Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelGewijzigde Legesverordening Heerlen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201101-01-2012Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Legesverordening Heerlen 2011)

31-05-2011

Weekblad Parkstad

2011/19271

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

verordening

“(Gewijzigde) Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011”

(Gewijzigde) Legesverordening 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke vordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften met betrekking tot de plaatselijke belastingen;

 • c.

  de openbare besturen voorzover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten, niet zijnde vergunningen, betreft, die door hen in het openbaar belang zijn gedaan/gevraagd;

 • d.

  de besturen van de stichtingen of instellingen, welke het gemeentebestuur van advies dienen, voor zover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten betreft, die in verband met hun adviserende taak worden gevraagd.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening Legesverordening 2011 van 7 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: (Gewijzigde) legesverordening 2011

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 31 mei 2011.

griffier, voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de (gewijzigde) Legesverordening 2011

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a.

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

 

 

A.op maandag tot en met donderdag op de daarvoor aangewezen uren:

 

 

1.in de daarvoor aangewezen lokaliteiten, met uitzondering van :

 

 

de lokaliteiten Kasteel Hoensbroek, Kasteel Terworm en Auberge de Rousch

€ 199,40

 

2.in een lokaliteit van Kasteel Hoensbroek

€ 313,65

 

3.in Auberge de Rousch

€ 322,60

 

4.in de Oranjerie in de tuin van Kasteel Terworm

€ 355,95

B.op vrijdag op de daarvoor aangewezen uren:

 

 

1.in de daarvoor aangewezen lokaliteiten, met uitzondering van

 

 

de lokaliteiten Kasteel Hoensbroek, Kasteel Terworm en Auberge de Rousch

€ 256,70

 

2.in een lokaliteit van Kasteel Hoensbroek

€ 370,95

 

3.in Auberge de Rousch

€ 388,80

 

4.in de Oranjerie in de tuin van Kasteel Terworm

€ 422,25

C.op zaterdag, niet zijnde een feestdag of daarmee gelijkgestelde

 

 

dag, op de daarvoor aangewezen uren:

 

 

1.in een lokaliteit van Kasteel Hoensbroek

€ 556,50

 

2.in Auberge de Rousch

€ 574,25

 

3.in de Oranjerie in de tuin van Kasteel Terworm

€ 635,45

1.1.1.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een trouwlocatie ten behoeve van één specifiek huwelijk wordt het tarief als bedoeld in 1.1.1.1 onder A punt 1 verhoogd met

€ 200,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

€ 37,05

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 59,10

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 59,10

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 11,80

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 29,60

1.1.6

Getuigen

 

 

het leveren door de gemeente van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige (maandag t/m vrijdag)

€ 32,65

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,80

1.1.8.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 11,50

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen

€ 51,90

 

of een reisdocument voor vreemdelingen

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

€ 58,00

 

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond

€ 51,90

 

van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,10

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,30

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 9,00

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 43,70

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,40

1.2.5

Indien de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een dergelijk document werd verstrekt, welk document bij de aanvraag – anders dan als gevolg van een de aanvrager overkomen misdrijf - niet kan worden overgelegd:

 

1.2.5.1

wordt het overeenkomstig 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.13 verschuldigde bedrag verhoogd met:

€ 25,95

1.2.5.2

wordt het overeenkomstig 1.2.1.7 verschuldigde bedrag verhoogd met:

€ 22,20

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,75

1.3.2

het overeenkomstig 1.3.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd, indien aan de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan als gevolg van een de aanvrager overkomen misdrijf - niet kan worden overgelegd, met:

€ 19,35

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet

worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,30

1.4.2.2

uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie

€ 7,30

1.4.2.3

voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit het landelijke Gemeentelijke basisadministratienetwerk aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden geldt het tarief (basis: artikel 37a van de Regeling GBA)

€ 2,27

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de gemeentelijke basisadministraties (GBA) op basis van voorcalculatie per manuur

 

 

