Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst, art. 15 lid 1e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200801-10-2008Nieuwe regeling

02-10-2008

Gemeenteblad, 06-07-2011

2008-0076

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

 

 

Artikel 1 Toepassing

Deze regeling is van toepassing op de volgende functie:1. Griffier

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3 Openbaarmaking

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen, en door het plaatsen van de opgave op intranet.

Artikel 4 Inhoud openbaarmaking

De opgave vermeldt:a) de hoofdfunctieb) de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht wordenc) de datum van ingang van de nevenwerkzaamhedend) de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren.