Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Verordening op de rekenkamer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamer
CiteertitelVerordening op de rekenkamer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 81a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2011Nieuwe regeling

05-07-2011

Streekbode 13 juli 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamer

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 6 juni 2011;

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;

Besluit:

 • I.

  In te trekken de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamer’, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2007 en in werking getreden op 29 mei 2008;

 • II.

  vast te stellen de volgende Verordening op de rekenkamer

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • c.

  commissie: het presidium als begeleidingscommissie voor de rekenkamer;

 • d.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Leudal

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit 2 leden, waaronder de voorzitter.

Artikel 3 Commissie

 • 1.

  Er is een commissie voor de rekenkamer .

 • 2.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het aanbevelen van de kandidaten voor het lidmaatschap in de rekenkamer;

  • b.

   het adviseren van de raad over de rapporten als genoemd in artikel 10 van deze verordening;

  • c.

   het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt het lid en de voorzitter van de rekenkamer op aanbeveling van de commissie.

 • 2.

  De commissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  • a.

   de mededeling dat hij/zij een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  • b.

   een overzicht van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt.

 • 3.

  Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het lid op als voorzitter.

 • 4.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en het lid van de rekenkamer pleegt de commissie overleg met de rekenkamer.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De commissie bericht de raad als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

 • 2.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert de commissie de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.

 • 3.

  De commissie adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid van de wet.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de wet.

 • 3.

  De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

Artikel 7 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt € 250 per dagdeel voor de voorzitter met een maximum van € 3.000 per jaar en voor het lid € 175 per dagdeel met een maximum van € 2.100 per jaar.

 • 3.

  De leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een reiskostenvergoeding conform de regeling die geldend is voor de leden van de raadscommissies.

 • 4.

  De vergoedingen komen ten laste van het budget als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van deze verordening.

Artikel 8 Verzoek

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 9 Rapportage en terugkoppeling

 • 1.

  De rekenkamer stelt de onderzochte partij, onder gelijktijdige toezending van het concept rapport aan de commissie, op de hoogte van het ontwerponderzoeksrapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de rekenkamer ter zake conceptaanbevelingen aan de betrokken partij opnemen.

 • 2.

  De rekenkamer stelt de betrokken partij in de gelegenheid om binnen vier weken schriftelijk te reageren op het conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, de conceptaanbevelingen.

 • 3.

  Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamer.

Artikel 11

Dit raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 5 juli 2011.

Heythuysen, 5 juli 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen A.M.H. Verhoeven MPM