Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Legesverordening Cuijk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Cuijk 2010
CiteertitelLegesverordening Cuijk 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingang heffing; 01-01-2010. De Legesverordening Cuijk 2006, vastgesteld op 12-12-2005, laatstelijk gewijzigd op 16-12-2008, wordt ingetrokken per 01-01-2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet; art. 229 en art. 156. en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200901-01-2013Nieuwe regeling

14-12-2009

Belastingverordeningen c.a gemeente Cuijk 16-12-2009, Cuijks Weekblad, 23-12-2009

-1.714 / -49135

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Cuijk 2010

De raad van de gemeente Cuijk;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2010;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de

 

Verordening tot 1e wijziging van de “Legesverordening Cuijk 2010” 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Deze verordening verstaat onder:

 • a

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is ver-leend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1

  Leges worden niet geheven voor stukken, inlichtingen of nasporingen waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd.

 • 2

  Leges worden voorts niet geheven voor:

  A. aanvragen als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tabel, te verstrekken aan redacties van dag- en weekbladen alsmede, op verzoek, te verstrekken aan leden van de Nederlandse Vereniging van Journalistiek, voor zover deze verstrekking in het belang van de gemeente is;

  B. collectevergunningen;

  C. vergunningen voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt;

  D. een verklaring omtrent het gedrag voor meerderjarige gezinsleden van gastgezinnen ten behoeve van de Stichting Europa Kinderhulp.

  E. toestemming voor het ophangen van spandoeken door de Nierstichting, het Reumafonds, de Lever- en Darmstichting, de Brandwondenvereniging, het Astmafonds dan wel andere instanties van vergelijkbare aard en doelstelling.

  F. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  G. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  A. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  B. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

 • 1

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a

  Van zuiver redactionele aard zijn;

 • b

  Een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staats-courant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  4. onderdeel 1.4.7 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  7. hoofdstuk 14 (kansspelen);een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Legesverordening Cuijk 2006’ van 12 december 2005, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2008, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervalt hoofdstuk 5 van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  A. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  B. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervalt hoofdstuk 5 van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:a. dit hoofdstuk van toepassing blijft op de belastbare feiten:1. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;2. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.b. als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk worden verhoogd met 1,5 %, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 4

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Cuijk 2010.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 14 december 2009.

De raad voornoemd,

De Griffier,                                                             De Voorzitter,C.G.W.M. Selman                                                L.M. Schoots

Legestarieventabel 2011 1  

Inhoud legestarieventabel 2011 behorende bij de legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1 Burgerlijke stand

2 Reisdocumenten

3 Rijbewijzen

4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

7 Bestuursstukken

8 Vastgoedinformatie

9 Overige publiekszaken

10 Gemeentearchief

11 Leegstandwet

12 Gemeentegarantie

13 Winkeltijdenwet

14 Kansspelen

15 Kinderopvang

16 Telecommunicatie

17 Verkeer en vervoer

18 Diversen

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk

1 Begripsomschrijvingen

2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3 Omgevingsvergunning

4 Vermindering

5 Teruggaaf

6 Intrekking omgevingsvergunning

7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

9 Sloopmelding

10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk

1 Horeca

2 Evenementen c.a.

3 Prostitutiebedrijven

4 Brandbeveiligingsverordening

5 Afvalstoffen

6 Algemene plaatselijke verordening (diversen)

7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking,

 

Behoort bij het raadsbesluit van 13 december 2010 Mij bekend,

De Griffier,

 

Nieuw tarief (2011)

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement burgerlijke stand is bepaald, bedraagt het tarief bij het sluiten van het huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1 maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16 uur € 300,00

1.1.1.2 vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur € 400,00

1.1.1.3 zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders de gemeentesecretarie gesloten zal zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur € 800,00 1.1.1.4 In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.1.3 bedraagt het tarief, indien wordt gekozen voor korte en sobere ceremonie, (uitsluitend mogelijk van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur) € 130,00

1.1.1.5 Het tarief bedraagt ter zake het omzetten van een een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op: 1.1.1.6 maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur € 300,00 1.1.1.7 vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur  € 400,00

1.1.1.8 zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders de gemeentesecretarie gesloten zal zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur € 800,00

1.1.1.9 bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 van Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge

