Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Blaricum

Nadere regels re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Blaricum
Officiële naam regelingNadere regels re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010
CiteertitelNadere regels re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 2. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
 3. Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201221-04-2012Intrekking

20-03-2012

Hei en wei 13-04-2012

Collegebesluit 20-3-2012
04-09-201001-07-201021-04-2012nieuwe regeling

06-07-2010

Hei en wei 03-09-2010

Collegebesluit 06-07-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010

In de re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een aantal taken in het kader van re-integratie in nadere regels in te vullen en vorm te geven. In deze nadere regels is bepaald op welke wijze het college uitvoering geeft aan de taken als is vastgelegd in artikel 16, lid 3, en 17, lid 2, van de re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in de nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de WWB, de Awb, alsmede die van de re-integratieverordening WWB IOAW IOAZ 2010.

Paragraaf 2 Premies en overige kosten

Artikel 2 Uitstroompremie reguliere arbeid in loondienst
 • 1 De uitkeringsgerechtigde die reguliere arbeid in loondienst gaat verrichten en daardoor volledig in zijn levensonderhoud kan voorzien, ontvangt een premie van € 600, zodra de arbeid tenminste 6 maanden aaneengesloten heeft geduurd.

 • 2 De uitkeringsgerechtigde die reguliere arbeid verricht komt nogmaals in aanmerking voor een premie als bedoeld in het eerste lid, zodra de arbeid tenminste 12 maanden aaneengesloten heeft geduurd.

Artikel 3 Uitstroompremie arbeid met loonkostensubsidie

De uitkeringsgerechtigde die arbeid met loonkostensubsidie gaat verrichten heeft recht op een eenmalige premie van € 300.

Artikel 4 Premie Opstapbaan
 • 1 De uitkeringsgerechtigde die arbeid aanvaard in een opstapbaan heeft recht op een eenmalige premie van € 300.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bestaat geen recht op een premie in het geval de uitkeringsgerechtigde van de werkgever een premie of onkostenvergoeding ontvangt.

 • 3 De premie of onkostenvergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt van de werkgever, als bedoeld in het tweede lid, wordt vrijgelaten tot het maximumbedrag genoemd in artikel 31, onder k, van de WWB.

 • 4 Een opstapbaan heeft de volgende kenmerken:

  a. er is sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid;

  b. de arbeid is gericht is op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer;

  c. er is geen sprake van een beloning;

  d. er kan een gerichte stagevergoeding of onkostenvergoeding worden gegeven, maar daarbij moet dan ook daadwerkelijk sprake zijn van een vergoeding van gemaakte kosten;

  e. de arbeidsrelatie is gemaximaliseerd tot 6 maanden;

  f. er is geen sprake van een reguliere arbeidsovereenkomst;

  g. er is geen conflict met de Europese richtlijn inzake staatssteun;

  h. het recht ontstaat om als interne kandidaat te solliciteren op vacatures;

  i. er vindt geen verdringen van reguliere of gesubsidieerde arbeid plaats;

  j. er vindt begeleiding plaats door de stagebieder of vanwege de gemeente;

  k. de werkgever sluit een WA-verzekering af voor de deelnemer;

  l. de werkgever draagt zorg voor de benodigde voorzieningen (kleding, schoeisel etc) of maakt hierover met de gemeente afspraken;

  m. voorafgaande aan de opstapbaan wordt een overeenkomst opgesteld. Hierin worden expliciet de bovenstaande punten aan de orde gesteld.

Artikel 5 Premie Vrijwilligerswerk van 0-12 uur per week
 • 1 De uitkeringsgerechtigde die in het kader van een traject gericht op arbeidsre-integratie dan wel sociale activering, met toestemming van het college vrijwilligerswerk verricht, heeft recht op een eenmalige premie van € 300.

 • 2 De premie als bedoeld in het eerste lid wordt achteraf uitbetaald.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid bestaat geen recht op een premie in het geval de uitkeringsgerechtigde van de werkgever een premie of onkostenvergoeding ontvangt.

 • 4 De premie of onkostenvergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt van de werkgever, als bedoeld in het derde lid, wordt vrijgelaten tot het maximumbedrag genoemd in artikel 31, onder k, van de WWB.

Artikel 6 Scholingspremie

De uitkeringsgerechtigde die op grond van artikel 9a, van de WWB, artikel 38 van de IOAW of artikel 38 van de IOAZ, is ontheven van de arbeidsplicht en een door het college aangeboden opleiding met succes afrondt, heeft recht op een eenmalige premie van € 300.

Artikel 7 Hoogte van de premie
 • 1 De uitkeringsgerechtigde heeft recht op vergoeding van overige kosten als deze naar oordeel van het college noodzakelijk zijn ter bevordering van de arbeidsinschakeling of de participatie.

 • 2 Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt aansluiting gezocht bij de prijzengids van het Nibud.

 • 3 Indien vergoeding wordt gevraagd voor kosten die niet voorkomen in prijzengids van het Nibud, stelt het college met inachtneming van het tweede lid de hoogte van de vergoeding vast.

 • 4 De kosten worden niet vergoed in het geval de uitkeringsgerechtigde van de werkgever een onkostenvergoeding ontvangt.

Ondertekening

Blaricum, 6 juli 2010

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

De gemeentesecretaris,                       de burgemeester,

 

 

A. Hogendoorn                                       J.N. de Zwart-Bloch