Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Noord-Holland

Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Holland
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011
CiteertitelUitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerponderhoud, monument, subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009, art. 1, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201130-05-2012Artikel 2a

22-11-2011

Provinciaal Blad, 2011, 159

2011-60983
01-07-201121-12-2011Nieuwe regeling

28-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 83

2011-31559

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009

Besluiten vast te stellen

Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011.

Artikel 1

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inspectierapport: rapport met betrekking tot een beschermd monument dat de technische of fysieke staat van dat monument beschrijft, en dat is opgesteld door een onafhankelijke ter zake deskundige persoon of instantie;

 • b.

  monument: beschermd provinciaal monument in de Provincie Noord-Holland.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor onderhoud van:

 • a.

  monumenten;

 • b.

  onroerende zaken die tot 3 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag waren beschermd als provinciaal monument in de provincie Noord-Holland.

Artikel 2a

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  de eigenaar van het monument of de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, onder b.;

 • b.

  degene die op eigen kosten onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een monument of de onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, onder b., mits de eigenaar schriftelijk toestemming voor het te verrichten onderhoud heeft verleend en niet zelf tot onderhoud overgaat.

Artikel 4

Subsidie wordt slechts verstrekt indien uit het inspectierapport blijkt dat het onderhoud noodzakelijk is.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien het onderhoud bij ontvangst van de subsidieaanvraag nog niet is afgerond.

 • 2. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   het inspectierapport;

  • b.

   de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6

Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag door ons worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de in het eerste lid genoemde aanvraag.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  uit het inspectierapport blijkt dat het monument in slechte staat verkeert;

 • b.

  het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijksmonument;

 • c.

  het inspectierapport ouder is dan 3 jaar;

 • d.

  voor het monument binnen 1 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door gedeputeerde staten reeds subsidie is verstrekt;

 • e.

  door de werkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   het herstellen van pandekking;

  • b.

   het herstellen van leiwerk;

  • c.

   het herstellen of vernieuwen van zinkwerk;

  • d.

   het aanbrengen of herstellen van lood;

  • e.

   het herstellen van brand-en bliksembeveiliging;

  • f.

   het herstellen van schoorstenen;

  • g.

   het herstellen, reinigen en ontstoppen van voorzieningen voor de afvoer van hemelwater;

  • h.

   werkzaamheden die de waterhuishouding rondom het monument bevorderen;

  • i.

   het partieel herstel van voegwerk en pleisterwerk van gevels;

  • j.

   het partieel herstellen van betonnen gevels;

  • k.

   het herstellen van de enkele beglazing van vensterwerk;

  • l.

   het buitenschilderwerk;

  • m.

   het binnenschilderwerk, voor zover dit betrekking heeft op beschermingswaardige onderdelen van het monument;

  • n.

   het herstellen van rieten daken.

 • 2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het onderhoud aan een monumentale tuin wordt de subsidie verstrekt voor de kosten van onderhoud aan bouwkundige elementen waarbij de oorspronkelijke ontwerptekening als uitgangspunt wordt genomen.

 • 3. Subsidie voor andere kosten dan de kosten van de werkzaamheden, genoemd in de eerste twee leden, komen slechts voor subsidie in aanmerking indien de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het onderhoud en het behoud van het monument.

 • 4. Kosten die zijn gemaakt tot maximaal 24 maanden voor ontvangst van de subsidieaanvraag zijn subsidiabel.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 18.500,–.

 • 2. Indien de subsidie minder dan € 5.000,– bedraagt wordt de subsidie alsnog geweigerd.

Artikel 11

 • 1.

  Deze regeling treedt op 1 juli 2011 in werking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011.

Ondertekening

Haarlem, 28 juni 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

T.Kampstra, wnd, provinciesecretaris.