Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAfval, milieu en riolering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201108-11-2018Nieuwe regeling

11-01-2011

Weekblad Parkstad, 06-07-2011

11.000230

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal:

 • -

  overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal;

 • -

  gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal;

BESLUIT:

 • 1.

  In te trekken de Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen 2006;

 • 2.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal.

   

  Inhoudsopgave

  Artikel 1. Begripsomschrijvingen

  Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

  Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

  Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

  Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

  Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

  Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

  Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

  Artikel 9. Inwerkingtreding

  Artikel 10. Citeerbepaling

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a)

  verordening: Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal;

 • b)

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer of kca-box ten behoeve van één huishouden;

 • c)

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de GR Reinigingsdiensten Rd4 gevestigd te Heerlen.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a)

   de GR Reinigingsdiensten Rd4 voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de gemeentewerf of bij het afvalbrengpunt;

  • b)

   verenigingen voor de inzameling van 'oud papier en karton' en 'ijzer en andere metalen' dat afkomstig is uit huishoudens

  • c)

   scholen belast met de inzameling van plastic en batterijen

  • d)

   detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen

  • e)

   apotheken belast met de inzameling van geneesmiddelen (KCA)

  • f)

   maximaal 6 charitatieve instellingen per jaar voor de inzameling van textiel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld (zie bijlage a);

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM (zie bijlage a);

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken (zie bijlage a);

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier (zie bijlage a);

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen (zie bijlage a);

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen (zie bijlage a);

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (zie bijlage a);

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen (zie bijlage a);

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout (zie bijlage a);

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen (zie bijlage a);

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt (zie bijlage a);

 • 12.

  grof huishoudelijk afval (en kringloopgoederen): volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden (zie bijlage a);

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening (zie bijlage a).

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Burgemeester en wethouders wijzen als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid van de verordening aan:

 • 1.

  voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval de door of namens de gemeente verstrekte minicontainer(s) van 140 en 240 liter voor gebruikers van ieder perceel behorende tot de categorie laagbouw;

 • 2.

  voor de verstrekking van de in het eerste lid genoemde minicontainers worden de volgende criteria gehanteerd:

  • a.

   De gebruiker van ieder perceel kan aangeven of hij gebruik wenst te maken van een 140 of 240 liter minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval;

  • b.

   een extra container voor groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval van 140 of 240 liter kan op verzoek van de gebruiker van een perceel aanvullend worden verstrekt op basis van het geldende tarief zoals opgenomen in de vigerende Afvalstoffenheffing Voerendaal;

 • 3.

  voor de inzameling van huishoudelijk restafval de van gemeentewege geplaatste ondergrondse verzamelcontainer(s) voor gebruikers van een door burgemeester en wethouders aangewezen groep van percelen;

 • 4.

  voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval de door of namens de gemeente verstrekte gekenmerkte huisvuilzakken voor gebruikers van een door burgemeester en wethouders aangewezen groep van percelen.

 • 5.

  voor de perceelsgewijze inzameling van textiel de door de inzameldienst of andere inzamelaar(s) verstrekte textielzakken;

 • 6.

  voor de perceelsgewijze inzameling van kunststof verpakkingsafval de van gemeentewege verstrekte Plastic Heroes zakken;

 • 7.

  voor de inzameling van asbest het daarvoor bestemde stofdichte folie, dat ondermeer verkrijgbaar is bij bouwmarkten;

 • 8.

  voor de niet-perceelsgewijze inzameling van glas de van gemeentewege geplaatste ondergrondse verzamelcontainers in de wijk;

 • 9.

  voor de inzameling van alle categorieën huishoudelijke afvalstromen, indien deze niet perceelsgewijs worden ingezameld, danwel indien de aanbieder daarvoor kiest, de brengdepots Rd4-milieuparken te Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Vaals;

 • 10.

  voor de inzameling van textiel en kringloopgoederen, indien de aanbieder daarvoor kiest, de brengdepots Rd4-kringloopwinkels te Heerlen en Kerkrade.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5, tweede lid, van de verordening, vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening zijn aanvullende regels gesteld omtrent het gebruik en reinigen van het inzamelmiddel ten behoeve van huishoudelijke afvalstoffen door de gebruiker van een perceel;

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

 • b.

  de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • e.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • f.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • g.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • h.

  de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

 • i.

  ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

 • j.

  het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

 • k.

  schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk afval restafval, groente-, fruit- en tuinafval en zijn geregistreerd;

 • l.

  de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan.

 • m.

  de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten.

 • n.

  het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

 • o.

  de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, dient deze in belang van hygiëne regelmatig te reinigen;

 • p.

  het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

 • q.

  de gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor gft-afval geen kunststofzakken deponeren.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  Dat alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval die zijn voorzien van een chip ter lediging mogen worden aangeboden.

 • b.

  Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval:

 • -

  dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval in een inzamelmiddel ordelijk dient te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal vastgestelde inzameldag:

 • -

  op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

 • -

  waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

 • -

  waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s) dient te zijn gedaan;

 • -

  waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

 • -

  waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

 • -

  waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

 • -

  waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

 • -

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de inzamelmiddel te worden verwijderd;

 • c.

  Indien door de inzameldienst geen locatie alsmede aanbiedingswijze wordt aangewezen dient het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval in minicontainer(s) ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal vastgestelde inzameldag:

 • -

  op het voetpad, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg, met het handvat richting voetpad;

 • -

  waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

 • -

  waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s)dient te zijn gedaan;

 • -

  waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

 • -

  waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

 • -

  waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

 • -

  waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

 • d.

  Voor wat betreft de ordelijke overdracht van de gekenmerkte afvalzak(ken):

 • -

  het overdragen van huishoudelijk restafval in afvalzak(ken) moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

 • -

  de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

 • -

  de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

 • -

  bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

 • e.

  Voor wat betreft de ordelijke overdracht van het kunststofverpakkingsafval:

 • -

  de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

 • -

  de afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

 • -

  bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

 • f.

  Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieden van textiel:

 • -

  dat het overdragen of aanbieden van textiel in de daartoe door de inzamelaar ex artikel 2 van de afvalstoffinverordening gemeente Voerendaal, verstrekte textielzak(ken) dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de aangekondigde inzameldag:

 • -

  op het voetpad, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

 • -

  waarbij de afvalzak(ken) goed gesloten moet zijn.

 • 3.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor de wijze waarop de overdracht van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen plaatsvindt:

 • a.

  wijze van overdracht of aanbieding van minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval;

 • -

  dat het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer(s) (inclusief eigen gewicht) niet zwaarder mag zijn dan 80 kilogram;

 • b.

  wijze van overdracht of aanbieding van gekenmerkte afvalzak:

 • -

  Dat de inhoud van de afvalzak niet zwaarder mag zijn dan 12 kg;

 • 4.

  Overwegende dat het wenselijk is om categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, vijfde lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal ter inzameling kunnen worden aangeboden;

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn:

 • a.

  papier en karton

 • b.

  grof huishoudelijk restafval

 • c.

  kringloopgoederen

 • d.

  grof tuinafval

 • e.

  kerstbomen

 • f.

  houtafval

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden, dat;

 • a.

  oud papier en karton kan worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal vastgestelde inzameldag, waarbij:

 • -

  het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

 • -

  het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier – door de wind – niet mogelijk is;

 • -

  het aangeboden oud papier en karton op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

 • -

  het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

 • -

  geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

 • b.

  grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan, waarbij:

 • -

  het grof huishoudelijk restafval op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

 • -

  het aan te bieden grof huishoudelijk restafval – ter voorkoming van zwerfafval – niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

 • c.

  kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan, waarbij:

 • -

  de kringloopgoederen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

 • -

  de aan te bieden kringloopgoederen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

 • d.

  grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan, waarbij:

 • -

  het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

 • -

  het grof tuinafval goed wordt gebundeld en wel zodanig dat verspreiding van het grof tuinafval niet mogelijk is.

