Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Mandaatbesluit griffiepersoneel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit griffiepersoneel 2010
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel 2010
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, mandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011nieuwe regeling

17-02-2011

Provinciaal blad, 2011, 17

statenvoorstel 1079129

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel 2010

MANDAATBESLUIT GRIFFIEPERSONEEL 2010

Provinciale Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

het met het oog op een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering gewenst is aan de griffier de bevoegdheid te verlenen om namens provinciale staten rechtspositionele besluiten te nemen en te ondertekenen ten aanzien van op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier;

het met het oog op een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering gewenst is aan het presidium de bevoegdheid te verlenen om namens provinciale staten rechtspositionele besluiten te nemen en te ondertekenen ten aanzien van de griffier,

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van het door Provinciale Staten op 8 juni 2006, kenmerk 401319 genomen Besluit delegatie en mandaat Provinciale Staten Flevoland;

BESLUITEN:

Vast te stellen het navolgende:

MANDAATBESLUIT GRIFFIEPERSONEEL 2010

Artikel 1 Toekennen mandaat aan de griffier

 • 1

  Aan de griffier wordt de bevoegdheid toegekend om namens Provinciale Staten de besluiten genoemd in de bij dit mandaatbesluit behorende bijlage ,ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren – met uitzondering van de griffier - te nemen en te ondertekenen.

 • 2

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie, en het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2 Toekennen mandaat aan het presidium

 • 1

  Aan het presidium wordt de bevoegdheid toegekend om namens Provinciale Staten de besluiten genoemd in de bij dit mandaatbesluit behorende bijlage, ten aanzien van de griffier te nemen en te ondertekenen.

 • 2

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie, en het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 3 Toekennen mandaat aan het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie en het hoofd Facilitaire Zaken

 • 1

  Aan het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de provincie Flevoland wordt de bevoegdheid toegekend om namens Provinciale Staten ten aanzien van het griffiepersoneel – de griffier daaronder begrepen -:

  • a.

   de spaarloonregeling en levensloopregeling toe te passen;

  • b.

   de werkgeversverklaring te ondertekenen;

  • c.

   het compensatiebedrag ziektekosten toe te kennen;

  • d.

   de faciliteiten PC-regeling toe te kennen.

 • 2

  Aan het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie van de provincie Flevoland wordt de bevoegdheid toegekend om namens Provinciale Staten ten aanzien van het griffiepersoneel – de griffier daaronder begrepen – mobiele telefoons te verstrekken.

Artikel 4 Bij de uitvoering van het mandaat in acht te nemen regels

 • 1

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door provinciale staten gevoerde beleid en mogen niet leiden tot budgetoverschrijding.

 • 2

  Wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke ofpolitieke gevolgen kan hebben, maakt de griffier dan wel wanneer de bevoegdheid bij het presidium berust, het presidium een ontwerp-besluit en stelt Provinciale Staten in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen over dit ontwerp-besluit naar voren te brengen.

 • 3

  In geval de griffier twijfelt of een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke gevolgen kan hebben, pleegt de griffier hierover overleg met het presidium. Bij verschil van inzicht tussen de griffier en het presidium vervalt het mandaat en wordt het te nemen besluit ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

 • 4

  in geval het presidium twijfelt of een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke gevolgen kan hebben, wordt het te nemen besluit ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Artikel 5 Afwezigheid griffier

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

Artikel 6 Wijze van ondertekening bij uitoefening mandaat door de griffier

Alle stukken die verband houden met de uitoefening van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

Provinciale Staten van Flevoland, Namens deze, (handtekening)

Griffier

Artikel 7 Wijze van ondertekening bij uitoefening mandaat door het presidium

 • 1.

  Alle stukken die verband houden met de uitoefening van dit mandaatbesluit en betrekking hebben op het griffiepersoneel worden als volgt ondertekend:

Provinciale Staten van Flevoland, Namens deze, Het presidium, (handtekening)

griffier, voorzitter

 • 2.

  Alle stukken die verband houden met de uitoefening van dit mandaatbesluit en betrekking hebben op de griffier worden als volgt ondertekend:

Provinciale Staten van Flevoland, Namens deze, Het presidium, (handtekening)

voorzitter

Artikel 8 Inlichtingen en verantwoording door de griffier

 • 1

  De griffier brengt een keer per jaar aan het presidium verslag uit van de besluiten die in mandaat zijn genomen.

 • 2

  De griffier stelt het presidium in kennis van die besluiten waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze informatie bevatten waarvan de kennisneming voor provinciale staten van belang is.

Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording door het presidium

Het presidium stelt provinciale staten in kennis van die besluiten waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze informatie bevatten waarvan de kennisneming voor provinciale staten van belang is.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit griffiepersoneel 2010”

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011

Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten van 17 februari 2011

, griffier ,voorzitter  

 Bijlage behorende bij Mandaatbesluit griffiepersoneel 2010

CATEGORIE A. GRIFFIEPERSONEEL – MET UITZONDERING VAN DE GRIFFIER (ZIE HIERVOOR CATEGORIE B)

Het hieronder genoemde besluit

Wordt namens Provinciale Staten genomen door

En ondertekend door

Onder de volgende randvoorwaarden (N.b.de randvoorwaarden die in het mandaatbesluit zelf zijn opgenomen, gelden ook )

indienstneming

Griffier

griffier

Passend binnen de beschikbare formatieruimte

Benoeming in de functie

Griffier

Griffier

Passend binnen de beschikbare formatieruimte en voor ten hoogste de voor de functie vastgestelde salarisschaal

Opdragen andere functie of andere werkzaamheden,

Griffier

griffier

 

Vaststellen, wijzigen, intrekken instructies en dienstopdrachten

Griffier

griffier

 

Besluiten met betrekking tot algemeen en bijzonder verlof

Griffier

Griffier

 

Besluiten met betrekking tot beoordeling, beloning en ontwikkeling

Griffier

griffier

 

Opleggen disciplinaire maatregelen, te weten schriftelijke berispring,vermindering verlof, geldboete, benoeming in andere functie binnen de griffie

Griffier

Griffier

 

Schorsing

griffier

griffier

In overleg met het presidium.

Nemen van maatregelen van orde

griffier

griffier

In overleg met het presidium

Ontslag op eigen verzoek

Griffier

griffier

 

Ontslag anders dan op eigen verzoek (bijvoorbeeld in verband met pensioen, ongeschiktheid of onbekwaamheid)

Griffier

griffier

 

Strafontslag

Presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

 

Het hieronder genoemde besluit

Wordt namens Provinciale Staten genomen door

En ondertekend door

Onder de volgende randvoorwaarden (N.b.de randvoorwaarden die in het mandaatbesluit zelf zijn opgenomen, gelden ook )

Vaststellen functiebeschrijvingen personeel

presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

1. Functiegebouw/   wijzigen    functie

presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

a. vaststellen en    wijzigen:    -  functiegebouw;    -  waardering        (standaard)        functie.

presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

b. vaststellen     formatie-    wijziging binnen de     griffie

Griffier

griffier

 

d.. Toekennen en intrekken van toelagen zoals bedoeld in de CAP en de daarop gebaseerde regelingen.

griffier

griffier

 

3. Reorganisatie

 

 

 

a. beslissen omtrent    plaatsing bij     reorganisatie.

a. griffier wanneer

door betrokkene geen wensen/bedenkingen tegen ontwerp-besluit zijn ingediend.

b. presidium wanneer door betrokkene tegen ontwerp-besluit wensen/bedenkingen zijn ingediend.

a. griffier b. Griffier en voorzitter van het presidium

 

b. beslissen omtrent    niet-plaatsing en     herplaatsing bij     reorganisatie

presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

c. toepassen van     flankerende maat-    regelen bij     reorganisatie

griffier

griffier

 

d. overeenkomen    van specifieke     arrangementen met     individuele    werknemers (zoals     afspraken over     volgen opleiding)

griffier

griffier

 

Het hieronder genoemde besluit

Wordt namens Provinciale Staten genomen door

En ondertekend door

Onder de volgende randvoorwaarden (N.b.de randvoorwaarden die in het mandaatbesluit zelf zijn opgenomen, gelden ook )

e.besluit tot     bovenformatief     plaatsen

presidium

Griffier en voorzitter van het presidium

 

a. nemen van     individuele     besluiten     in het kader van de     in de secundaire     arbeidsvoorwaarden     opgenomen     regelingen

griffier

griffier

 

b. toepassen spaar-    loonregeling en    levensloopregeling

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

c. ondertekenen     werkgevers-    verklaring

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

d. toekennen compen-    satiebedrag    ziektekosten

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

e. toekennen facilitei-     ten  PC-regeling

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

f. toekennen    vergoeding wegens    schade aan  kleding     of uitrusting

griffier

griffier

 

g. afnemen ambtseed

griffier

griffier

 

H verstrekken mobiele     telefoons

Hoofd afdeling FZ

Hoofd afdeling FZ

 

CATEGORIE B. GRIFFIER

Het hieronder genoemde besluit

Wordt namens Provinciale Staten genomen door

En ondertekend door

Onder de volgende randvoorwaarden (N.b.de randvoorwaarden die in het mandaatbesluit zelf zijn opgenomen, gelden ook )

Vaststellen, wijzigen, intrekken instructies en dienstopdrachten

presidium

Voorzitter presidium

 

Besluiten met betrekking tot algemeen en bijzonder verlof

presidium

Voorzitter presidium

 

Besluiten met betrekking tot beoordeling, beloning en ontwikkeling

presidium

Voorzitter presidium

 

Toekennen en intrekken van toelagen zoals bedoeld in de CAP en de daarop gebaseerde regelingen.

presidum

Voorzitter presidium

 

nemen van individuele besluiten  in het kader van de in de secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen regelingen

presidium

Voorzitter presidium

 

toepassen spaar- loonregeling en levensloopregeling

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

ondertekenen werkgeversverklaring

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

toekennen compensatiebedrag    ziektekosten

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

toekennen faciliteiten  PC-regeling

Hoofd afdeling PenO

Hoofd afdeling PenO

Afdeling PenO is dienstverlenend voor de griffie

toekennen vergoeding wegens schade aan kleding of uitrusting

presidium

Voorzitter en plaatsvervangend griffier

 

verstrekken mobiele telefoons

Hoofd afdeling FZ

Hoofd afdeling FZ