Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
CiteertitelVerordening tarieven openbaarheid bestuur en bescherming persoonsgegevens
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening tarieven Wet openbaarheid van bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbaarheid bestuur, art. 14, Wet bescherming persoonsgegevens, art.39 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201629-09-2018nieuwe regeling

29-09-2016

Publicatieblad Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân,17 oktober 2016

2016/09/29/9
05-02-201018-10-2016nieuwe regeling

07-10-2009

Leeuwarder Courant, 28 januari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

 

gelet op:

 

artikel 229 eerste lid onder b van de Gemeentewet en

 

artikel 5 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst)

 

overwegende :

 

dat het gewenst is regels te stellen omtrent de kosten die in rekening kunnen worden gebracht ten aanzien van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens

 

besluit vast te stellen:

 

deVerordening tarieven gegevensverstrekking Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Artikel 1 Toepassing

Deze verordening is van toepassing op door de Dienst ontvangen verzoeken op grond van

a. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)en

b. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Artikel 2 In rekening brengen van kosten voor verstrekte diensten

 • 1.

  De Dienst brengt voor het verstrekken van kopieën van documenten als bedoeld in artikel 1 onder a van deze verordening kosten in rekening.

  Deze kosten bedragen € 0,35 per kopie.

 • 2.

  De verstrekking van documenten als bedoeld in artikel 1 onder a in digitale vorm is kosteloos.

 • 3.

  De Dienst brengt voor het in behandeling nemen en verstrekken van documenten op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kosten in rekening.

  Voor deze kosten gelden de tarieven zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp (nadere regelgeving Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 3 Informatieplicht

Voorafgaande aan het besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 1 wordt de verzoeker geïnformeerd over de geschatte kosten.

Artikel 4 Betalingsplicht

De kosten komen voor rekening van de aanvrager van het verzoek dan wel voor rekening van degene ten behoeve van wie het verzoek is verleend indien de aanvrager gemachtigd is dit verzoek in te dienen.

Artikel 5 Wijze van het in rekening brengen van de kosten.

De kosten worden in rekening gebracht door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Termijnen van betaling

De kosten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven openbaarheid bestuur en bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per de dag volgende op de bekendmaking.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

DeVerordening tarieven Wet openbaarheid van bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, vastgesteld op 7 oktober 2009, wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân van 29 september 2016

J.Hoekstra-Sikkema,

voorzitter

M.J. Jellema

secretaris/ directeur