Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken / Inspraakverordening Cuijk 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken / Inspraakverordening Cuijk 2005
CiteertitelInspraakverordening Cuijk 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMiddelen en Ondersteuning / Bestuurlijk Juridische Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vastgesteld door raad in vergadering van 12 december 2005. Publicatie in CW 21 december 2005. Datum inwerkingtreding 29 december 2005.

Eerste wijziging vastgesteld door de raad op 17 november 2008. Publicatie in CW 1 april 2009. Datum inwerkingtreding 2 april 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (Awb) / Gemeentewet (Gw), art. 150 / Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2011Nieuwe regeling

18-04-2011

Cuijks Weekblad, 3-5-2011

-2.07.72 / -34518

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken / Inspraakverordening Cuijk 2005

De raad van de gemeente Cuijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2011

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening:

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de navolgende "Verordening tot 2e wijziging van de Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken / Inspraakverordening Cuijk 2005"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van Inspraak

 • 1

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij gemeentelijk beleid.

 • 2

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3

  Geen inspraak wordt verleend:a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;b. indien bij of krachtens wettelijk voorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, met uitzondering van ruimtelijke plannen als bedoeld in artikel 2.1, en 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (structuurvisie en bestemmingsplan); c. indien zulks bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;d. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;e. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; f. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;g. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

 • 1

  Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waarbij voor ruimtelijke plannen als bedoeld in artikel 2.3 onder b van deze verordening geldt dat de termijn van terinzagelegging en voor het naar voren brengen van inspraakreacties vier weken bedraagt.

 • 2

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2

  Het eindverslag bevat in elk geval:a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 • 4

  De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

 • 1

  De Inspraakverordening Cuijk 1995, laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 29 mei 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt 1 dag na de dag van bekendmaking in werking op 4 mei 2011.

Artikel 8 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als Inspraakverordening Cuijk 2005.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 18 april 2011

De raad voornoemd,

R.M. van der Weegen mr. W.A.G.Hillenaargriffier voorzitter