wi, gemeentelijke Wmo-verordening, de Verordening leerlingenvervoer en de Wet op de lijkbezorging  B&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Product Wwb - Bijz. Bijstand – Ioaw – Ioaz-Bbz 2004        
Nemen van beslissingen op alle uitgebrachte rapportages (betreft: periodieke uitkering, terugvordering, verhaal, voorlopige voorzieningen), m.u.v. het beschikken op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep en mits elders in dit mandaatoverzicht niet anders is bepaald  B&Wmdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager mdw terugv. & verhaal  
Nemen van besluiten tot het opleggen van administratieve boeten o.g.v. de Ioaw-Ioaz  B&Wmdw kwaliteit en bezwaar mdw terugv. & verhaal  
Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte tijdens: - zittingen in (hoger)beroep indien en voorzover de vertegen- woordiging moet geschieden door de vakafdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften; -verhaalsprocedures o.g.v. de Abw (=uitvoering besluiten tot het voeren van rechtsgedingen verhaal in rechte);  Burg.Mdw kwaliteit en bezwaar, mdw terugv. & verhaal  
Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte tijdens: -verzetprocedures ex. art. 479e, 2e lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij opgelegd verhaalsbeslag als bedoeld in art. 62 WWB; -voorlopige voorzieningenprocedures bij de rechtbank.  Burg.Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het doen van aangifte bij justitie in het geval van een vermoeden van fraude  Burg.teamleider  
Inhuren van tolkenhulp bij het horen van cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen  B&Wmdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager, mdw terugv. & verhaal  
Verstrekken van opdrachten binnen bestaande overeenkomst aan derden tot het uitvoeren van externe onderzoeken, o.a. opvragen medische –en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (2004) –adviezen  B&Wmdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager  
Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van het recht op uitkering krachtens: Wwb, Abw, bijz. bijstand, Ioaw en Ioaz en Bbz 2004  B&Wmdw. financ adm II  
         
