Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Reis- en verblijfkostenverordening Oss 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReis- en verblijfkostenverordening Oss 2006
CiteertitelReis- en verblijfkostenverordening Oss
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

22-12-2009

Oss Actueel 13-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reis- en verblijfkostenverordening Oss 2006

 

 

Autokostenvergoedingsregeling Oss

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De ambtenaar aan wie, conform artikel 2, toestemming is verleend om voor de uitoefening van de dienst gebruik te maken van zijn privé-vervoermiddel, wordt voor dit gebruik een geldelijke tegemoetkoming toegekend.

Criteria gebruik eigen auto

Artikel 2

Het gebruik van een privé-vervoermiddel is uitsluitend toegestaan wanneer:

 • a.

  het werk geen doorgang kan vinden omdat alle aangeboden duurzame vervoersmiddelen niet beschikbaar zijn;

 • b.

  een medewerker vanuit consignatie wordt opgeroepen;

 • c.

  de leidinggevende oordeelt dat duurzaam reizen te omslachtig is.

Vergoeding

Artikel 3
 • 1.

  Voor het toegestane gebruik van een privé-vervoermiddel wordt een vergoeding verstrekt overeenkomstig en gelijk aan die in het Reisbesluit Binnenland in artikel 7 en 8 is of wordt bepaald.

 • 2.

  De afstand tussen de woning van betrokkene en de plaats, waar de dienst wordt aangevangen c.q. beëindigd blijft in beginsel buiten berekening.

 • 3.

  Reizen korter dan 3 kilometer geven geen aanspraak op vergoeding wegens kosten van het vervoer.

 • 4.

  Ten aanzien van het hoge kilometertarief (vergoeding kilometerkosten) en het lage kilometertarief (tegemoetkoming kilometerkosten) zoals genoemd in respectievelijk artikel 7 en 8 van het Reisbesluit Binnenland, en weergegeven in bijlage A, wordt de volgende richtlijn gehanteerd:

  • -

   Indien de plaats van bestemming vanuit Oss doelmatig bereikbaar is per openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met stadsbus, tram of treintaxi, dan geldt het lage kilometertarief. Is de plaats van bestemming uitsluitend per streekbus bereikbaar en er kan geen gebruik worden gemaakt van de poolauto’s, dan geldt het hoge kilometertarief.

 • 5.

  Indien bij dienstcursussen, opleidingen, seminars en congressen gebruik wordt gemaakt van een privé-vervoermiddel wordt een tegemoetkoming in kosten verstrekt overeenkomstig artikel 8 van het Reisbesluit Binnenland en weergegeven in bijlage A van deze verordening.

 • 6.

  In het hoge kilometertarief, overeenkomstig artikel 7 van het Reisbesluit Binnenland en weergegeven in bijlage A van deze verordening, is opgenomen de kosten van brandstof, belasting, verzekering, afschrijving, parkeer-, tol-, brug- en veergelden. Tevens is in de vergoeding opgenomen de eventuele schade aan het privé-vervoermiddel, opgelopen tijdens de reis.

 • 7.

  In de tegemoetkoming in kosten, overeenkomstig artikel 8 van het Reisbesluit Binnenland en weergegeven in bijlage A van deze verordening, is opgenomen een tegemoetkoming in de kosten van brandstof, belasting, verzekering, afschrijving, parkeer-, tol-, brug- en veergelden. Tevens is opgenomen een tegemoetkoming in de eventuele schade aan het privé-vervoermiddel, opgelopen tijdens de reis.

Artikel 4

Geen tegemoetkoming wordt toegekend indien het privé-vervoermiddel naar het oordeel van het college c.q. het hoofd van dienst ongeschikt is.

Declaratie

Artikel 5

De ambtenaar, aan wie de in artikel 1 genoemde toestemming is verleend, is verplicht dagelijks een staat bij te houden, waarop het aantal voor dienstdoeleinden afgelegde kilometers met korte omschrijving van het doel en de route wordt aangetekend.

Deze staat moet door degene, die als zijn leidinggevende is aangewezen, wekelijks voor akkoord worden getekend.

Artikel 6

De uitbetaling van de tegemoetkoming geschiedt als regel per kalendermaand na overlegging van de in het vorige artikel genoemde staat.

Vandalisme-schade

Artikel 7
 • 1.

  De ambtenaar, aan wie door of namens het college toestemming is verleend om voor de uitoefening van de dienst gebruik te maken van zijn in eigendom toebehorende personenauto, kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade als gevolg van vandalisme toegebracht op de parkeerplaats van het gemeentehuis. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  a Het gebruik gebeurt in opdracht van de leidinggevende(n) en de ambtenaar heeft een maandelijkse vergoeding van gereden/gedeclareerde kilometers. Registratie en controle hiervan vindt plaats via de loonadministratie van P&O.

  b De schade is ontstaan tijdens werktijd.

  c Er is aangifte gedaan bij de politie.

  d Ongeacht bij welke maatschappij en onder welke voorwaarden de medewerker zijn voertuig heeft verzekerd, de hoogte van de tegemoetkoming en de voorwaarden voor

  tegemoetkoming van Fortis ASR zijn leidend.

 • 2.

  Indien er binnen een periode van 2 jaren meerdere vandalismeschades voorkomen betaalt de gemeente, afhankelijk van wat lager is:

  a het verlies in no-claim of;

  b de schade van de 2e en volgende schades binnen een periode van 2 jaar.

  De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van een doorberekening van de verzekeraar (Fortis ASR).

SLOTBEPALING

Artikel 8

In de gevallen, waarin deze regeling niet, niet voldoende of niet naar redelijkheid voorziet beslist het college.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als "Autovergoedingsregeling Oss " en treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Het bepaalde treedt in werking op 1 januari 2010. Het besluit is genomen en vastgesteld in de vergadering van 22 december 2009.

Bijlage Abehorende bij de ‘Autokostenvergoedingsregeling Oss’

Tegemoetkoming in de kosten gebruik eigen personenauto voor de uitoefening van de dienst

per 1-1-2010

DIENSTREIZEN

 

Vergoeding

Artikel 7 (Reisbesluit Binnenland)

Niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer te bereiken

€ 0,37 per km.

Artikel 8 (Reisbesluit Binnenland)

* Bestemming is doelmatig met openbaar vervoer te bereiken,

In beginsel ook met openbaar vervoer reizen. Anders lage vergoeding.

* Reizen ten behoeve van dienstcursussen, opleidingen, seminars en congressen indien deze niet doelmatig met openbaar vervoer zijn te bereiken.

€ 0,09 per km.

Oss, 1 januari 2010

Namens het college,

het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie,

R.von Reth.

Bijlage Bbehorende bij de ‘Autovergoedingsregeling Oss’

Tegemoetkoming in de kosten gebruik eigen personenauto voor de uitoefening van de dienst door de wethouder voor kilometers buiten de gemeente per 1-1-2010

DIENSTREIZEN

 

Vergoeding

Artikel 7 (Reisbesluit Binnenland)

Niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer te bereiken

€ 0,37 per km.

Artikel 8 (Reisbesluit Binnenland)

* Bestemming is doelmatig met openbaar vervoer te bereiken,

In beginsel ook met openbaar vervoer reizen. Anders lage vergoeding.

* Reizen ten behoeve van dienstcursussen, opleidingen, seminars en congressen indien deze niet doelmatig met openbaar vervoer zijn te bereiken.

€ 0,09 per km.

Oss, 1 januari 2010

namens het college,

het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie,

R.von Reth.