Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Wegsleepverordening gemeente Nieuwkoop 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Nieuwkoop 2008
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Nieuwkoop 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de wegsleepverordeningen van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar worden ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen en Beleidsnota Wegsleepregeling gemeente Nieuwkoop

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2008Nieuwe regeling

17-07-2008

Witte weekblad, 23 juli 2008

2008-0060

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Nieuwkoop 2008

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. Wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. Voertuigen: wat wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;e. Motorvoertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. Het college: het college van burgemeester en wethouders;

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:a. het terrein van Bergingsbedrijf Van Oosten aan de Curieweg 4 te Alphen aan den Rijn;b. de opslagplaats van de gemeente Nieuwkoop aan de Middelweg in Ter Aar;

 • 2

  De bewaarplaatsen zijn alle dagen, 24 uur per dag, na afspraak, voor publiek geopend. 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen (prijspeil 2008):a. € 91,21 voorrijkosten;b. € 159,75 vervoerskosten;

 • 2

  De kosten voor het bewaren van een voertuig bedragen (prijspeil 2008):a. € 44,70 per verstreken periode van twaalf uren, of een gedeelte daarvan. 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 juli 2008

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Nieuwkoop 2008.