Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nieuwkoop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nieuwkoop
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nieuwkoop
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213 a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2007Nieuwe regeling

06-02-2007

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nieuwkoop

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:a. Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.b. Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1

  Het college onderzoekt jaarlijks door middel van te houden audits de doelmatigheid van onderdelen van het gevoerde bestuur. Deze audits maken deel uit van een jaarlijks vast te stellen onderzoeksplan.

 • 2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van onderdelen van programma’s en paragrafen door middel van onder andere beleidsevaluaties, die deel uitmaken van een jaarlijks vast te stellen onderzoeksplan.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 november een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Hiervan wordt een afschrift aan de rekenkamer aangeboden.

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:a) het object van onderzoekb) de reikwijdte van het onderzoekc) de onderzoeksmethoded) doorlooptijd van het onderzoeke) de wijze van uitvoering.

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden na vaststelling door het college ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Hiervan wordt een afschrift aan de rekenkamer aangeboden Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2007. Voor activiteiten ten behoeve van het begrotingsjaar 2007 die op grond van deze verordening in 2006 moeten worden verricht, wordt als termijn aangehouden het eerste kwartaal 2007.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nieuwkoop”.