Opdracht tot betaling wegens door derden uitgevoerde diensten, onderzoeken en /of kosten, waaronder mede begrepen kosten van medische advisering, reïntegratie, uitvoering Besluit bijstands-verlening zelfstandigen (2004) en verschuldigd griffierecht enproceskosten  B&WMdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager, mdw finan. adm.II  
Opvragen van informatie over het gebruik van SUWI-net (=z.g. ‘’inloggegevens SUWI-net bevraging’’) door medewerkers gemeente bij BKWI en/of inlichtingenbureau  B&WSenior beleids mdw BVB (=security officer), teamleider, applicatie-beheerder SZ  
Hoogwaardig Handhaven        
Voorzover de doelstelling van Hoogwaardig Handhaven worden gediend te besluiten tot bestandsvergelijking en een derde te machtigen om de bestandsvergelijking feitelijk uit te voeren.  B&WHfd SZ  
Projecten tot bestandsvergelijking aan te melden bij het College bescherming persoonsgegevens  B&WHfd SZ  
Product reïntegratie        
Besluiten tot uitbesteding, het aangaan en ondertekenen van de daartoe benodigde contracten met externe uitvoeringsorganisaties overeenkomstig de reïntegratieverordening, beleidsplan reïntegratie en uitvoerings-plan participatie.  B&Whfd. SZ  
Uitvoering individuele reïntegratietrajecten: WWB, Ioaw, Ioaz, ANW-ers en niet uitkeringsgerechtigden: 1.ondertekening opdrachtbevestiging van door derden uit te voeren werkzaamheden (=opstelling individuele bemiddelingsadviezen en uitvoering van opgestelde trajectplannen en of onderdelen daarvan); 2.ondertekening voor akkoord van factureringen tengevolge van de onder “1” vermelde opdrachtverstrekkingen nadat is vastgesteld dat contractverplichtingen door deze derden zijn nagekomen  B&WMdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager  
Het aanvragen en de financiële afhandeling en verantwoording van doelsubsidies en ESF-subsidies  B&WHfd. SZ  
Het verlenen van projectsubsidies gemeentelijk Uitvoeringsbesluit werkgeverssubsidiesArt. 6 Uitvoe-ringsbesluit werkgevers-subsidiesB&WHfd. SZ  
Het verstrekken van subsidies gemeentelijk Uitvoeringsbesluit werkgeverssubsidiesArt. 2, 3, 4,5 Uitvoeringsbesluit werkge-verssubsidiesB&Wklantmanager  
Product WIW (=incl. REA), per 1-1-2004 overgegaan in Wwb:        
WIW-detacheringen  B&WHfd. SZ  
Werkervaringsplaatsen: 1.Aangaan en ondertekenen (jaar)contracten met uitvoeringsorganisatie 2.Ondertekening individuele plaatsingsovereenkomsten, qua systematiek idem als beschreven bij product arbeidsmarkttoeleiding  B&W/Burg.1.hfd. SZ 2.hfd. SZ  
Product Werkgelegenheidsprojecten, per 1-1-2004 overgaan in Wwb:        
In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen (voorheen: Melkert 1): 1.tekenen subsidiebeschikkingen t.b.v. uitvoerende instellingen 2.tekenen individuele plaatsingsovereenkomsten, qua systematiek idem als beschreven bij product arbeidsmarkttoeleiding 3.Aangaan en ondertekenen (jaar)contracten met uitvoeringsorganisatie en derden  B&W/Burg1.hfd. SZ 2.hfd. SZ 3.hfd. SZ  
ESF-projecten: 1.ondertekening aanvragen 2.opzet/ondertekening kwartaaldeclaraties (bij einddeclaratie na verkregen goedkeuring accountant) 3.Aangaan en ondertekenen (jaar)contracten met uitvoeringsorganisatie  B&W/Burg1.hfd. SZ 2.teamleider 3 hfd. SZ  
Aangaan en ondertekenen (jaar)contracten met uitvoeringsorganisatie voor overige projecten in kader van de uitstroombevordering of maatschappelijke dan wel sociale activering  B&W/BurgHfd. SZ  
Product Regeling Opvang Asielzoekers – V.V.T.V.:        
Het nemen van besluiten op aanvragen tot verstrekking van persoonlijke toelages in het kader van de ROA-VVTV  B&WMdw kwaliteit en bezwaar consulent WMO en leerlingen-vervoer  
Verzorgen van de Rijksdeclaraties ROA – VVTV (na goedkeuring accountant)  B&Wconsulent WMO en leerlingen-vervoer  
Product Wet kinderopvang:        
Het nemen van besluiten op individuele aanvragen Wet kinderopvang, inclusief beslissingen tot terugvordering teveel en/of ten onrechte verstrekte bijdragen.  B&WMdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager mdw terugv. & verhaal  
Verrichten van betalingen na toekennen van bijdragen kinderopvang, hetzij aan de instelling, hetzij aan de aanvrager  B&WTeamleider mdw. finan. adm. II  
Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte tijdens: - zittingen in (hoger)beroep indien en voorzover de vertegen- woordiging moet geschieden door de vakafdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.  B&WMdw kwaliteit en bezwaar  
Jaarlijkse verantwoording Min SZW inzake toezicht kinderopvangcentra en gastouderbureau’s    Hfd afd. Handhaving  
Product Wet op de lijkbezorging:        
Het nemen van besluiten tot teraardebestelling of crematie  Burgmdw kwaliteit en bezwaar, mdw terugv. & verhaal  
Het nemen van besluiten tot verhaal van door de gemeente gemaakte kosten (incl. incasso) m.u.v. hoger beroepsprocedures  Burgmdw kwaliteit en bezwaar, mdw terugv. & verhaal  
Product Gemeentelijke kredietbank ():        
Het afgeven van garantieverklaringen aan de gemeente Breda i.v.m. het door de gemeente Breda verstrekken van kredieten aan inwoners van deze gemeente.  B&Wproductontwik schuldhulpverlening, mdw kwaliteit en bezwaar, klantmanager  
Product Wet maatschappelijke ondersteuning:        
Het beslissen omtrent ·een persoonsgebonden budget; ·een financiële tegemoetkoming; ·een voorziening in natura; ·het vaststellen van het eigen aandeel als bedoeld in art. 19 WMO. als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuningWMO Besluit VerordeningB&WMdw kwaliteit en bezwaar, Consulent WMO en leerlingen-vervoer  
Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van de WMO  B&WHfd SZ teamleider, Mdw finan. adm II  
Het uitvoeren van onderzoek en het beslissen inzake minnelijke regelingen terugvorderingWMO Beleidsnotitie terug-vordering onder de WMOB&WConsulent WMO en leerlingen-vervoer  
Het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) procedures WMO Beleidsnotitie terug-vordering onder de WMOB&WMdw terugv. & verhaal  
Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voorzover de vertegenwoordiging moet geschieden door de vakafdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.  B&WMdw kwaliteit en bezwaar  
Product Leerlingenvervoer:        
het verstrekken van vervoersopdrachten aan de vervoersbedrijven t.b.v. het leerlingenvervoer  B&WHfd SZ Consulent WMO en leerlingen-vervoer  
Toekenning van een bijdrage aan de ouders in de vervoerskosten voor het schoolbezoek van leerlingen of de toelating tot deelname aan het van gemeentewege georganiseerde vervoer voor zover daarvoor in de begroting is voorzien  B&WMdw kwaliteit en bezwaar, Consulent WMO en leerlingen-vervoer  
Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte tijdens zittingen in (hoger)beroep indien en voorzover de vertegenwoordiging moet geschieden door de vakafdeling i.p.v. het secretariaat van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.  Burg.Mdw kwaliteit en bezwaar, Consulent WMO en leerlingen-vervoer  
Verrichten van betalingen aan de vervoersbedrijven of ouders na toekenning van een vervoersbijdrage  B&WHfd afd Faciliteitentoegestaan
Product Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens        
Aangaan en ondertekenen (samenwerkings)contract zorgverzekeraars  B&WHfd. SZ  
Uitvoering doelgroeptoetsing en het beslissen over eventuele terugvordering van teveel betaalde gemeentelijke premiebijdragen  B&WKlantmanager Adm. mdw II  
Product: Inburgeringscontracten: Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)        
het verlenen van ontheffing van het inburgeringsonderzoek als bedoeld in artikel 3 van het WIN3 WINB&WMdw kwaliteit en bezwaar Klantmanager  
het houden van inburgeringsonderzoek als bedoeld in artikel 4 WIN4 WINB&WMdw kwaliteit en bezwaar  
het al dan niet vaststellen van het inburgeringsprogramma als bedoeld in artikel 5 WIN5 WINB&WKlantmanager  
het wijzigen van het vastgestelde inburgerinsprogramma als bedoeld in artikel 6 WIN6 WINB&WKlantmanager  
het zorgen in voorkomende gevallen voor een doorstromingsprogramma naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 12 WIN12 WINB&WMdw kwaliteit en bezwaar  
het zorgen voor de voltooiing van het inburgeringsprogramma binnen 6 weken nadat de nieuwkomer de toets heeft afgelegd als bedoeld in artikel 13 WIN13 WINB&WKlantmanager  
het zorgen voor de trajectbegeleiding van de nieuwkomer en het vaststellen van een trajectbegeleidingsplan als bedoeld in artikel 15 WIN15 WINB&WKlantmanager  
Het zorgen voor opmaken en uitreiken van behaalde certificaten.Artikel 13 WINB&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Product: Wet Inburgering (WI)        
Het verlenen/wijzigen van ontheffing van de inburgeringsplicht op medisch advies.Artikel 6 lid 1 WiB&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het afwijzen van een aanvraag om ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van medische redenen met of zonder bijzondere examenomstandigheden Artikel 6 lid 1 Wi en art 2.8 lid 3 Besluit InburgeringB&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het (geheel of gedeeltelijk) verlenen van vrijstelling van de inburgeringsplicht.Artikel 31 lid 2 onderdeel b Wi en artikel 5.5 lid 1 Besluit InburgeringB&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het vaststellen/wijzigen van de inburgeringstermijn Artikel 7 lid 1 WiB&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het vaststellen /wijzigen van de inburgeringsvoorziening, inclusief besluit tot opleggen van een eigen bijdrage.Artikel 19 en 22 lid 1 B&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het overnemen van een inburgeringstraject van de voormalige gemeente van de inburgeraar  B&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het rapporteren over overtredingenArtikel 41B&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  
Het opleggen van bestuurlijke boetesArtikelen 29, 30, 31, 33, 36, 39B&Wmdw terugv. & verhaal  
Afsluiten van contracten met organisaties voor inburgeringscursussen  B&WHfd SZ  
Product: Regeling Oudkomers        
Het zorgen voor opmaken en uitreiken van behaalde certificaten  B&WKlantmanager Mdw kwaliteit en bezwaar  

