Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Reglement GBA 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement GBA 2009
CiteertitelReglement GBA 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het GBA Reglement van 3 januari 2007 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van dit reglement.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-200929-09-2009Nieuwe regeling

29-09-2009

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement GBA 2009

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:- De wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994, nr. 494, zoals nadien gewijzigd);- Verordening GBA: de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;- GBA beheerregeling: de beheerregeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet;- GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Nieuwkoop;- Verantwoordelijke: het College van Burgemeester en Wethouders;- Beheerder: degene die op grond van de GBA beheerregeling is aangewezen als beheerder;- Bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;- Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de GBA van de gemeente is opgenomen; - Afnemer: een bestuursorgaan;- Derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet worden bestanden van de GBA in verband gebracht met andere gemeentelijke registraties. Het doel is de verwerking van persoonsgegevens.

In bijlage 1 worden:• de betreffende afdelingen c.q. registraties benoemd, • de betreffende gegevens omschreven• het doel omschreven waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt • de beheerder van deze verwerkingen benoemd

Aan de beheerder(s) van de gemeentelijke registratie(s) als genoemd in bijlage 1 worden:

a. gegevens verstrekt vanuit de GBA en opgenomen in de betreffende registratie, waarbij een binnengemeentelijke afnemersindicatie wordt geplaatst;b. gegevens verstrekt indien de onder a genoemde gegevens wijziging ondergaan en waar de binnengemeentelijke afnemersindicatie voorkomt.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze omgaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 3 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

a. de informatiebeheerder;b. de door het college aangewezen medewerkers van de afdeling Gemeentewinkel;c. de door het afdelingsmanager Gemeentewinkel of diens vervanger aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend bij de afdeling Gemeentewinkel;d. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet, de in de bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel.

Artikel 4 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet worden aan in de bijlage 3 vermelde binnengemeentelijke afnemers systematisch en incidenteel de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van het in deze bijlage genoemde doel.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om gaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 5 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, eerste en tweede lid van de Wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

• natuurlijke personen;• de in de bijlage 4 vermelde rechtspersonen ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doelen.

Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

Artikel 6 Geheimhouding van gegevens

De in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van het in de Wet GBA vastgelegde ten aanzien van de geheimhouding van gegevens.

Artikel 7 Terugmeldplicht

De in de artikelen 2 t/m 4 genoemde binnengemeentelijke afnemers en de in artikel 5 genoemde natuurlijke en rechtspersonen die gerede twijfel hebben over de juistheid van de verstrekte gegevens uit de basisadministratie (authentiek en niet-authentiek) doen hiervan mededeling aan de informatiebeheerder GBA. Voor de uitvoering van deze procedure wordt verwezen naar het Handboek Beveiliging GBA, procedure 19.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vast te stellen beveiligingsplan.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet beslist het de beheerder.

Artikel 10 Wijzigingen

De informatiebeheerder is bevoegd de bij dit Reglement behorende bijlagen 1 tot en met 4 vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1

  Het GBA Reglement van 3 januari 2007 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van dit reglement.

 • 2

  Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement GBA 2009".

 • 3

  Dit reglement treedt in werking op 29 september 2009.

 • 4

  Het reglement ligt ter inzage bij de informatiebeheerder GBA.