Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011
CiteertitelVerordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147,lid 1
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2011Nieuwe regeling

30-06-2011

Witte Weekblad 14-07-2011

0034/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011

 

 

Artikel I

Onder schoonmaak gemeentelijke objecten wordt verstaan ‘schoonmaken van kantoor-, werk- en gebruiksruimten conform de hiervoor geldende bestekken’.

Artikel II

De gemeente verleent aan Pauw Bedrijven het alleenrecht voor het schoonmaken van de gemeentelijke objecten. Op Pauw Bedrijven rust de inspanningsverplichting om de schoonmaakwerkzaamheden uit te laten voeren door WSW-ers die in de gemeente De Ronde Venen woonachtig zijn.

Artikel III

Lid 1

Dit alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij Pauw Bedrijven een prijsstelling hanteert die blijft binnen de beschikbare gemeentelijke begrotingsbudgetten en Pauw Bedrijven voldoet en blijft voldoen aan de in genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen welke gemeten worden aan de hand van een in genoemde overeenkomst nader overeen te komen systematiek.

 

Lid 2

Om marktconformiteit te bewerkstelligen heeft de in het eerste lid bedoelde overeenkomst een looptijd van 3 jaren, met daarbij de mogelijkheid van twee optiejaren (2 maal 1 jaar) voor verlenging.

Artikel IV

Deze verordening treedt 8 dagen na publicatie in werking.

Artikel V

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,

d.d. 30 juni 2011

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,