Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente heerlen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente heerlen 2011
CiteertitelVerordening woonwagenrechten Heerlen  2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147, lid 1 en artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201101-07-2012Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente Heerlen 2002)

31-05-2011

Weekblad Parkstad

2011/18179

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente heerlen 2011

 

 

 

verordening

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN WOONWAGENRECHTEN IN DE GEMEENTE HEERLEN 2011.

(Verordening woonwagenrechten 2011)

artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  standplaats: een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten, als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit (Stb. 2002, 582);

 • b.

  woonwagen: een voor woning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst, als bedoeld in artikel 1 van bijlage II behorende bij het Besluit Omgevingsrecht;

 • c.

  privaatrechtelijke

overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de huurder van verhuurder van de standplaats waarin de huurbebepalingen voor de standplaats zijn geregeld;

d.maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam “woonwagenrechten” worden, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening, rechten geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, tenzij voor het hebben van een standplaats via een privaatrechtelijke overeenkomst gelden aan de gemeente zijn verschuldigd.

Artikel 3

Belastingplicht

 • 1.

  Het recht wordt geheven van degene die de standplaats in gebruik heeft.

 • 2.

  Als degene die de standplaats in gebruik heeft, wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

  Artikel 4

  Heffingsgrondslag en tarief

  Het recht bedraagt per standplaats per maand voor de standplaatsen op de locatie:

  Celsusstraat 100 € 105,98

  Celsusstraat 102 € 105,98

  Crutserveldweg 2 € 105,98

  Crutserveldweg 16 € 105,98

  Dudoklaan 22 € 105,98

  Gerard Holtlaan 175 € 105,98

  Gerard Holtlaan 179 € 105,98

  Herculespad 1 € 104,09

  Heerenweg 336A € 103,23

  Heerenweg 336B € 103,23

  Maasstraat 55 € 105,98

  Winckelen 3 € 105,98

  Wingerdweg 82 € 103,23

  Wingerdweg 86 € 103,23

  Wingerdweg 88 € 103,23

  Wingerdweg 92 € 103,23

  Wingerdweg 94 € 103,23

  Wingerdweg 100 € 103,23

  Wingerdweg 102 € 103,23

  Artikel 5

  Wijze van heffing

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

  Artikel 6

  Tijdstip ontstaan belastingschuld

  De rechten worden verschuldigd vanaf het tijdstip waarop belastingplichtige standplaats heeft ingenomen.

  Artikel 7

  Tijdstip van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden voldaan in één termijn, welke vervalt 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving waarin van het verschuldigde bedrag wordt kennis gegeven.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

  Artikel 8

  Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de in deze verordening opgenomen tarieven.

  Artikel 9

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de woonwagenrechten.

  Artikel 10

  Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

  • 1.

   De “Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente Heerlen 2002” wordt per 1 juli 2011 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de invorderingen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is;

  • 3.

   Deze verordening wordt aangehaald als “verordening woonwagenrechten Heerlen 2011”

  Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

  31 mei 2011.

  griffier, voorzitter,