 

 

€ 58,65

1.4.3.1

Voor het aanleveren van de onder 1.4.3 gevraagde gegevens op

 

 

een digitaal medium:

€ 23,15

1.4.4

voor de afgifte van een uittreksel of verklaring, welke niet langs geautomatiseerde weg uit de Gemeentelijke basisadministratie kan worden gemaakt, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

€ 11,80

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 36,65

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 36,65

1.7.1.3

De voorjaars- of najaarsnota

€ 15,70

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 93,20

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9.1

Legalisatie. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een legalisatie van een handtekening anders dan voor de inning van pensioenen uit het buitenland

€ 7,30

1.9.2

Waarmerken stukken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een door belanghebbende te overleggen stuk

€ 1,00

1.9.3

Attestatie de vita

 

 

het afgeven van een attestatie de vita

€ 7,30

1.9.4

Verklaring omtrent nationaliteit

 

 

het afgeven van een verklaring omtrent nationaliteit anders dan ten behoeve van het aanvragen van grensdocument

€ 7,30

 

het afgeven van ieder(e) ander(e) niet afzonderlijk genoemde verklaring of bewijsstuk

€ 7,30

1.9.5

Verklaring omtrent het gedrag:

 

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring omtrent het gedrag bedraagt het tarief, vastgesteld door het Ministerie van Justitie,

€ 30,05

1.9.6

Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het in behandeling nemen van een naturalisatieverzoek:

 

1.9.6.1

enkelvoudig standaard

€ 789,-

1.9.6.2

enkelvoudig verlaagd

€ 587,-

1.9.6.3

gemeenschappelijk standaard

€1.008,-

1.9.6.4

gemeenschappelijk verlaagd

€ 806,-

1.9.6.5

medenaturalisatie van minderjarig kind

€ 116,-

1.9.7

Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het afleggen van een optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap:

 

1.9.7.1

enkelvoudige optie

€ 168,-

1.9.7.2

gemeenschappelijke optie

€ 286,-

1.9.7.3

medeopterende minderjarige kind

€ 20,-

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier

€ 9,10

1.10.2

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.10.2.1

de afgifte van een beschikking op een aanvraag

€ 7,30

1.10.2.2

de afgifte van kopieën van stukken, ongeacht de gegevensdrager, per pagina met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van fotokopieën uit Historisch Goud

€ 0,10

1.10.2.3

de afgifte van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, per pagina

€ 1,65

1.10.2.4

de afgifte van kopieën van terugvergrotingen van microbeelden in het Din A4-formaat, per kopie met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van kopieën uit Historisch Goud

€ 0,10

1.10.2.5

de afgifte van kaarten, technische tekeningen en bestemmingsplannen,al dan niet behorende bij de in 1.10.2 t/m 1.10.4 genoemde stukken, dan welkopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening, lichtdruk of fotokopie, per m2

€ 5,00

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gemeentelijke garantie op een lening voor aankoop van een woning c.q. een aanvraag om in te stemmen met een wijziging dan wel omzetting van een door de gemeente gegarandeerde lening

€ 71,00

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden gemeente Heerlen

€ 15,70

1.15.2

Waarmerken aankondigingen tot het waarmerken van de aankondiging "toegestane openingstijden" als bedoeld in artikel 2, 1e lid, van de Winkeltijdenwet

€ 9,15

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

het wijzigen van de onder 1.16.1 vermelde vergunning, anders dan voor het uitbreiden van het aantal speelautomaten

€ 38,50

1.16.1.4

de afgifte door de gemeente van een mededelingsformulier als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen

€ 11,85

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 38,55

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet ongeacht de aard van de bestrating/groenvoorziening en exclusief beheerskosten

€ 251,75

1.18.2

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeente is opgesteld.