 • e.

  kerstbomen kunnen worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal vastgestelde inzameldag, waarbij:

 • -

  de kerstbomen op de reguliere inzamelplaats (het voetpad zo dicht mogelijk bij derijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, voor 07.00 uur aan de kant van de rijweg)dienen te worden aangeboden;

 • -

  de kerstbomen niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen aangeboden mogen worden;

 • -

  de aangeboden kerstbomen geheel vrij van kerstversieringen dienen te zijn;

 • -

  de aangeboden kerstbomen geheel vrij dienen te zijn een eventuele pot of plastic verpakking om de stronk;

 • -

  de aangeboden kerstbomen op een zodanige wijze worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

 • -

  het aangeboden kerstbomen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of indan wel voor door- of brandgangen geplaatst worden;

 • f.

  houtafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) gedaan, waarbij:

 • -

  het houtafval op de afgesproken dag voor 07.00 uur het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

 • -

  het houtafval goed wordt gebundeld dan wel wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het houtafval niet mogelijk is;

 • -

  het aangeboden houtafval op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

 • -

  het aangeboden houtafval niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

 • -

  geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden houtafval worden achtergelaten.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent het maximale gewicht, de afmetingen en het volume van de huishoudelijke afvalstoffen welke zonder inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel aangeboden kunnen worden door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

 • a.

  dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden oud papier en karton niet zwaarder mag zijn dan 12 kilogram per bundel of doos;

 • b.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet meer mag zijn dan 1m3;

 • c.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval hanteerbaar moet zijn;

 • d.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

 • e.

  het ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

 • f.

  dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram per bundel;

 • g.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet meer mag zijn dan 3m3;

 • h.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval hanteerbaar moet zijn;

 • i.

  het ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

 • j.

  het ter inzameling aangeboden grof tuinafval geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

 • k.

  de aangeboden kerstboom mag geen dikkere stam hebben dan 10 cm in doorsnede;

 • l.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag niet meer zijn dan 1m3;

 • m.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval moet hanteerbaar zijn;

 • n.

  de hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

 • o.

  het ter inzameling aangeboden houtafval mag niet langer zijn dan 150 cm.

 • 5.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden;

 • a.

  voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval in ondergrondse verzamelcontainer(s) ordelijk dient geschieden, waarbij:

 • -

  door de gebruiker alleen afval in de daartoe volgens artikel 10 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal, opgestelde verzamelcontainer(s) mag worden gedeponeerd;

 • -

  geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

 • -

  de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

 • b.

  Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in afvalvoorzieningen op wijkniveau (straatvoorzieningen voor papier en karton, textiel en glas), dat het overdragen of aanbieden van het papier en karton, textiel en glas in een boven- of ondergrondse wijkvoorzieningen (straatvoorzieningen) dient te geschieden, waarbij:

 • -

  alleen afvalcomponenten afzonderlijk in de daartoe, volgens artikel 4 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal, opgestelde verzamelcontainer(s) (herkenbaar via tekst) mag worden gedeponeerd;

 • -

  geen andere afvalcomponenten in de verzamelcontainer(s) mogen worden achtergelaten

 • -

  geen afval (inclusief de afvalcomponenten) op, naast of in de directe nabijheid van de - verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

  verpakkingsglas op kleur gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

 • c.

  Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval op de regionale milieuparken, dat de onder artikel 3, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal genoemde afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de regionale milieuparken overeenkomstig de in het “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van Reinigingsdiensten Rd4” genoemde voorwaarden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  Dat de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden aangegeven op de afvalwijzer welke ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel;

 • b.

  De aan te bieden afvalstoffen (glas, textiel, papier en karton) bij de straatvoorzieningen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden mogen worden;

 • c.

  Dat de aan te bieden minicontainer(s) voor restafval, groente- tuin en fruit afval en papier en karton de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur mogen worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

 • d.

  Dat de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen ledigingdag voor desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

 • e.

  Dat de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

 • f.

  Dat voor wat betreft de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken verwezen naar het vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door het college van burgemeester en wethouders voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Voerendaal.

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. J.I.F. Kooijman drs. E.A.J. Sprokkel