Toezicht & Handhaving (TH)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag, zoals onder meer: Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening gemeente Roosendaal; Algemene plaatselijke verordening; Afvalstoffenverordening van de gemeente Roosendaal; Wet ruimtelijke ordening; Wet op de kansspelen; Drank- en Horecawet; Drank- en Horecaverordening; Huisvestingswet; Monumentenwet 1988; Monumentenverordening; Verordening speelautomatenhallen gemeente Roosendaal; Marktverordening; Brandbeveiligingsverordening; Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit); Bomenverordening; Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.Artikel 6.2 Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 100a Woningwet en artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordeningB&W Burg.Hfd. Toezicht & Handhaving  
Het beslissen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag, zoals onder meer: Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening gemeente Roosendaal; Algemene plaatselijke verordening; Afvalstoffenverordening van de gemeente Roosendaal; Wet ruimtelijke ordening; Wet op de kansspelen; Drank- en Horecawet; Drank- en Horecaverordening; Huisvestingswet; Monumentenwet 1988; Monumentenverordening; Verordening speelautomatenhallen gemeente Roosendaal; Marktverordening; Brandbeveiligingsverordening; Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit); Bomenverordening; Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.Artikel 125 GemeentewetB&W Burg.Hfd. Toezicht & Handhaving  
Het beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom, en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met deden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering/inning van de opgelegde last, voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag, zoals onder meer: Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening gemeente Roosendaal; Algemene plaatselijke verordening; Afvalstoffenverordening van de gemeente Roosendaal; Wet ruimtelijke ordening; Wet op de kansspelen; Drank- en Horecawet; Drank- en Horecaverordening; Huisvestingswet; Monumentenwet 1988; Monumentenverordening; Verordening speelautomatenhallen gemeente Roosendaal; Marktverordening; Brandbeveiligingsverordening; Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit); Bomenverordening; Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.Artikel 125 Gemeentewet Artikel 5:32 Algemene wet bestuursrechtB&W Burg.Hfd. Toezicht & Handhaving  
Het beslissen tot het direct toepassen van bestuursdwang namens het college, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties. Toelichting:Dit mandaat (volmacht en machtiging) voor de uitvoering van bestuursdwang zonder schriftelijk besluit vooraf en evt. het aangaan van noodzakelijke overeenkomsten, geschiedt slechts voorzover het een bevoegdheid van burgemeester en wethouders betreft (dus niet van de burgemeester) en het hoofd of de medewerker van de afdeling Handhaving de situatie zo spoedeisend achten dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of onveilige (levensbedreigende) situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten etc.De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend te worden gemaakt.Art. 125 GemeentewetB&WHfd. Toezicht & Handhaving Inspecteur Handhaving I Inspecteur Handhaving II  
Het nemen van betalingsbeschikkingen en kostenverhaalbeschikkingen5:25 Awb 5:37 Awb Titel 4.4 AwbB&W/BurgHfd. Toezicht & Handhaving  
Het beslissen op verzoeken (van derde-belanghebbenden) om handhavend op te treden, invorderingsbeschikking, toepassingsbeschikking.5:31a Awb 5:37 AwbB&W Burg.Hfd. Toezicht & Handhaving  
Het nemen van een gedoogbesluit (op basis van vaststaand beleid).  B&W Burg.Hfd. Toezicht & Handhaving  
Correspondentie inzake constatering illegaal in gebruik genomen gemeentegronden  B&WHfd. Toezicht & Handhaving  
Het intrekken van een bouw- of sloopvergunning omdat niet is begonnen met de bouw of sloop en/of dat de bouw- of sloopwerkzaamheden langer dan 26 weken heeft stilgelegenArt. 59 Woningwet Art. 4.1 en 8.1.7 Bouwverord.B&WHfd. Toezicht & Handhaving  