 

1.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 13,20

1.19.2

het verkrijgen van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens of een daarop steunende regeling met een geldigheidsduur van:

 

 

a.één maand

€ 13,20

 

b.meer dan 1 maand en ten hoogste 6 maanden

€ 25,25

 

c.meer dan 6 maanden en ten hoogste een jaar

€ 55,30

1.19.3

Gehandicapten Parkeer Kaart het afgeven van een Gehandicapten Parkeer Kaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, indien:

 

 

a.een geneeskundig onderzoek is vereist

€ 77,25

 

b.géén geneeskundig onderzoek is vereist

€ 35,90

1.19.4

Reservering parkeerplaats

 

 

het reserveren van een invaliden-parkeerplaats op kenteken

€ 184,20

1.19.5

Afsluiting weg het afsluiten van (een gedeelte van) een weg door het plaatsen van verkeerstekens voor de voor de duur van een op die weg plaatsvindende activiteit

€ 17,45

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

 

 

1.20.1

Diensten (algemeen)

 

1.20.1.1

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier

€ 9,10

1.20.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 7,30

 

 

 

1.20.2

Inzamelvergunning

 

1.20.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van oude materialen en afval van levensmiddelen, voor de periode van een jaar

 

 

€ 10,65

 

 

 

1.20.3

Pachtwet

 

1.20.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet

 

 

€ 8,00

 

 

 

1.20.4

Verspreiden van gedrukte stukken

 

1.20.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning dan wel ontheffing voor:

 

 

 

 

a.het verspreiden en aanbieden van gedrukte of geschreven stukken als bedoeld in artikel 2:6 van de A.P.V.

 

 

€ 38,60

 

 

 

1.20.5

Spandoeken

 

1.20.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning voor het aanbrengen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

 

 

 

 

€ 77,25

 

 

 

1.20.6

Containers

 

1.20.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning voor het plaatsen van een container als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

 

 

 

 

€ 77,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.7

Tijdelijke reclame

 

1.20.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (driehoeksborden) als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

 

 

 

 

€ 77,25

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 104,80

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 104,80

2.2.3

De leges onder 2.2.1 en 2.2.2 worden verhoogd met:

35 %

 

van de onder 2.3.1.1.2 t/m 2.3.1.1.5, 2.3.1.2 t/m 2.3.5.3 en

2.3.6 t/m 2.3.14 genoemde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 104,80

2.3.1.1.2

vermeerderd met:

€ 3,90

voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen

 

2.3.1.1.3

vermeerderd met:

€ 7,85

voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan indien de bouwkosten € 25.000 tot € 250.000 bedragen

 

2.3.1.1.4

vermeerderd met:

€ 11,75

voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan indien de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

Voor zover de bouwkosten hoger zijn dan € 10.000.000,--, is over het bedrag van € 10.000.000,-- leges verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden, en – uitsluitend – voor wat betreft de legesberekening over het deel van de bouwkosten dat het bedrag van € 10.000.000,-- overstijgt, worden de meerdere leges vastgesteld door burgemeester en wethouders op basis van de te verwachten reële daadwerkelijke kosten voor de gemeente Heerlen.

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, per behandeling:

€ 23,05

 

vermeerderd met

€ 0,50

 

voor elke € 500,-- bouwkosten of een gedeelte daarvan. De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal € 500,--.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 510,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 510,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 157,15

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 157,15

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 576,40

te vermeerderen met €0,40 per €500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan.

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 314,40

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 576,40

te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 576,40

te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 576,40

te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 576,40

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 157,15

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 157,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 576,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 314,40

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 576,40

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 576,40

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 576,40

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 576,40

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 178,10

2.3.5.2

Te vermeerderen met

 

 

a.voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

 

 

-minder dan 100 m2

€ 120,50

 

-100 - 500 m2

€ 254,25

 

-500 - 2.000 m2

€ 387,75

 

verhoogd met € 0,35 voor elke m2

 

 

- 2.000 - 5.000 m2

€ 969,45

 

verhoogd met € 0,15 voor elke m2

 

 

- 5.000 - 50.000 m2

€1.362,45

 

verhoogd met € 0,04 voor elke m2

 

