Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Marktverordening Nieuwkoop 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening Nieuwkoop 2008
CiteertitelMarktverordening Nieuwkoop 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

verordening inwerkingtreding 24-7-2008

1e wijziging inwerkingtreding 20-9-2012

2e verordening tot wijzigiging (artikel 60) 1.1.2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-20162e verordening tot wijziging

10-12-2015

elektronisch gemeenteblad

2015=128
20-09-201201-01-20161e verordening tot wijziging

13-09-2012

electronische bekendmaking 19 september 2012

2012-092
24-07-200820-09-2012Nieuwe regeling

17-07-2008

Witte Weekblad, 23-07-2008

2008-0063

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Nieuwkoop 2008

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • 2

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die bij of krachtens artikel 1.3 is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • 3

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • 4

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • 5

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • 6

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel.

 • 7

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • 8

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • 9

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats; 

 • 10

  anciënniteitslijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • 11

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 1.2 Tijdelijke wijzigingen van plaats en datum

 • 1

  Het college kan op grond van dringende redenen bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:a op een andere dag; b op een andere tijd; c op een andere plaats.

 • 2

  Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen.

Artikel 1.3 Dag, tijd en plaats van de markt

 • 1

  De markt Ter Aar vindt plaats op woensdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het Lindenplein, in de kern Ter Aar. De opbouw en afbouw tijden van de markt vinden tussen 10.00 uur tot 12.00 uur en van 17.00 uur tot en met 19.00 plaats.

 • 2

  De markt Nieuwkoop vindt plaats op zaterdag van 08.00 uur tot 13.00 uur op het Regthuysplein bij de toren, Regthuysplein tussengedeelte winkels en gedeelte Dorpsstraat, in de kern Nieuwkoop.

  De opbouw en afbouw van de markt vinden plaats tussen 06.00 uur tot 08.00 uur en van 13.00 uur tot en met 15.00 uur.

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2

  Het college kan voor de markt vaststellen:a. een lijst met artikelengroepen of branches;b. een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

 • 1

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Paragraaf 2 Vergunningen

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk of rechtspersoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. Hiervoor te overleggen documenten:

• kopie legitimatiebewijs;

• kopie inschrijving Kamer van Koophandel;

• kopie aansprakelijkheidsverzekering;

• kopie registratie bij centraal registratiekantoor.

Artikel 7 Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  e. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  f. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  g. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  h. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

   

 • 2

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 8 Aanvraag en toewijzing vaste standplaatsen

 • 1

  Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen, dient een aanvraag te worden ingediend;

 • 2

  De gemeente hanteert geen wachtlijsten voor standplaatsen op de markten;

 • 3

  Vacatures op de markt worden door de gemeente gepubliceerd;

 • 4

  De gemeente en marktkooplieden gaan actief te werk om vacatures op te vullen;

 • 5

  De gemeente consulteert, voor zover dit past binnen de wettelijk omschreven termijn van behandeling van een aanvraag, marktkooplieden en/of de marktcommissie bij de toewijzing van een standplaats. Dit vanuit de doelstelling “een sterke markt met sterke ondernemers”.

 • 6

  De selectie en vergunningverlening liggen in handen van de gemeente.

Artikel 9 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

Artikel 9 is op 20 september 2012 ingetrokken

Artikel 10 standplaatsen

Artikel 10 is op 20 september 2012 ingetrokken

Artikel 11 Overschrijving en wijziging van de vaste standplaatsvergunning

 • 1

  In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij gebruikmaking van een oudedagsvoorziening door de vergunninghouder kan de vergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen.

 • 3

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het plaatsvinden van een in lid 1 omschreven gebeurtenis.

 • 4

  In geval van (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, al dan niet in combinatie met verkoop van eigen materieel, van de detailhandelsactiviteiten kan de vergunning worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon, mits is voldaan aan de bepalingen opgenomen in artikel 6.

 • 5

  De vergunninghouder kan aan het college schriftelijk de wens te kennen geven van branche te willen veranderen, mits de verandering past binnen de branchering. Dit is ter beoordeling van de marktmeester/marktbeheerder, hierbij wordt rekening gehouden met fysieke aspecten en wenselijkheid.

