Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Re-integratie en werkleer aanbod verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratie en werkleer aanbod verordening
CiteertitelRe-integratie en werkleeraanbod verordening gemeente Raalte 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging (tijdelijke regels) vanwege de gewijzigde Wet werk en bijstand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 8 WWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201201-01-201201-01-2015tijdelijke regels in verband met de gewijzigde Wet werk en bijstand

22-12-2011

Weekblad voor Salland, 25-01-2012

1104279
18-02-201001-10-2009nieuwe verordening

28-01-2010

Weekblad voor Salland

0904304

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratie en werkleer aanbod verordening

De raad van de gemeente Raalte, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3-11- 2009, nummer 0904304Gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 12 eerste lid onderdeel a van de Wet investeren in jongeren.

Besluit vast te stellen de:

Re-integratie en werkleer aanbod verordening 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis dan in de Wet werk en bijstand Wet investeren in Jongeren en de Algemene wet bestuursrecht.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet werk en bijstand.

 • b.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  Bbz; Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

 • e.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening

 • f.

  WIJ: Wet investeren in jongeren

 • g.

  Uwv-werkbedrijf: fusie tussen het CWI en UWV

 • h.

  Belanghebbende: een uitkeringsgerechtigde, een niet-uitkeringsgerechtigde, een Anw-er een SW-geindiceerde, aan wie door het college ondersteuning kan worden geboden;

 • i.

  Uitkeringsgerechtigden: personen met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de IOAW of de IOAZ

 • j.

  Anw-er: de persoon met een uitkering ingevolgde de Algemene nabestaandenwet die als nietwerkende werkzoekende ingeschreven staat bij het Uwv Werkbedrijf

 • k.

  Nugger: personen als bedoeld in de Wwb, artikel 6 onder a

 • l.

  SW-geindiceerde: de persoon waarvoor is vastgesteld dat hij of zij tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening behoort;

 • m.

  Jongere: een persoon zoals bedoeld in artikel 13 van de WIJ;

 • n.

  Algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden

 • o.

  Werkleeraanbod: een aanbod aan een jongere dat gericht is op duurzame arbeidsparticipatie;

 • p.

  Startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoels in artikel 7.2.2 eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen vormend onderwijs of voorbereiden wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs

 • q.

  voorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, sub a, van de wet , artikel 34, lid 1, sub a, van de Ioaw en artikel 34, lid 1, sub a, van de Ioaz; een instrument dat ingezet wordt ter ondersteuning van een belanghebbende;

 • r.

  Re-integratietraject: één of meerdere, al dan niet aaneengeschakelde, voorziening(en); gericht op duurzame plaatsing in algemeen geaccepteerde arbeid, dan wel arbeid als zelfstandige; of traject gericht op het sociaal/professioneel redzaam maken van de belanghebbende, waardoor de belanghebbende door kan stromen naar of algemeen geaccepteerde arbeid ( al dan niet onder begeleiding) of zelfstandige maatschappelijke participatie mogelijk te maken;

 • s.

  Vrijstelling: individuele tijdelijke ontheffing van de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en deze te aanvaarden, conform artikel 9 lid 2 van de wet, artikel 37a van de Ioaw en artikel 37a van de Ioaz.

 • t.

  Het college; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

 • u.

  De gemeenteraad; de gemeenteraad van de gemeente Raalte.

Paragraaf 2 Beleid en financiën

Artikel 2 Opdracht college

 • 1

  Het college draagt zorg voor de re-integratie van belanghebbenden en jongeren.

 • 2

  Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbenden, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid.

 • 3

  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen.

 • 4

  Het college kan, in overeenstemming met het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, voorzieningen als bedoeld in dit hoofdstuk aanbieden aan personen aan wie het Uitvoeringsbesluit Werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

Artikel 3 Beleidsplan

 • 1

  Jaarlijks stelt college een beleidsplan vast waarin wordt aangegeven:

  • a.

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van belanghebbenden, jongeren en SWgeindiceerden, waarbij een evenwichtige aanpak als uitgangspunt wordt genomen;

  • b.

   een omschrijving van de verschillende voorzieningen;

  • c.

   de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichting, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de combinatie van arbeid en zorg;

  • d.

   Het flankerend beleid ten aanzien van zorg en hulpverlening.

 • 2

  Het college rapporteert aan de gemeenteraad over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid.

 • 3

  Het beleidsplan als bedoeld in het eerste lid bevat het oordeel van de adviesraad werk en inkomen.

Artikel 4 Aanspraak op ondersteuning

 • 1

  Belanghebbenden hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op algemeen geaccepteerde arbeid of, als dat doel niet bereikbaar is, bij zelfstandige maatschappelijke participatie. Voorwaarde voor de Anw-er en Nugger is dat deze minimaal 15 uren per week beschikbaar is voor algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 2

  Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening, en in artikel 3 genoemde beleidsplan. 

 • 3

  Voorzieningen worden alleen ingezet als zonder die inzet het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is. 

 • 4

  Eigen initiatief van de uitkeringsgerechtigde met betrekking tot de re-integratie, inclusief het gebruik van re-integratievoorzieningen, kan worden ondersteund. Afspraken daarover worden vastgelegd in het trajectplan.

