Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Verordening Wmo-adviesraad 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-adviesraad 2008
CiteertitelVerordening Wmo-adviesraad 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-200819-12-2008Nieuwe regeling

18-12-2008

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

2008-0124

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-adviesraad 2008

 

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;b. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;c. doelgroep: de personen/groepen, die vallen onder de werkingsfeer van de Wmo; d. belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen behorende bij de prestatievelden zoals beschreven in artikel 1 lid 1, onder g, van de Wmo; e. Wmo-adviesraad: overlegorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;f. relevante prestatievelden: de prestatievelden die op Nieuwkoop betrekking hebben;g. overlegvergadering: het overleg met de desbetreffende beleidsmedewerker(s) en/of de verantwoordelijk wethouder Wmo . 

 • 2

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1

  Het doel van de Wmo-adviesraad is om de belangen van de doelgroepen die behoren bij de relevante prestatievelden te behartigen.

 • 2

  Met de instelling van een Wmo-adviesraad beoogt het college meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo.

Artikel 3 Taken

 • 1

  De Wmo-adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo betreffen.

 • 2

  De Wmo-adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor Nieuwkoop relevante prestatievelden voor zover deze doelgroepen en/of individuen raken. De Wmo-adviesraad geeft de signalen door aan het college.

 • 3

  De Wmo-adviesraad informeert de organisaties die zij vertegenwoordigt adequaat over de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de Wmo.

Artikel 4 Samenstelling Wmo-adviesraad

 • 1

  De Wmo-adviesraad bestaat uit maximaal 10 leden inclusief een onafhankelijk voorzitter.

 • 2

  In de Wmo-adviesraad hebben zitting: a. vertegenwoordigers van in de gemeente Nieuwkoop zetelende representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning;b. vertegenwoordigers van niet-georganiseerde doelgroepen in de gemeente Nieuwkoop;c. betrokken burgers van de gemeente Nieuwkoop.

 • 3

  De samenstelling van de Wmo-adviesraad dient zoveel mogelijk evenredig te zijn samengesteld uit de in het vorige lid genoemde groepen.

Artikel 5 Aanwijzing en zittingsduur

 • 1

  Het college benoemt de leden van de Wmo-adviesraad voor een periode van drie jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden met een zittingsduur van drie jaar.

 • 2

  Bij de start van de Wmo-adviesraad is de zittingsduur van de helft van de leden twee jaar.

 • 3

  De selectie van leden is een verantwoordelijkheid van de Wmo-adviesraad met inachtneming van artikel 4, lid 2 en lid 3.

 • 4

  Een lid van de Wmo-adviesraad kan het lidmaatschap tussentijds beëindigen en stelt de Wmo-adviesraad hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 5

  De Wmo-adviesraad informeert het college over ledenwisselingen.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1

  Er wordt een onafhankelijk voorzitter gezocht en deze wordt vervolgens door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

 • 2

  De voorzitter wordt benoemd voor de periode van drie jaar.

 • 3

  Herbenoeming kan maximaal voor één periode plaatsvinden.

 • 4

  De Wmo-adviesraad kiest uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter. Deze vervangt bij ontstentenis de onafhankelijk voorzitter.  

Artikel 7 Secretaris

 • 1

  Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan die de functie vervult van ambtelijk secretaris.

 • 2

  De ambtelijk secretaris is de link tussen gemeente en Wmo-adviesraad, heeft een adviserende rol en geen stemrecht.

 • 3

  De Wmo-adviesraad kiest uit zijn midden een secretaris die is belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taak van de Wmo-adviesraad voortvloeien. In de uitvoering daarvan wordt deze secretaris ondersteund door de ambtelijk secretaris.

 • 4

  Ondertekening van de adviezen aan het college geschiedt door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8 Overleg

 • 1

  De Wmo-adviesraad overlegt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau met de gemeente.

 • 2

  Tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de verantwoordelijk wethouder.

 • 3

  Indien het noodzakelijk is om naast de overlegvergaderingen zoals in lid 1 en 2, bijeen te komen, kan hiertoe door beide partijen een mondeling of schriftelijk verzoek worden ingediend.

 • 4

  De Wmo-adviesraad kan daarnaast op eigen initiatief bijeen komen.

 • 5

  De beleidsmedewerker van de gemeente betrekt de Wmo-adviesraad bij de totstandkoming van beleid en regelingen betreffende de uitvoering van de Wmo en levert hiervoor de meest actuele informatie.

Artikel 9 Openbaarheid

 • 1

   De vergaderingen van de adviesraad Wmo zijn openbaar.

 • 2

  De deuren worden gesloten wanneer ten minste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht.

 • 3

  De adviesraad kan ten aanzien van de inhoud van stukken de leden tijdelijke geheimhouding opleggen.

 • 4

  Plaats, datum, en aanvangsuur worden ter openbare kennis gebracht.

Artikel 10 Advisering

 • 1

  Het college legt onderwerpen waarover ze gevraagd geadviseerd wil worden middels een schriftelijke of mondelinge adviesaanvraag voor aan de Wmo-adviesraad. In de aanvraag maakt het college expliciet duidelijk over welke punten ze advies vraagt.

 • 2

  De Wmo-adviesraad brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college.

 • 3

  In specifieke situaties kan aan de Wmo-adviesraad gevraagd worden binnen een periode van 7 dagen advies uit te brengen, wanneer dat gelet op de voortgang van belang is.

 • 4

  Indien het college, bij gevraagd advies, het advies van de Wmo-adviesraad niet overneemt, deelt het dat met redenen omkleed binnen vier weken schriftelijk mee aan de Wmo-adviesraad.

Artikel 11 Bevoegdheden

 • 1

  De Wmo-adviesraad Wmo kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Wmo-adviesraad voorgelegd.

 • 2

  De leden van de Wmo-adviesraad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Wmo-adviesraad te maken krijgen.

Artikel 12 Budget en faciliteiten

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de Wmo-adviesraad passende vergader- en spreekkameraccommodatie ter beschikking, die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

 • 2

  Voor het uitvoeren van de taken van de Wmo-adviesraad wordt in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen voor:a. kleine kosten, zoals o.a. schrijfmateriaal en computerkosten;b. kosten van deskundigheidsbevordering;c. kosten voor het houden van bijeenkomsten, anders dan structureel overleg met de gemeente;d. kosten voor het raadplegen van derden;

 • 3

  De leden van de Wmo-adviesraad ontvangen een reiskostenvergoeding en kleine onkostenvergoeding.

 • 4

  De vergoeding wordt tweemaal per jaar uitbetaald.

 • 5

  Over de besteding van het budget als bedoeld in het tweede lid onder a en b wordt jaarlijks door de Wmo-adviesraad in de maand januari schriftelijk verantwoording afgelegd.

Artikel 13 Overige bepalingen

 • 1

  De Wmo-adviesraad behandelt geen klachten die op individuen betrekking hebben.

 • 2

  Klachten over de wijze waarop door een persoon die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het college uitvoering wordt gegeven aan deze verordening worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling van de gemeente.

 • 3

  De Wmo-adviesraad verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 4

  De Wmo-adviesraad brengt ieder jaar uiterlijk in de maand mei een verslag uit over zijn werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

 • 5

  Opheffing van de Wmo-adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, de Wmo-adviesraad gehoord, of indien de Wmo van rijkswege wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 19 december 2008.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-adviesraad 2008.