 • 6

  De vergunninghouder kan aan het college schriftelijk de wens te kennen geven het aantal kramen cq de frontbreedte te willen wijzigen. Dit is ter beoordeling van de marktmeester/marktbeheerder, hierbij wordt rekening gehouden met fysieke aspecten en wenselijkheid.

 • 7

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 11 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten;c. Indien de vergunninghouder niet voldoet aan de bepalingen opgenomen in artikel 16 en artikel 17, 18, 19 en 20.

Artikel 13 Toewijzing dag-, seizoensplaats

 • 1

  Toewijzing van een dag-, of seizoensplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2

  De dagplaats, wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór aanvang van de markt aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 14 Toewijzing standwerkersplaats

 • 1

  Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

 • 2

  Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.

 • 3

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Paragraaf 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 15 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in dan wel een door hem aangewezen medewerker. De vergunninghouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn standplaats.

 • 2

  De vergunninghouder mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 3

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 4

  De vergunninghouder en degene die hem bijstaat mogen zich niet schuldig maken aan wangedrag of bedrog.

Artikel 16 Innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 17, 18.

Artikel 17 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2

  Bij langdurige afwezigheid door ziekte, langer dan 4 maanden, wordt in overleg met de betrokken vergunninghouder een passende oplossing gezocht. De vergunninghouder verliest hierbij niet zijn vergunning tenzij de vergunninghouder zelf te kennen geeft hiervan geen gebruik meer te willen maken.

 • 3

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 18 Ontheffing en vervanging

 • 1

  In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de standplaats op de markt in te nemen.

 • 2

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 19 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 20 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 2 uur voor aanvang en meer dan 2 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats van openings- tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen, zijn producten uit te stallen en ter verkoop aan te bieden. Het college kan hiervoor ontheffing verlenen.

 • 3

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.00 uur in Nieuwkoop en/of om 12:00 uur in ter Aar heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 21 Gebruik maken van eigen materiaal

 • 1

  De vergunninghouder kan gebruik maken van marktkramen, met dien verstande dat gebruik wordt gemaakt van door of namens de gemeente ter beschikking gestelde kramen.

 • 2

  Het is de vergunninghouder toegestaan, binnen de begrenzing van de standplaats gebruik te maken van een voertuig, aanhanger of verkoopwagen.

 • 3

  Het eigen materiaal als genoemd in lid 2 dient volledig (inclusief eventuele dissel) te passen binnen de eigen standplaats en dient een minimale doorloophoogte te hebben van 2.00 meter. Wanneer een verkoopwagen wordt geplaatst in een kramenrij, dient de voorkant van de verkoopwagen op één lijn te staan met de voorste staanders van de kramenrij.

 • 4

  Het is verboden bij het gebruik van eigen materiaal hinder of overlast, in welke vorm dan ook, aan derden te veroorzaken, zowel bij het opbouwen en afbreken van de markt als gedurende de markt.

 • 5

  De vergunninghouder die gebruik maakt van eigen materiaal dient ervoor te zorgen dat het elektriciteitssnoer(en) ongehinderd door zijn standplaats loopt.

 • 6

  De vergunninghouder die gebruik maakt van een verkoopwagen dient te voldoen aan de volgende eisen:a. de verkoopwagen dient te voldoen aan alle kenmerken van een professionele uitstalling;b. de verkoopwagen is niet hoger is dan 2.70 meter.

 • 7

  Het college kan ten aanzien van een bepaalde markt, of een deel van een markt, voor de categorie “verkoopwagen” als genoemd in lid 2, een maximum vaststellen.

Artikel 22 Verplichtingen van de vergunninghouder

 • 1

  De vergunninghouder is verplicht de aanwijzingen van de marktmeester over het feitelijk innemen van een standplaats op te volgen.

 • 2

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, zulks ter beoordeling van de marktmeester, steeds een goed verzorgd aanzien biedt. Hij dient afval en verpakkingsmateriaal zelf in te zamelen en af te voeren.