Centrum voor de Kunsten (Muziek)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
huren leslokalen in en buiten Roosendaal (niet zijnde de Centrum voor de Kunsten) en ondertekening contracten  B&W/ burgdir. CVKM  
Verhuren muziekinstrumenten en ondertekening contracten  B&W/ burgdir. CVKM  
beslissen inzake restitutie /ontheffing lesgelden  B&Wdir. CVKM  
beschikbaar stellen leslokalen Centrum voor de Kunsten aan derden  B&Wdir. CVKM  
organiseren kostendekkende extra activiteiten (bijv. korte cursussen)  B&Wdir. CVKM  
huren accommodaties ten behoeve van activiteiten van de Centrum voor de Kunsten  B&Wdir. CVKM  
vaststellen vergoedingen extra activiteiten (bijzondere evenementen)  B&Wdir. CVKM  
Verrichten van betalingen/ontvangsten middels voorschotkassen, wisselgeld CVKM (Na advies financieel adviseurs A&O)  B&Wdir. CVKM  

Centrum voor de kunsten (Beeldend)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Beslissen inzake restitutie / ontheffing lesgeld  B&Wdir. CVKB  
Beschikbaarstelling leslokalen aan derden  B&Wdir. CVKB  
Organiseren kostendekkende extra activiteiten (bijv. korte cursussen)  B&Wdir. CVKB  
Vaststellen vergoedingen extra activiteiten (bijzondere evenementen)  B&Wdir. CVKB  
Verrichten van betalingen/ontvangsten middels voorschotkassen, wisselgeld CVKB (Na advies financieel adviseurs A&O)  B&Wdir. CVKB  

Gemeentearchief (ARCH)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Goedkeuring lijst van te vernietigen archiefstukken  B&Whfd. ARCH  
Aangaan van akte van opneming  B&W hfd. ARCH  
Ondertekening van akte van opneming en bewaring  Burg.hfd. ARCH  
Verrichten van betalingen/ontvangsten middels voorschotkassen, wisselgeld ARCH (Na advies financieel adv.-A&O)  B&Whfd. ARCH  
Opdracht verlenen voor het restaureren, conserveren en microverfilming archief bescheiden, binnen het gevoteerde krediet  B&Whfd. ARCH  
Ondertekening contracten voor het restaureren, conserveren en microverfilming  Burg.hfd. ARCH  
Aangaan en ondertekening overeenkomsten met uitgeverijen voor publicaties van de archiefdienst binnen het gevoteerde krediet  B&W/Burghfd. ARCH  
Aangaan en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten voor advisering en archiefbeheer  B&W/Burg.hfd. ARCH  
Aangaan + ondertekening van akten van verhuring van archiefruimten  B&W/Burg.hfd. ARCH  
Aangaan + ondertekening contracten tot het huren van apparatuur en lokaliteiten t.b.v. incidentele activiteiten  B&W/Burg.hfd. ARCH  
Verlenen toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven  B&Whfd. ARCH  