 • 5

  De voorzieningen, genoemd in deze verordening, kunnen onderdeel uitmaken van of aanvullend zijn op een inburgeringsplan, op grond van de Wet inburgering, dan wel op grond van de rechtsopvolger van deze wet.

 • 6

  De voorzieningen, genoemd in deze verordening, kunnen onderdeel uitmaken van of aanvullend zijn op een individueel ontwikkelingsplan voor een SW-geïndiceerde.

 • 7

  Het college kan een eigen bijdrage vragen.

Artikel 5 Recht op ondersteuning

 • 1

  Een jongere heeft recht op een werkleeraanbod.

 • 2

  In het werkleeraanbod wordt voorzien door het aanbieden van een, naar oordeel van het college, noodzakelijk geachte voorziening, een re-integratietraject of door het bieden van praktische hulp, advies of doorverwijzing naar andere instanties.

 • 3

  Het college kan in verband met de invulling en uitvoering van het werkleeraanbod afspraken maken met derden, waaronder werkgevers en re-integratiebedrijven, alsmede subsidies verstrekken.

 • 4

  Zo nodig stemt het college het werkleeraanbod af op de medische beperkingen van de jongere en draag zorg voor passende voorzieningen ter ondersteuning bij de arbeidsinschakeling.

 • 5

  Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in de WIJ, deze verordening en/of het daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluit.

 • 6

  Het werkleeraanbod wordt vastgelegd in een individueel trajectplan.

Artikel 6 Verplichting van de cliënt

 • 1

  Een belanghebbende, jongere en sw-geindiceerde die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de WIJ de IOAW, de IOAZ, de WSW, de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft gebonden.

 • 2

  Indien een uitkeringsgerechtigde, of jongere die deelneemt aan een voorziening niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, kan het college een maatregel opleggen conform hetgeen hierover is bepaald in de maatregelenverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Raalte 2009.

 • 3

  Indien een Nugger of Anw-er, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 • 4

  Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien, indien wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere niet voldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WIJ en hem dit te verwijten valt.

Artikel 7 Budget- en subsidieplafonds

 • 1

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening.

 • 2

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Paragraaf 3 Voorzieningen

Artikel 8 Algemene bepalingen over voorzieningen

 • 1

  In het beleidsplan als bedoeld in artikel 3, wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 • 2

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

 • 3

  Het college kan een voorziening beëindigen:

  • a.

   indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, 17, eerste en tweede lid, of 55 van de wet niet nakomt;

  • b.

   indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet;

  • c.

   indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening;

  • d.

   indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling.

 • 4

  Het college kan ten aanzien van de voorzieningen met inachtneming van hetgeen daarover in het beleidsplan is bepaald nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

  • a.

   de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden;

  • b.

   de weigeringgronden bij het aanbieden van voorzieningen;

  • c.

   de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;

  • d.

   de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling;

  • e.

   het vragen van een eigen bijdrage;

  • f.

   overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies.

Artikel 9 Loonkostensubsidies

 • 1

  Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers die met een persoon bedoeld in artikel 1 lid i, j, l en m een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op arbeidsinschakeling dan wel participatie.

 • 2

  Het college stelt nadere regels ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 • 3

  Op de subsidies bedoeld in dit artikel is de Algemene subsidieverordening van toepassing.

 • 4

  Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 • 5

  Het college kan aan een jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbod noodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Artikel 10 Premies

 • 1

  Het college kan aan personen bedoeld in artikel 1 onderdeel i een activeringspremie toekennen.

 • 2

  De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een premie kan worden verstrekt wordt nader vastgelegd in het beleidsplan als bedoeld in artikel 3.

 • 3

  De premie bedraagt maximaal het bedrag als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder j van de wet.

 • 4

  Het college kan aan een werkgever een premie toekennen indien een persoon bedoeld in artikel 1, onderdeel i reguliere arbeid aanvaardt bij die werkgever.

 • 5

  Het college legt denadere regels ter uitvoering van het bepaalde in lid 4 vast in het beleidsplan.

Artikel 11 Continuïteit

Het college draagt er zorg voor dat:

 • a.

  de kwaliteit en continuïteit van derden, die bij het re-integratietraject zijn betrokken, in voldoende mate gewaarborgd zijn;

 • b.

  met inachtneming van de persoonlijke verantwoordelijkheid van belanghebbenden voldoende voorzieningen zijn getroffen om het voor belanghebbende redelijkerwijze mogelijk te maken het re-integratietraject met succes te doorlopen.

Paragraaf 3a Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012

Artikel 11a Wijziging betekenis begrippen

 • 1

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2

  Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

Artikel 11b Afwijkende bepalingen voor jongeren

In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

 • a.

  onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;

 • b.

  de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 01-10-2009, onder intrekking van de “Reïntegratieverordening wet werk en bijstand gemeente Raalte ”, welke door de gemeenteraad is vastgesteld op 24 februari 2005.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1

  Besluiten die genomen zijn onder werking van de “Re-integratieverordening Wet werk en bij stand gemeente Raalte” en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als besluiten krachtens deze verordening.

 • 2

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een beschikking op grond van de re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Raalte 2006 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Re-integratie en werkleeraanbod verordening gemeente Raalte 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009

de voorzitter, de briffier,