1.1.1.1, 1.1.1.2 of 1.1.1.3 een bedrag geheven van € 151,00

1.1.1.10 bij het omzetten van een een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt boven het tarief verschuldigd ingevolgde 1.1.1.6., 1.1.1.7 of 1.1.1.8 een bedrag geheven van € 151,00

1.1.1.11 bij het sluiten of omzetten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap op daartoe aangewezen locaties wordt boven het terzake verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 151,00

1.1.1.12 Het tarief bedraagt voor het afgeven van een: - trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering € 22,00 - een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering € 22,00 - trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering € 44,00 - een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering € 44,00

1.1.1.13 Indien partijen bij het sluiten van een huwelijk c.q. bij het bevestigen van een samenlevingsverband gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt, boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.1.1, per ambtelijke getuige een tarief berekend van € 38,50

1.1.1.14 Voor kosteloze voltrekking van het huwelijk of registratie van een partnerschap zijn door het het college van burgemeester en wethouders nadere regels vastgesteld in het Reglement burgerlijke stand gemeente Cuijk.

1.1.1.15 De privaatrechtelijke kosten voor het gebruik c.a. van de betreffende locatie worden door de locatiebeheerder afzonderlijk bij het paar in rekening gebracht. 1.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van de volgende stukken: (wettelijk vastgestelde tarieven conform legesbesluit akten burgerlijke stand): 1.1.2.1 Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per afschrift € 11,50 

1.1.2.2 Een uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, per uittreksel  € 11,50 

1.1.2.3 Een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per verklaring  € 20,70 1.1.2.4 Een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, per uittreksel  € 11,50

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld: 1.1.3.1 Alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en/of overledenen, voor elke lijst   € 16,80 1.1.3.2 Alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en gehuwde paren voor elke lijst € 16,80 1.1.3.3 Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op het één keer per maand verstrekken van de lijsten als in 1.1.3.1 en 1.1.3.2 bedoeld, gedurende een kalenderjaar  € 160,00

1.1.3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers, boven de kosten voor die inlichtingen, afschriften of uittreksels, per aanvrage aan één instantie € 13,00

1.1.3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ten behoeve van belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden, betrekking hebbende op de burgerlijke stand in de gemeenten en plaatsen buiten Nederland gelegen, boven de kosten voor die inlichtingen en bescheiden, per aanvrage aan één instantie € 13,00

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 16,30

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.2.1.1 Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, inclusief rijksleges € 52,10 1.2.1.2 Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort), inclusief rijksleges € 58,20 1.2.1.3 Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort), inclusief rijksleges € 52,10 1.2.1.4 Tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 - direct bij de aanvraag € 9,20 - op een later tijdstip (kindersticker) € 21,50 1.2.1.5.1 Tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder € 43,85 1.2.1.5.2 Tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor personen in de leeftijd tot en met dertien jaar € 9,20 1.2.1.6 Toeslag voor een spoedaanvraag van een document of bijschrijving als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 - per reisdocument (inclusief directe bijschrijvingen) € 45,00 - per bijschrijving op een later tijdstip (per kind/sticker)  € 21,40 1.2.1.7 Indien de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag door de aanvrager niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.5 een bedrag geheven van € 22,00 1.2.1.8 Indien de omstandigheid als omschreven in 1.2.1.7 zich binnen een periode van 12 maanden wederom voordoet, wordt de verschuldigde opslag verdubbeld.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.3.1.1 Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een Nieuw Rijbewijs Document  € 39,75 1.3.1.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met  € 33,50 1.3.2. Vervallen 1.3.3. Tot het verkrijgen van een Eigen verklaring (wettelijk tarief)  € 23,05 1.3.4 Indien de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag door de aanvrager niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief verschuldigd ingevolge 1.3.1.1 een bedrag geheven van  € 22,00 1.3.5 Indien de omstandigheid als omschreven in 1.3.4 zich binnen een periode van 12 maanden wederom voordoet, wordt de verschuldigde opslag verdubbeld.  

