Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004
CiteertitelAanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 231, tweede lid onder d
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2004nieuwe regeling

05-10-2004

Gemeenteblad 2004-34a

2004 04.17468

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van 24 augustus 2004;

 • -

  gelet op artikel 231, tweede lid onder d, Gemeentewet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 

besluit

Besluit fiscale ambtenaren Stadstoezicht september 2004

1. Aanwijzingsbepaling

 

De volgende functionarissen te belasten met de heffing van de gemeentelijke belastingen voortvloeiend uit de Verordening Parkeerbelasting 2004;

 

 • a.

  de parkeercontroleurs;

 • b.

  de coördinator parkeercontrole;

 • c.

  de coördinator parkeerbeheer;

 • d.

  de parkeerbeheerders.

   

Ten aanzien van de hiervoor genoemde functionarissen is het bepaalde in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing waar het gaat om gemeentelijke belastingen.

 

2. Slotbepaling

 

 • a.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “besluit fiscale ambtenaren stadstoezicht september 2004”.

 • b.

  het besluit van 4 juli 2000, waarin de parkeercontroleurs en de coördinator parkeercontrole zijn aangewezen, wordt ingetrokken.

 • c.

  de onder a. en b. genoemde besluiten treden inwerking met ingang van de dag volgend op die van bekendmaking in het gemeenteblad.

 • d.

  een mededeling van bekendmaking zal worden geplaatst in de gemeentelijk rubriek “pagina op vijf” in het Westfries Weekblad.

   

Hoorn, 5 oktober 2004

 

 

De secretaris,                           de burgemeester,

 

 

Bezwaarschrift

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient ondertekend te worden en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.