Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Reglement Burgerlijke Stand 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand 2011
CiteertitelReglement burgerlijke stand Heumen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 16
 2. Besluit Burgerlijke Stand 1994, art. 1 t/m 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011Onbekend

24-05-2011

De Verbinding, 05-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2011

 

 

 

 

Reglement Burgerlijke Stand 2011

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994,

 

besluit vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

 • Artikel 1. Begripsbepaling

 • Het reglement verstaat onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek {(Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555)};

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160, als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);

  • c.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • d.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is als zodanig benoemd (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • e.

   gemeentehuis: elke locatie dat als zodanig is aangewezen.

 •  

  Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan ambtenaren in dienst van de afdeling Publiekszaken Heumen benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Heumen, voor het gebruikelijk voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties;

  • b.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Heumen, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk of partnerschapsregistratie;

  • c.

   leden van het college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad.

 • 4.

  De bevoegdheid bedoeld in artikel 2, lid 3, sub b, is gemandateerd aan het afdelingshoofd Publiekszaken.

 •  

  Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Heumen.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd:

  • a.

   voor de duur van het uitoefenen van de functie van lid van het college van Burgemeester en Wethouders of lid van de gemeenteraad;

  • b.

   voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.

 • 3.

  Er zijn 2 soorten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:

  • a.

   Bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: deze wordt alleen benoemd voor het gebruikelijk voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties in de gemeente Heumen voor de in het benoemingsbesluit vastgestelde periode;

  • b.

   Onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: dit is een persoon die, op eigen verzoek of op verzoek van één of beide huwende/registrerende partijen, voor het sluiten van het desbetreffende huwelijk of geregistreerd partnerschap tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heumen wordt benoemd.

 • 4.

  Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b, zal een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder a, aanwezig zijn om de regie te houden.

 •  

  Artikel 4. Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht geen werkzaamheden met betrekking tot het voltrekken van huwelijken of geregistreerde partnerschappen binnen de voor hem op de afdeling Publiekszaken geldende werktijden, anders dan in opdracht van het afdelingshoofd Publiekszaken.

 • 2.

  Bij de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie draagt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikelijk een door de gemeente ter beschikking gestelde toga, tenzij het bruidspaar anders wenst. Door of vanwege het afdelingshoofd Publiekszaken gegeven aanwijzingen met betrekking tot de kleding worden door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand opgevolgd.

 • 3.

  Te allen tijde houdt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door het afdelingshoofd Publiekszaken.

 • 4.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2, lid 3 onder a dienen elk wettelijk huwelijk of partnerschapsregistratie te voltrekken.

 •  

  Artikel 5. Locatie

 • 1.

  De ambtenaren van de burgerlijke en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of een andere aangewezen (permanente) locatie.

 • 2.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis geschiedt door Burgemeester en Wethouders. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan het afdelingshoofd Publiekszaken.

 • 3.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het bruidspaar, de eigenaar/locatiebeheerder én de gemeente een overeenkomst hierover hebben afgesloten. In deze overeenkomst staan de voorwaarden voor aanwijzing van deze locatie tot gemeentehuis.

 •  

  Artikel 6. Leiding van de dienst

 • 1.

  Het afdelingshoofd Publiekszaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Publiekszaken zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Via ondermandaat is deze bevoegdheid verleend aan de medewerkers van de afdeling Publiekszaken.

 •  

  Artikel 7. Openstelling

 • 1.

  Huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistraties/omzettingen partnerschapsregistraties in huwelijken vinden plaats op maandag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

 • 2.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen/kosteloze partnerschapsregistraties/kosteloze omzettingen partnerschapsregistraties in huwelijken vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur op het gemeentehuis.

 • 3.

  De overige werkzaamheden van de burgerlijke stand vinden plaats op: maandag van 09.00 uur tot 18.30 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in het derde lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemene erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 • 5.

  De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de burgerlijke stand regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het afdelingshoofd Publiekszaken, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van belanghebbende door het afdelingshoofd Publiekszaken worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de afdeling.

 • 7.

  Het afdelingshoofd Publiekszaken kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip voor een huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap/omzetting partnerschap in een huwelijk afwijzen:

  • a.

   indien dat tijdstip reeds door een andere belanghebbende is vastgelegd;

  • b.

   indien de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen waaronder begrepen het belang van de afdeling Publiekszaken;

  • c.

   indien er voor het moment waarop het verzoek is gericht, geen locatie is aangewezen als gemeentehuis of indien aanwijzing van een gewenste locatie als gemeentehuis redelijkerwijs niet mogelijk is;

  • d.

   indien het niet mogelijk is een (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand te regelen.

 • 8.

  In bijzondere gevallen kan het afdelingshoofd Publiekszaken besluiten tot afwijking van de in het eerste en tweede lid aangegeven uren.

 •  

  Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Heumen 2011.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 juli 2011.

 • 3.