 • 3

  De vergunninghouder is verplicht voor hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren.

 • 4

  Vergunninghouders aan wie tevens vergunning is verleend eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en aan te bieden, dienen bij hun verkoopgelegenheid korven of bakken te plaatsen ten behoeve van het deponeren van afval.

Paragraaf 4 Straf- en overgangsbepalingen

Artikel 23 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 24 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd artikel 12 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; ofc. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 25 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 26 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 27 Intrekking oude regeling

De Marktverordeningen uit de voormalige gemeente Nieuwkoop en Ter Aar worden ingetrokken.

Paragraaf 5 Instructie marktmeester

Artikel 28  

Het handhaven van en het toezicht op de orde, veiligheid, waaronder eerste hulp bij ongelukken, op de markt is in het bijzonder opgedragen aan de marktmeester.

Artikel 29  

Hij ziet erop toe, dat alle voorschriften en instructies op het marktwezen betrekking hebbende, worden nageleefd.

Artikel 30  

Hij waakt voor beschadiging van gemeente-eigendommen tijdens en op de markt en geeft ingeval van beschadiging van deze eigendommen daarvan kennis aan de instanties die daarvan kennis behoren te dragen.

Artikel 31  

Het is de marktmeester verboden giften dan wel beloningen in geld of goed, in welke vorm ook, als gevolg van of in verband met in zijn werkkring bewezen diensten of nog te bewijzen diensten aan te nemen of uit te lokken en tegenover de op de markt komende of handeldrijvende kooplieden verplichtingen te scheppen, die hem in de vrije en nauwgezette vervulling van zijn functie zouden kunnen belemmeren en schaden.

Artikel 32  

Met betrekking tot zijn werkzaamheden op of ten behoeve van de markt dan wel zijn verantwoordelijkheden voortvloeiende uit zijn taak en/of deze instructie is hij ten alle tijden verantwoording schuldig aan de marktbeheerder.

Artikel 33  

In de gevallen, waarin deze instructie niet voorziet, gedraagt hij zich naar de voorschriften, welke burgemeester en wethouders hem geven.

Artikel 34  

De marktmeester houdt lijsten bij van de vaste marktkooplieden en vaste meelopers naar naam, adres, branche en aantal kramen c.q. verkoopwagens. Onder een vaste meeloper wordt verstaan, hij die zich met een bepaalde regelmaat dan wel voor een aantal opeenvolgende markten c.q. marktdagen meldt om voor een dagplaats in aanmerking te komen.

Artikel 35  

 • 1

  Hij int de marktgelden indien dit niet op een andere manier wordt geïnd.

Artikel 36  

 • 1

  Door hem wordt bijgehouden met welke frequentie standplaatshouders, meelopers en standwerkers op marktdagen aanwezig zijn.

 • 2

  Bij absentie van de in het eerste lid genoemde marktkooplieden administreert hij de reden van afwezigheid.

Artikel 37  

Hij brengt jaarlijks vóór 1 februari door tussenkomst van de marktbeheerder kort verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 38  

Hij houdt de administratie bij inzake de meldingsplicht van sollicitanten m.b.t. de wachtlijsten. Hiervan maakt hij ten behoeve van de administratieve afhandeling melding aan de marktbeheerder of diens vervanger.

Artikel 39  

De marktmeester is verantwoordelijk voor de wijze van opstelling van de marktkramen op de markt.

Artikel 40  

 • 1

  Hij beoordeelt en beslist op aanvragen van “meelopers” en “standwerkers” en wijst plaatsen toe namens het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  Hij beoordeelt en beslist op aanvragen van politieke, sociale, culturele en charitatieve instellingen, en wijst standplaatsen op of nabij de markt toe.

Artikel 41  

Hij is telefonisch bereikbaar voor kooplieden die een standplaats, meelopersplaats of standwerkersplaats willen hebben of een bericht van verhindering door willen geven e.d. Dit kan ook buiten de kantoortijden zijn.

