Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009
CiteertitelBeleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel beeindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2009 09 07 28.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 26 augustus 2008, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Burgerlijk Wetboek, art. 5:1 en 5:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2009nieuwe regeling

28-07-2009

Hét Gemeente Nieuws; 05-08-2009

09bwb00381

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond

gemeente Overbetuwe 2009

 

Ons kenmerk: 09bwb00381

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, sub e. en f. van de Gemeentewet en artikelen 5:1 en 5:2 van het Burgerlijk Wetboek;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond

gemeente Overbetuwe 2009

 

 • 1.

  In de galerieën op het tabblad Invoegen bevinden zich items die zodanig zijn ontworpen dat deze bij het algemene uiterlijk van uw document passen.

   

 • a.

  In de galerieën op het tabblad Invoegen bevinden zich items die zodanig zijn ontworpen dat deze bij het algemene uiterlijk van uw document passen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  gebruik: het stelselmatig gebruiken van gemeentegrond rondom een woning of een bedrijf als tuin, oprit, grasveld, stoep, of op welke wijze dan ook;

 • c.

  gebruiker: de burger die, of het bedrijf dat een stuk gemeentegrond in gebruik heeft genomen;

 • d.

  gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 • e.

  gemeentegrond: grond die in eigendom is van de gemeente;

 • f.

  legalisatie: het beëindigen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door gebruiker door middel van het sluiten van een overeenkomst;

 • g.

  onrechtmatig gebruik: het gebruik door een gebruiker zonder dat daaraan een geldige titel ten grondslag ligt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op het door de gemeente beëindigen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

Artikel 3 Inventarisatie

 • 1.

  Van gemeentegrond dat waarneembaar onrechtmatig in gebruik is genomen, wordt een lijst samengesteld.

 • 2.

  Het samenstellen van de lijst, als bedoeld in het eerste lid, gebeurt op basis van:

  • a.

   (al dan niet actief) eigen onderzoek door de gemeente;

  • b.

   eigen initiatief van gebruikers;

  • c.

   tips van derden.

Artikel 4 Prioritering

Nadat vast is komen te staan dat gemeentegrond onrechtmatig wordt gebruikt, worden, in volgorde van prioriteit afnemend, aangepakt:

 • a.

  gevallen waardoor gevaar kan ontstaan voor personen, goederen of het verkeer;

 • b.

  gevallen waarbij de in gebruik genomen strook grond valt binnen een gebied waarin een bepaald plan of recontructie moet worden uitgevoerd;

 • c.

  gevallen waarbij een aanmerkelijke hoeveelheid grond in gebruik is genomen;

 • d.

  gevallen waarvan bekend is dat de grond al gedurende een lange periode in gebruik is genomen;

 • e.

  gevallen waarbij kabels en/of leidingen in de grond aanwezig zijn;

 • f.

  alle overige gevallen.

Artikel 5 Legalisatie van onrechtmatig gebruik

 • 1.

  Onrechtmatig gebruik wordt beëindigd door legalisatie van dat onrechtmatige gebruik.

 • 2.

  Bij legalisatie wordt de volgende procedure gehanteerd:

  • a.

   een gebruiker die onrechtmatig gemeentegrond in gebruik heeft, wordt aangeschreven;

  • b.

   elk geval wordt getoetst aan de Bijlage I behorende bij de Beleidsregels uitgifte van reststroken . Wanneer na toetsing blijkt dat de gemeentegrond kan worden verkocht, biedt de gemeente de betreffende gebruiker de gemeentegrond te koop aan;

  • c.

   als naar het oordeel van de gemeente niet tot verkoop kan worden overgegaan, kan de gemeente de betreffende gebruiker de gemeentegrond te huur aanbieden;

  • d.

   als naar het oordeel van de gemeente niet tot verkoop of verhuur kan worden overgegaan en er zich eveneens naar het oordeel van de gemeente bijzondere omstandigheden voordoen, kan de gemeente met de betreffende gebruiker over de gemeentegrond een bruikleenovereenkomst aangaan.

Artikel 6 Beëindiging van onrechtmatig gebruik

 • 1.

