Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs gemeente Overbetuwe 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs gemeente Overbetuwe 2010
CiteertitelBeleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs 2010 bijlage 09 09 29.pdf beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs besluit en bijlage 2010 09 09 29.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Wet op het primair onderwijs, art. 117, 134 en 136
 3. Wet op de expertisecentra, art. 115, 128 en 130

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

29-09-2009

Hét Gemeente Nieuws; 16-12-2009

09bwb00583

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 09bwb00583

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het gevoerd op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente van 17 september 2009;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en 115, 128 en 130 van de Wet op de expertisecentra;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een gymnastiekruimte door een school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week waarin volgens het activiteitenplan door de school de gymnastiekruimte wordt gebruikt.

  • a.

   Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 van het Besluit bekostiging Wet op het primair onderwijs en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder.

  • b.

   Voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 136, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs respectievelijk artikel 14 van het Besluit bekostiging Wet op de expertisecentra. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar als de school niet de beschikking heeft over een speellokaal en ten hoogste 2,25 klokuur per groep leerlingen van zes jaar en ouder.

 • 2.

  Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs dat eigenaar is van een gymnastiekruimte ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van de door het betreffende bevoegd gezag op grond van artikel 42, eerste lid van de Verordening onderwijshuisvesting verstrekte gegevens. Het maximaal aantal voor bekostiging in aanmerking komende klokuren wordt op grond van het eerste lid vastgesteld. Wanneer er sprake is van medegebruik van de gymnastiekruimte door een of meer andere scholen voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs wordt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.

 • 3.

  Het college keert de op grond van het tweede lid vastgestelde jaarlijkse vergoeding in twee halfjaarlijkse termijnen uit aan het bevoegd gezag als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2 Indexering

Het college stelt jaarlijks de in het kader van deze beleidsregel gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding bij op basis van de in bijlage IV, deel A van de Verordening onderwijshuisvesting opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 september 2009.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Bijlage bij Beleidsregel bekostiging ruimte voor bewegingsonderwijs

Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

 

Basisschool

Voor een basisschool is het aantal groepen bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep 6-12-jarigen wordt maximaal 1,5 klokuur gymnastiek vergoed. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen. Bij de bepaling van het aantal formatie-plaatsen en daarop gebaseerde aantal groepen wordt uitgegaan van de formule en bepalingen zoals vastgelegd in artikel 14 van het Besluit bekostiging Wet op het Primair Onderwijs. Dit vloeit voort uit het derde lid van artikel 136 Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Voor het bepalen van het aantal groepen 6-12 jarigen wordt aangesloten bij het normatieve overzicht 'splitsing aantal groepen leerlingen' zoals weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1 Splitsingstabel aantal groepen leerlingen

Deze tabel geeft inzicht in de genormeerde splitsing van het aantal gymgroepen leerlingen in groepen 4- en 5-jarigen en groepen 6- tot en met 12-jarigen ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening.

 

Aantal gymgroepen per school (G)

Aantal gymgroepen 4/5-jarigen

Aantal gymgroepen 6/12-jarigen

2

1

1

3

1

2

4

2

2

5

2

3

6

2

4

7

3

4

8

3

5

9

3

6

10

3

7

11

4

7

12

4

8

13

4

9

14

5

9

15

5

10

16

5

11

17

6

11

18

6

12

19

6

13

20

6

14

21

7

14

22

7

15

23

7

16

24

8

16

25

8

17

26

8

18

27

9

18

28

9

19

29

9

20

30

9

21

31

10

21

32

10

22

33

10

23

34

11

23

35

11

24

36

11

25

37

11

26

38

12

26

39

12

27

40

12

28

41

13

28

42

13

29

43

13

30

44

14

30

45

14

31

46

14

32

47

14

33

48

15

33

49

15

34

50

15

35

 

School voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Het aantal groepen is bepalend voor het aantal klokuren gymnastiek. Per groep met leerlingen jonger dan 6 jaar word maximaal 3,75 klokuur gymnastiek vergoed, als de school of nevenvestiging niet de beschikking heeft over een speellokaal. Per groep met leerlingen van 6 jaar en ouder wordt maximaal 2,25 klokuur gymnastiek vergoed. Bij de bepaling van het aantal groepen wordt uitgegaan van het bepaalde in artikel 14 van het Besluit bekostiging Wet op de Expertisecentra. Dit vloeit voort uit het derde lid van artikel 130 Wet op de Expertisecentra.

 

Vergoeding per klokuur

Ingevolge artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 115 en 130 van de Wet op de Expertisecentra worden de volgende vergoedingsbedragen voor het gebruik van een gymnastiekzaal vastgesteld. De bedragen bevatten een vergoeding voor onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw, de materiële instandhouding alsmede een vergoeding voor vervanging en aanpassing van onderwijsleerpakket en meubilair. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het stichtingsjaar van de gymnastiekaccommodatie en de oppervlakte van de oefenzaal.

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per vastgesteld klokuur.

 

Stichtingsjaar en omvang

Vast bedrag

Variabel bedrag

Tot 1987

 

 

- < 90 m2

€ 2.701,26

€ 328,21

- 90-130 m2

€ 3.466,16

€ 415,33

- 130-170 m2

€ 3.789,98

€ 448,20

- 170-190 m2

€ 3.616,84

€ 490,39

- 190-230 m2

€ 3.463,97

€ 540,25

- > 230 m2

€ 3.920,39

€ 604,36

Vanaf 1987

 

 

- >= 252 m2

€ 3.112,75

€ 549,57

De bovenstaande normbedragen zijn van het niveau 2009.

 

Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening

Naast gymnastiek in een eigen lokaal van de school is er tevens gymnastiek mogelijk in een bestaande gymnastiekaccommodatie door middel van medegebruik of huur (van een andere school/de gemeente/een commerciële exploitant).

 

Afhankelijk van de eigenaar van de accommodatie bestaat recht op de volgende vergoeding:

 • Als de gymnastiekzaal van een andere school voor primair onderwijs wordt gebruikt, wordt het variabele deel van het klokuurbedrag aan de eigenaar vergoed.

 • Als de gymnastiekzaal van een school voor voortgezet onderwijs wordt gebruikt, wordt het vaste en het variabele deel van het klokuurbedrag vergoed.

 • Als een gymnastiekaccommodatie van de gemeente wordt gebruikt, volstaat ingebruikgeving van de accommodatie voor het vastgesteld aantal klokuren.

 • Als een gymnastiekaccommodatie van een commerciële exploitant wordt gebruikt, zal de huurprijs (stichtingskosten + materiële instandhouding) worden vergoed. De huurprijs wordt door de gemeente aan de exploitant voldaan.