Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregels huis-aan-huis inzameling bruikbare kleding in de gemeente Overbetuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels huis-aan-huis inzameling bruikbare kleding in de gemeente Overbetuwe
CiteertitelBeleidsregels huis-aan-huis inzameling bruikbare kleding in de gemeente Overbetuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, art. 5.2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-200301-01-2012nieuwe regeling

14-01-2003

De Betuwe; 22-01-2003

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels huis-aan-huis inzameling bruikbare kleding in de gemeente Overbetuwe

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

overwegende dat, in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van vergunningaanvragen voor het huis-aan-huis inzamelen van bruikbare kleding, het gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels waarmee bij het nemen van beschikkingen op vergunningaanvragen rekening wordt gehouden;

 

gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels huis-aan-huis inzameling van bruikbare kleding in de gemeente Overbetuwe.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  huis-aan-huis inzameling: inzameling van bruikbare kleding door middel van inzamelrondes, die met voorafgaande aankondiging worden gehouden bij woonhuisaansluitingen.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 • c.

  aanvraag: de aanvraag van een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van bruikbare kleding;

 • d.

  vergunninghouder: instelling aan wie door het college een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van bruikbare kleding is verleend;

 • e.

  inzamelaar: diegene die feitelijk de huis-aan-huis inzameling van bruikbare kleding uitvoert;

 • f.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe;

 • g.

  toezichthouder: de op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht aangewezen ambtenaar;

 • h.

  CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving.

Hoofdstuk 2 Procedure tot vergunningverlening

Artikel 2 Criteria

 • 1.

  De aanvrager is een instelling die zich statutair ten doel heeft gesteld hulp te bieden of te verstrekken, dan wel fondsen te werven waarbij de hulp of de ontvangen opbrengsten ten goede komen aan goede doelen op landelijk of internationaal niveau.

 • 2.

  De vergunningaanvraag is voor 1 november, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, schriftelijk ingediend.

 • 3.

  De netto opbrengst per kilo, als bedoeld in de meest recente uitgave "Mededelingen kledinginzamelingen" van het CBF, ligt gelijk of boven de gemiddelde opbrengst van de door het CBF beoordeelde instellingen die zich bezighouden met kledinginzameling.

 • 4.

  De aanvrager beschikt over het CBF-keur, dan wel een Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door het CBF;

Artikel 3 Vergunningverlening

 • 1.

  Het college verleent per jaar maximaal vier vergunningen, waarbij in overleg met de aanvrager een vergunning wordt verleend voor de maand maart, april, mei, juni, september, oktober of november.

 • 2.

  De aanvrager die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2 van deze beleidsregels en aan wie, voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de nieuwe aanvraag betrekking heeft, een vergunning is verleend welke niet door het college krachtens artikel 9 van deze beleidsregels is ingetrokken komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

 • 3.

  Indien het college niet langer een vergunning verleent aan een aanvrager welke een vergunning heeft ontvangen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de nieuwe aanvraag betrekking heeft, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing bij de beoordeling van de vergunningaanvraag:

  • a.

   De aanvrager van een vergunning die beschikt over een CBF-keur en voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2, eerste, tweede en derde lid van deze beleidsregels, komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

  • b.

   In het geval dat na toepassing van artikel 3 onder a meer dan vier aanvragers in aanmerking komen voor een vergunning dan komt de aanvrager met de hoogste netto-opbrengst in Euro's per kilo textiel als eerste in aanmerking voor een vergunning.

  • c.

   In het geval dat na toepassing van artikel 3 onder a en b meer dan vier aanvragers in aanmerking komen voor een vergunning dan komt de aanvrager waarvan het college als eerste een aanvraag heeft ontvangen als eerste in aanmerking voor een vergunning.

Artikel 4 Vergunningvoorschriften

In de vergunning worden tenminste de volgende voorschriften vermeld:

 • a.

  Alle eventueel door of namens de politie, brandweer of ambtenaren van de gemeente gegeven aanwijzingen en/of bevelen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;

 • b.

  De redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden genomen teneinde te voorkomen dat de gemeente Overbetuwe ten gevolge van deze vergunning schade lijdt;

 • c.

