Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011
CiteertitelBeleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel ontheffing detectorverbod 2011 11 12 20.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidsregels ontheffing detectorverbod, zoals vastgesteld bij besluit van 18 januari 2005, worden ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, art. 2:19b
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Hét Gemeentenieuws; 21-12-2011

11bwb00077
27-01-200501-01-2012nieuwe regeling

18-01-2005

Hét Gemeentenieuws; 26-01-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00077

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2:19b van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel ontheffing detectorverbod

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: een aanvraag om ontheffing;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  metaaldetector: het elektronisch zoekapparaat, als omschreven in artikel 2:19b, derde lid APV;

 • d.

  ontheffing: de ontheffing, als bedoeld in artikel 2:19b, tweede lid APV;

 • e.

  APV: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om ontheffing van het verbod om op een weg of op openbare grond een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen bij zich te hebben, als bedoeld in artikel 2:19b, eerste lid APV.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag om ontheffing moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

Artikel 4 Verlenen ontheffing

Een ontheffing kan enkel en alleen worden verleend aan:

 • a.

  een vereniging die ten tijde van de vaststelling van deze beleidsregel statutair gevestigd is in de gemeente Overbetuwe en zich ten doel heeft gesteld het opsporen en het waken voor het behoud van archeologische, historische, kunsthistorische en of folkloristische objecten in de ruimste zin van het woord;

 • b.

  een persoon of organisatie die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van vakbekwaamheid op het niveau van opruimer explosieven en voor het uitoefenen van zijn werk;

 • c.

  een organisatie die beschikt over een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 voor het doen van opgravingen, dan wel toestemming heeft gekregen om onder de bevoegdheid van de vergunninghouder opgravingen uit te voeren, als bedoeld in deze wet.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels ontheffing detectorverbod, zoals vastgesteld bij besluit van 18 januari 2005, worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.