Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Bijdrageregeling oud papier gemeente Nieuwkoop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling oud papier gemeente Nieuwkoop
CiteertitelBijdrageregeling oud papier gemeente Nieuwkoop
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De volgende regelingen worden ingetrokken:de "Bijdrageregeling inzameling oud papier “, vastgesteld op 31 maart 2005 van de voormalige gemeente Nieuwkoop;de “Verordening vergoeding inzamelen oud papier 2003”, vastgesteld op 24 november 2003 van de voormalige gemeente Liemeer;de “Subsidieregeling inzake het ophalen en afleveren van oud papier voor hergebruik”, vastgesteld op 25 oktober 2001 van de voormalige gemeente Ter Aar. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2009Nieuwe regeling

02-10-2008

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

2008-0083

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling oud papier gemeente Nieuwkoop

 

 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:a. Lokale instelling:Een in de gemeente Nieuwkoop gevestigde rechtspersoon dan wel een erkend onderdeel ervan dan wel een groep natuurlijke personen tot wiens doelstelling kan worden gerekend het uitvoeren van activiteiten op het terrein van maatschappelijk welzijn ten behoeve van de Nieuwkoopse bevolking zonder winstoogmerk.b. Logistieke kosten/middelen:Het beschikbaar stellen en wisselen van containers voor het inzamelen van oud papier.c. Bijdrage oud papier: De bijdrage welke dient als vergoeding aan een lokale instelling voor het inzamelen en deponeren van oud papier binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Nieuwkoop;e. Kalenderjaar:De periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2  

 • 1

  Slechts lokale instellingen komen in aanmerking voor een bijdrage voor het inzamelen van oud papier. Zij dienen tevens te beschikken over een vergunning op grond van artikel 11 (Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning) van de Afvalstoffenverordening.

 • 2

  De bijdrage oud papier bedraagt voor 2009 € 40,00 per ton ingezameld en gedeponeerd oud papier.

 • 3

  De bijdrage zal vervolgens jaarlijks worden aangepast aan de inflatie volgens de Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 4

  Geen bijdrage oud papier wordt verstrekt voor de inzameling van oud papier afkomstig van buiten de gemeente Nieuwkoop en oud papier van bedrijven.

 • 5

  Bij constatering van een handeling van een instelling in strijd met het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de bijdrage oud papier aan deze instelling voor een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen termijn beëindigd.

 • 6

  De kosten voor de aftransporten en het beschikbaar stellen en wisselen van de container(s) worden door burgemeester en wethouders vergoed. De vergoeding voor 2009 bedraagt maximaal een bedrag van € 23,00 per ton papier.

 • 7

  De bijdrage zal vervolgens jaarlijks worden aangepast aan de hand van de gangbare NEA-index.

 • 8

  Als de kosten voor het beschikbaar stellen en wisselen van de container(s) meer bedragen dan het bedrag dat volgt uit artikel 2, lid 6, dan zullen deze meerkosten in mindering worden gebracht op de bijdrage oud papier.

 • 9

  De bijdrage wordt uiterlijk 30 dagen na afloop van iedere maand aan de instellingen uitbetaald aan de hand van de inge¬nomen hoeveelheden oud papier per instelling.

Artikel 3  

 • 1

  De instelling die in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage oud papier, dient vóór 1 augustus, voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar, een schriftelijke aanvraag in bij het college van burge¬meester en wethouders.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag met redenen omkleed.

 • 3

  Een besluit op grond waarvan een bijdrage oud papier wordt verkregen geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts door het college worden ingetrokken indien wijzigingen van het gemeentelijk beleid daartoe aanleiding geven, in welk geval een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht wordt genomen.

 • 4

  De inzameling van oud papier op grond van deze regeling kan door de instelling bij aangetekend schrijven tussentijds worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 • 5

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op verzoeken om een bijdrage oud papier binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget en met inachtneming van de door de gemeenteraad ter zake vastgestelde regels.

 • 6

  Geen bijdrage oud papier wordt verleend aan een instelling die een doel nastreeft dat strijdig is met de wet of die handelt in strijd met de wet. Een eenmaal toegekende bijdrage kan op grond van handelingen in strijd met de wet worden teruggevorderd. Onder wet wordt tevens verstaan andere rechtsbronnen, zoals algemene rechtsbeginselen en jurisprudentie.

Artikel 4  

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de hoogte van de wijze van inzamelen en deponeren van oud papier.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot deze regeling voor zover de regeling hierin niet voorziet.

Artikel 5  

Op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht kan de instelling die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen daartegen binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6  

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als Bijdrageregeling oud papier gemeente Nieuwkoop.

 • 2

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.