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. Onder één verstrekking wordt mede verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 Tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking  € 13,00

1.4.2.2 Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar: 1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 285,00 1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen  € 1.113,00 1.4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen  € 1.857,00 1.4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen  € 7.424,00

1.4.3 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 16,30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.4.1 Tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie € 13,00 1.4.4.2 Tot de afgifte van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie betrekking hebbend op meerdere personen (gezinsuittreksel)  € 13,00 1.4.5 Tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap niet bestemd tot reispapier  € 13,00 1.4.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.6.1 Tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dient te worden doorlopen € 17,25

1.4.6.2 Tot het verstrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 100, tweede lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494), welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dient te worden doorlopen € 17,25 1.4.7 Verstrekkingen aan GBA-afnemers (wettelijk tarief) 1.4.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op papier aan GBA-afnemers, per verstrekking € 2,27 1.4.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een alternatief medium aan GBA-afnemers (wettelijk tarief) € 22,70 1.4.8 De (wettelijke vastgestelde) leges bedragen voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, indien het betreft: 1.4.8.1 een enkelvoudig verzoek (tariefcode 110) € 798,00 1.4.8.2 een enkelvoudig verzoek op basis van verminderd tarief (tariefcode 111)  € 587,00 1.4.8.3 een gemeenschappelijk verzoek (tariefcode 113)  € 1.008,00 1.4.8.4 een gemeenschappelijk verzoek op basis van verminderd tarief (tariefcode 114)  € 806,00 1.4.8.5 een meenaturaliserende minderjarig kind (tariefcode 115)  € 116,00 1.4.8.6 een enkelvoudige optie € 168,00 1.4.8.7 een gemeenschappelijke optie € 286,00 1.4.8.8 een medeoptie minderjarige nieuw € 20,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 13,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 35 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (persoonslijst): 1.6.1.1 Indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina's  € 4,90 1.6.1.2 Indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina's € 24,50 1.6.1.3 Indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina's € 36,80 1.6.1.4 Het tarief bedraagt voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier € 50,00 1.6.1.5 Het tarief bedraagt voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie  € 50,00 1.6.2 Indien voor het zelfde bericht op grond van de onder 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.5 vermelde bepalingen meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.1.1 Een exemplaar van de Programmabegroting € 16,30 1.7.1.2 Een exemplaar van de Beheerpoductenbegroting € 15,00 1.7.1.3 Een exemplaar van de Kadernota (inclusief bijlagen)  € 16,30 1.7.1.4 Een exemplaar van de Programmarekening € 16,30

1.7.2 Het tarief bedraagt: 1.7.2.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.2.1.1 Een exemplaar van de notulen van een openbare raadsvergadering € 2,65 1.7.2.2 voor het afsluiten van een abonnement voor een jaar: 1.7.2.2.1 "Op het regelmatig toezenden van de agenda, voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare raadsvergaderingen " € 84,00 1.7.2.2.2 "Op het regelmatig toezenden van de notulen van de openbare raads-vergaderingen"  € 18,30 1.7.2.2.3 Op het regelmatig toezenden van de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders € 72,00

1.7.3 Het tarief bedraagt: 1.7.3.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.3.1.1 Een exemplaar van de notulen van een openbare vergadering van een raadscommissie € 2,65 1.7.3.2 voor het afsluiten van een abonnement voor een jaar: 1.7.3.2.1 Op het regelmatig toezenden van de agenda, voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare commissievergadering, per raadscommissie € 48,00 1.7.3.2.2 Op het regelmatig toezenden van de notulen van de openbare commissievergaderingen, per raadscommissie € 18,30

1.7.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.4.1 Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente, inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen aanvullingen en wijzigingen € 35,50 1.7.4.2 Een exemplaar van een exploitatieverordening bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen aanvullingen en wijzigingen € 14,00 1.7.4.3 Een exemplaar van de gemeentelijke bouwverordening, inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen wijzigingen en aanvullingen € 54,30 1.7.4.4 Een exemplaar van de brandbeveiligingsverordening, inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen aanvullingen en wijzigingen        € 35,50 1.7.4.5 Een exemplaar van enige andere gemeentelijke verordening inclusief de tot de datum van verstrekking verschenen aanvullingen en wijzigingen € 12,80 1.7.4.6 Afschriften uit een exemplaar van een bestemmingsplan met de daarbij behorende voorschriften en toelichting: 1.7.4.6.1 een vast bedrag per bestemmingsplan van € 22,30 1.7.4.6.2 verhoogd met de tarieven voor een fotokopie en/of lichtdruk zoals opgenomen in Titel 1 hoofdstuk "Diversen" van de tarieventabel

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 1.8.1.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in 1.18.1.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan worden tarieven geheven zoals opgenomen in Titel 1, hoofdstuk "Diversen" van deze tarieventabel.

