Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening speelautomaten Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten Heemstede
CiteertitelVerordening speelautomaten Heemstede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij Verordening speelautomaten Heemstede

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de kansspelen, titel Va
 2. Speelautomatenbesluit 2000
 3. Gemeentewet, artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201101-12-2020Nieuwe regeling

30-06-2011

De Heemsteder, 6 juli 2011

522663

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomaten Heemstede

De raad van de gemeente Heemstede,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2011;

Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit 2000 en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

VERORDENING SPEELAUTOMATEN HEEMSTEDE

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  Speelautomatenbesluit 2000: KB van 23 mei 2000, Stb. 224, houdende regels ter uitvoering van titel Va van de wet, zoals gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 2001, 415;

 • c.

  speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid onder b. van de wet;

 • g.

  exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;

 • i.

  weg: weg conform de Wegenverkeerswet 1994, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 • j.

  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d. van de wet;

 • k.

  laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e. van de wet.

Hoofdstuk 2 Kansspelautomaten

Artikel 2
 • 1.

  De burgemeester kan voor een hoogdrempelige inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van maximaal 2 kansspelautomaten.

 • 2.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Hoofdstuk 3 Speelautomatenhallen

Artikel 3 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan uitsluitend voor maximaal één speelauto­matenhal een vergunning verlenen voor het deel van de gemeen­te dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangege­ven.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 4 Aanvraag vergunning

De exploitant dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld.

 • b.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • c.

  een verklaring omtrent het gedrag van de exploitant dan wel, indien de exploitant een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en van de beheerder.

Artikel 5 Beslistermijn

De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop de aanvraag met bijbehorende bescheiden is ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd. De beslissing wordt alleen verdaagd als de complexiteit van de aanvraag dat noodzakelijk maakt.

Artikel 6 Vergunning

 • 1.

  De vergunning is persoonsgebonden.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbon­den. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal en type speelautomaten dat mag worden opge­steld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelau­tomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (heb­ben) bereikt;

  • d.

   de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebeho­rende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat / winke­lbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsver­eiste, gesteld in het eerste lid, onder c.

Artikel 8 Wijzigingsgronden

 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de ver­gunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de exploitant onder overlegging van de in artikel 4 genoemde bescheiden een nieuwe vergun­ning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 4 onder c bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het vestigen of exploi­teren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepe­lijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9 Intrekkingsgronden

De burgemeester kan de vergunning intrekken:

 • 1.

  indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuis­te of onvolledige opgave is verleend;

 • 2.

  indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situa­tie is ontstaan als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder e;

 • 3.

  indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning ver­bonden voorschriften en beperkingen;

 • 4.

  indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbro­ken.

Artikel 10 Wijzigingen in exploitatie

 • 1.

  Indien een exploitant komt te overlijden dient, indien voort­zetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle andere gevallen van wisseling van exploitant dient binnen vier weken na overname van de speelautomaten­hal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 11 Overige bepalingen

Overtreding van artikel 3 van deze verordening en van de krachtens dat artikel gegeven voorschriften wordt, voor zover daartegen niet reeds bij wet of algemene maatregel van bestuur is voorzien, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 12 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde zijn belast bij besluit van het college aan te wijzen personen, ieder voor zover het feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 13 Betreden van plaatsen

Indien de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, is artikel 5:15 Awb met betrekking tot het betreden van plaatsen van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Intrekken oude regeling

De Verordening Speelautomaten Heemstede vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001, nr. 127 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 15 Overgangsrecht

 • 1.

  De op grond van de onder artikel 14 ingetrokken Verordening Speelautomaten Heemstede verleende vergunning, wordt geacht verleend te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen om vergunningen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 14 ingetrokken verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening speelautomaten Heemstede.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2011.