Artikel 42  

Hij treedt op als lid van, en adviseur voor de plaatselijke marktcommissie.

Artikel 43  

Onder verantwoording van en door tussenkomst van de marktbeheerder geeft hij gevraagd en ongevraagd adviezen inzake marktaangelegenheden.

Artikel 44  

In overleg met en onder leiding van de marktbeheerder onderhoudt hij de contacten met het instanties betreffende marktzaken.

Artikel 45  

De marktmeester dient tijdens de uren, gedurende welke de markt wordt gehouden op de markt aanwezig of telefonisch bereikbaar te zijn.a. De marktmeester dient regelmatig tijdens de uren dat de markt wordt gehouden op de markt aanwezig te zijn, of in ieder geval bereikbaar te zijn.b. De marktmeester dient zowel voor de aanvang als na de sluiting van de markt aanwezig te zijn, teneinde erop toe te zien dat de aan- cq. afloop van de markt in goede orde geschiedt.

Artikel 46  

Hij ziet toe op de juiste uitoefening van het bepaalde in de “Marktverordening gemeente Nieuwkoop 2008”.

Artikel 47  

Hij handhaaft de orde op de markt en zo nodig vraagt hij assistentie van de politie en of andere hulpverlenende instanties.

Artikel 48  

Hij is bevoegd marktartikelen, die naar zijn oordeel onrein of bedorven zijn, niet toe te laten of te doen verwijderen.Alvorens daartoe over te gaan laat hij zich adviseren door de Voedsel en Warenautoriteit.

Artikel 49  

Hij houdt toezicht op het goed schoonhouden door de kooplieden van de ruimten op en rond de standplaatsen tijdens de markt.

Artikel 50  

Hij houdt toezicht op het uitvoeren van het goed schoonmaken van het marktterrein door het daarvoor door het college aangewezen bedrijf.

Artikel 51  

Hij let op de breedte van de doorgangen tussen de kramen in verband met de toegankelijkheid voor hulpverleende instanties bij eventuele calamiteiten en vraagt zo nodig advies.

Artikel 52  

De bevoegdheden van de marktmeester zijn:a. De toewijzing van dagplaatsen (w.o. standwerkerplaatsen).b. Het toezicht en handhaven op de naleving van de aan de marktkooplieden opgelegde voorwaarden, die genoemd staan in de verordening.c. Het regelen van een goede gang van zaken op de markt.d. Het geven van een last tot onmiddellijke ontruiming van een standplaats.e. Het toezicht en handhaven op het schoonhouden van het marktterrein na afloop van de markt.f. De uitvoering van alle andere, hem door of namens het bestuursorgaan opgedragen op de markt betrekking hebbende werkzaamheden.g. De tijdens de markturen op en om het marktterrein geparkeerde voertuigen en andere voorwerpen te laten verwijderen, al dan niet met behulp van externen.h. Buiten de markt andere werkzaamheden te verrichten indien dit opgedragen wordt door burgemeester en wethouders.i. De werkzaamheden kunnen ook betrekking hebben op het handhaven en het toezicht van de gemeentelijke verordeningen.

Artikel 53  

De marktmeester wordt bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis vervangen op de door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

Artikel 54  

De marktmeester behoort tijdens de uitoefening van zijn functie op de markt aan hem, door de gemeente, verstrekte dienstkleding te dragen.

Artikel 55  

De marktmeester is gehouden ambtenaren van politie, van de Economische Controledienst, van de Keuringsdienst van Waren (Voedsel Autoriteit), van de plaatselijke Belastingen, van andere opsporingsambtenaren en van ambtenaren die belast zijn met het afvoeren van vuil en reinigen van het marktterrein, desgevraagd in de uitoefening van hun taak terzijde te staan.

Artikel 56  

De marktmeester draagt tijdens de uitoefening van zijn functie op de markt een aan hem, door de gemeente, van foto voorzien legitimatiebewijs bij zich. Dit bewijs dient hij desgevraagd te tonen.

Artikel 57  

De bepalingen van deze instructie zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de marktmeester bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis in zijn functie vervangt.