1.8.1.2 Voor het in behandeling van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.18.1.1 structuurplan of stadsvernieuwingsplan worden tarieven geheven zoals opgenomen in Titel 1 hoofdstuk "Diversen" van deze tarieventabel. 1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift: 1.8.2.1 de gemeentelijjke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen € 7,50 1.8.2.2 uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet € 7,50 1.8.2.3 van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 € 7,50 1.8.2.4 uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 € 7,50 1.8.2.5 uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid van de Woningwet € 7,50 1.8.2.6 uit de kadastrale massale output € 7,50 1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: 1.8.3.1 het gemeentelijk adressenbestand, per adres € 7,50 1.8.3.2 het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal-perceel, per gelegde relatie € 7,50 1.8.3.3 het gemeentelijke adres-coördinatenbestand € 7,50 1.8.3.4 de gebouwenregistratie € 7,50

1.8.4 Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een jaar op het geregeld raadplegen van de in dit hoofdstuk genoemde kadastrale gegevens € 106,00

1.8.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB): 1.8.5.1 voor het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister, per uittreksel: € 14,00 1.8.5.2 voor het verstrekken van een uittreksel uit de WKPB-registratie, per uittreksel: € 14,00 1.8.5.3 voor het verstrekken van een onbelastverklaring uit het WKPB beperkingenregister, per verklaring:   € 14,00 

1.8.5.4 voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line: 1.8.5.4.1 de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten 1.8.5.4.2 een toeslag voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen per kwartier € 19,00 1.8.5.5 voor het in behandeling nemen van een verzoek om andere informatie dan de in de productencatalogus gemeente Cuijk beschreven informatie, per kwartier € 19,00 1.8.5.6 voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier € 19,00

1.8.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.8.6.1 Tot het verstrekken van een plattegrond van de gemeente  € 2,00 1.8.6.2 Tot het toezenden van een plattegrond van de gemeente € 8,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1 Tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05 1.9.1.2 Tot afgifte van alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, een en ander voor zover niet begrepen in enige andere paragraaf van deze verordening en daarbij behorende tabel  € 6,30 

1.9..1.3 Tot het uitreiken van de hiervoor genoemde verklaringen, indien deze door andere instanties zijn afgegeven € 4,50

1.9.2 Tot de afgifte van een attestatie de vita € 13,00 1.9.3.1 Tot het legaliseren van een handtekening € 6,30 1.9.3.2 Tot het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager  € 6,30 1.9.3.3 Tot het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld € 6,30

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de in het gemeente archief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier € 18,40 1.10.2 Onverminderd het bepaalde in 1.10.1, worden voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk tarieven geheven zoals opgenomen in onderdeel 1.18 van deze tarieventabel

 

 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.11.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet alsmede € 110,00 1.11.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 110,00

 

 

 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.12.1 Tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening € 29,00  

 

 

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.13.1 "Tot het afgeven van een ontheffing als bedoeld in de “Verordening Winkeltijdenwet Cuijk 2002”" € 15,00

 

 

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.14.1 Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 38,00 1.14.2 Tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (wettelijk maximum): a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50 b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten: - voor de eerste kansspelautomaat € 56,50 - voor ieder volgende kansspelautomaat € 34,00 1.14.3 De tarieven als bedoeld onder 1.14.2 a. en 1.14.2 b. zijn van overeenkomstige toepassing indien het een aanvraag betreft tot het verkrijgen van een vergunning geldend voor een tijdvak korter dan 12 maanden, met dien verstande dat het bedrag naar evenredigheid wordt berekend, waarbij bij de berekening van het tarief een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt aangemerkt. 1.14.4 Artikel 1.14.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel a in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van onderdeel b in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

 

 

Hoofdstuk 15 Kinderopvang 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.15.1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel  € 20,00 1.15.2 inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking € 10,00

 

 

