Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2
 2. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3
 3. Wet sociale werkvoorziening, art. 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-07-2008Nieuwe regeling

19-06-2008

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

2008-0040c

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. De Wsw: de Wet sociale werkvoorziening. b. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.c. Cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Sw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid.d. Gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Sw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig.e. Cliëntenraad Wsw, af te korten tot Wsw-raad: het voor de gemeenten die deelnemen aan de GR SWA uit cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bestaande orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.f. Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:• Wsw-gerechtigden op de wachtlijst • Wsw-gerechtigden als werknemer van een sw-bedrijf of • Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:1. het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Taak cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening

De Wsw-raad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over:a. de voorbereiding van het (regionale) beleid;b. de uitvoering van het beleid;c. de evaluatie van het beleid.

Artikel 4a Advies

 • 1

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Wsw-raad tijdig om advies. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2

  De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college.

 • 3

  Het college vraagt de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

 • 4

  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen maximaal 6 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 5

  Het college zal binnen 6 weken na dagtekening van het uitgebrachte advies een schriftelijke reactie op het advies verzorgen.

 • 6

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld.

 • 7

  Het college voorziet de Wsw-raad van informatie voor het functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

Artikel 4b Overleg

 • 1

  Tussen het college en de Wsw-raad vindt bij een aanvraag om advies overleg plaats.

 • 2

  Tussen het college en de Wsw-raad vindt structureel overleg plaats.

 • 3

  De samenwerking tussen de gemeente en de Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 4c Samenstelling

 • 1

  De Wsw-raad telt maximaal 15 leden waaronder minimaal vijf sw-geïndiceerden en de overige leden als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 • 2

  De leden worden door het college benoemd op voordracht van de Wsw-raad.

 • 3

  Er wordt aan de Wsw-raad een onafhankelijk voorzitter beschikbaar gesteld.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1

  Het college stelt aan de Wsw-raad zodanige middelen ter beschikking dat de cliëntenraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige sw-geïndiceerden in het kader van de Wsw. Hierbij zal worden aangesloten bij de faciliteitenregeling van de Cliëntenraad sociale voorzieningen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 2

  De kosten worden verdeeld tussen de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal sw-geïndiceerden.

 • 3

  De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting.

 • 4

  De gemaakte kosten worden jaarlijks vóór 1 februari aan het college verantwoord.

 • 5

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij het college een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Nieuwkoop 2008.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.