Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Besluit loonkostensubsidies 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit loonkostensubsidies 2011
CiteertitelBesluit loonkostensubsidies 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Besluit werkgeverssubsidies 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand, art. 10, lid 3
 2. Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009, art. 13, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201101-05-201129-09-2015Nieuwe regeling

26-04-2011

Weekblad Bergen op Zoomse Bode, 24 juli 2011

BW11-00518

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Loonkostensubsidies 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

overwegende dat het Besluit werkgeverssubsidies 2009 aanpassing behoeft;

 

gelet op artikel 10, lid 3 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 en artikel 13, lid 2 van

de Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009;

 

BESLUIT:

 

het Besluit loonkostensubsidie 2011 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  uitkeringsgerechtigde: persoon met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de Wet inkomens-

  voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet

  inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  dan wel met een voorziening op grond van de Wet investeren in jongeren alsmede voor

  zover hij/zij inwoner is van de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die wederpartij is in de arbeidsverhouding met de werknemer

  en die de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en/of de inrichting;

 • c.

  werknemer: hij/zij die in ruil voor loon op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

 

 • 1.

  Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 18 uur per week wordt geen loonkostensubsidie verstrekt.

 • 2.

  Eveneens wordt geen loonkostensubsidie verstrekt indien de uitkeringsgerechtigde in de periode van 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst al in dienst was of is geweest bij dezelfde werkgever.

 • 3.

  De uitkeringsgerechtigde mag in de periode van 3 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst niet aaneengesloten inkomsten uit arbeid hebben ontvangen, tenzij: - er sprake is van een arbeidsovereenkomst van minder dan 18 uur per week; - er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan 3 maanden; - er sprake is van een uitzendovereenkomst fase 1 of fase 2; - het een nul-uren contract betreft.

 • 4.

  Ten behoeve van een uitkeringsgerechtigde kan slechts eenmaal per 3 kalenderjaren een loonkostensubsidie worden verstrekt.

 • 5.

  De loonkostensubsidie kan nooit meer bedragen dan de loonkosten voor de werkgever.

 • 6.

  De loonkostensubsidie wordt mede geacht te voorzien in eventuele scholingskosten.

 

Artikel 3. Loonkostensubsidie 18 - 27 jaar

 

 • 1.

  Aan een werkgever die met een uitkeringsgerechtigde in de leeftijdscategorie van 18 tot 27 jaar voor een periode van minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst aangaat, kan een loonkostensubsidie worden verstrekt van:

  • a.

   maximaal € 1.250,00 bij een dienstverband van 18 tot 32 uur per week;

  • b.

   maximaal € 2.500,00 bij een dienstverband van 32 uur en meer per week.

 • 2.

  Aan een werkgever die met een uitkeringsgerechtigde in de leeftijdscategorie van 18 tot 27 jaar voor een periode van minimaal 12 maanden een arbeidsovereenkomst aangaat, kan een loonkostensubsidie worden verstrekt van:

  • a.

   maximaal € 2.500,00 bij een dienstverband van 18 tot 32 uur per week;

  • b.

   maximaal € 5.000,00 bij een dienstverband van 32 uur en meer per week.

Artikel 4. Loonkostensubsidie 27 - 65 jaar

 

 • 1.

  Aan een werkgever die met een uitkeringsgerechtigde in de leeftijdscategorie van 27 tot 65 jaar voor

  een periode van minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst aangaat, kan een loonkostensubsidie

  worden verstrekt van:

  • a.

   maximaal € 2.500,00 bij een dienstverband van 18 tot 32 uur per week;

  • b.

   maximaal € 5.000,00 bij een dienstverband van 32 uur en meer per week.

 • 2.

  Aan een werkgever die met een uitkeringsgerechtigde in de leeftijdscategorie van 27 tot 65 jaar voor

  een periode van minimaal 12 maanden een arbeidsovereenkomst aangaat, kan een loonkostensubsidie

  worden verstrekt van:

  • a.

   maximaal € 5.000,00 bij een dienstverband van 18 tot 32 uur per week;

  • b.

   maximaal € 10.000,00 bij een dienstverband van 32 uur en meer per week.

Artikel 5. Aanvraag

 

 • 1.

  De werkgever dient de loonkostensubsidie aan te vragen middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier.

  Bij de aanvraag dient een ondertekende arbeidsovereenkomst te worden gevoegd.

 • 2.

  De werkgever is verplicht aan de gemeente inlichtingen te verstrekken ter beoordeling van het recht op en/of

  de hoogte van de loonkostensubsidie dan wel de gemeente op de hoogte te houden van alle feiten en

  omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn, dat die van invloed kunnen zijn op het recht en/of

  de hoogte van de loonkostensubsidie.

 • 3.

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen, gedurende

  een periode van 5 jaar en stelt deze op verzoek beschikbaar voor controledoeleinden.

Artikel 6. Betaling

 

 • 1.

  De loonkostensubsidie wordt in twee gelijke termijnen betaald. De eerste termijn wordt betaald na afloop van de wettelijke proeftijd. De tweede termijn wordt afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst uitbetaald na 6 dan wel 12 maanden.

 • 2.

  Uitbetaling van de loonkostensubsidie geschiedt na inlevering van een daartoe beschikbaar gesteld formulier voorzien van de loonstroken.

 • 3.

  Het formulier als bedoeld in lid 2 dient binnen uiterlijk 3 maanden na afloop van iedere termijn in het bezit te zijn van de gemeente.

Artikel 7. Slotbepalingen

 

 • 1.

  In bijzondere gevallen kan ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  Het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Citeerartikel

 

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als “ Besluit loonkostensubsidies 2011”.

Artikel 9. Ingangsdatum

 

 • 1.

  Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 mei 2011.

 • 2.

  Het Besluit werkgeverssubsidies 2009 wordt per 1 mei 2011 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april 2011.

De secretaris, De burgemeester,