Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011Nieuwe regeling

01-07-2011

Internet / Heraut 13 juli 2011

BR1100034

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011

 

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2011;

Overwegende dat

 

de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011 moet worden vastgesteld;

 

Gelet op

het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen

Om een blijk van waardering te kunnen geven heeft de gemeente Lansingerland voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lansingerlandse gemeenschap de volgende gemeentelijke onderscheidingen ingesteld:

 • a.

  de erepenning verguld, gekoppeld aan het ereburgerschap;

 • b.

  de erepenning in zilver.

Artikel 2 Criteria erepenning in verguld

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de erepenning verguld zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Lansingerland toekennen wegens zeer bijzondere verdiensten gericht op de Lansingerlandse gemeenschap.

 • 2.

  Het college kent de erepenning verguld slechts in zeer bijzondere gevallen toe als blijk van zeer bijzonder grote waardering en erkentelijkheid aan (niet-)ingezetenen van de gemeente die zich voor de gemeente in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De verdiensten kunnen op maatschappelijk, cultureel, sportief en/of economisch terrein verricht zijn en bestaan uit het op zeer bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie of het vervullen van nevenfuncties. Een combinatie van dergelijke functies behoort ook tot de mogelijkheid.

 • 3.

  De erepenning verguld is gekoppeld aan het ereburgerschap.

 • 4.

  Het college kent de erepenning verguld niet toe aan hen die eerder, op basis van dezelfde verdiensten, een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen van de voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs of Bleiswijk.

 • 5.

  De erepenning verguld is een legpenning met aan de voorzijde het gemeentewapen en aan de achterzijde een inscriptie. De achterzijde is voorzien van de woorden “wegens zeer bijzondere verdiensten toegekend aan”, gevolgd door de voorletters en naam van de onderscheidene, gevolgd door datum van toekenning. Aan de erepenning verguld is het ereburgerschap verbonden. Bij de erepenning verguld hoort een in hetzelfde materiaal uitgevoerde draaginsigne, waarin het gemeentewapen is verwerkt en een ingelijste oorkonde.

Artikel 3 Procedure erepenning verguld

 • 1.

  Het college kent de erepenning verguld toe.

 • 2.

  Iedereen kan iemand voordragen voor toekenning van de erepenning verguld.

 • 3.

  De aanvrager dient de voordracht tenminste zes maanden vóór de beoogde uitreiking van de erepenning verguld in.

 • 4.

  Na ontvangst van de aanvraag wint het college via het presidium advies in bij de voorzitters van de raadsfracties. In deze vergadering worden de voorzitters in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen te uiten richting het college.

 • 5.

  Na ontvangst van de aanvraag toetst het college of aan de in artikel 2 gestelde criteria is voldaan. Voor de toekenning van de onderscheiding vraagt het college de benodigde gegevens op uit de gemeentelijke basisadministratie, de justitiële registers en het politieregister.

 • 6.

  Indien sprake is van een justitiële aantekening hanteert het college de verjaringstermijn voor Koninklijke Onderscheidingen, waarbij een minimale verjaringstermijn van 10 jaar geldt.

 • 7.

  Indien het college besluit tot toekenning van de erepenning verguld, stelt de burgemeester de familie van de betrokkene hiervan op de hoogte. Bij hoge uitzondering vindt het contact direct met de betrokkene plaats.

 • 8.

  De burgemeester reikt de erepenning verguld uit.

Artikel 4 Criteria erepenning in zilver

 • 1.

  Het college kan de erepenning in zilver zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Lansingerland toekennen wegens bijzondere verdiensten gericht op de Lansingerlandse gemeenschap.

 • 2.

  Het college kent de erepenning in zilver slechts in bijzondere gevallen toe als blijk van bijzonder grote waardering en erkentelijkheid aan (niet-)ingezetenen van de gemeente die zich voor de gemeente in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De verdiensten kunnen op maat-schappelijk, cultureel, sportief en/of economisch terrein verricht zijn en bestaan uit het op bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie of het vervullen van nevenfuncties. Een combinatie van dergelijke functies behoort ook tot de mogelijkheid.

 • 3.

  Het college kent de erepenning in zilver niet toe aan hen die eerder, op basis van dezelfde verdiensten, een vergelijkbare onderscheiding hebben ontvangen van de voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

 • 4.

  De erepenning in zilver is een legpenning met aan de voorzijde het gemeentewapen en aan de achterzijde een inscriptie. De achterzijde is voorzien van de woorden “wegens bijzondere verdiensten toegekend aan”, gevolgd door de voorletters en naam van de onderscheidene, gevolgd door datum van toekenning. Bij de erepenning in zilver hoort een in hetzelfde materiaal uitgevoerde draaginsigne, waarin het gemeentewapen is verwerkt en een ingelijste oorkonde.

Artikel 5 Procedure erepenning in zilver

 • 1.

  Het college kent de erepenning in zilver toe.

 • 2.

  Iedereen kan bij het college een aanvraag indienen voor toekenning van een erepenning in zilver middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvrager dient de aanvraag ten minste zes maanden vóór de beoogde uitreiking van de erepenning in zilver in.

 • 4.

  Na ontvangst van de aanvraag toetst het college of aan de in artikel 4 gestelde criteria is voldaan. Voor de toekenning van de onderscheiding vraagt het college de benodigde gegevens op uit de gemeentelijke basisadministratie, de justitiële registers en het politieregister.

 • 5.

  Indien sprake is van een justitiële aantekening hanteert het college de verjaringstermijn voor Koninklijke Onderscheidingen, waarbij een minimale verjaringstermijn van 10 jaar geldt.

 • 6.

  Indien het college besluit tot toekenning van de erepenning in zilver, stelt de burgemeester de familie van de betrokkene hiervan op de hoogte. Bij hoge uitzondering vindt het contact direct met de betrokkene plaats.

 • 7.

  Een lid van het college reikt de erepenning in zilver uit ter gelegenheid van een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid.

Artikel 6 Toegekende onderscheidingen

Het bezit van een Koninklijke Onderscheiding sluit het ontvangen van de erepenning verguld of zilver niet uit.

Artikel 7 Register

Het college tekent elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding aan in een digitaal register van de gemeente. Hierbij worden de bijzonderheden vermeld die tot de toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 8 Rechten of verplichtingen

 • 1.

  Aan het ereburgerschap en het verkrijgen van een erepenning zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

 • 2.

  Het college kan de bezitters van een in artikel 1 bedoelde onderscheidingen in daartoe, naar het oordeel van het college, passende gevallen uitnodigen tot het bijwonen van gemeentelijke plechtigheden of festiviteiten.

Artikel 9 Intrekking

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college besluiten de toekenning van de gemeentelijke erepenning in te trekken.

Artikel 10 Inwerktreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag nadat zij is gepubliceerd.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lansingerland 2011”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 30 juni 2011,

de griffier, de voorzitter,

Kees van ’t Hart Ewald van Vliet