Gemeentelijk Aannemingsbedrijf (GA)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Het treffen van een afwijkende ADV-regeling voor het GA  B&Whfd. GA.
Het vaststellen van dienstroosters van de storingsdienst en gladheidbestrijding van het GA  B&Whfd. GA  
Het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb voor de wettelijke regelingen waarvoor de bestuursorganen van de gemeente zijn aangewezen als bevoegd gezag, zoals onder meer: Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening gemeente Roosendaal; Algemene plaatselijke verordening; Afvalstoffenverordening van de gemeente Roosendaal; Wet ruimtelijke ordening; Wet op de kansspelen; Drank- en Horecawet; Drank- en Horecaverordening; Huisvestingswet; Monumentenwet 1988; Monumentenverordening; Verordening speelautomatenhallen gemeente Roosendaal; Marktverordening; Brandbeveiligingsverordening; Bomenverordening; Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.Artikel 6.2 APV, artikel 5:11 Awb, artikel 100a Woningwet en artikel 7.2 Wet ruimtelijke ordeningB&W BurgHfd. GA  

Advies en ondersteuning (A&O)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
afsluiten van motorrijtuigenverzekering ten behoeve van het gemeentelijk wagenpark en variaverzekeringen  B&WHfd afd A&O  
akkoordverklaring / niet-akkoord- verklaring premies en/of voorwaarden van lopende verzekeringen m.u.v. wijzigingen die grote financiële gevolgen hebben  B&WTeamleider  
verhaal van schade dat is aangebracht aan de gemeente m.u.v. civiel-rechtelijke procedures + schade aan lantaarnpalen (gemandateerd aan Essent)  B&WTeamleider  
beëindiging van verzekeringen i.v.m. verkoop of sloop onroerend goed  B&WHfd afd A&O  
afhandelen van schadeclaims tot € 2500,- Hierbij is akkoordverklaring van het hoofd van de vakinhoudelijke afdeling noodzakelijk. Indien deze niet akkoord is alsnog naar B&W.  B&WHfd. Afd A&O  
Opvragen inlichtingen uit de politieregisters ten behoeve van koninklijke onderscheidingenart 14 Besluit politie-registersBurg.Senior bestuurs-ondersteuner Secretaresse burgemeester  
behandelen van alle zaken betrekking hebbende –als eisende en verwerende partij- op de procedure bij een rechtsprekend orgaan (verweerschrift, verzoek om uitstel, toezending processtukken e.d.)  B&Wmedewerkers bezwaar en beroep juridisch adviseurs  
Het publiceren van regelgeving op de landelijke voorziening decentrale regelgeving Gemeente-wetB&WJuridisch adviseurs  
Afdoen van verzoeken tot kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase  B&WHfd afd A&O  
Het nemen van beslissingen ingevolge artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (rechtstreeks beroep) met in achtneming van de op 31 maart 2005 door de raad vastgestelde beleidslijn.Artikel 7:1 a AwbB&WHfd afd. A&O  
Het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures, als eisende en verwerende partij, als bedoeld in artikel 160 lid 1 onder f, inclusief het besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van een mediationtraject, het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop en alle proceshandelingen, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist Bijzondere instructie: -voorafgaand aan de uitoefening van het mandaat dient de vakinhoudelijke afdeling in te stemmen met de te nemen besluiten Het besluiten tot het aanwijzen van een persoon, met recht van substitutie, die de gemeente vertegenwoordigt in procedures als hiervoor bedoeld. Het voeren van verweer in strafrechtelijke procedures160, 169 Gem.wet 171 Gem.wetB&W BurgHfd afd A&O  
Het verstrekken van gegevens inzake overheidsaanbestedingen in de publieke sector aan Ministerie van Economische ZakenRaamwet EG 2004/18 Besluit aan-bestedingen overheids-opdrachtenB & WHoofd afd A&O  
Loonopgaven belastingdienst  B&WTeamleider  
Verstrekken van werkgeversverklaringen  B&WSalaris-administrateur P&O-mdw  
Mandateringsopdrachten i.v.m. opdrachten IZA, ABP,LB  B&WTeamleider  
Jaaropgaven aan diverse instanties (IZA, ABP, BV, Belastingdienst)  B&WTeamleider  

Faciliteiten (F)