 

-50.000 m2 of meer

€1.938,85

 

verhoogd met € 0,03 voor elke m2

 

2.3.5.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

 

 

 

 

a.deze aanvraag wordt ingetrokken alvorens de vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de

overeenkomstig artikel 2.3.5.1. geheven leges;

 

 

 

 

 

 

b.de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 2.3.5.1 geheven leges;

 

 

c.van een verleende gebruiksvergunning geen gebruik wordt gemaakt en de houder van de vergunning of zijn rechtsverkrijgende verzoekt binnen zes maanden na de verlening van de gebruiksvergunning deze in te trekken en de vergunning wordt deswege ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 2.3.5.2 geheven leges.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een overschrijving, resulterend in een gewijzigde tenaamstelling, van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo

€ 62,85

 

Brandpreventietoets

 

2.3.5A

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien een brandpreventietoets in de Brandpreventiecommissie noodzakelijk is, per behandeling:

€ 23,05

 

vermeerderd met

€ 0,50

 

voor elke € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan. De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal € 500,--.

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2008 gemeente Heerlen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 510,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 510,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

te vermeerderen met € 0,50 per elke kubieke meter inhoud van het te slopen bouwwerk.

€ 110,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

te vermeerderen met € 0,50 per elke kubieke meter inhoud van het te slopen bouwwerk.

€ 110,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 153,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 153,00

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 40,90

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een gemeentelijk verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 77,25

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 77,25

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

Niet van toepassing

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Niet van toepassing

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 76,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 76,50

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 76,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit een bedrag per uur van

€ 78,55

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 235,80

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€144,40

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

25%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

30%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

35%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsve r gunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 78 weken na het in behandeling nemen ervan

35%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsve r gunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

35%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgeving s vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

Indien na het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning deze vergunning buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 150,-- wordt niet teruggegeven.

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

Niet van toepassing.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Niet van toepassing.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

te vermeerderen met €0,50 per €500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

€ 576,40

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

te vermeerderen met €0,50 per €500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

€ 314,40

 

 

 

Hoofdstuk 8A Bodemgesteldheidonderzoek

 

 

 

 

2.8A.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

Onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem voor:

€ 235,80

 

2.8A.2

een vooronderzoek / historisch onderzoek volgens de

NVN 5725, naar de bodemgesteldheid.

 

2.8A.3

het beoordelen van een chemisch bodemonderzoek

ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit per uur.

€ 78,55

 

2.8A.4

het verstrekken van informatie en/of afgifte van een

verklaring betreffende de gesteldheid van de bodem

en/of het aanwezig zijn van opslagtanks.

€ 39,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 38,25

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 153,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 650,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 262,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 108,10

3.1.4

het wijzigen van de onder 3.1.1 genoemde vergunning (wijziging leidinggevend(en)

€ 306,85

 

 

 

3.1.5

Verlenging sluitingsuur

 

 

een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen voor het eerste uur verlenging

€ 6,25

 

 

 

voor ieder volgend uur verlenging

€ 13,00

 

een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een nachtgelegenheid, per dag

€ 13,00

 

 

 

 

3.1.6

Exploitatie horeca-inrichting

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte:

 

 

 

 

a.een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (exploitatie met

alcohol) o.g.v. artikel 3:5 van de A.P.V.

€ 77,15

 

 

 

b.een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (alcoholvrije exploitatie) o.g.v. artikel 3:5. van de A.P.V.

€ 650,15

 

 

 

respectievelijk (coffeeshop)

€1.236,35

 

c.een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 lid 3 van de A.P.V. (afhaalcentrum) o.g.v. artikel 3:5 van de A.P.V.

d.het wijzigen van de onder b genoemde vergunning (wijziging leidinggevend(en)

 

 

 

 

€ 385,25

 

 

 

€ 306,85

 

e.een ontheffing van de inrichtingseisen als bedoeld in artikel 3:17 van de A.P.V.