  Het onrechtmatige gebruik wordt beëindigd, als:

  • a.

   legalisatie niet mogelijk is;

  • b.

   legalisatie, na toetsing aan de Bijlage I behorende bij de Beleidsregels uitgifte van reststroken , niet wenselijk is, of

  • c.

   legalisatie, vanuit enig ander gemeentelijk belang niet wenselijk is, dit ter beoordeling aan de gemeente.

 • 2.

  Bij beëindiging wordt de volgende procedure gehanteerd:

  • a.

   de gebruiker wordt aangeschreven om voor een bepaalde datum en tijdstip het onrechtmatig gebruik van de gemeentegrond te beëindigen en tot ontruiming ervan over te gaan;

  • b.

   als de gebruiker hieraan geen gehoor geeft, wordt hij voor een tweede keer aangeschreven; deze aanschrijving gaat vergezeld van een concept-dagvaarding;

  • c.

   als de gebruiker ook hieraan geen gehoor geeft, wordt een gerechtelijke procedure aangespannen om te komen tot beëindiging van het onrechtmatig gebruik van de gemeentegrond en de ontruiming ervan.

Artikel 7 Bestuursrechtelijke handhaving

 • 1.

  Als de gebruiker de grond niet in overeenstemming met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan gebruikt, kan het college te allen tijde gebruik blijven maken van zijn bevoegdheid om bestuursrechtelijk handhavend op te treden.

 • 2.

  Als het college besluit bestuursrechtelijk handhavend op te treden, wordt in beginsel een last onder dwangsom opgelegd. Slechts in geval van bijzondere omstandigheden wordt (feitelijke) bestuursdwang toegepast.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 26 augustus 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009.

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 juli 2009.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Toelichting

 

Algemeen

Deze beleidsregel beschrijft de procedure van de aanpak van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 3 Inventarisatie

De gemeente stelt de lijst samen door zelf onderzoek te verrichten. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van luchtfoto’s en met behulp van kadastrale gegevens. Daarnaast kan de buitendienst van de gemeente onderzoek verrichten door middel van veldwerk.

 

Burgers en/of bedrijven kunnen wanneer zij (vermoeden dat zij) een stuk gemeentegrond in gebruik hebben genomen, hierover contact opnemen met de gemeente.

 

Burgers en/of bedrijven kunnen een melding maken van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, wanneer zij het vermoeden hebben dat een andere burger en/of bedrijf zich hieraan schuldig maakt.

 

Artikel 4 Prioritering

Met een “aanmerkelijke hoeveelheid grond” wordt een grootte van 100 m² of meer bedoeld (sub c.). Met een “lange periode” wordt een periode van onrechtmatig gebruik van 10 jaar of meer bedoeld (sub d.).

 

Het genoemde in sub f heeft tot gevolg dat uiteindelijk alle geconstateerde gevallen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond worden aangepakt. Hieronder worden dus ook begrepen de gevallen die korter dan 10 jaar in gebruik zijn genomen en waarvan het oppervlak kleiner is dan 100 m².

 

Artikel 5 Legalisatie van onrechtmatig gebruik

Wanneer een gebruiker interesse heeft tot koop van de gemeentegrond die hij onrechtmatig in gebruik heeft, vindt er een toetsing plaats aan een aantal criteria waaruit de verkoopbaarheid van de strook grond blijkt. Deze criteria zijn vastgelegd in de Bijlage I behorende bij de Beleidsregels uitgifte van reststroken.

Wanneer uit toetsing aan deze criteria blijkt dat de grond naar het oordeel van de gemeente niet verkoopbaar is, kan er in het betreffende geval een huurovereenkomst worden gesloten.

Als naar het oordeel van de gemeente noch tot verkoop of verhuur kan worden overgegaan, resteert de mogelijkheid van het aangaan van een bruikleenovereenkomst. Er moeten zich dan wel bijzondere omstandigheden voordoen.

Artikel 6 Beëindiging van onrechtmatig gebruik

Op grond van het eigendomsrecht (artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek) van de gemeente kan de gemeente haar eigendom, te weten de grond, terugvorderen.

 

Artikel 7 Bestuursrechtelijke handhaving

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8 Intrekking oude regeling

Met dit artikel wordt de bestaande beleidsregel ingetrokken.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.