 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 107,00 1.16.1.1 Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 1,78 1.16.1.2 Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 0,242 1.16.2 Het in 1.16.1 genoemde bedrag wordt: 1.16.2.1 indien met betrekking tot melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met  € 71,25 1.16.2.2 indien de melder verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van de aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met € 71,25 1.16.2.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 1.16.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.16.2.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder in kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.17.1 Tot het afgeven van een ontheffing of een vrijstelling op grond van artikel 87 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (incidentele ontheffing/vrijstelling)  € 19,50 1.17.2 Tot het afgeven van een ontheffing of een vrijstelling op grond van artikel 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (ontheffing parkeerschijfzone). Vanaf 2009 zijn deze tariefbepalingen opgenomen in de verordening Parkeerbelastingen. 1.17.3 Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 2001, 201) € 100,00 1.17.4 Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.18.3 waarbij de aanvrager over een levenslange indicatiestelling gehandicapt beschikt. € 23,00 1.17.5 "Tot het verkrijgen van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.17.3 en 1.17.4" € 5,20 1.17.6 "In afwijking van het bepaalde in 1.17.3 worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van aanvraag waarbij de aanvrager reeds eerder voor een gehandicaptenparkeerkaart is gekeurd en de terzake verschuldigde leges heeft voldaan, waarbij deze gehandicaptenparkeerkaart geïndiceerd is voor een periode korter dan 5 jaren en betrokkene binnen deze periode alsnog een aanvraag doet. Tevens worden geen leges geheven indien ten behoeve van de aanvrager bij de eerste keuring voor een gehandicapten- parkeerkaart deze keuring wordt gecombineerd met een keuring in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten ten behoeve van een vervoersvoorziening." 1.17.7 Om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten € 35,50 1.17.8 Om een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450) € 35,50

 

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1 "Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina" € 6,00 1.18.2 Afschriften, doorslagen, fotokopieën, lichtdrukken

1.18.2.1 Afschriften, doorslagen, fotokopieën of lichtdrukken van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: - op formaat A4 € 1,30 - voor elke volgende pagina meer € 0,22 - op formaat A4 (kleur) voor elk afschrift € 2,50 - voor elke volgende pagina meer € 1,30 - op formaat A3 € 2,00 - voor elke volgende pagina meer € 0,35 - op formaat A3 (kleur) voor elk afschrift € 5,00 - voor elke volgende pagina meer  € 2,40 - op formaat A2 per afschrift € 7,20 - op formaat A1 per afschrift € 9,60 - op formaat A0 en groter, per afschrift € 18,80 1.18.2.2 Een abonnement op het regelmatig toezenden van fotokopieën (niet in kleur) gedurende de periode van één kalenderjaar: - voor 100 fotokopieën A4 € 36,00 - voor 200 fotokopieën A4  € 60,00 - voor 500 fotokopieën A4  € 118,00 - voor 1.000 fotokopieën A4 € 203,00 1.18.2.3 Voor de toepassing van het bepaalde onder 1.18.2.2 hiervoor wordt één A3-kopie gelijkgesteld met twee A4-kopieën. 1.18.2.4 In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.18.2.1 hiervoor bedraagt het tarief kopieën van stukken die de gemeente op grond van een wettelijke bepaling ter inzage moet leggen dan wel elektronisch moet bekendmaken per kopie enkelzijdig: - op formaat A4 € 0,05007 - op formaat A4 (kleur) € 0,10007 - op formaat A3 € 0,10013 - op formaat A3 (kleur) € 0,20013 dubbelzijdig: - op formaat A4 € 0,10007 - op formaat A4 (kleur) € 0,20007 - op formaat A3 € 0,20013 - op formaat A3 (kleur) € 0,40013

1.18.3 Een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen  € 13,30

1.18.4 Stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 1,30

 

1.18.5 "Publicatiekosten

De in in titel 1 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door af vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van € 240,00 per kennisgeving niet te boven. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht. " € 240,00

 

1.18.6 "Inschakeling externe deskundigen

De in titel 1 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van € 7.800,00 niet te boven.Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend." € 7.800,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.2 bouwkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is worden geen leges geheven 2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning worden geen leges gegeven.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 4.000 bedragen: € 84,00 2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 4.000 of meer bedragen, 2,23 %van de bouwkosten 2,23%Extra welstandstoets 2.3.1.2 Het van toepassing zijnnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1 wordt niet verhoogd indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: Verplicht advies agrarische commissie 2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:  € 84,00 Achteraf ingediende aanvraag 2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 125%Beoordeling aanvullende gegevens 2.3.1.5 Voor het beoordelen van aanvullende gegevens als gevolg van een onvolledige aanvraag worden geen aanvullende leges geheven.

