Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening geurcirkel maneges Den Haag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurcirkel maneges Den Haag
CiteertitelVerordening geurcirkel maneges Den Haag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp2011/09

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6, lid 3 en art. 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2011nieuwe regeling

23-06-2011

Posthoorn, 06-07-2011

rv 79, 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING geurcirkel maneges Den Haag

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de wet:

de Wet geurhinder en veehouderij;

b.

manege:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, houden, verhandelen en de gelegenheid geven tot het (leren) berijden en verzorgen van paarden;

c.

geurgevoelig object:

gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Den Haag.

Artikel 3. Afwijkende afstand vanaf emissiepunt binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom bedraagt de afstand, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a van de wet, vanaf de buitenzijde van een geurgevoelig object en het emissiepunt van een manege waar paarden worden gehouden tenminste 50 meter.

Artikel 4. Afwijkende afstand vanaf emissiepunt buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom bedraagt de afstand, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel b van de wet, vanaf de buitenzijde van een geurgevoelig object en het emissiepunt van een manege waar paarden worden gehouden tenminste 25 meter.

Artikel 5. Afstand vanaf buitenzijde dierenverblijf

Onverminderd de artikelen 3 en 4 van deze Verordening blijft artikel 5 van de wet van kracht: de afstand van de buitenzijde van een dierverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object is: tenminste 50 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen en tenminste 25 meter indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 2.

    De verordening kan worden aangehaald als: “Verordening geurcirkel maneges Den Haag”.