  Bij inwerkingtreding van dit reglement vervalt het reglement burgerlijke stand 1998 van 10 februari 1998.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 mei 2011.

college van Burgemeester en Wethouders van Heumen, De Burgemeester, De Secretaris, P. Mengde J. Wijnia

 

 

Toelichting op het Reglement burgerlijke stand Heumen 2011

Algemeen:

Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is ingevolge de Wet van 14 oktober 1993 (Stb. 1993,555) met ingang van 1 januari 1995 in handen gelegd van Burgemeester en Wethouders. Tevens is het College van Burgemeester en Wethouders het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De nieuwe Wet bepaalt verder dat door gemeenten een reglement burgerlijke stand dient te worden vastgesteld.

Er is een aantal redenen waarom het Reglement burgerlijke stand wordt gewijzigd:

 • 1.

  De terminologie in het Reglement is aangepast aan de termen in de huidige organisatie;

 • 2.

  Het college van Burgemeester en wethouders heeft vastgelegd welke mogelijkheden er zijn voor de bruidsparen bij de keuze van een locatie en/of de ambtenaar die het huwelijk of partnerregistratie zal voltrekken;

 • 3.

  De openingstijden zijn uitgebreid.

 

Artikelsgewijs:

Artikel 1: Begripsbepaling

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand moet in dienst zijn van de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  De ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 1:16 d, 1e lid, Burgerlijk Wetboek).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar kan al dan niet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking en de uitvoering van de daarmee samenhangende handelingen (artikelen 59,60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2: Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Lid 1, stelt de beperking dat alleen ambtenaren werkzaam bij de afdeling Publiekszaken tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Het belang hiervan is gelegen in het feit dat de aanwezigheid van vakkennis hierdoor meer is gegarandeerd en dat de noodzakelijke professionaliteit wordt gewaarborgd.

In dit artikel staan de verschillende categorieën buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vermeld.

Artikel 3: Benoeming

Lid 1 bepaalt dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode wordt benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente en werkzaam is bij de afdeling Publiekszaken.

Het tweede lid stelt dat een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode wordt benoemd. Voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die gebruikelijk huwelijken voltrekken is de periode vijf jaar. Bruidsparen die bij hun huwelijk of partnerregistratie iemand naar eigen keuze als ambtenaar willen hebben, kunnen een verzoek indienen tot benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Leden van het college van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad worden in de hoedanigheid van onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd, uiterlijk voor de periode dat zij lid van het college van Burgemeester en Wethouders, respectievelijk raadslid zijn.

De bevoegdheid bedoeld tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag is gemandateerd aan het afdelingshoofd Publiekszaken. Het mandaat biedt de praktische mogelijkheid om binnen redelijke termijn een buitengewoon ambtenaar voor het voltrekken van een huwelijk voor één dag aan te wijzen.

Artikel 4: Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn verantwoording schuldig aan het afdelingshoofd Publiekszaken, die de leiding heeft over de burgerlijke stand.

Landelijk is een discussie geweest over het toelaten van gewetensbezwaren bij ambtenaren van de burgerlijke stand. De discussie ging met name over gewetensbezwaren uit geloofsovertuiging bij het sluiten van een huwelijk of partnerregistratie van personen van hetzelfde geslacht. In Heumen zijn er geen ambtenaren van de burgerlijke stand die dergelijke gewetensbezwaren hebben.

Om te voorkomen dat in de toekomst problemen ontstaan, wordt van iedere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die gebruikelijk huwelijken en partnerregistraties sluit, verlangd dat er geen gewetensbezwaren zijn. Bij de benoemingsprocedure van een nieuw buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze eis onderdeel uit van de selectie.

Artikel 5: Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is een daartoe door het bevoegde bestuursorgaan aangewezen locatie. Indien er zwaarwichtige redenen zijn, kunnen de werkzaamheden ook elders binnen de gemeente worden verricht (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek). Hierbij kan worden gedacht aan de sluiting van een huwelijk in een ziekenhuis of in een huis van bewaring.

De gemeenteraad heeft besloten dat trouwen in Heumen mogelijk is op in principe alle locaties. Daarnaast heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot aanwijzen van een trouwlocatie gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze bevoegdheid is vervolgens gemandateerd aan het afdelingshoofd Publiekszaken.

Het mandaat biedt de praktische mogelijkheid om binnen redelijke termijn een locatie aan te wijzen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken/geregistreerde partnerschappen.

Artikel 6: Leiding van de dienst

Ingevolge artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994 wijzen het college van Burgemeester en Wethouders de ambtenaar van de burgerlijke stand aan die is belast met de leiding van de dienst. Uit praktische overwegingen en om adequaat te reageren op veranderingen is het afdelingshoofd Publiekszaken aangewezen voor de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand.

Artikel 7: Openstelling

De reguliere openingstijden op werkdagen en de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen alsmede de overige daarvoor door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen dagen of tijdstippen waarop de gemeentelijke dienst niet of slechts voor bepaalde diensten is geopend, moeten worden bepaald.

Dit geldt tevens voor de tijdstippen waarop reguliere huwelijken worden voltrokken. Het gemeentebestuur heeft zich bovendien uitgesproken voor de mogelijkheid om op ieder moment van de week te kunnen trouwen. Al deze mogelijkheden staan in het Reglement vermeld.