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten 2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 188,00

 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 186,00 2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 491,00 2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 1.540,00 2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):  € 491,00 2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): € 186,00 2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 165,00 2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 330,00 2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 186,00

 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 186,00 2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 491,00 2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):  € 1.540,00 2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)  € 491,00 2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): € 186,00 2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):  € 165,00 2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 330,00 2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 186,00

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van: 2.3.5.1 - minder dan 100 m2 € 313,00  € 313,002.3.5.2 "- 100 m2 of meer, doch minder dan 500 m2 € 313,00 € 313,00 vermeerderd met € 0,688 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 100 m2 € 0,688 2.3.5.3 - 500 m2 of meer, doch minder dan 1.000 m2 € 588,00  € 588,00 vermeerderd met € 0,346 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 500 m2  € 0,346 2.3.5.4 - 1.000 m2 of meer, doch minder dan 2.500 m2 € 761,00 € 692,50 € 761,00 vermeerderd met € 0,254 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 1.000 m2 € 0,231 € 0,254 2.3.5.5 - 2.500 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2 € 1.142,00  € 1.142,00 vermeerderd met € 0,191 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 2.500 m2 € 0,191 2.3.5.6 - 5.000 m2 of meer € 1.620,00 € 1.620,00 " vermeerderd met € 0,096 per m2 van de gebruiksoppervlakte boven de 5.000 m2"  € 0,096 2.3.5.7 Het tarief als vermeld onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.1.6 wordt afgerond op hele euro’s naar beneden. 2.3.5.8 Het tarief voor het in behandeling van een gebruiksvergunning afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.7 vermelde tarieven. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuwe gebruiksvergunning dient te worden gesproken.

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: € 229,00 2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 229,00 2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: € 229,00

 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: 2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 162,00 2.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, € 162,00 2.3.7.2 Asbesthoudende materialen Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.6.1 en 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: € 214,00

 

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 165,00

 

2.3.9 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, kan worden volstaan met het doen van een melding.

 

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:  € 17,20

 

2.3.11 Opslag van roerende zaken Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: € 82,50 2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: € 165,00

 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: € 27,50 2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 € 27,50 2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief  € 55,00

 

2.3.14 Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 165,00 2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 110,00 2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: € 55,00 2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: € 110,00  

 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 84,00 2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 229,00 2.3.16.3 voor de beoordeling van een ander hiervoor niet genoemd rapport € 84,00  

 

2.3.17 Advies

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18 Publicatiekosten

"De in in titel 2 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door af vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van € 660,00 per kennisgeving niet te boven. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht. " € 660,00

 

2.3.19 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 2.3.19.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 330,00 2.3.19.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 550,00

 

2.3.20 Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder € 537,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen, publicaties of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16, 2.3.18, 2.3.19 en 2.3.20. De vermindering bedraagt: 2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 3%van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 6%van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 9%van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 60%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan  40%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan 25%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 40%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 40%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf Het minimumbedrag voor teruggaaf bedraagt € 84,00 2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies, publicatiekosten of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19 en 2.3.20 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is worden geen leges geheven.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 2.7.1 2,03 % van de bouwkosten  2,23%2.7.2 met een minimum van € 84,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 1.310,00 2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 686,00

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening: € 33,00

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 84,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.1.1 Tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet € 444,00 3.1.2 Tot het verkrijgen van een wijziging van een Drank- en horecavergunning in verband met wijziging van de leidinggevende, per leidinggevende € 62,50 3.1.3 Tot het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 125,00 3.1.4 Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet  € 19,50

 

Hoofdstuk 2 Evenementen c.a.

