Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Overbetuwe

Beleidsregels ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Overbetuwe
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe
CiteertitelBeleidsregels ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, art. 2.1.6.7b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Hét Gemeentenieuws; 21-12-2011

11bwb00077
27-01-200501-01-2012nieuwe regeling

18-01-2005

Hét Gemeentenieuws; 26-01-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor ontheffingen, als bedoeld in artikel 2.1.6.7b, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening gewenst is;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2004;

de volgende beleidsregels vast te stellen: ‘Beleidsregels ontheffing detectorverbod

gemeente Overbetuwe’.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  ontheffing: een ontheffing van het verbod om op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking - voor publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen bij zich te hebben.

 • b.

  metaaldetector: een elektronisch zoekapparaat voor metalen, waarbij de indicatie hetzij visueel geschiedt door uitslag van een meter of door oplichting van een lamp hetzij sonisch geschiedt door middel van een ingebouwde luidspreker of een hoofdtelefoon, welke gebruikt wordt met het kennelijke doel metalen in de bodem op te sporen.

 • c.

  bouwvoor: de bovenste, veel bewerkte en vaak met meststof verrijkte laag van de grond, maximaal 30 cm diep.

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 • e.

  aanvraag: de aanvraag van een ontheffing.

 • f.

  APV: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe;

 • g.

  toezichthouder: de toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1a APV.

 • h.

  ROB: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Hoofdstuk 2 Behandeling van de aanvraag

Artikel 2 Aanvrager

De aanvrager is:

 • a.

  een vereniging die ten tijde van de vaststelling van deze beleidsregels statutair gevestigd is in de gemeente Overbetuwe en zich ten doel heeft gesteld het opsporen en het waken voor het behoud van archeologische, historische, kunsthistorische en of folkloristische objecten in de ruimste zin van het woord en voor de uitoefening van deze doelstelling verzoekt om een ontheffing;

 • b.

  een persoon of organisatie die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van vakbekwaamheid op het niveau van opruimer explosieven en voor het uitoefenen van zijn werk verzoekt om een ontheffing;

 • c.

  een organisatie die beschikt over een vergunning op grond van de Monumentenwet voor het doen van opgravingen, dan wel toestemming heeft gekregen om onder de bevoegdheid van de vergunninghouder opgravingen uit te voeren, als bedoeld in deze wet en voor het gebruik maken van deze vergunning of toestemming verzoekt om een ontheffing.

Artikel 3 Voorwaarden
 • a.

  Een vergunning is schriftelijk aangevraagd met gebruik van een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • b.

  Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend, de in het formulier gevraagde documenten zijn als bijlage toegevoegd.

Hoofdstuk 3 De ontheffing

Artikel 4 Ontheffingvoorschriften
1.Het college hanteert bij een ontheffing voor een vereniging als bedoeld in artikel 2 onder a. in ieder geval de volgende voorschriften in de ontheffing:
a.Leden van <naam> dienen ten tijde van het gebruik maken van deze ontheffing:

 -op verzoek van een toezichthouder zich als lid van <naam> te kunnen identificeren;
 -een kopie van deze ontheffing te kunnen tonen;
 -te werken binnen het kader en de regels zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van <naam>;
 -een logboek, conform het model-ROB, bij te houden met daarin vermeld de gedane vondsten;
 -zich in gezelschap van minimaal één ander verenigingslid te bevinden, tenzij dwingende omstandigheden zich hiertegen verzetten;
 -bij ontdekking van vondsten waarvan de vinder redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat de vondst archeologische waarde heeft, deze vondst te melden bij de burgemeester en de ROB;
 -bij ontdekking van gevaarlijke stoffen de zoekwerkzaamheden te staken en de ontdekking direct te melden bij de politie;
 -aanwijzingen en/of bevelen van de toezichthouder of politie stipt en onmiddellijk op te volgen;
 -de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente ten gevolge van het gebruikmaken van deze ontheffing schade lijdt.

b.Het bestuur van <naam> is ten tijde van deze ontheffingverlening gehouden:

 -toe te zien op de naleving van de in deze ontheffing genoemde voorschriften;
 -een kopie van deze ontheffing aan ieder lid te overhandigen;
 -de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen, dat de gemeente ten gevolge van het gebruikmaken van deze ontheffing schade lijdt;
 -te bepalen welke leden gebruik maken van de verleende ontheffing.

c.Gebruik van deze ontheffing is niet toegestaan voor het gericht zoeken naar metalen onder de bouwvoor, of voor het zoeken naar voorwerpen bij beschermde monumenten, tenzij dit gebeurd met toestemming en onder verantwoordelijkheid van de instantie die bevoegd is tot het doen van opgravingen op grond van de Monumentenwet dan wel beschikt over een vergunning op grond van de Monumentenverordening Overbetuwe 2001.
d.Bepalingen voorkomende in de Monumentenverordening Overbetuwe 2001, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe en de Monumentenwet voor zover deze op het gebruikmaken van deze ontheffing van toepassing zijn, moeten stipt in acht worden genomen.
Artikel 5 Beperking gebruik
 • 1.

  Het college is bevoegd om ten tijde van het gebruik van een ontheffing, gelet op gewijzigde omstandigheden of inzichten, gebieden aan te wijzen waarop de ontheffing niet langer van toepassing is.

 • 2.

  Een ontheffing is geldig voor de tijdsperiode, genoemd in het besluit tot ontheffingverlening.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels ontheffing detectorverbod

gemeente Overbetuwe".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Overbetuwe,

18 januari 2005.

de gemeentesecretaris,de burgemeester,
   
   
mr. J.P.J. van MuijenE. Tuijnman