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
Financiële administratie        
saldobevestiging opgenomen leningen  B&WTeamleider FFA  
saldibevestiging verleende leningen  B&WTeamleider FFA  
Verzorgen van de diverse Rijksdeclaraties Wwb, bijz. bijst, Ioaw en Ioaz en Bbz 2004  B&WHfd. Afd. F toegestaan
Facilitaire voorzieningen        
Het doen van aangifte wegens vernieling door derden van gemeentelijke eigendommen (kantoorgebouwen en inventaris tbv de gemeentelijke organisatie)  B&Whfd. Afd. F  
Aangaan en ondertekenen van (ver)huurovereenkomsten inzake kantoorgebouwen gemeentelijke organisatie  B&W/Burg.hfd. Afd. F  
Aankoop leveringen ten behoeve van onderhoud, beheer kantoorgebouwen gemeentelijke organisatie binnen budgetten  B&Whfd. Afd. F  
Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake facilitaire zaken zoals schoonmaak, beveiliging, catering, communicatie, postverzorging, kantoorartikelen en ICT-middelen.  B&W/Burg.Hfd. Afd. F < 100.000 euro Dir > 100.000  
aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van uit te besteden werk aan derden binnen gevoteerde krediet  B&W/Burg.hfd. Afd. F  
Aanvragen van bouw-, milieu-, kap-, sloopvergunningen, subsidies, meldingen etc.met betrekking tot kantoorgebouwen gemeentelijke organisatie dan wel in opdracht van derden  B&Whfd. Afd. F  
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken        
het (bij)houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenregistratie Art. 5,6,7,8 WkpbB&WProjectleider FID en sr. Medewerker FID  
het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksel uit het register en registratieArt.9 WkpbB&WProjectleider FID en balie-medewerker dienstverle-ning (PUZAD)  
het op verzoek verstrekken van verklaringen, dat uit het register en registratie blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijnArt. 9 WkpbB&WProjectleider FID en balie-medewerker dienstverle-ning (PUZAD)  
het herstellen van fouten en doorvoeren van correctiesArt. 11 WkpbB&WProjectleider FID  
Verordening straatnaamgeving en huisnummering        
Het benoemen van de openbare ruimte, voor zover niet contrair met het advies van de commissie straatnaamgevingArt 2 lid 2 verordeningB&WTeamleider FID  
Het toekennen van een nummer aan een oject of een te onderscheiden deel daarvanArt. 3 lid 1B&WTeamleider FID  

Parkeerbeheer Roosendaal B.V.

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
1.het nemen, intrekken en wijzigen van besluiten tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van onderstaande artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening: -artikel 2:51 neerzetten van fietsen e.d. -artikel 5:2 parkeren voertuigen van autobedrijf e.d. -artikel 5:4 defecte voertuigen -artikel 5:5 voertuigwrakken (sleepregeling) -artikel 5:7 parkeren van reclamevoertuigen -artikel 5:8 parkeren van grote voertuigen (i.v.m. uitgifte vergunningen) -artikel 5:9 parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen -artikel 5:11aantasting groenvoorzieningen door voertuigen -artikel 5:12overlast van fiets of bromfiets 2.het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de toezichthouders als bedoeld in punt 1 van dit besluit.Artikel 6.2 APV en artikel 5:11 van de AwbB&Wdir. Parkeer Beheer Roosendaal B.V.  
Het benoemen tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzen van de parkeercontroleurs tot gemeenteambtenaren belast met de heffing of invordering van de gemeentelijke belastingen. Art. 2.1 AVR Art. 231 Gemeente-wetB&Wdir. Parkeer Beheer Roosendaal B.V.  
Het beslissen op aanvragen ontheffingen op grond van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied RoosendaalArt 2 en 10 t/m 16B&WBedrijfsleider parkeerbeheer Roosendaal BV  
Het beslissen een ontheffing in te trekken of op te schorten op grond van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied RoosendaalArt 17B&WBedrijfsleider parkeerbeheer Roosendaal BV  