 

 

€ 38,50

 

 

 

3.1.7

Teruggaaf

 

 

Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel 3.1.1 t/m 3.1.4 en 3.1.6 geheven leges.

 

3.1.8

Smart-, head- en growshops

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Afgifte van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of Growshop als bedoeld in artikel 3:49 sub a A.P.V.

€ 1.236,30

 

 

3.1.9

Het wijzigen van de onder 3.1.8 genoemde vergunning (wijziging leidinggevend(en)

€ 306,85

 

 

 

3.1.10

Teruggaaf

 

 

Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of growshop binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag

deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel 3.1.8 en 3.1.9 geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11

Terrassen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot de afgifte van:

een vergunning tot het in gebruik nemen van een gedeelte van de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge

artikel 2:33 van de A.P.V.

€ 108,10

 

 

 

 

een vergunning tot het in gebruik nemen van grond - geen eigendom van de gemeente grenzend aan de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge artikel 2:33 van de

A.P.V.

€ 77,25

 

 

 

 

 

 

3.1.12

Speelautomatenhal

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:de afgifte van een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening Speelautomaten 2000 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:de afgifte van een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening Speelautomaten 2000 €1.622,75

€ 1.622,75

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek voor het tijdelijk in gebruik geven van gemeentegrond voor een evenement:

€ 13,20

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:33 van de A.P.V. voor:

 

 

a.prostitutiebedrijven (zoals bordelen/privéhuizen, erotische massagesalons en seksclubs) en parenclubs

€ 1.236,95

 

b.bedrijfsmatige thuisprostitutie

€ 1.081,85

 

c.seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters

€ 1.081,85

 

d.escortbedrijven

€ 1.081,85

3.3.2

Het wijzigen van een onder 3.3.1 bedoelde vergunning voor:

 

 

a.prostitutiebedrijven (zoals bordelen/privéhuizen, erotische massagesalons en seksclubs) en parenclubs

€ 309,05

 

b.bedrijfsmatige thuisprostitutie

€ 309,05

 

c.seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters

€ 309,05

 

d.escortbedrijven

€ 309,05

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

 

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing dan wel een aanvraag om vergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Leefmilieuverordening Heerlen 2003-2008:

€ 654,95

3.5.1

Indien de aanvraag door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken voordat ambtelijk advies is uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders omtrent de inhoud van de beslissing op de aanvraag, bedraagt het tarief:

€ 387,75

3.5.2

Indien de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten op grond van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief:

€ 230,55

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening>

 

3.6.1

tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken

 

 

te vermeerderen met:

 

 

a.voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

 

 

-minder dan 100 m2

€ 120,50

 

-100 - 500 m2,

€ 254,25

 

-500 - 2.000 m2

€ 387,75

 

verhoogd met € 0,35 voor elke m2

 

 

- 2.000 - 5.000 m2

€ 969,45

 

verhoogd met € 0,15 voor elke m2

 

 

- 5.000 - 50.000 m2

€ 1.362,45

 

verhoogd met € 0,04 voor elke m2

 

 

-50.000 m2 of meer

€ 1.938,85

 

verhoogd met € 0,03 voor elke m2

 

3.6.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken: a. deze aanvraag wordt ingetrokken alvorens de vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig artikel 3.6.1 geheven leges; b. de gebruiksvergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 3.6.1 geheven leges; c. van een verleende gebruiksvergunning geen gebruik wordt gemaakt en de houder van de vergunning of zijn rechtsverkrijgende verzoekt binnen zes maanden na de verlening van de gebruiksvergunning deze in te trekken en de vergunning wordt deswege ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 3.6.1 geheven leges.

 

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een overschrijving, resulterend in een gewijzigde tenaamstelling, van een verleende gebruiksvergunning

€ 62,85

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 7,30

Behorende bij raadsbesluit van 31 mei 2011

De griffier van de gemeente Heerlen,