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening: 3.2.1.1 Voor een (meerjarige) vergunning voor een middelgroot* evenement € 177,50 3.2.1.2 Voor een vergunning voor een groot* evenement € 355,00 *Het evenementenbeleid en de criteria voor de categoriale indeling van evenementen zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgegelegd in beleidsregels. 3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.2.2.1 Tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4.1.6 van de Algemene plaatselijke verordening om toestellen of geluids- of lichtapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluid- of lichthinder wordt veroorzaakt € 19,50 3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.2.3.1 Tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing sluitingsuur) voor elk uur of gedeelte daarvan € 15,40

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.3.1.1 Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichting of escortbedrijf)     € 515,00 3.3.1.2 Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.3.1.1 € 103,00

 

Hoofdstuk 4 Brandveiligheidsverordening

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.4.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening € 60,00

 

Hoofdstuk 5 Afvalstoffen

3.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.5.1.1 Tot het verkrijgen van een vergunning, bedoeld in het eerste lid van artikel 11 van de "Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel", voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst € 19,50 3.5.1.2 Tot het verkrijgen van een ontheffing, bedoeld in artikel 25 van de Äfvalstoffenverordening Land van Cuijk en Boekel voor het op zodanige wijze op of in de bodem brengen of houden van stoffen, dat daardoor het milieu nadelig kan worden beïnvloed € 38,00

 

Hoofdstuk 6 Algemene plaatselijke verordening (diversen)

3.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.6.1.1 Tot het verkrijgen van een lichtreclamevergunning als bedoeld in artikel 4.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening (vergunningplicht lichtreclame op of aan een onroerende zaak) € 68,00 3.6.2.1 Tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening voor het aanbrengen van constructies, borden of andere voorwerpen bestemd of gebruikt tot commerciële reclame voor elke dag en per 10 constructies, borden of andere voorwerpen waarvoor de vergunning wordt gevraagd € 5,20 3.6.2.2 Tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 voor het aanbrengen van constructies, borden of andere voorwerpen bestemd of gebruikt tot niet-commerciële reclame voor elke dag en per 10 constructies borden of andere voorwerpen waarvoor de vergunning wordt gevraagd € 1,40 3.6.2.3 De op grond van artikel 3.6.2.1 en 3.6.2.2 geheven leges worden maximaal vastgesteld op basis van 200 dagen.

3.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.6.4 Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van recreatief nachtverblijf met kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd € 30,70 € 38,00

3.6.5 Tot het verkrijgen van een verkoopregister als bedoeld in artikel 2.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening € 35,50

3.6.6 Tot het verkrijgen van een nachtverblijfregister als bedoeld in artikel 2.3.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening € 23,00

3.6.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, ontheffing of aanwijzing als bedoeld in artikel 5.2.3 of 5.3.3 van de Algemene plaatselijke verordening : 3.6.7.1 Voor een verzorgingspost tijdens de Vierdaagsevrijdag € 14,00 3.6.7.2 Voor een commerciële standplaats/uitstalling op de weg tijdens de Vierdaagsevrijdag  € 109,00

3.6.7.3 Voor het nachtelijk afmeren in de passantenhaven tijdens de Vierdaagseweek per vaartuig per nacht € 12,50 3.6.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening: 3.6.8.1 Tot de afgifte van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats: voor elke dag waarvoor de vergunning wordt gevraagd: 3.6.8.1.1 - voor een periode van maximaal 3 uur per dag € 17,30 3.6.8.1.2 - voor een periode van meer dan 3 uur per dag € 20,80 3.6.8.2 De op grond van artikel 3.6.8.1 geheven leges worden, indien de standplaats wordt ingenomen op een of meerdere betaaldparkeerplaatsen, verhoogd met het aantal ingenomen plaatsen maal het geldende dagparkeertarief op die locatie.

3.6.8.3 De op grond van artikel 3.6.8.1 tot en met 3.6.8.2 geheven leges worden maximaal vastgesteld op basis van 200 dagen 3.6.8.4 Indien van een verleende vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt en wordt ingetrokken, waarbij het aantal dagen waarvoor de vergunning is aangevraagd op het moment van intrekking nog niet voor de helft is verstreken, wordt teruggaaf van 40 % van de volgens 3.6.8.1 tot en met 3.6.8.3 berekende leges verleend. 3.6.8.5 Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt teruggaaf van 60 % van de volgens 3.6.8.1 tot en met 3.6.8.3 berekende leges verleend.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 15,00

3.7.2 De in titel 3 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van € 280,00 per kennisgeving niet te boven. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht. € 280,00

3.7.3 De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De verhoging gaat overigens een bedrag van € 11.200,00 niet te boven. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend  € 11.200,00.