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Omschrijving bevoegdheidGrondslagThans bevoegdMandateren aanOndermandaat toegestaan aan
Toezicht/Handhaving        
Het afgeven van persoonlijke aanwijzingsbesluiten aan toezichthoudende ambtenaren aan terzake: -Wet milieubeheer (artikel 18.4); -Wet bodembescherming (artikel 95); -Wet geluidhinder (artikel 148); -Algemene plaatselijke verordening (artikel 6.2), en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awbart. 18.4 Wm, art. 95 Wbb, art. 148 Wgh, art. 5:11 Awb, APVB&W/Burgdir. RMD  
Het verrichten van aanschrijvingen n.a.v. bedrijfscontrole of hercontrole (incl. het beoordelen van rapporten/documenten op basis van wetsbepaling of vergunningsvoorschrift)WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Handhaving
Het verrichten van vooraanschrijvingen (al dan niet op verzoek van derden overeenkomstig art. 18.14 Wm) inzake het toepassen van sanctiemiddelenAwb, Wm, WbbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen, Afdelingshoofd Handhaving en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het voornemen tot het besluit om een verzoek tot handhaving (overeenkomstig artikel 18.14 Wm) af te wijzenArt. 18.14 WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Handhaving
Toezicht houden en aanschrijvingen verrichten in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) tot en met tot en met verlening van de ontheffing (toestemming) Blah, Barim en Besluit landbouwB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen, Afdelingshoofd Handhaving en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Aanschrijving met betrekking tot lozingen van afvalwater in het kader van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) tot en met de vooraanschrijvingBlah, Barim en Besluit landbouwB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen, Afdelingshoofd Handhaving en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Brieven/aanschrijvingen in het kader van de afhandeling van milieuklachtenWm, WbbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Handhaving
Het houden van toezicht op de juiste toepassing van meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit (in samenwerking met de gemeente Roosendaal)Bsb, BbkB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Handhaving en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Vergunningen        
Besluiten tot het niet verder in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen ingevolge de WmArt. 4:5 AwbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Besluiten tot het verlengen van de beslistermijn op aanvragen ingevolge de Wm met een redelijke termijnArt. 3:29 AwbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het opstellen en publiceren van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een ingediende aanvraag om een vergunningArt. 3:19 AwbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het op verzoek organiseren van een hoorzitting in het kader van de vergunningverlening en het opmaken van het verslagArt. 3:25 AwbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het verlenen van een milieuvergunning voorzover hiertegen geen zienswijzen zijn ingediendWm, AwbB&Wdir. RMDAfelingshoofd Vergunningen
Het schrijven van een (rappel)brief om een melding ex. artikel 8.41 Wm in te dienen c.q. aan te vullen, zoals het overleggen van rapporten (akoestisch, bodemonderzoek, geur)8.41 Wm jo afdeling 1.2 BarimB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Bevestigingsbrief en publicatie melding ex artikel 8.41 Wm8.41 Wm jo afdeling 1.2 BarimB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het schriftelijk reageren op ingekomen reacties naar aanleiding van een gepubliceerde melding ex artikel 8.41 Wm8.41 Wm jo afdeling 1.2 BarimB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Besluiten tot het opleggen van nadere voorschriften op basis van AMvB zoals bedoeld in art. 8.42 e.v. Wm en publicatie hiervan8.42 e.v. WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Bevestigingsbrief en publicatie melding art. 8.19 Wm 8.19, lid 2 onder c, WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Besluiten toe te staan dat andere maatregelen van gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu mogen worden getroffen dan voorgeschreven in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim)8.40 Wm jo artikel 1.8 BarimB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Ambtshalve dan wel op verzoek van een derde (eenieder, met uitzondering van vergunninghouder) wijzigen, aanvullen en/of intrekken van voorschriften aan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, dan wel de beperkingen waaronder een vergunning is verleend wijzigen, aanvullen of intrekken in het belang van de bescherming van het milieu dan wel in verband met de technische mogelijkheden ter bescherming van het milieu of gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu tot en met de ontwerp-beschikking en indien er geen zienswijzen worden ingediend tot en met de definitieve beschikking 8.22 Wm 8.23 WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het opstellen en publiceren van een ontwerpbesluit tot het op verzoek van een vergunninghouder wijzigen, aanvullen en/of intrekken van voorschriften aan een vergunning ingevolge de Wm, dan wel tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van de beperkingen, waaronder een vergunning is verleend8.24 WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het opstellen en publiceren van een ontwerpbesluit, inhoudende intrekking van een Wm-vergunning indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning8.25, lid 1, onder c, WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het opstellen en publiceren van een ontwerpbesluit, inhoudende het op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning8.26 WmB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Het beslissen op aanvragen voor ontheffing van het verbod afvalstoffen (snoeihout) te verbranden buiten inrichtingen10.2, 10.63 Wm, 5:34 APVB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen
Advisering        
Bodemadviezen aan particulieren/aannemers in het kader van de verlening van bouwvergunningen.WW WbbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het in het kader van weg- en grondwerken toetsen van meldingen op basis van het Bouwstoffenbesluit of Besluit bodemkwaliteit op ontvankelijkheid, het beoordelen van meldingen en het registreren van meldingen.Bsb of BbkB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het in het kader van werken die een relatie hebben met de Woningwet: a.het toetsen van meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit of het Besluit bodemkwaliteit op ontvankelijkheid; b.het beoordelen van meldingen dan wel informatie omtrent bouwstoffen behorende bij aanvragen om bouwvergunning; c.het registreren van de meldingen; d.het toetsen of de overige bouwstoffen (voor bouwwerken) maar ook grond (grondverzet bij bouwwerken of ophoging c.q. bouwrijp maken) voldoen aan het Bouwstoffenbesluit of het Besluit bodemkwaliteit.Bsb, BbkB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het accepteren van meldingen en eventueel het geven van een schriftelijke reactie ter uitvoering van de zgn. 12-dagen-regeling op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. E.e.a. exclusief de bevoegdheid van de Burgemeester om een festiviteit te verbieden in verband met een mogelijke aantasting van de openbare orde c.a.Art. 2.21 Barim en APVB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het verstrekken van documenten aan de administratieve rechter naar aanleiding van een ingesteld beroep.  B&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen, Afdelingshoofd Handhaving en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het schrijven van brieven aan aanvragers om bouwvergunning met betrekking tot te ondernemen acties op basis van de milieuwetgeving.  B&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen en Afdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het schriftelijk aanbieden van geluidwerende maatregelen aan de eigenaar/bewoner van een woning of geluidgevoelig object in het kader van sanering van wegverkeer- of spoorweglawaai, overeenkomstig de in hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinder vastgestelde procedureWgh, hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinderB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het beslissen inzake het definitief afvoeren van een woning of geluidgevoelig object van de saneringslijst indien de eigenaar/bewoner geen medewerking heeft verleend aan het treffen van maatregelen aan de gevel of indien de woning of geluidgevoelig object niet in aanmerking komt voor saneringWgh, hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinderB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het (laten) uitvoeren van geluidwerende maatregelen, die ten laste komen van het Rijk, binnen zones langs (spoor)wegen met het oog op het beperken van de geluidsbelasting van woningen.Wgh, hoofdstuk 6 van het Besluit geluidhinderB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Adviezen en Projecten
Het schriftelijk verlenen van toestemming o.g.v. de WOB documenten in te zien voor zover het de milieuwetgeving en de APV betreftWOB, Wm, AwbB&Wdir. RMDAfdelingshoofd Vergunningen, Afdelingshoofd Handhaving, Afdelingshoofd Adviezen en Projecten

