Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nieuwkoop

Verordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nieuwkoop
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop 2007
CiteertitelVerordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 108
  2. Wet op de Kansspelen, art. 30c, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-200726-11-2014Nieuwe regeling

25-01-2007

Witte Weekblad, 21-03-2007

2007/0028

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:Wet: Wet op de Kansspelen;Speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;Kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet;Hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet;Laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet. 

Artikel 2 Opstelplaatsenbeleid

a. In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;b. In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Artikel 3 Speelautomatenhal

De vestiging van een inrichting, anders dan bedoeld in artikel 1 onder d en e, bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen is niet toegestaan.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop 2007”

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.