Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Verordening op de organisatie van de statengriffie provincie Flevoland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening op de organisatie van de statengriffie provincie Flevoland 2010
CiteertitelVerordening op de organisatie van de statengriffie provincie Flevoland 2010
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 104e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011nieuwe regeling

17-02-2011

Provinciaal blad, 2011, 16

statenvoorstel 1079129

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de organisatie van de statengriffie provincie Flevoland 2010

Verordening op de organisatie van de statengriffie Provincie Flevoland 2010

Provinciale Staten van Flevoland,

overwegende dat:

in artikel 104 e van de Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten regels kunnen stellen over de organisatie van de griffie;

Provinciale Staten in de door hen bij besluit van 20 maart 2003 vastgestelde Instructie voor de griffier hebben opgenomen dat de werkprocessen en overige handelingen van de ambtelijke organisatie van de statengriffie worden opgenomen in een door Provinciale Staten vast te stellen verordening op de organisatie van de statengriffie,

gelet op het bepaalde in artikel 104 e van de Provinciewet,

BESLUITEN:

Vast te stellende navolgende:

VERORDENING ORGANISATIE STATENGRIFFIE FLEVOLAND 2010

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  statengriffie : de organisatorische eenheid die is belast met de ondersteuning van

 • provinciale staten, de commissies, de voorzitter van provinciale staten, de voorzitters van de statencommissies, het presidium, de statenfracties en de individuele statenleden.

 • b.

  griffier : functionaris ex artikel 97 van de Provinciewet.

 • c.

  presidium : het presidium van provinciale staten van Flevoland, bestaande uit de voorzitter van provinciale staten, een door en uit provinciale staten te benoemen plaatsvervangende voorzitter en de voorzitters van de statencommissies.

 • d.

  provinciale ambtelijke organisatie : de ambtelijke organisatie werkzaam voor Gedeputeerde Staten.

 • d.

  provinciale rechtspositie: de rechtspositie van de ambtenaren van de provinciale ambtelijke organisatie.

Artikel 2. Organisatie van de statengriffie

 • 1

  De statengriffie bestaat uit de griffier en griffiemedewerkers.

 • 2

  Provinciale staten stellen, op voorstel van het presidium, de omvang van de statengriffie vast

 • 3

  Het presidium stelt , op voorstel van de griffier, de functiebeschrijvingen en –waardering voor de griffiemedewerkers vast.

 • 4

  Voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden wordt de ambtelijke organisatie ten behoeve van gedeputeerde staten en de statengriffie als een onderneming beschouwd.

Artikel 3. Aansturing

 • 1

  De griffier geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de griffie.

 • 2

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3

  De griffiemedewerkers handelen overeenkomstig de aanwijzing van de griffier.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid functioneren statengriffie

De ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de statengriffie berust bij de griffier of bij diens afwezigheid bij de plaatsvervangend griffier.

Artikel 5. Algemene ondersteuning

De griffier handelt overeenkomstig hetgeen ten aanzien van de griffier is bepaald in de Provinciewet, de reglementen van orde voorde vergaderingen van provinciale staten en statencommissies, de door Provinciale Staten vastgestelde Instructie voor de griffier of enig ander wettelijk voorschrift van Rijk of provincie.

Artikel 6. Ondersteunende faciliteiten

 • 1

  De statengriffie maakt gebruik van de binnen de ambtelijke organisatie bestaande ondersteunende faciliteiten, met name op het terrein van het personeels-, informatie-, organisatie-, financieel-, automatiserings- en huisvestingsbeheer en –beleid.

 • 2

  Voor zover de ondersteunende functies werkzaamheden ten behoeve van de statengriffie uitvoeren is het bepaalde in artikel 8, derde lid van de Instructie voor de griffier van Provinciale Staten van Flevoland van overeenkomstige toepassing en handelen zij overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 7.Benoeming griffiepersoneel

 • 1

  De griffier wordt benoemd door Provinciale Staten.

 • 2

  Het griffiepersoneel wordt gelet op het door Provinciale Staten vastgestelde mandaatbesluit griffiepersoneel 2010, benoemd door de griffier.

Artikel 8. Rechtspositie

De voor de provinciale ambtelijke organisatie geldende provinciale rechtspositieregeling is van overeenkomstige toepassing op de griffier en het overige griffiepersoneel.

Artikel 9. Medezeggenschap

 • 1

  De statengriffie voert samen met de ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke ondernemingsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 2

  De secretaris/algemeen directeur geldt voor wat betreft de statengriffie als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 3

  Voorzover er in het overleg met de ondernemingsraad (hierna te noemen: overlegvergadering) als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden onderwerpen worden besproken die de statengriffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan, vindt er voorafgaand aan deze overlegvergadering, overleg plaats tussen de griffier en de secretaris/algemeen directeur. Indien dat door de griffier wenselijk wordt geacht is de secretaris/algemeen directeur gehouden om het standpunt van de griffier in de overlegvergadering kenbaar te maken.

 • 4

  De griffier ontvangt een verslag van de overlegvergaderingen, waarin onderwerpen zijn besproken die de griffier en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan.

Artikel 10. Budgethouderschap griffier

De griffier is belast met de uitvoering en het beheer van de door Provinciale Staten aan de griffier toegekende budgetten en is bevoegd ten laste van deze budgetten uitgaven te doen.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening organisatie statengriffie Flevoland 2010”.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2011

Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2011,

,griffier ,voorzitter