Brandweer

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders op grond van artikel 5:11 Awb voor het houden van toezicht op de navolgende algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften en het afgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 Awb aan: de commandant van de Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal voor wat betreft: -Woningwet (artikel 100a, eerste lid, in verband met brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit 2003) -Bouwverordening (artikel 1.1, eerste lid in verband met brandveiligheidsvoorschriften m.b.t. bouwwerken); -Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) -Brandbeveiligingsverordening (artikel 9) -Algemene plaatselijke verordening (artikel 6.2, in verband met het verbod van stoken in open lucht)Artikel 5:11 Awb Artikel 100a, eerste lid Woningwet Artikel 6:2 APV Bouwverord. Gebruiks-besluit Brand-beveilig.veror.B&W/BurgCdt. BrandweerHoofd Preventie
Het beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting + intrekken vergunningArtt. 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. Brand-beveilig.veror. (art 2, nieuwe verordening 2009)B&WCdt. Brandweer / Teamleider vergunningenHoofd Preventie
Het opleggen van voorschriften aan een eigenaar van een naaldhoutbos, een heideveld, een veen of een ander terrein dat met brandbare gewassen is begroeid ter voorkoming van brand en het beperken van de gevolgen van brandArt 2.3.8 Brand-beveiligings-verordening (art. 8 nieuwe verordening 2009)B&WCdt. Brandweer/ Teamleider vergunningen  
Wet openbaarheid van bestuur Uitvoering voor zover het de dienst betreft en onder de beperkingen vermeld in de betreffende instructieWOBB&WCdt. Brandweer  
Het beslissen op aanvragen voor ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de hiertoe aangewezen wegenArt. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffenB&WCdt. Brandweer  
Het beslissen over de goedkeuring van programma’s van eisen van brandbeveiligingsinstallaties als bedoeld in artikel 2.2.1 lid 6 (Brandmeldinstallaties) en artikel 2.3.6 lid 3 Gebruiksbesluit (Ontruimingsalarminstallaties) Met inbegrip van het beslissen omtrent gelijkwaardige oplossingen hieromtrent. Het beslissen over de aanvaarding van documenten waaruit moet blijken dat automatische brandblusinstallaties adequaat functioneren, worden onderhouden en gecontroleerd, als bedoeld in artikel 2.5.1 GebruiksbesluitArt. 2.2.1 lid 6 en art. 2.3.6 lid 3 Gebruiks-besluit Art. 2.5.1 Gebruiks-besluitB&WCdt Brandweer/ Teamleider VergunningenHoofd Preventie

GGD-West-Brabant

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
het benoemen van de bij de GGD West-Brabant nieuw aangestelde forensisch geneeskundigen tot gemeentelijk lijkschouwers artikel 4 Wet op de LijkbezorgingB&Wdir. GGD West-Brabant  
het aanwijzen van toezichthouders kinderopvangArtikel 61, lid 1 Wet kinderopvangB&WDir. Openbare gezondheids- zorg GGD West-Brabant  
1.het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van het gemeentelijke prostitutiebeleid; 2.het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de toezichthouders als bedoeld in punt 1 van dit besluit.Art. 6.2 APV Art. 5:11 AwbB&W/Burgdir. GGD West-Brabant  

Politie Midden en West Brabant

 GrondslagThans bevoegdMandateren aanDoor mandateren aan
1 het aanwijzen van aan hem ondergeschikte personen als toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van het houden van toezicht op de in de Algemene plaatselijke verordening vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op deze verordening gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften welke verband houden met toezicht op en naleving van het gemeentelijke prostitutiebeleid en het gemeentelijke drugsbeleid. 2 het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan de politieambtenaren als bedoeld in punt 1 van dit besluit.APV, Artikel 6.2 APV en artikel 5:11 van de AwbB&W/Burg.Korpschef  
in h in het belang van de openbare orde opleggen van een verbod aan degene die zich gedraagt in strijd met artikelen 2:74, respectievelijk 2:1, 2:47 en 2:48 APV om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van veertien dagen te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad (verblijfsontzegging). Toelichting: Zodra de burgemeester een gebruiksinstructie voor dit mandaat heeft vastgesteld, dient deze in acht te worden genomen. De burgemeester heeft in het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2007 gebieden aangewezen waar het verboden is aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen.APV, artikel 2:74d en 2:78Burgemeesterteamchef team Roosendaal, district Bergen op ZoomToegestaan aan politie-ambtenaren en buitengewoon opsporings-ambtenaren werkzaam bij het NS-korps spoorweg-politie