Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Reglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwkoop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwkoop
CiteertitelReglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwkoop
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 16, boek 1
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-200715-05-2012Nieuwe regeling

03-01-2007

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

07.0000380
01-01-200701-01-200715-05-2012Nieuwe regeling

03-01-2007

Gemeenteblad, 06-07-2011, 27

07.0000380

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwkoop

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:a. De wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van titel 4 vanBoek I van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 1993, nr. 555);b. Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160);c. Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemddoor Burgemeester en Wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);d. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of vaneen andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanigbenoemd door Burgemeester en Wethouders (art. 16, lid 2 en 3 van Boek I van het BurgerlijkWetboek);e. Gemeentehuis: alle gebouwen welke bij raadsbesluit alsmede bij besluit van burgemeester enwethouders als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van

 • 1

  Benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden ambtenaren in dienst van degemeente Nieuwkoop, werkzaam bij de afdeling Gemeente winkel.

 • 2

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt twee.

 • 3

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periodebenoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen dat samenvalt met de periode waarin deambtenaar in dienst zal zijn bij de gemeente Nieuwkoop, afdeling Gemeentewinkel.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd:a. Voor de duur van het uitoefenen van de functie van burgemeester, wethouder of raadslid binnen degemeente Nieuwkoop;b. Voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode.

Artikel 4 Locatie

 • 1

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijkestand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in hetgemeentehuis.

 • 2

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis geschiedt door Burgemeester en Wethouders.

Artikel 5 Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • 1

  Onverminderd hetgeen daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeventot kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap.

 • 2

  De kosteloze huwelijksvoltrekkingen worden volgens een door het hoofd van de afdelingGemeentewinkel vastgesteld schema voltrokken.

Artikel 6 Coördinatie en verdeling van de burgerlijke stand

 • 1

  Het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel is belast met de vakinhoudelijke coördinatie van deburgerlijke stand.

 • 2

  Het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden van deambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Openstelling

 • 1

  De bureaus waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht zijn voor het publiekgeopend: voor zover de hierna te noemen dagen niet zijn algemene erkende of daarmee gelijkgesteldefeestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of overige door Burgemeester enWethouders aan te wijzen dagen:a. Voor reguliere huwelijksvoltrekkingen (en partnerschappen) op maandag tot en met zaterdag volgenseen door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel vastgesteld schema.b. Voor de overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2

  Onverminderd de bepalingen van de Wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kan eenhuwelijk op ieder tijdstip van de week na schriftelijk verzoek van het bruidspaar worden voltrokkenvoor zover nader bepaald door het hoofd van de afdeling Gemeente winkel. Het verzoek moet uiterlijkzes weken vóór de datum van de huwelijksvoltrekking (registratie partnerschap) bij de ambtenaar vande burgerlijke stand zijn ingediend. Het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel kan een verzoek omvastlegging van een tijdstip afwijzen indien:a. het tijdstip reeds door een andere belanghebbende is gereserveerd:b. Indien de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen waaronderbegrepen het belang van de dienst indien de noodzakelijke ondersteuning, zoals bode, gastvrouw,beveiliging niet kan worden geboden.c. Indien geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is voor dat tijdstip.

 • 3

  Op tijdig verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de afdelingsmanager gemeentewinkel zal hetbureau, waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht, worden geopend op zaterdag,zondag en op andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende genoegzaam aantoontdat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling vanhet bureau.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  Dit reglement kan worden aangehaald als 'reglement burgerlijke stand van de gemeente Nieuwkoop'.

 • 2

  Het treedt in werking op 1 januari 2007.