Artikel 58  

In geschillen omtrent de toepassing van deze instructie wordt beslist door burgemeester en wethouders.

Paragraaf 6 Bepalingen over de marktcommissie

Artikel 59 Grondslag

De marktcommissie wordt ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

Artikel 60 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • 1.

   één lid, en diens plaatsvervanger, van het college, aan te wijzen door dat college;

  • 2.

   twee marktkooplieden, die een vaste standplaats hebben op de warenmarkt in Nieuwkoop, aangewezen door de marktkooplieden in Nieuwkoop;

  • 3.

   twee marktkooplieden, die een vaste standplaats hebben op de warenmarkt in Ter Aar, aangewezen door de marktkooplieden in Ter Aar;

  • 4.

   één door de gezamenlijke middenstandsorganisaties aan te wijzen lid, voor de warenmarkt van Nieuwkoop en

  • 5.

   één door de gezamenlijke middenstandsorganisaties aan te wijzen lid, voor de warenmarkt van Ter Aar;

 • 2.

  Aan de commissie worden als adviseur toegevoegd:

  • 1.

   de marktmeester(s);

  • 2.

   de kramenzetter(s)

  • 3.

   één consument en

  • 4.

   een andere aangewezen natuurlijk persoon of vertegenwoordiger van een organisatie.

 • 3.

  Het lid van het college als bedoeld in lid 1, onder a, is tevens voorzitter van de commissie.

 • 4.

  Het college wijst een ambtenaar aan als secretaris van de commissie.

 • 5.

  Het college benoemt de leden en de adviseurs van de commissie, waarvan de adviseurs als bedoeld in lid 2, onder c en d op gezamenlijke voordracht door de leden namens de marktkooplieden en de middenstandsorganisaties

Artikel 61 Reglement

 • 1

  De leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Indien de voorzitter een langere zittingsduur heeft dan 12 jaar als lid van het college (één zittingsperiode en twee herbenoemingen) kan de termijn van het voorzitterschap van de marktcommissie door het college worden verlengd;

 • 2

  Zij treden af volgens een door de commissie, met in achtneming van het tweede lid, vast te stellen en ter kennis van het college te brengen rooster van aftreden;

 • 3

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college;

 • 4

  Hij/zij die de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij/zij lid van de commissie is, treedt tegelijkertijd af.

Artikel 62 Taken en bevoegdheden marktcommissie

 • 1

  De marktcommissie geeft niet bindende adviezen aan het college, gevraagd en ongevraagd, over marktaangelegenheden, signaleert ontwikkelingen met betrekking tot de markt en doet voorstellen ter verbetering van het verloop van de markt;

 • 2

  De marktcommissie of een deelnemend lid daarvan geeft niet bindende adviezen aan het college, gevraagd en ongevraagd, bij de selectie van nieuwe standplaatshouders

 • 3

  Elk lid heeft het recht in de commissie marktonderwerpen ter behandeling aanhangig te maken.

Artikel 63 Werkwijze marktcommissie

 • 1

  De vergadering wordt voorgezeten door de portefeuillehouder of diens vervangend collegelid;

 • 2

  De marktcommissie zal in beginsel twee keer per jaar bijeen komen. De mogelijkheid bestaat desgewenst de frequentie van vergaderingen te verhogen of verlagen. Ieder lid van de marktcommissie kan hiertoe een aanvraag indienen, de voorzitter zal beoordelen of een extra vergadering gewenst is.

 • 3

  De agenda wordt vastgesteld na rondvraag onder marktkooplieden, de agenda wordt minimaal één week voorafgaand aan de vergadering verzonden aan de leden.

 • 4

  De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar tenzij de voorzitter bepaald heeft dat er sprake dient te zijn van een besloten vergadering.

Artikel 64 Extra bevoegdheden voorzitter

In de gevallen waarin dit hoofdstuk niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de voorzitter.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 65 Overgangsbepalingen

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Verordening op het Marktverordening gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2

  Lid 2 is op 20 september 2012 ingetrokken

 • 3

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 66 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.