  Deze vergunning is geldig voor de maand <nader in te invullen>

 • d.

  Van de periode waarvoor de vergunning geldt, mag zonder schriftelijke toestemming, niet worden afgeweken.

 • e.

  De inzameling mag enkel plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang.

 • f.

  Inzameling mag niet tegelijk met het inzamelen van huis- of grofvuil plaatsvinden.

 • g.

  De inzameling dient te geschieden in de hele gemeente inclusief het buitengebied. Op inzameling in het buitengebied zal streng worden toegezien. Indien blijkt dat de inzameling niet in het buitengebied geschiedt kan de vergunning worden ingetrokken en het kan tevens gevolgen hebben voor de vergunningverlening in de toekomst.

 • h.

  In publicaties van de inzamelacties dienen de burgers erop gewezen te worden dat enkel op de dag van inzameling de goederen op straat mogen worden gezet.

 • i.

  Inzameling en vervoer dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te geschieden.

 • j.

  Zwerfvuil, direct of indirect ontstaan als gevolg van de inzamelactiviteiten, dient onverwijld te worden opgeruimd.

 • k.

  Het is de vergunninghouder niet toegestaan de feitelijke inzameling van bruikbare kleding uit te besteden aan derden, indien deze derden daarvoor een vergoeding ontvangen, dan wel geheel of gedeeltelijk in de opbrengst van de ingezamelde kleding delen. Indien de feitelijke inzameling van de bruikbare kleding onder de gestelde voorwaarde wordt uitbesteedt, blijft de vergunninghouder verantwoordelijk voor de naleving van deze voorschriften.

 • l.

  De vergunninghouder doet binnen 3 maanden na de periode van inzameling een schriftelijke opgave in kilogrammen van de hoeveelheid opgehaalde kleding aan de Afdeling BWM, Postbus 11, 6660 Elst

 • m.

  De vergunninghouder wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen uit de "beleidsregels huis-aan-huis inzameling van bruikbare kleding gemeente Overbetuwe" Deze beleidsregels zijn, indien niet eerder aan u verstrekt, als bijlage bij deze vergunning toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Eisen aan de inzamelaar

Artikel 5 Verbod geluid

Het is de inzamelaar verboden gebruik te maken van luidsprekers en versterkers.

Artikel 6 Legitimatie

De inzamelaar moet zich kunnen legitimeren door middel van een officieel identiteitsbewijs. Hij moet dit identiteitsbewijs en een afschrift van deze vergunning op eerste aanvraag aan de toezichthouder tonen.

Artikel 7 Verzekering

De inzamelaar moet afdoende verzekerd zijn tegen vorderingen tot schadevergoeding waartoe hij krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade.

Hoofdstuk 4 Bevoegdheden van het college

Artikel 8 Tijdelijk andere plaats of dag

 • 1.

  Het college kan, indien dringende redenen daartoe noodzaken, tijdelijk een ander tijdstip of andere periode voor het inzamelen van kleding aanwijzen.

 • 2.

  Zij brengen hun besluit dienaangaande tijdig ter kennis van belanghebbenden, van dit besluit wordt openbaar kennis gegeven conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 9 Intrekken van de vergunning

De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien:

 • a.

  de rechtspersoon van de vergunninghouder opgehouden heeft te bestaan;

 • b.

  de vergunninghouder of inzamelaar het bij of krachtens deze beleidsregels bepaalde overtreedt;

 • c.

  de vergunninghouder niet of niet tijdig de rechten, onder welke naam dan ook verschuldigd, voldoet;

 • d.

  de vergunninghouder, behoudens bijzondere omstandigheden, gedurende de aangewezen periode geen gebruik van de vergunning heeft gemaakt;

 • e.

  de vergunninghouder of inzamelaar zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Artikel 11 Overgangsbepaling

Artikel 3, tweede lid, van deze beleidsregels geldt niet voor de vergunningverlening voor het jaar 2003. Artikel 3, derde lid onder a, b en c, van deze beleidsregels zijn op de vergunningverlening voor 2003 van toepassing.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

"Beleidsregels huis-aan-huis inzameling van bruikbare kleding gemeente Overbetuwe"

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 14 januari 2003

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

mr. J. van Muijen

E. Tuijnman